Специалност(и)Дата09.04.2018
Размер58.17 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


І поток: Балканистика

ІІ поток: Актуална българистикаІІІ поток: Английска филология – Лингвистика и превод

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


История на лингвистичните учения

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от:; ОКС 'бакалавър', , ОНС 'доктор'>


ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


І година – Актуална българистика, АФ-Лингвистика и превод

V година - Балканистика

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


І семестър - Актуална българистика, АФ-Лингвистика и превод

ІХ семестър - Балканистика

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


7

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


доц. д-р Иван Чобанов

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


историята на езикознанието от древността до 20 в.; основните лингвистични школи, техните видни представители и конкретните им приноси в развитието на науката за езика.

ще могат ...


да задълбочат езиковедските си познания, да си обяснят развоя в лингвистичната мисъл, както и да използват историята на въпросите от теоретичната проблематика на общото езикознание в продължаваща научна работа в този аспект.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно представяне и коментиране на проблемите по програмата на дисциплината (лекции).

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)Увод в общото езикознание

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Препоръчват се всички компоненти от програмата.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


В рамките на един семестър студентите изучават основнит етапи и топоси в развитието на езикознанието. Запознават се с школите и направленията в лингвистиката и техните представители.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Алпатов, В.М. История лингвистических учений, Москва, 2005

Березин, Ф.М. История лингвистических учений, Москва, 1975

Сусов И. П. История языкознания. Москва, 2006

Боронникова Н. В., Левицкий Ю. А. История лингвистических учений. Москва, 2005

Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, Москва, 1964

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции по История на лингвистичните учения; Устно изложение на проблемите по програмата на дисциплината; Представяне от страна на студентите на курсови проекти върху основни лингвисти и техните заслуги.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с КУРСОВ ПРОЕКТ и ИЗПИТ – в писмена форма

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Иван Чобанов

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Индийска граматична школа

2. Китайска граматична традиция

3. Развитие на езикознанието в Древна Гърция

4. Развитие на езикознанието в Древен Рим

5. Арабска лингвистична традиция

6. Нови теории за езика в Европа. Всеобща рационална граматика

7.Философия на езика през 19. в. Романтично направление. Създаване на концепция за общото езикознание. Вилхелм фон Хумболд

8. Формиране на сравнително-историческото езикознание

9. Натуралистично направление

10. Младограматическо направление

11. Социология и езикознание

12. Линвистичната концепция на Фердинанд дьо Сосюр

13. Казанска лингвистична школа

14. Пражка лингвистична школа


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 април 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница