Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчкастраница1/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЕКСПЕРТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БУРГАС”СПЕЦИФИКАЦИЯНА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ЕКСПЕРТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
ЗА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БУРГАС”


Съдържание


1 УВОД 4

2 Описание на ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕРКИ 6

2.1 Общи положения 6

2.2 Регионално депо за битови отпадъци „Братово-Запад” 6

2.3 Претоварна станция за отпадъци в Несебър 7

2.4 Претоварна станция за отпадъци в Карнобат 8

3 изисквания към изпълнението на поръчката 9

3.1 Общи положения 9

3.2 Задължения на Консултанта за процедурно осигуряване на проекта 10

3.3 Задължения на Консултанта за осигуряване на дейността на ЗУП 10

3.4 Задължения на Консултанта за съдействие при подготовка и възлагане на поръчки за изпълнение на дейностите по проекта и за подготовка функционирането на Регионалната система 14

3.5 Задължения на Консултанта за текущо управление на проекта 15

3.6 Задължения на Консултанта за експертно и организационно съдействие за детайлизиране на концепцията и разработване на процедури за управление на регионалната система, обосновка на тарифите и избор на оператори 17

3.7 Задължения на Консултанта за повишаване на административния и експертния капацитет на Възложителя и бенефициентите 17

4 Персонал на Консултанта 19

4.1 Общи изисквания към персонала 19

4.2 Координатор на екипа на Консултанта 19

4.3 Инженер на техническата помощ 21

4.4 Експерт по управление на проекти 22

4.5 Експерт по подготовка и възлагане на обществени поръчки 23

4.6 Други експерти и административен персонал 24

5 Доклади 26

5.1 Доклади за УО на ОПОС 26

5.2 Ежемесечни доклади пред ЗУП 26

5.3 Начален, тримесечни и окончателен доклади за дейността на Консултанта 26

6 Административни изисквания към консултанта 27

6.1 Общи изисквания 27

6.2 Срокове 27

Проектиране и одобряване на проектите – до 6 месеца от възлагане на поръчките за инженеринг; 27

Доставки и строително-монтажни работи, вкл. акт 15 – около 18 месеца; 27

Въвеждане в експлоатация и пробна експлоатация на обекта (период за съобщаване на дефекти) – 10 месеца; 27

Финансово и административно приключване на проекта и отчитане пред УО на ОПОС – 2 месеца. 27

6.3 Застраховки 28

6.4 Документация 28Приложения на диск:  1. Копие на доклада за Прединвестиционните проучвания за изграждане на система за регионално управление на отпадъците в регион Бургас.


1УВОД


В съответствие с Националната програма за управление на отпадъците (2009-2013 г.) се предвижда изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. Реализацията на компонентите включени в регионалната система за УО се предвижда да става с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

В изпълнение на тези планове, в рамките на проект, финансиран от Програма ИСПА на ЕС, са изпълнени прединвестиционни проучвания (ПИП) за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас.

В резултат на ПИП е идентифицирана оптимизирана система за регионално управление на отпадъците, обхващаща общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Предвидено е изграждане на едно регионално депо със съоръжения за третиране на отпадъците като разширение на съществуващото депо на гр. Бургас край с. Братово, както и две претоварни станции в Несебър и в Карнобат със съоръжения за първично третиране, които да обслужват двата подрегиона – крайморския и този във вътрешността.

В съответствие с нормативната уредба, за изграждане на регионалната система е създадено Сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас”. Като продължение на проекта по Програма ИСПА е разработено проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционните мерки от ОП „Околна среда”. Община Бургас кандидатства в партньорство със Сдружението за управление на отпадъците и общините Айтос, Средец, Камено, Поморие, Несебър, Карнобат, Руен и Сунгурларе.

Сдружението е решило да организира „Звено за управление на проекта”, в което да участват представители на общините, възложители на строителство с цел контрол и наблюдение върху реализиране на предвидените инвестиционни дейности като това стане при пълна информираност на останалите общини-партньори по проекта. Техническата помощ по проекта ще подготвя процедурите за възлагане дейностите за трите строителни обекта и за доставки и ще подпомага Звеното за управление на проекта (ЗУП), включващо общините-възложители Бургас, Несебър и Карнобат при провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки, мониторинг, верификация, разплащания, докладване, осигуряване на публичност и одит на проекта.

Предвижда се изпълнението на инвестиционните мерки за депото и претоварните станции да се извърши чрез възлагане на три отделни инженерингови поръчки за проектиране и изпълнение на СМР с договори съгласно Общите условия на FIDIC за доставка на оборудване, проектиране и СМР („Жълта книга” на FIDIC), една отделна поръчка за доставка на оборудване и техника за трите обекта – депо Братово-Запад, ПСО-Карнобат и ПСО- Несебър, както и процедура за избор на общ за трите обекта Инженер-консултант, Задълженията му ще включват управление на проектирането и строителството, както и функциите на консултант за оценка на съответствието на проектите и независим строителен надзор по ЗУТ.

С цел да се осигури експертно-техническо съдействие на ЗУП при управление на целия проект по изграждане на системата се избира отделен консултант за организиране и експертно-техническо осигуряване работата на „Звено за управление на проекта” със задължения съгласно тази Спецификация.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница