Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Описание на ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕРКИстраница2/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2Описание на ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕРКИ

2.1Общи положения


В съответствие с ПИП, изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в Регион Бургас включва следните инвестиционни компоненти:

1) Регионално депо за отпадъци в «Братово-Запад»,

2) Претоварна станция за отпадъци в Карнобат и

3) Претоварна станция за отпадъци в Несебър

4) Доставка на транспортни средства и оборудване за превоз на отпадъци от претоварните станции до регионалното депо.

ПИП са изпълнени от назначен от МОСВ консултант по Проект ЕuropeАid 1107408 “Изготвяне на мерки за управление на твърдите отпадъци за регионите на Бургас, Добрич и Провадия, България” с финансиране по Програма ИСПА на ЕС. Проектът е изпълнен през 2005 - 2006 г., като за регион Бургас са изготвени: • Доклад за предварителните (прединвестиционни) проучвания за регион Бургас;

 • Доклад за резултатите от проведените предпроектни (детайлни) геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадка “Братово-Запад” за изграждане на регионално депо за битови отпадъци, и за площадките на ПСО-Карнобат и ПСО-Несебър.

На основата на одобрените резултати от ПИП са подготвени:

 • Доклад за оценка на въздействието върху околната среда;

 • Заявление за издаване на комплексно разрешително.

Към настоящия момент, има положително решение на МОСВ по Доклада за ОВОС и има издадено Комплексно разрешително за обектите.

Следва да се има предвид, че на територията на ПСО се предвижда площ и за бъдещо изграждане на площадки за сортиране и компостиране и генералният план и вертикалната планировка ще бъдат съобразени с перспективата за бъдеща реализация на всички съоръжения, предвидени в одобрените ПИП. При това, в настоящия инвестиционен проект не са включени: • Изграждане на хале и закупуването на съоръжение за сортиране и пакетиране на рециклируеми отпадъци;

 • Изграждане на хале и закупуване на оборудване за компостиране.

Успоредно с изграждането на ПСО следва да се доставят техника и оборудване за транспортиране на дълги разстояния от ПСО до регионалното депо.

В следващите раздели са представени подробности за трите обекта на регионалната система.


2.2Регионално депо за битови отпадъци „Братово-Запад”


Местоположението на новото депо е определено западно от площадката на съществуващото депо «Братово» в м. “Манолов дол” на територията на с. Полски извор – община Камено. Изпълнени са хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания и геодезично заснемане, разработен е устройствен план на депото и обслужващите съоръжения.

Строителството на регионалното депо ще се развие на две площадки – от двете страни на пътя с. Братово – с. Полски извор. Източно от пътя ще се разположи основната площадка на депото за неопасни отпадъци, а западно от пътя – допълнителна площадка 0.7 ха за склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от домакинствата, включително излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Общата площ за изграждане на новото депо „Братово-Запад” възлиза на 27 ха, вкл.:

I етап 2013 - 2017, клетка 6.0 хa, капацитет 400 хил тона, 450 хил м3

II етап 2017 - 2021, клетка 5.5 хa, капацитет 400 хил тона, 450 хил м3

III етап 2021 - 2032, клетка 12.0 хa, капацитет 850 хил тона, 1000 хил м3

Настоящият инвестиционен проект ще включва изграждането на първа клетка на регионалното депо и следната обща инфраструктура на депото:


 • Вход и изход с електронни везни;

 • Административно-битова сграда, лаборатория, ремонт на работилница, гаражи и склад за ГСМ;

 • Технологични съоръжения за третиране на отпадъците и обслужване на депото:

1) площадка за компостиране на биоразградими отпадъци;

2) колекторни системи за инфилтрат и за отпадъчни води и локална ПСОВ;

3) колекторна система и инсталация за третиране на биогаза;

4) площадка за рециклиране на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци;

5) съоръжение за възстановяване на материали (СВМ): сортиране и кондициониране на разделно събрани отпадъци от опаковки от общините Бургас, Камено и Средец;

6) склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита и ИУЕЕО (на отделна площадка западно от пътя). • Пътища, водопроводи и външно електрозахранване;

 • Площадкови водоснабдителни и електроразпределителни мрежи за технологични и битови цели;

 • Колекторна система за дъждовни води,

 • Озеленяване и ограда.

2.3Претоварна станция за отпадъци в Несебър


ПСО Несебър ще обслужва общините Несебър и Поморие и ще бъде разположена на площадката на планираното временно депо за отпадъци на община Несебър. Площадката е на общински терен на границата между общините Несебър и Поморие, на 45 км от новото регионално депо.

ПСО Несебър ще приема месечно около 2500 т., като през лятото това количество нараства на 4800 т.

Изготвеният през 2006 г. ПУП за временното депо, включващ и ПСО и център/съоръжение за възстановяване на материалите (СВМ) е одобрен от експертния съвет на общината. По възлагане от общината са изпълнени геоложко и хидрогеоложко проучване и геодезично заснемане.

Проектът включва изграждане на следните основни и спомагателни съоръжения на площадката на ПСО, на обща площ от около 15000 м2: • Пункт за приемане и везна, вкл. довеждаща пътна връзка;

 • Сграда за персонала;

 • Контейнерна площ за приемане на строителни и едрогабаритни битови отпадъци;

 • Площадка и съоръжение за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци;

 • Площ за съоръжение за сортиране и балиране на рециклируеми отпадъци;

 • Площ за съхранение на рециклируеми отпадъци, открит склад;

 • Площадка за компостиране;

 • Площадка и съоръжение за претоварване;

 • Гараж, складове и паркинг.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница