Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Претоварна станция за отпадъци в Карнобатстраница3/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.4Претоварна станция за отпадъци в Карнобат


ПСО Карнобат ще обслужва общините Карнобат и Сунгурларе и ще се изгради на площадката на съществуващото общинско депо на Карнобат, на 55 км от новото регионално депо. Теренът е общинска собственост с площ 9.31 ха, от тях около 5 ха се използват, в т.ч. 3 ха за депониране.

ПСО Карнобат ще приема около 500 т. до 850 т. отпадъци месечно. Предвижда се изграждането на следните основни и спомагателни съоръжения в двора на ПСО на площадка около 12000 м2: • Пункт за приемане и площадка за везна, вкл. пътища;

 • Сграда за персонала;

 • Контейнерна площ за приемане на строителни и едрогабаритни битови отпадъци;

 • Площадка и съоръжение за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци;

 • Площ за пакетиращо съоръжение за рециклируеми отпадъци;

 • Площ за съхранение на рециклируеми отпадъци, открит склад;

 • Площадка за компостиране;

 • Площадка и съоръжение за претоварване;

 • Гараж, складове и паркинг.3изисквания към изпълнението на поръчката

3.1Общи положения


Консултантът ще изпълнява следните функции:

 1. Експертно, организационно и техническо подпомагане дейността на Звеното за управление на проект «Изграждане на система за управление на отпадъците-Регион Бургас».

 2. Осъществяване на ефективно взаимодействие между страните, имащи отношение към изпълнението на проекта – Общините Бургас, Камено и Несебър (в ролята на бенефициенти и възложители по проекта, ЗУП, изпълнителите на договорите за изпълнение дейностите по проекта, екипа на строителния надзор, Министерство на околната среда и водите, експлоатационните дружества и др. заинтересовани страни)

 3. Подкрепа при прилагане на необходими, насоки, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта (включително по отношение на възлагане на обществени поръчки, мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, администриране и докладване на нередности).

 4. Оперативно подпомагане на екипа на ЗУП при осъществяване на административното, техническо и финансово управление на проекта, както и експертно и организационно съдействие на Възложителя и бенефициентите при отчитане на проекта пред донорите.

 5. Преглед, съвместно със ЗУП, на всяко искане за плащане от страна на изпълнителите на договорите за строителство и строителен надзор, редовни посещения на място, на всеки подобект, проверки дали разходите са допустими и реално извършени;

 6. Недопускане на отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Бургас, в качеството й на Бенефициент, и Министерство на околната среда и водите, в качеството на Управляващ орган по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

 7. Съдействие при изготвяне на дължимите месечни справки, доклади за напредък и искания за средства до Управляващия Орган на програмата, както и при изготвяне на друга документация, свързана както с изпълнението на инвестиционния проект, така и с администрирането и управлението на проекта, съгласно правилата на ОП «Околна среда».

 8. Експертно и организационно съдействие на Възложителя и другите бенефициенти при избор на оператори на съоръженията и възлагане на други дейности, необходими за функционирането на регионалната система.

 9. Провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет на персонала на Възложителя и останалите бенефициенти за (а) управление на инвестиционни проекти и (б) за управление на отпадъци (регулаторни изисквания и технологични особености).

Консултантът ще започне изпълнението на задълженията си в пълен обем в срок от една седмица след получаване на уведомление от Възложителя. Независимо от това:

 • Консултантът след сключване на договора ще оборудва и подготви в предвидените срокове офис за експертите, осигуряващи техническа помощ в помещенията, предоставени от Възложителя.

 • Консултантът ще изпълни задълженията си по процедурно осигуряване на проекта в предвидените срокове след получаване на съответните документи от Възложителя.

Консултантът се задължава да координира дейността си и да работи в тясно сътрудничество с определените от Възложителя и бенефициентите контактни лица по проекта и с ръковод­ния персонал на изпълнителите на дейности по проекта.

3.2Задължения на Консултанта за процедурно осигуряване на проекта


Консултантът ще подпомага ЗУП при управлението на дейностите по проекта с финансиране от ОПОС съобразно изискванията на Управляващия орган на ОПОС и приложимата нормативна уредба и съобразно нуждите на Възложителя.

Консултантът ще съдейства на Възложителя и ЗУП при организирането, документирането, изпълнението, контроли­рането и отчитането на всички дейности по инвестиционния проект на всички етапи от възлагането на поръчките до въвеждането в експлоатация на обектите и възстановяването на разходите от Управляващия орган на ОПОС.

В частност, Консултантът ще изпълнява следните дейности:


 1. Първоначален преглед на документацията по проекта, изготвена от Възложителя и трети лица преди ангажирането на Консултанта, в частност: Прединвестиционно проучване (ПИП), Формуляр и друга документация за кандидатстване за финансиране от ОПОС, Договор за финансиране с УО на ОПОС, документи на общините – бенефициенти и всякакви други документи, свързани с планирането и подготвителните дейности по проекта, вкл. разработени до момента проектни документации, спецификации за доставки и други технически документи, документи за възлагане на обществени поръчки (тръжни документации) и/или сключени договори с изпълнители на дейности по проекта, текуща кореспонденция и издадени до момента периодични отчети по проекта в срок от 1 месец след началната дата и осигуряване от Възложителя на документацията по проекта. Консултантът ще извърши преглед на всички предходни обстоятелства по проекта и ще изготви експертен доклад, в който ще посочи всички идентифицирани от него потенциални проблеми и рискове пред проекта и ще предложи адекватни предупредителни или коригиращи мерки (начален доклад).

 2. Преглед на действащите при Възложителя и бенефициентите правила и процедури за управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ОПОС, вкл. по отношение на възлагане на обществени поръчки, мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, оценка на проекта, провеждане на мерки за информация и публичност, администриране и докладване на нередности и др. Консултантът ще изготви писмени становища, в които ще потвърди приложимостта на процедурите или ще обоснове препоръките си за актуализирането и/или разработ­ването на нови, ако бъде идентифицирана такава необходимост. Становищата, вкл. график за изпълнение на препоръките, ще се изготвят в срока по т. 1 по-горе и ще се приложат към началния доклад, а актуализи­рането и/или разработването на документите ще се извърши според одобрения от Възложителя график до 1 месец от одобряването му.

 3. При промяна в приложимите правила и процедури и/или нормативната уредба, както и с оглед на идентифицирани проблеми в аналогични проекти на други бенефициенти, Консултантът ще извършва документирана преценка за необходимостта от промени в процедурното осигуряване на проекта и, при необходимост, ще актуализира документите след съгласуване от Възложителя на препоръките му.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница