Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Задължения на Консултанта за осигуряване на дейността на ЗУПстраница4/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.3Задължения на Консултанта за осигуряване на дейността на ЗУП

3.3.1. Общи положения


Консултантът ще осигурява експертни и технически услуги, като се съобразява с решенията на Сдружението и препоръките на Възложителя.

Експертното осигуряване ще се състои в организирането и ръководството на постоянен и временен експертен персонал за осигуряването на експертно-методическа помощ на членовете на ЗУП, определени от Възложителя и бенефициентите, съставяне на писмени експертни становища и доклади по възникнали текущи проблеми, изготвяне при необходимост на предложения за оптимизиране на дейността, вкл. чрез актуализиране на правила и процедури, доколкото е приложимо.

Организационното осигуряване на ЗУП ще се състои в организиране дейността на екипа, осигуряващ техническа помощ, осъществяване на комуникация с експертите, определени за участие в ЗУП от Възложителя и бенефициентите, при постоянно взаимодействие с Ръководителя на проекта от страна на Възложителя, който ще е и ръководител на ЗУП, и определените отговорни ръководители от страна на останалите бенефициенти, които ще определят експерти за участие в ЗУП.

Техническото осигуряване ще се състои в оборудването и поддържането на офис (за управление на проекта), в който ще се разположи постоянният персонал на Консултанта и ще се осигурят временни места за приходящи експерти, както и място за провеждане на заседания съвместно със ЗУП и работни срещи по проекта.


3.3.2. Експертно осигуряване на техническата помощ


Консултантът ще осигури следните експерти:

 1. Координатор на техническата помощ, който ще отговаря за общата организация на работата на Консултанта по проекта, както и за организацията на дейността на ЗУП и взаимодействието с Възложителя и бенефициентите. Координаторът ще бъде със статут на заместник на Ръководителя на проекта от страна на Възложителя, който е и ръководител на ЗУП.

 2. Инженер на техническата помощ, който ще е специалист по предмета на проекта и ще отговаря за експертното съдействие от страна на Консултанта към Възложителя и бенефи­циентите по въпроси, свързани с техническите спецификации на дейностите и доставките по проекта, и взаимодействието с изпълнителите на инженерните и строителните дейности и доставките по проекта. Ще повишава квалификацията на ЗУП и бенефициентите.

 3. Експерт по управление на проекти с финансиране от ОП, който ще осигурява експертно съдействие на Възложителя и бенефициентите при отчитане на проекта пред донорите и ще отговаря за взаимодействието с донорите, вкл. отговорните звена в МОСВ и др. организации, изпълняващи функции в ОПОС (доколкото и както е упълномощен за това от Възложителя). Ще повишава квалификацията на ЗУП и бенефициентите по въпроси, касаещи неговата компетентност и ангажименти по проекта.

 4. Експерт по обществени поръчки, който ще отговаря за подготовката на тръжната документация и ще съдейства при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта в сътрудничество с компетентните служби на Възложителя и бенефициентите. Ще повишава квалификацията на ЗУП и бенефициентите по въпроси, касаещи неговата компетентност и ангажименти по проекта.

В отделен раздел са представени изискванията към персонала на Консултанта.

Забележка: функциите на експерт по обществени поръчки може да бъдат поети от Експерта по управление на проекти, ако той има съответните квалификации и отговаря на поставените изисквания.

Консултантът, чрез своя постоянен персонал, ще поддържа непрекъсната връзка с Ръководителя на проекта и експертите, определени за участие в ЗУП, които са възложители на поръчки по проекта. Комуникациите с експертите от ЗУП ще се извършват оперативно, по е-поща и по телефона.

Консултантът ще изготвя искания и графици за изпълнение от тези експерти на необходимите за проекта дейности според тяхната компетентност и ще следи за изпълнението им, като при необходимост осигурява експертно съдействие. Консултантът ще кани тези лица на периодични заседания във връзка с напредъка по проекта (не по-рядко от веднъж месечно) и на седмични оперативки с изпълнителите на дейности по проекта (по целесъобразност). Консултантът ще съгласува възлагането на дейности на определените от бенефициентите експерти с Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и с определените съответни отговорни ръководители от страна на другите бенефициенти и ще им докладва относно дейността на техните представители в ЗУП. При необходимост, Консултантът ще докладва на Ръководителя на проекта на Възложителя относно възникнали трудности и относно ролята и функциите на бенефициентите и техните представители и ще прави адекватни препоръки.

Община Бургас ще определи следните експерти за участие в ЗУП:


 • Ръководител на проекта;

 • Юрист на проекта;

 • Експерт връзки с обществеността и информация;

 • Координатор на проекта;

 • Финансист на проекта.

Общините Несебър и Карнобат, които ще бъдат възложители на обществени поръчки за инженеринг и доставки на техника и оборудване, ще определят всяка по двама експерти за участие в ЗУП:

 • Координатор на проекта;

 • Финансист на проекта.

Участието на посочените експерти в работата на ЗУП ще се осигурява от Възложителя и Бенефициентите.

Консултантът също така ще взаимодейства с отделите и службите на Възложителя и бенефициентите по целесъобразност, като отправя съответните искания за изпълнение на дейности от тях в съответствие с одобрените процедури и правила и нормативната уредба.


3.3.3. Техническо осигуряване на офиса на ЗУП


Възложителят ще предостави на Консултанта офис в централна градска част на Бургас, на пешеходно разстояние от Община Бургас, с преддверие и работна площ около 45 м2, разпределена в две помещения – около 15 м2 и около 30 м2. Предвижда се в малкото помещение да се обособи зала за заседания с не по-малко от 12 седящи места, а в голямото помещение – две работни места за постоянния персонал на Консултанта, две работни места за временно пребиваващи в офиса специалисти, архивни шкафове, компютърна и комуникационна техника. Консултантът може да предложи и друго разпределение на работното пространство, като го съгласува предварително с Възложителя.

Офисът на „Техническата помощ ” ще действа до приключване на проекта и ще бъде основна база за управление на проекта през този период, като за целта се осигури необходимата степен на физическа и противопожарна защита, както и висока надеждност на компютърната система с редовно архивиране на файловете на независими физически носители. Консултантът ще носи пълна отговорност за техническото оборудване на компютърната си мрежа в офиса на проекта.

Незабавно след сключване на договора, Консултантът ще ремонтира и оборудва офиса и ще осигури абонаментни договори за обслужването му (почистване, бърз интернет, телефон, факс, компютърна мрежа и оборудване, СОТ). Комуналните плащания (ток, вода) ще се заплащат от Консултанта чрез Възложителя съгласно фактури на експлоатационните дружества. Всички дейности по оборудването на офиса ще се извършват в минимални технически и организационно реализируеми срокове, като всички дейности трябва да са приключили не по-късно от 1 месец от предоставянето на помещенията.

За периода на изпълнение на договора, Консултантът ще поддържа в офиса си необходимите съвременни комуникационни средства, компютърно оборудване и друго оборудване за ефективна работа на екипа на Консултанта и „Звеното за управление на проекти” – не по-малко от предвиденото в тази Спецификация.

Консултантът ще осигури необходимите технически лица за функционирането на офиса за техническа помощ (за почистване на офиса, поддръжка на оборудването, доколкото не се покрива от абонаментни договори, преводи, и др.под.), както и технически секретар на пълно работно време, който ще отговаря и за архива на проекта.

Изисква се най-малко следното мебелиране с нови мебели: • 4 работни места с бюра мин. 75/150 см и помощни странични бюра мин 50/75 см и регулиращи се столове за удовлетворяване на изискванията за работни места с видео-дисплеи;

 • Шкаф за дрехи (гардероб) 1 бр.;

 • Шкаф за складиране на хартия и консумативи (тип гардероб с рафтове) 1 бр.;

 • Шкафове-етажерки високи за класьори – поне 6 броя с по 4 рафта всеки или повече броя високи и ниски със съответстващ общ брой рафтове;

 • Метални заключващи се архивни шкафове–етажерки за класьори с най-малко 4 рафта всеки – поне 6 броя;

 • Оборудване на помещението на заседания с конферентна маса за 12 седящи места и съответните 12 офис столове, както и 2 бр. ниски (два рафта) етажерки;

 • Преглед и при необходимост обновяване/модифициране на осветлението с цел удовлетворяване на нормативните изисквания за осветеност на всички работни места.

Цялото мебелиране следва да е ново и да е от една серия (освен металните шкафове), а разполагането му да е функционално и да създава удобна работна среда. Всички кабелни и технологични връзки на климатика ще са скрити в кабелни канали по периметъра на помещението/стените.

Изисква се най-малко следното ново техническо оборудване: • Компютърно-комуникационен хъб на локалната мрежа с рутер на безжична мрежа, кабелни връзки към двете постоянни работни места със стационарни компютри, кабелни връзки към телефонните апарати (в случай, че са VOIP тип), кабелни връзки към принтерите, два мрежови диска с архивно пространство за общ достъп; съгласувано с Възложителя, ще се осигури VPN връзка с мрежата на Възложителя за постоянните работни места.

 • Резервиращо захранващо устройство (UPS) за стационарните компютърни конфигу­рации и комуникационното оборудване и съответното окабеляване;

 • Две нови стационарни компютърни конфигурации с LCD монитори и два преносими компютъра (лаптопи) с размер на екрана > 12”. Компютрите трябва да имат лицензиран софтуер съгласно изискванията, като софтуерът за преглед и отпечатване на dwg файлове и софтуерът за архивиране във формат pdf трябва да са инсталирани на стационарните компютри;

 • Едно ново мрежово мултифункционално устройство (принтер, скенер, факс, копир) с размер на листа А4, лазерен тип, ч/б, годно за офис използване (голямо натоварване);

 • Един нов мрежов цветен принтер с размер на листа А3 (мастилено-струен или друг подходящ тип);

 • Един мулти-сплит инверторен климатик за отопление и охлаждане на двете помещения (или два отделни), като монтирането и физическата защита на външните тела ще се съгласува с Възложителя и мениджмънта на сградата. Разположението на вътрешните тела да бъде такова, че да няма директно обдухване на постоянните работни места и конферентната маса.

 • СОТ система за физическа защита с противопожарен компонент или с отделна противопожарна система със сигнал към РСПАБ (координирано с мениджмънта на сградата).

 • Телефонни апарати с фиксирани линии (поне два поста).

Цялото техническо оборудване следва да е ново и да се закупува с удължена гаранция за целия срок на договора, или след изтичане на гаранцията да му се осигури договор за абонаментно следгаранционно обслужване от производителя, доставчика или съответно оторизиран сервиз.

Консултантът ще осигури закупуване на необходимите лицензи за софтуера, използван от неговия персонал и необходим за ефективно изпълнение на задълженията му и съвременно комуникиране с останалите участници в изпълнението на проекта, в частност: операционни системи, офисни приложения и антивирусен софтуер, съвместими с форматите на Microsoft Office - по броя на компютърните конфигурации, по един лиценз на софтуер за преглед, редактиране и отпечатване на чертежи, съвместим с форматите на Autodesk Autocad, и софтуер за архивиране, съвместим с формата на Adobe Acrobat (pdf), както и други професионални програмни продукти, необходими за работата на специалистите. Софтуерът ще бъде купен и настроен за обновяване (update) от доставчика за срока на договора.

Консултантът ще осигури в срок до един месец след началната дата на договора му един нов автомобил (произведен не по-късно от 18 месеца преди сключване на договора с Консултанта) с 6+1 места, който ще се ползва изключително за целите на проекта. Автомобилът може да е закупен (в брой или чрез лизинг) или да е нает с договор за срока на проекта; автомобилът през целия срок на договора ще има пълно каско и разширена гражданска отговорност със застраховка на местата.

Цялото оборудване, закупено за офиса на ЗУП, вкл. мебелировка, автомобили и др., при приключване на проекта ще бъде прехвърлено на Възложителя преди извършване на окончателното плащане и освобождаване на гаранцията за добро изпълнение.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница