Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Задължения на Консултанта за експертно и организационно съдействие за детайлизиране на концепцията и разработване на процедури за управление на регионалната система, обосновка на тарифите и избор нстраница6/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.6Задължения на Консултанта за експертно и организационно съдействие за детайлизиране на концепцията и разработване на процедури за управление на регионалната система, обосновка на тарифите и избор на оператори


Консултантът незабавно след началната дата ще предприеме анализ на всички данни и информация за Регионалната система във взаимовръзка с актуалната нормативна уредба, ще проведе срещи с УС на Сдружението и с отговорните експерти от общинските админи­страции на членуващите общини, както и с организациите, заети към този момент със сметосъбиране и сметоизвозване и с експлоатация на съществуващите депа за отпадъци.

В резултат на този анализ, Консултантът обосновано ще предложи актуализиране и/или детайлизиране на стратегията за управление на отпадъците с цел постигане на оптимално функционираща система, планирана с най-малки разходи (Least Cost Planning).

Консултантът ще разгледа вариантите за функционирането на системата по отношение експлоатацията на съоръженията и изпълняването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и ще представи технико-икономически анализи на вариантите и предложение за вид и брой на операторите/концесионерите (което и доколкото е приложимо) в рамките на препоръките от страна на УС на Сдружението (ако има такива преди издаването на отчета).

Консултантът ще разгледа за всеки от вариантите и финансирането на система от такси, като обоснове необходимите тарифи за устойчиво развитие на системата.

Консултантът ще предложи система от процедури или наръчници за управление на регионалната система.

Общият срок за изготвяне на отчета за тази дейност е 9 месеца след началната дата. Отчетът ще подлежи на коментиране от всяка от общините и обсъждане на УС на Сдружението.

След решение на УС на Сдружението относно предложенията на Консултанта, последният в срок до 3 месеца ще изготви необходимите процедури по вид и брой за възлагане дейностите по експлоатация на съоръженията и изпълняването на дейностите по сметосъ­биране и сметоизвозване, вкл. проекто-договори, срокът на които трябва да е обоснован в отчета. В случай на решение за концесиониране на всички или част от дейностите, Консултантът ще изготви необходимите за целта концесионни анализи.

Одобрените за разработване процедури или наръчници ще бъдат предадени от Консултанта в срок до 6 месеца след решението на УС на Сдружението.


3.7Задължения на Консултанта за повишаване на административния и експертния капацитет на Възложителя и бенефициентите


Консултантът чрез цялата си дейност по проекта ще осигурява повишаване на административния и експертния капацитет на служителите на Възложителя и бенефициентите, с които контактува, като подробно обяснява и обосновава своите действия и решения, а при поискване представя и писмени справки и обосновки по конкретни поводи.

Консултантът в срок до 9 месеца от сключване на договора ще организира и проведе две обучения с продължителност от 2 дни всяко, по следните теми:  • Управление на инвестиционни проекти, вкл. проектен цикъл на публични инвестиционни проекти, проектно финансиране и особености на проектното финансиране с участие на фондовете на ЕС, възможно и целесъобразни подходи към административното и техническото управление на инвестиционните проекти, управление на строителството и функции на участниците в строителния процес, особености на договорите за строителство и начини на отчитане на строителството при различни видове договори.

  • Управление на отпадъците, вкл. национална и европейска нормативна база и политики в областта на отпадъците, възможни подходи за изпълнение на дългосрочните политики, схеми за събиране, извозване и третиране на отпадъците, подходи при избор на стратегии, видове съоръжения за третиране на отпадъци, технологични и експлоатационни особености на функционирането им и целесъобразни рамки за планирането им, особености при експлоатацията на различни съоръжения за третиране на отпадъци от видовете, включени в Регионалната система.

При подготовка на обученията, Консултантът ще извърши оценка на нуждите от обучение на персонала на ЗУП, Възложителя и бенефициентите и ще подготви и организира обучение, съобразено с техните нужди, както и с нуждите на оператора на системата за управление на отпадъци.

Обученията ще се провеждат в място извън обичайните работни места на обучаваните, като Консултантът ще бъде отговорен за всички общи разходи за организация и провеждане на обучението (зала, техника, преводи, документи) и всякакви разходи за хонорари, командировъчни (настаняване, транспорт, храна) на неговия персонал и лекторите.

Подробна програма за всяко обучение и предложение за място, дати на провеждане и предварителна план-сметка ще се съгласуват с Възложителя поне два месеца предварително.

4Персонал на Консултанта

4.1Общи изисквания към персонала


Персоналът на Консултанта трябва да има необходимите квалификации, и, ако и когато е приложимо, да е надлежно оправомощен според изискванията на нормативната уредба в България за изпълняване на съответните дейности.

Консултантът ще осигурява техническа помощ, както и административен персонал и експерти за експертните и технически услуги. Основните експерти и помощен персонал, изрично предвидени в тази спецификация, ще се подпомагат, когато е необходимо, от допълнителни експерти и специалисти, които Консултантът ще ангажира според нуждите.

Консултантът трябва да съхранява в местния офис копия на документи за ангажирането на специалистите, както и копия на всякакви други административни и законово регламен­тирани документи, отнасящи се до изпълнението на договора му с Възложителя, с цел оказване на съдействие на одитиращи и контролни органи при извършване на проверки на проекта.

Консултантът ще осигури своя персонал с необходимите инструктажи, обучение и ЛПС с оглед посещението на строителните площадки и други приложими рискове, идентифицирани по реда на ЗБУТ, като за целта ще осигури извършване от обслужващата го фирма за обслужване по ЗБУТ на необходимите процедури по реда на ЗБУТ за оценка на работните места в местния офис и периодични инструктажи и прегледи на персонала, работещ в офиса (независимо от вида на договорите).

Персоналът на Консултанта, трябва да е в състояние да комуникира помежду си и с останалите участници в проекта чрез съвременни електронни канали и да съставя, ползва и редактира електронни документи и файлове с данни, както и да има опит при използване на необходимите технически средства и специализирани програмни продукти в съответната професионална област на компетентност.

Предвид на отговорния характер на дейността на специалистите в екипа за управление на проекта, Възложителят си запазва правото да поиска по всяко време промени в екипа при констатиране на недостатъчно усърдие от страна на членове на екипа при изпълнение на задълженията им, а Консултантът е задължен да предложи адекватни заместващи експерти и специалисти в срок до 14 дни.Заедно с офертата си Консултантът ще представи списък на ключови специалисти, които трябва да отговарят на конкретни изисквания за образование, трудов стаж и опит по предмета на проекта. Консултантът няма да сменя тези експерти през целия срок на проекта, освен при належаща необходимост и след предварително одобряване от Възложителя на новото лице, което трябва да отговаря най-малко на посочените тук задължителни изисквания. За всеки от ключовите експерти, Консултантът ще представи в оригинал автобиография по образец на Възложителя, подписана лично от лицето специално за случая, което ще служи за потвърждение от експерта за съгласието му да изпълнява предвидените функции. Тези ключови експерти са изброени в следните раздели заедно със специфичните изисквания.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница