Спецификация на изискванията на възложителя за изпълнение на обществена поръчка


Координатор на екипа на Консултантастраница7/8
Дата18.06.2018
Размер464.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.2Координатор на екипа на Консултанта


Координаторът на екипа на Консултанта ще има статут на Зам.- Ръководител на ЗУП и ще отговаря за общата организация на работата на Консултанта и на ЗУП и за взаимодействието с всички участващи в проекта лица: Възложителя, бенефициентите, Строителя и Супервайзора, (Инженера по FIDIC), Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС в МОСВ. Той ще отговаря за проце­дурното осигуряване на екипа и цялостното управление на проекта в съответствие с приложимите изисквания на ОПОС, договора за финансиране на проекта и норма­тивната уредба. В частност, Ръководителят на екипа на Консултанта ще има следните задължения:

 • Координира техническата помощ, при което работи съвместно с Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и представителите на експертите от ЗУП, като организира периодични заседания и докладва за напредъка на проекта и появилите се трудности и проблеми;

 • Координира и управлява обмена на информация между специалистите на Консултанта, Възложителя, ЗУП, съответните експлоатационни дружества и инстанции, изпълнителите на договори за строителство, доставки, надзор и контрол на проектите и СМР;

 • Подпомага Възложителя при управлението на всички договори за строителство, доставки, надзор и контрол на проектите и СМР, както и други възложени дейности от Възложителя и бенефициентите за изпълнение на проекта (напр., дейности по одит, публичност и др.), като действа в качеството на доверен представител на Възложителя и бенефициентите;

 • Отговаря за изготвянето на всички отчети от Възложителя към Управляващия орган на ОПОС и всички други периодични или нарочни справки,искания за плащане, становища, разяснения и други документи, които бъдат изискани от УО или МЗ на ОПОС;

 • Консултира Възложителя и бенефициентите по всякакви въпроси, свързани с практическото управление на проекта, отчитането му пред УО на ОПОС, провеждането на одити, мероприятия по публичност, проверки от УО на ОПОС и др.под.;

 • Отговаря за поддържането на документацията и архива на проекта от екипа на Консултанта и цялостното техническо осигуряване и организационно функциониране на експертите, осигуряващи техническа помощ;

 • Проверява и осигурява достоверността и качеството на цялата документация и информация, подготвяна от Изпълнителя до Възложителя;

 • Информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на проекта, като предлага адекватни решения за тях;

 • Участва в медийни изяви относно напредъка на проекта, когато Възложителят или бенефициентите сметнат за необходимо да го поканят;

 • Отговаря за управлението на всички дейности по проекта в съответствие с приложимите правила и процедури на ОПОС и институциите-донори на проекта;

 • Отговаря за подпомагане Възложителя и бенефициентите при разрешаване на всеки спор между договорни страни по изпълнение на дейности по проекта;

 • Отговаря за планиране и провеждане на обученията и другите дейности по повишаване административния и експертния капацитет на Възложителя и общините - бенефициенти;

 • Отговаря за планиране и изпълнение на задълженията на Консултанта за експертно и организационно съдействие при детайлизиране на концепцията и разработване на процедури за управление на регионалната система, обосновка на тарифите и избор на оператори;

 • Изпълнява и други дейности, които не са изрично упоменати по–горе, но се подразбират с оглед на функциите на Консултанта като доверено лице на Възложителя и бенефициентите за управление и координиране на проекта и организационно и експертно осигуряване работата на ЗУП.

Координаторът на екипа на Консултанта следва да бъде назначен на пълен работен ден.

През периода на проекта, когато Координаторът излиза в отпуск, неговите функции трябва да се поемат от Инженера на техническата помощ и/или специалиста по управление на проекти, които не може да са в отпуск по същото време.Предложеният от Консултанта Координатор на техническата помощ трябва да отговаря на следните изисквания:

 • да има образователна степен „магистър” или еквивалентна по строителна инженерна специалност, икономика или право;

 • да има не по-малко от 8 год. общ трудов стаж в изпълнението на инвестиционни проекти;

 • да е участвал в минимум 5 инфраструктурни проекта- като експерт в изпълнението им или като експерт в екип на строителен надзор, или инвеститорски контрол;

 • участие на ръководна координационна длъжност при управление или координиране на поне 1 завършен публичен инвестиционен проект за изграждане на инфраструктурен обект с финансиране от програми или фондове на ЕС или други публични донори.

4.3Инженер на техническата помощ


Инженерът на техническата помощ ще подпомага Възложителя и бенефициентите по технологични аспекти на регионалната система, както и при осъществяването на контрол върху изпълнителите на дейности по проектиране, строителство, доставки и надзор. Инженерът на техническата помощ ще има следните задължения:

 • Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа, с техническите лица в общинските администрации на включените в проекта общини, със специалистите на супервайзора, проектанта и строителя;

 • През периода на подготовка за възлагане на договорите за Строителство/Инженеринг и за Инженер-консултант (Супервайзор) ще направи преглед и становища по техническите спецификации на съответните поръчки, и ще участва като технически експерт за оценка на техническите оферти на участниците в тези поръчки.

 • Съдейства при осъществяването на контрол върху изпълнението на задълженията на Супервайзора и Строителя,, като преглежда докладите на Супервайзора и Строителя и оказва съдействие на възложителите на СМР при взаимоотношенията им със Супервайзора и Строителя по технологични въпроси, вкл. по спорни казуси при отчитането на количествата и качеството на СМР; участва в месечните срещи по проекта, а при необходимост участва и в специални работни срещи по проблемни технически аспекти на проекта по преценка на Координатора или по покана от Възложителя;

 • Отговаря за съставяне на техническите спецификации за доставка на транспортно оборудване за двете ПСО.

 • След въвеждане на обектите в експлоатация ще упражнява контрол заедно със Супервайзора върху пробната експлоатация и работата на оборудването и ще съдейства експертно при необходимост да се предявят претенции за дефекти към Строителя.

 • Осъществява и подпомага ЗУП в комуникацията му с Управляващия орган и Междинно звено на ОП „Околна среда 2007-2013” по технологични въпроси; през целия период на проекта, Инженерът ще отговаря за съставяне/верифициране на техническата част към исканията за плащане от Възложителя към Управляващия орган на ОПОС и ще бъде на разположение при необходимост от обсъждане на технически аспекти на проекта с Управляващия орган или Междинното звено.

 • Участва в изпълнението на задълженията на Консултанта за експертно и организационно съдействие при детайлизиране на концепцията и разработване на процедури за управление на регионалната система, обосновка на тарифите и избор на оператори;

 • Отговаря за планирането и провеждането на обучение по технологични аспекти на съоръженията за управление на отпадъци и за други дейности по повишаване на експертния капацитет на Възложителя и общините - бенефициенти;

 • При приключване на проекта, отговаря за съставяне на техническата част на Окончателния доклад за изпълнение на проекта към УО на ОПОС.

 • Изпълнява и други дейности в рамките на компетенциите си, които не са изрично упоменати по–горе, но се подразбират с оглед на функциите на Консултанта като доверено лице на Възложителя и бенефициентите за управление и координиране на проекта и организационно и експертно осигуряване работата на ЗУП.

Инженерът трябва да е на разположение на пълен работен ден през периода на проекта, с цел присъствие на месечните срещи, предварителен преглед и изготвяне на писмено становище относно отчети на Инженера на Възложителя (супервайзора по FIDIC) и Изпълнителя на СМР, както и други становища, ако и когато са необходими с оглед на специфичното развитие и напредъка на проектирането и изпълнението на СМР, а през периода на пробна експлоатация – за контрол върху експлоатацията на обектите и работата на оборудването (заедно със Супервайзора).

Предложеният от Консултанта Инженер на техническата помощ трябва да отговаря на следните изисквания: • да е дипломиран инженер с образователна степен „магистър”;

 • да има не по-малко от 8 год. общ трудов стаж в областта на управление на отпадъците (проектиране, строителството или инженерно-консултантските услуги за управление на инвестиционни проекти, отговорна длъжност в организация, управляваща система или елемент от система за управление на отпа­дъци),

 • не по-малко от 2 год. практически опит в качеството на технически ръководител или строителен надзор или инвеститорски контрол или отговорен специалист (инвеститор) в екипа на организация - възложител на СМР за депа и съоръжения за третиране на отпадъци.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница