Спецификация заДата18.06.2018
Размер172.95 Kb.СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА

СПЕЦИАЛНА РЕЦЕПТУРНА БЛАНКА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Съгласно нормата на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. на министъра на здравеопазването, за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършва на специална рецептурна бланка, по образец, приложение № 4 към наредбата.

Специалната рецептурна бланка за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) е с жълт цвят, а тази за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък III 3 към чл. 3, ал. 2, т. 3 на ЗКНВП - със зелен цвят.

Специалната рецептурна бланка е с размери - ширина 13 сm и дължина 21 сm. Отпечатва се на трипластова химизирана хартия, с тегло 55.0 g/m2 , дебелина 0.093 mm, в съответния цвят (по стандарт).

Специалната рецептурна бланка е документ, който подлежи на специален отчет и трябва да се осигури кодова защита на печата.

Специалната рецептурна бланка е в три екземпляра, по 30 бр. рецептурни бланки в кочан, като първите два екземпляра са перфорирани в горния край, а третият остава на кочана.

Текстът на специалната рецептурна бланка е съгласно приложението към спецификацията.

Допускат се минимални отклонения в размера и разграфяването на бланката, ако се налага от технически съображения.

Серията е главна буква от българската азбука, като се започва от буква “А” и се изменя в последователен ред за всяка следваща поръчка.

Настоящата поръчка е първа за 2012 г. и серията ще бъде “А”.

За 2012 г. ще се отпечатват 100 бр. кочани специални рецептурни бланки с жълт цвят, за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 на ЗКНВП. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 7 арабски цифри, първите две от които означават текущата календарна година, а следващите пет са поредни номера, започвайки от 00001.

За 2012 г. ще се отпечатват 8 550 бр. кочани специални рецептурни бланки със зелен цвят, за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 на ЗКНВП. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 9 арабски цифри, първите две от които означават текущата календарна година, а следващите седем са поредни номера, започвайки от 0000001.

Отпечатването ще се извърши в тираж 8 650 бр. кочани специални рецептурни бланки, с възможност за допълнителни поръчки.


Приложение: Образец на специална рецептурна бланка за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 2013Г.


Регионална здравна инспекция

(РЗИ)


Необходими

количества

бланки (жълти)

(бр- кочани)


Необходими

количества

бланки (зелени)

(бр. кочани)

1.

БЛАГОЕВГРАД

-

500

2.

БУРГАС

-

550

3.

ВАРНА

-

1 000

4.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

-

500

5.

ВИДИН

-

-

6.

ВРАЦА

-

-

7.

ГАБРОВО

-

600

8..

ДОБРИЧ

-

-

9.

КЪРДЖАЛИ

-

500

10.

КЮСТЕНДИЛ

-

-

11.

ЛОВЕЧ

-

100

12.

МОНТАНА

-

300

13.

ПАЗАРДЖИК

-

600

14.

ПЕРНИК

-

100

15.

ПЛЕВЕН

50

800

16.

ПЛОВДИВ

-

1 500

17.

РАЗГРАД

-

-

18.

РУСЕ

-

100

19.

СИЛИСТРА

-

600

20.

СЛИВЕН

-

-

21.

СМОЛЯН

-

200

22.

СОФИЯ-ГРАД

-

-

23.

СОФИЯ - ОБЛАСТ

50

200

24.

СТАРА ЗАГОРА

-

-

25.

ТЪРГОВИЩЕ

-

100

26.

ХАСКОВО

-

100

27.

ШУМЕН

-

-

28.

ЯМБОЛ

-

200100

8 550


Общо: 8 650 бр. кочани специални рецептурни бланки (по 30 бр. рецепти в кочан)


ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

В

Избор на изпълнител за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 2012 г.“


І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:/наименование на участника/

и подписана от:/три имена/

в качеството му/им на/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .

2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс: ………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………Титуляр на сметката… ………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 2012 г.“

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

7.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата:........................ г. ..........................................

(Подпис и печат)
ОБРАЗЕЦ 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура Избор на изпълнител за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 2012 г.“Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.


ОБРАЗЕЦ 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-(наименование на участника)
участник в процедура за „Избор на изпълнител за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 2012 г.“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР: ......................
ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Приложение № 2

СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ -

24 РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ
1. Благоевград – 2700, ул. ”Братя Миладинови” № 2

Директор -д-р Чилев тел. 073-888701

Инспектор- д-р Ковачева тел. 073-888710

Факс – 073-8887032. Бургас - 8000, ул. ”Александровска” № 120

Директор- д-р Паздеров тел. 056-807303

Инспектор -д-р Михова тел. 056-807313

Факс – 056-8162613. Варна – 9000, ул. ”Брегалница” № 3

Директор -д-р Георгиева тел. 052-634019

Инспектор -д-р Ченев тел. 052-665280

Факс – 052-6346484. Велико Търново – 5000, ул. ”Н. Габровски” № 23

Директор- д-р Ламбева тел. 062-620161

Инспектор-д-р Маринова тел. 062-614301

Факс – 062-6143705. Враца – 3000, ул. ”Черни Дрин”№ 2

Директор-д-р Ставрова тел. 092-626377

Инспектор-д-р Петров GSM-0878917210

Факс – 092-6650616. Габрово – 5300, ул. ”Райчо Каролев” № 2

Директор-д-р Стефанов тел. 066-840600

Инспектор-д-р Немски тел. 066-840633

Факс – 066-8031037. Кърджали – 6600, ул. ”Ген. Владимир Стойчев” № 2

Директор-д-р Стайкова тел. 0361-60297

Инспектор-маг. фарм. Ригова тел. 0361-60292

Факс – 0361-602958. Кюстендил – 2500, кв. ”Румена Войвода” ул. ”Тинтява”

Директор-д-р Кознички тел. 078-558200

Инспектор- д-р Стоилов тел. 078-558228

Факс – 078-5524539. Ловеч – 5500, ул. ”Д-р Съйко Съев” № 25

Директор-д-р Генкова тел. 068-601518

Инспектор-д-р Тенекеджиев тел. 068-603859

Факс – 068-60151110. Монтана- 3400, пл. ”Жеравица” № 3

Директор-д-р Караилиева тел. 096-300541

Инспектор-д-р Петруняшева тел. 096-391711

Факс –096-30054111. Пазарджик – 4400, ул. ”Болнична” № 17

Директор-д-р Петрова тел. 034-445365

Инспектор –маг. фарм. Черкезова тел. 034-437246

Факс – 034-44306112. Перник – 2300, ул. ”Миньор” № 15

Директор-д-р Симеонов тел. 076-601881

Инспектор-д-р Йорданова тел. 076-607080

Факс – 076-60188113. Плевен – 5800, ул. ”Данаил Попов” № 18

Директор –д-р Гарев тел. 064-823304

Инспектор-д-р Найденов GSM-0878742666

Факс – 064-82488214. Пловдив – 4002, ул. ”Перущица” № 1

Директор-д-р Танчева -Манчева тел. 032-649000

Инспектор-д-р Слаева тел. 032-644204

Факс – 032-64343815. Русе – 7000, бул. ”Придунавски” № 68

Директор-д-р Николова тел. 082-825623

Инспектор-д-р Николова тел. 082-842027

Факс- 082-82562316. Силистра – 7500, ул. ”Петър Мутафчиев” № 82

Директор-д-р Попов тел. 086-816143

Инспектор-д-р Пенева тел. 086-816123

Факс – 086-81614817. Сливен – 8800, ул. ”Пейо Яворов” № 1

Директор- д-р Узунова тел. 044-616201

Инспектор-д-р Кертикова тел. 044-616234

Факс – 044-66733018. Смолян – 4700, бул. ”България” № 26

Директор –д-р Кубатева тел. 0301-63293

Инспектор- д-р Найденова тел. 0301-63108

Факс – 0301-6329319. София област – 1000, ул. ”Неофит Рилски” № 64

Директор-д-р Канзов тел. 02-9814173

Инспектор-маг. фарм. Танева тел. 02-9759254

Факс – 02-975924120. Стара Загора – 6000, ул. ”Стефан Караджа” № 10

Директор- д-р Нанева тел. 042-631009

Инспектор-д-р Гьорчев тел. 042-631026

Факс-042-60235621. Търговище – 7700, бул. ” Трайко Китанчев” № 37

Директор-д-р Стоянова тел. 0601-67559

Инспектор-д-р Павлова тел. 0601-64075

Факс – 0601-6407422. Хасково – 6300, ул. ”Патриарх Евтимий” № 2

Директор-д-р Димитрова тел. 038-665489

Инспектор-д-р Владимирова тел. 038-624440

Факс – 038-66548923. Шумен – 9700, пл. ”Освобождение” № 1

Директор- д-р Костов тел. 054-800722

Инспектор-д-р Симеонова тел. 054-800224

Факс – 054-80072724. Ямбол – 8600, ул. ”Д. Благоев” № 71

Директор-д-р Генчева тел. 046-663170

Инспектор-маг. фарм. Даскалова тел. 046-664379

Факс – 046-663177ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в открита процедура за Избор на изпълнител за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за 2012 г.“

До

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” 5

гр. София
от ______________________________________________________________

/ наименование на участника /

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото предложение представяме нашата ценова оферта за изпълнение на горепосочената обществена поръчка, както следва:
________________________________ единична цена за кочан в лева, без ДДС,
Словом: ____________________________________________________ лв., без ДДС;

________________________________ обща стойност в лева, без ДДС,
Словом: ____________________________________________________ лв., без ДДС;

Ценовото предложение трябва да бъде подписано и подпечатано.
Дата: ___________/____________/___________ год.

Име, презиме и фамилия: __________________________________________________

Подпис: __________________________________________________

Длъжност/собственик/: __________________________________________________

Наименование на кандидата: __________________________________________________


1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница