Списание „Адвокатски преглед брой 12 от 2006 гстраница2/3
Дата21.07.2016
Размер352.53 Kb.
1   2   3

Решение № 667
Адвокатските тоги стават задължителни тогава, когато Висшият адвокатски съвет договори със съдилищата условия за тяхното съхранение. Дотогава може да се ползват по желание.

ПРАВНА КНИЖНИНА


Представляват интерес следните статии от последните книжки на юридическите списания:
- Сп. “Собственост и право” – месечен дайджест – бр. 11/ 2006 г.: „Особена владелческа защита по чл. 38а ЗЖСК” – С. Ставру; „Ограничаване на правото на разпореждане с недвижими имоти – частна собственост” – Л. Василев; „Правото на собственост е погасено по давност” – И. Цицелков; „Решение № 757/16.06.2005 г. на ВКС, ІV г. о.”; „Подготвителни действия за предоставяне на концесии” – Я. Ковачев; „Придобиване на право на собственост върху земя от чужденци след 1 януари 2007 г.” – С. Куртев, Ю. Стойкова; „Относно страните в съдебната делба” – С. Димитрова; „Как да се разпореждаме със семейното жилище” – К. Добрев; „Решение № 116/01.03.2006 на ВКС, І г. о.”; „Поправка на нотариален акт” – К. Димитров; „Основателен ли е отказът за вписване на декларация за отказ от вещни права, извършен чрез пълномощник” – С. Миленкова; „Някои проблеми, породени от преструктуриране на жилищните комплекси” – М. Петров; „Правата върху интелектуална собственост в информационните мрежи” – М. Молохова; „Полезният модел – регистрация в Патентното ведомство” – М. Коджабашев.
- бр. 12/2006 г.: „Съдебна практика по прилагането на чл. 71 ЗС” – Ал. Георгиев; „Правата на наемодателя срещу неизправен наемател” – Д. Хрусанова; „Решение № 262 от 2006 г. на ВКС ІV г. о.”; „Понятие за концесия според новия Закон за концесиите” – В. Стоянов; „Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи” – А. Койчева; „Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици” – А. Запрянов; „Бащинството се оспорва до година след раждането” – И. Сотиров; „Привременни мерки се вземат преди и по време на развода” – Л. Паунова; „Как се запечатва наследство” – К. Добрев; „Решение № 30/13.02.2006 г. на ВКС, І г. о.”; „Отказ на нотариуса да удостовери право на собственост чрез обстоятелствена проверка” – С. Димитрова; „Придобиване на право на строеж чрез административен акт при действието на ЗТСУ (отм.)” – М. Павлова; „Административнонаказателна отговорност по Закона за авторското право и сродните му права – нарушения и наказания” – М. Коджабашев; „Новата правна регламентация на промишления дизайн като обект на индустриална собственост” – М. Маркова; „Указател на публикациите в дайджест „Собственост и право” през 2006 година”
- Сп. “Пазар и право” – месечен дайджест – бр. 11/ 2006 г. „Относно правната същност на апорта на вещно право в търговско дружество” – С. Ставру; „Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел” – А. Георгиев; „Решение № 292/18.04.2006 г. на ВКС – ТК”; „Уваженият частичен иск и погасителната давност за непредявената с него част от вземането” – Б. Пунев; „Решение № 1056/7.02.2006 г. на ВКС – ТК”; „Решение на ВАД № 18 от 2005 г., постановено на 27.07.2005 г.”; „Обжалване на актовете на възложителите през КЗК” – Е. Димитрова, Ц. Попова; „Директива 2000/31/ЕС и българският Закон за електронната търговия” – И. Цакова; „Специфични изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход” – Й. Хлебарова; „Новото законодателство за защита здравето и безопасността на потребителите” – Е. Алексиев; „Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа” – Д. Ранкова; „Българският капиталов пазар (15 октомври – 15 ноември)” – В. Борисова; „Показателите на инвеститора” – М. Моравенов; „Злоупотреба със съвместно господстващо положение при олигополните пазари” – А. Влайкова; „Управление на безопасността на храните – внедряване на системата НАССР” – Н. Стефанов.
- бр. 12/2006 г.: „Правно положение на кредитните институции след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз” – В. Джилизов; „Решение № 700/14.11.2006 г. на ВКС – ТК”; „Решение № 711/16.11.2006 г. на ВКС – ТК”; „Обезпечаване на иска в арбитражния процес” – С. Стайков; „Защита на кредиторите при преобразуване в хипотезата на чл. 265, ал. 2 ТЗ” – Г. Хорозов; „Решение № 533/10.10.2006 г. на ВКС – ТК”; „Обжалване на актовете на възложителите през КЗК (продължение от кн. 11)” – Е. Димова, Ц. Попова; „Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти – важна превантивна мярка срещу натрупването на свръхзапаси от продукти с цел спекула” – Е. Вълчева; „Правни гаранции за потребителите при ползване на потребителски кредит по Закона за потребителския кредит” – С. Иванова; „Новият Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз” – С. Кралев; „Развитие на капиталовия пазар в България през 2006 г.” – Д. Ранкова; „Технически анализ” – М. Моравенов; „Новата правна уредба на държавните помощи” – М. Марков; „Указател на публикациите в дайджест „Пазар и право” през 2006 година”.
- Сп. “Труд и право” – месечен дайджест – бр. 11/ 2006 г.: „Последните изменения в Закона за уреждане на колективните трудови спорове” – С. Симеонова; „Времетраене на трудовите договори за допълнителен труд” – Е. Банова ; „Право на отпуск за ненормиран работен ден” – С. Сербезова; „Правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ при продължително отсъствие от работа” – С. Нинева; „Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и придобито право на пенсия при втора категория труд” – Е. Банова; „Обезщетение при неизпълнение на съдебно решение”; „За преквалификация се сключва специален договор”; „Критерии за подбора при съкращение”; „Откога трудовият договор се смята за прекратен?”; „Новата Наредба за общите правила за организация на административното обслужване” – И. Ахмедова; „Писма от практиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа”; „Близо 400 нови длъжности и професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите”; „Провеждане на подбор за целите на фирмата” – М. Симеонова; „Документиране на изплащаните трудови възнаграждения” – Н. Колева; „Допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета” – Д. Ламбринов; „Възнаграждение при отсъствие от работа поради даване на показания пред полицейски органи или пред съда” – Ч. Христов; „Новата Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа” – Е. Димитрова; „Задължения на работодателите при извършване на масови уволнения” – В. Иванова; „Нова методика за професионална квалификация на безработните” – В. Христова; „Евроинтеграция – свободно движение на хора” – Л. Станкова; „Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски” – Р. Станчева; „Право в аванс – предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване” – Д. Асенова; „Пенсиониране на кадровите военнослужещи” – М. Тодорова; „НОИ отговаря”; „Писма от практиката на НОИ”; „Промени в реда и условията за отпускане на целеви помощи за отопление” – Й. Петрова; „Изплащане на обезщетение за неработоспособност след прекратяване на осигуряването” – А. Гонева; „Право в аванс – предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето”; „Изтича срокът за освобождаване от задълженията за здравноосигурителни вноски” – В. Заркова; „Въпроси и отговори по здравното осигуряване”.
- бр. 12/2006 г.: „Стачката на лекари – не и за сметка на болните” – В. Мръчков; „Дължи ли се обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на бивши служители от системата на МВР и МНО” – В. Микова; „Право на платен годишен отпуск на лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто” – С. Сербезова; „Давностни срокове в трудовото законодателство” – Е. Банова; „Уволнението по чл. 328, ал. 10 КТ е по преценка на работодателя” – Е. Банова; „Стратегията за обучение на служителите в администрацията” – Л. Петрова; „Информиране и консултиране на работниците и служителите” – Ч. Христов; „Писма от практиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа”; „Възнаграждение за платен отпуск, ползван в период на увеличение на заплатите в бюджетна организация” – Н. Колева; „Извършване на оценка на риска в предприятието” – Е. Александрова; „Как ще работим в ЕС от 1 януари 2007 г.?”; „Евроинтеграция – свободно движение на хора” – Л. Станкова; „Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” – А. Петкова; „За осигурителен стаж се признават само 30 дни неплатен отпуск” – А. Гонева; „Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ” – М. Чечова; „НОИ отговаря”; „Писма от практиката на НОИ”; „Социалната услуга „личен асистент” – Р. Иванчева; „Когато обезщетенията за раждане се дублират, се плаща по-изгодното”; „Какво още трябва да знаем за европейската здравноосигурителна карта?” – П. Сотирова; „Въпроси и отговори по здравното осигуряване”; „Указател на публикациите през 2006 година”.
- Сп. “Финанси и право” – месечен дайджест – бр. 11/ 2006 г. с приложение „Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2006 година” – И. Златков, А. Свраков: „Кратък преглед на основните промени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството” – В. Филипов; „Разходи и приходи за бъдещи периоди” – М. Гълъбов; „Отчитане на данъци, такси и други подобни плащания” – Е. Рангелов; „Емитенти на дълг на финансовите пазари” – В. Борисова; „Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на промени в счетоводната политика” – Л. Мермерска; „Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година” – Г. Петков; „Облагане на доходите от продажба на дялове в търговски дружества” – Л. Цветкова; „Определяне на данъчна основа на доставките на сгради по Закона за ДДС” – И. Кондарев; „Принципът на „най-ранна дата” на възникване на данъчно събитие, според новия ЗДДС” – Р. Русков; „Дължи ли се ДДС при доставка на стоки за обработка на ишлеме?” – Л. Ценова; „Заповед № 734 на НАП при МФ от 21.09.2006 г.”; „Заповед № 735 на НАП при МФ от 21.09.2006 г.”; „Заповед № 736 на НАП при МФ от 21.09.2006 г.”; „Заповед № 737 на НАП при МФ от 21.09.2006 г.”; „Предстоящи промени в Закона за местните данъци и такси”; „Начисляване на ДДС при публична продан по реда на ДОПК” – Г. Минкова; „Обжалване на актовете на публичния изпълнител” – З. Славчев; „Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за митниците” – Ц. Лукина; „Дългосрочни застраховки „Живот” – А. Аксентиева; „Използване на методите за определяне на пазарни цени като инструмент на фиска” – Д. Калудова; „Бюлетин на инвеститора”.
- бр. 12/ 2006 г.: „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” – Б. Брезоева; „Промени в счетоводната информация от текущото отчитане, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети” – И. Златков; „Емитенти и рискове” – В. Борисова; „Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година – продължение” – Г. Петков; „Подаване на декларация за облагане с корпоративен данък по Интернет”; „Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица” – Л. Мермерска; „Последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до документацията и отчетните регистри” – И. Кондарев; „База за определяне на данъка по ЗМДТ при прехвърляне на право на строеж” – Е. Билбилева; „Преглед на някои предстоящи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” – Г. Минкова; „Принудително изпълнение по реда на чл. 230 ДОПК върху вземане на длъжника от трети лица, които не са банки” – Б. Гецова; „Промените в митата, във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз” – А. Ангелова; „Бюлетин на инвеститора”; „Тематичен указател на публикациите в дайджест „Финанси и право” през 2006 г.”.
- Сп. “Данъчна практика. Счетоводство, финанси на фирмата” – бр. 11/2006: „За датата, от която се начисляват счетоводни и данъчни амортизации” – Е. Рангелов; „Преходни хипотези във връзка с влизането в сила на новия ЗДДС” – М. Босолова; „Процедура и изисквания за отсрочване или разсрочване на публични задължения” – Л. Панева; „Доходи на чуждестранно лице от продажба на недвижима собственост в България” – М. Босолова; „Доходи на чуждестранно лице по договор за финансов лизинг” – М. Босолова; „База за определяне на данъка по ЗМДТ при прехвърляне на право на строеж” – Е. Билбилева; „Промяна на срока за влизане в сила на Закона за търговския регистър”; „Данъчни ставки за доходи, изплащани на чуждестранни лица, в зависимост от наличието на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната страна”; „Някои разяснения от международните стандарти за финансови отчети” – М. Гълъбов; „Условия за заемане на длъжност „главен счетоводител” след проведен конкурс”; „Неизползваната разполагаема част на овърдрафта се следи задбалансово” – Л. Панева; „Финансов анализ на търговските банки” – М. Гълъбов; „Стопанска конюнктура за второто тримесечие и първото полугодие на 2006 г.” – Д. Фратев; „Искова защита при нарушение на право върху регистрирана марка” – М. Коджабашев.
- бр. 12/2006 г.: „Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения” – М. Босолова; „Основни принципи за облагане с ДДС при търговията на общия пазар и промените в общите разпоредби на новия ЗДДС” – Л. Панева; „Счетоводно и данъчно третиране на разходите за разработване на ИСО 9001” – М. Босолова; „Данъчно облекчение по ЗОДФЛ за дарение в полза на лице с увреждане” – М. Босолова; „Третиране по ЗДДС на вноса на услуга преди и след 1.01.2007 г.” – М. Босолова; „За режим „транзит” декларирането по електронен път става задължително”; „Съпоставка на действащите за 2006 г. МСФО и НСФОМСП, свързани с материалните активи” – Е. Билбилева; „Разяснения от международните стандарти за финансови отчети” – М. Гълъбов; „Обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст”; „Срок на отпуск по чл. 163 от КТ и чл. 50 от КСО за майка, родила преди 1.01.2007 г.”; „Придобиване на право на пенсия”; „Ползване на отпуск по чл. 164 от КТ, когато детето е настането в детско заведение”; „Писмено съгласие за полагане на допълнителен труд”; „Условия за придобиване на право на пенсия”; „Лизинг или инвестиционен кредит – какво е по-изгодно” – Л. Панева; „Публикации в броеве 1 – 12 от 2006 г.”; „Списък на публикуваните в списанието годишни финансови отчети за 2005 г.”; „Списък на електронните публикации на годишните финансови отчети за 2005 г.”.
- Сп. “Търговско право” – бр. 5/2006 г.: „Подведомственост по граждански дела” – М. Златарева; „Предметен обхват на lex rei sitae и международна компетентност по дела относно вещни права върху недвижими имоти на чужди субекти в Република България” – К. Маринов; „Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?” – А. Калайджиев; „Дарение с модалитети” – С. Попова; „Правна уредба на договора за факторинг съгласно българското законодателство” – Е. Димитрова; „Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност” – С. Костов.
- бр. 6/2006 г.: „Правна същност и особености на управителското правно отношение” – В. Даскалов; „Правна същност на договора за факторинг съгласно българското законодателство” – Е. Димитрова; „По въпроса за злоупотребата с право по търговски сделки” – А. Иванов; „Относно овластяването на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерното дружество по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон” – Н. Колев; „Екологичната политика на Европейския съюз: предизвикателства за България при присъединяването” – Г. Пенчев; „Ценно и навременно изследване на доброволно представителство” – П. Попов; „Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица” – С. Ставру; „Влиянието на административното правораздаване в сферата на търговските правоотношения (преглед на съдебната практика)” – Е. Стоянов; „Съдържание на течението на сп. „Търговско право” за 2006 година”.
- Сп. “Съвременно право” – бр. 2/2006 г.: „Поредни недоразумения в трудовото законодателство с европейско оправдание” – Кр. Средкова; „Стабилитетът на служебното правоотношение като гаранция срещу незаконосъобразното уволнение на държавния служител” – Р. Радушев; „Нови правила в НПК за участието на гражданите по наказателни дела” – Н. Манев; „Свидетел с тайна самоличност” – Г. Маринова; „Международна компетентност на българските съдилища по спорове за авторско право и сродните му права” – Т. Ценова; „Силата на определенията по допускане на обезпечителна мярка”; „Административнонаказателна отговорност по Закона за защита на конкуренцията” – Г. Крушарски; „Относно неправилното използване на термина бенефициент” – М. Костова.
- бр. 3/2006 г.: „Правни отношения във връзка със загубената и намерената вещ” – С. Ставру; „Въпроси на особения залог” – А. Иванов; „Припознаване с международен елемент (международно припознаване)” – Й. Борисов; „Промени в Закона за патентите” – В. Манева; „Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията)” – И. Георгиев; „ІV международна конференция по римско право” – М. Костова.
- Сп. “Юридически свят” – бр. 2/2006 г: „Валутно престъпление и квалифицирана контрабанда” – Д. Михайлов; „Решаване на дело от Международния съд на ООН при отсъствие на някоя от страните” – А. Драгиев; „Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търговски дела” – Б. Мусева; „Двадесет и пет години от подписването на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и петнадесет години от присъединяването на България към тази конвенция” – К. Киров; „110 г. от приемането на първия български Наказателен закон” – Е. Йончев; „Представителството: възникване и развитие (Кратки исторически и сравнителноправни бележки)” – В. Христов; „Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2005 г.” – В. Мръчков; „Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2005 г.” – Кр. Средкова.
- Сп. „Правна мисъл” – бр. 4/2006 г.: „конституционното правосъдие в системата на разделените власти” – Е. Друмева; „Електронно гласуване и принципи на избирателното право” – С. Янев; „Производство за издаване на индивидуални административни актове” – К. Разаров; „Понятието „осигурено лице” в държавното обществено осигуряване” – Я. Генова; „Корабът като особена движима вещ” – С. Ставру; „Реституцията на кооперациите според двата закона за кооперациите и в практиката на ВКС” – Б. Величков; „Нова уредба на търговската регистрация със закона за търговския регистър” – Г. Григоров; „Законодателната процедура в Европейския съюз” – Ж. Попова; „Пряко действие на разпоредбите на Договора за европейска общност в светлината на практиката на Европейския съд” – С. Атанасова; „Правото на църковно самоопределение във Федерална република Германия” – Д. Белинг, Х. Беров; „Историческо развитие на несъвместимостта между длъжността федерален министър и депутатски мандат в Бундестага във Федерална република Германия” – Й. Щрасбургер; „Международен летен семинар по сравнително трудово и осигурително право в гр. Бордо” – Я. Генова; „Годишно съдържание на списание „Правна мисъл” за 2006 г.”.
- Сп. „Административно правосъдие” – бр. 2/2006 г:. „Административен контрол върху ревизионните актове според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” – И. Стоянов; „Административни актове в жилищния наем. Настанителна заповед” – Й. Борисов; „Съд на Европейските общности. Присъда от 4.02.1999 г. (Шесто отделение).
- бр. 3/2006 г.: „За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи” – В. Мръчков; „Възобновяване на производствата по издаване на административни актове” – К. Лазаров; „Съдебен контрол върху ревизионните актове според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” – И. Стоянов.
НОВИ КНИГИ, ПОСТЪПИЛИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ВАС

Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация: Обща част. С.: Сиела, 2005
Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация: Специална част. С.: Сиела, 2005
Бешков, П. Частните съдебни изпълнители. С.: Фенея, 2007
Борисова, Б. Българско-нидерландски разговорник. Пл-в.: Хермес, 2004
Българска адвокатура: Нормативна уредба. Bulgarian Bar: Normative Acts. С.: Сиби, 2006
Вучков, В., Г. Маринова. Наказателен процес: Схеми и таблици. С.: Сиби, 2007
Геремезов, Д. Английско-български терминологичен речник за мироопазващи операции. С.: Военно издателство, 2006
Голева, П. Търговско право: Книга втора: Търговски сделки. 2 доп. и прераб. изд. С.: Фенея, 2007
Голева, П. Търговско право: Книга първа. 3 доп. и прераб. изд. С.: Фенея, 2007
Дачева-Филипова, С. Шведско-български българско-шведски речник. С.: Синева, 2006
Димитров, Д. Основи на публичното право: Лекционен курс. С.: Сиела, 2003
Димитрова, А. Съд на Европейските общности: Избрани решения: Том 1. С.: Албабул ЕООД
Димитрова, О. Българско-датски разговорник. Пл-в.: Хермес, 2005
Дормишев, Хр. Българско-немски юридически речник. С.: Хейзъл, 2003
Драгиев, А. Международно правораздаване: Международен арбитраж и Международен съд на ООН. 2 изд.С.: Сиби, 2006
Законодателство в Западноевропейските страни и САЩ. С.: НБКМ, 2006
Зарков, А., П. Трифонов. Сръбско-български речник. С.: ИК Пал, 2004
Иванов, Б. Японско-български речник. С.: Изток-запад, 2006
Илкова, Р. Длъжностни престъпления: Сборник съдебна практика: 1955-2006. С.: Сиела, 2006
Индекс на реформата на адвокатската професия в България, май 2006. С.: Сиби, 2006
Копчева, М. Компютърни престъпления. С.: Сиби, 2006
Къндева, Е. Административно правосъдие. С.: Сиела, 2006
Матеева, Е. Морският протест. С.: Фенея, 2007
Михайлов, Д. Данъчно облагане 2007: Коментар на новите: ЗДДС, ППЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, Коментар на промените в ЗМДТ, ЗСч, ДОПК. С.: Нова звезда, 2007
Мръчков, В. Трудови отношения, 2006. С.: Труд и право, 2006
Найденов, Б. Арабско-български речник. В.Търново: Габеров, б.г.
Наказателен кодекс: Сборник нормативни актове: НК, ЗИН, ЗОПДИППД, ЗКНВП, ЗПФКПП. С.: Сиела, 2007
Наказателен процес: Сборник нормативни актове: НПК, ЗСРС, ЗЗЛЗВНП, ЗЕЕЗА, ЗПП. С.: Сиела, 2006
Нанова, А. Фразеологичен синонимен речник на българския език. С.: Хейзъл, 2005
Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. Паметта за миналото в името на бъдещето. С.: Анима, 2006
Панова, П., Р. Илкова. Корупционни престъпления: Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998-2006). С.: Сиби, 2006
Пенчева, Е. Теория на международните отношения – правни и нравствени аспекти. С.: ARS, 2006
Петришки, Г. Защита на класифицираната информация: Въпроси и отговори. С.: Симолини, 2006
Правна клиника: Практическо ръководство. С.: Сиби, 2006
Решения и определения на Конституционния съд, 2005. С.: АИ „Марин Дринов”, 2006
Сивков, Цв. Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. С.: Сиела, 2006
Справочник на нотариусите: Райони на действие, адреси, телефони, факс номера. С.: Фенея, 2006
Съдебна власт: Атестиране, конкурси. С.: Сиби, 2006
Чешмеджиева, Г. Турско-български българско-турски речник. С.: Колибри, 2006
Чой, К., С. Ким. Българско-корейски речник: т. 1, т. 2. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД 2006 Г.

Уводни статии
За българското правосъдие (бр. 1/2006 г., с. 3)
Декларация относно данъка върху добавената стойност (бр. 2-3/2006 г., с. 3)
Към нов Граждански процесуален кодекс (бр. 4-5/2006 г., с. 3)
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт (бр. 6/2006 г., с. 3)

1. Общи проблеми
Стайков, Ивайло. Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита (бр. 4-5/2006 г., с. 9)

2. Наказателно право. Наказателен процес
Ненков, Румен. Новото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс (кратък преглед) (бр. 1/2006 г., с. 4)
Николова, Людмила. Прокурорът в досъдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс (бр. 2-3/2006 г., с. 4)
Славчев, Здравко. Престъпление по чл. 227б НК ли е неплащането на данъци (бр. 6/2006 г., с. 14)
Борисова, Магдалена. За нуждата от адвокат във възпитателните дела за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (бр. 7-8/2006 г., с. 4)
Христов, Станислав и Стойчо Раданов. Съдебната медицина – значението й за правораздаването и някои проблеми на съдебномедицинската експертиза у нас (бр. 7-8/2006 г., с. 10)
Варнев, Любен. Проблеми във връзка с прекратяване на наказателното производство по искане на пострадалия (бр. 10-11/2006 г., с. 26 )
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница