Списък на научните публикации доц д-р инж. Марин ПанайотовДата10.04.2018
Размер122.34 Kb.
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ.

доц. д-р инж. Марин Панайотов.
1.Дончев Д.С., П.Д.Михайлов ,М.Г.Панайотов. Върху коронковото разсейване на постояннотоковите машини. Научна сесия. Шумен, 1977г.

2.Тодоровси Н.И., Д.С.Дончев , X.Л.Патев,С.Д.Пелтеков, Н.Д. Неделчев, М.Г. Панайотов. Възможност за използуване на ротори със закрити канали в серията асинхронни дви­гатели тип АО,Научна сесия посветена на 15 год. от създаването на ВМЕИ - Варна, Варна ,1978г.

З.Панайотов М.Г., И.Х.Томов, С.Н.Терзиев. Метод за прес­мятане на магнитна верига на ПТМ с приложение на АИМ, Научна сесия посветена на 15 от създаването на ВМЕИ -Варна,1978г.

4.Терзиев С.Н., И.Х.Томов, М.Г.Панайотов .Възможност за получаване на интегралнит магнитни характеристики на ПТМ с приложение на ЦЕИМ, Десети републикански младежки научно-технически симпозиум, София,1979г.

5.Панайотов М.Г., М.Х.Павлов, И.X.Томов,Относно една конструкция на еднофазен асинхронен вентилаторен двигател,захранван с напрежение с повишена честота, Научна сесия посветена на 1300 г.от създаването на Българската държава, Шумен 1980г.

6.Контров СИ., С.Н.Терзиев, М.Г.Панайотов, А.И.Бешевлиев, А.К. Иванов.Изследване на електромагнит за постоянен ток, предназначен за обработка на плоско стъкло, Втора национална научна конференция по елек­трически машини, Варна, 1979г.

7.Контров С.И., А.К.Иванов, Х.П.Тахрилов , Ж.Чернева-Дивлянска, М.Г.Панайотов. Изследване влиянието на маг­нитната обработка на керамична маса за електронагрева­телни плочи върху утечния ток.Научна сесия, 7-8 октом­ври, Габрово, 1986г.

8.Контров СИ., А.К.Иванов,Х.П.Тахрилов,М.Г.Панайотов. Изследване влиянието на магнитното поле при обработка на водата в съдомиячната машина.Юбилейна научна сесия посветена на 25 г. от създаването на ВМЕИ - Варна ,2-3 октомври,1987г.

9.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Изследване работата на ел. нагревателна печка с "коминен ефект" и лентов нагревател - фолиев тип,Научна сесия посветена на 1300г. от създа­ването на Българската държава, 1981г.,Варна.

10.a .Илиев А.Г., С.И.Контров, К.К.Герасимов,М.Г.Панайотов Възножност за изследване на ЕНЕФТ с конфигурация съста­вена от паралелни ленти ,съединени шахматно помежду си чрез ЦЕИМ,Научна сесия посветена на 1300г. от създава­нето на Българската държава, 1981г.,София.

11.Контров С.И. ,М.Г.Панайотов.К вопросу об електрическом моделировании тепловых процeсов в радиаторах плëночньim нагревательем,Будапеща,1981г.

12.Бешевлиев А.И., С.И.Контров, М.Г.Панайотов.Един метод за пресмятане на електрически повърностен нагревател фо­лиев тип,Научна сесия посветена на 1300 г. от създаване­то на Българската държава, Варна ,1981г.

13.Панайотов М.Г., С.И.Контров, А.Г.Илиев.Изследване възможността за използуване на електрически повърхностни нагреватели за акумулиращо отопление,Научна сесия посве­тена на 1300 г. от създаването на Българската държава, Варна ,1981г.

14.Контров С.И.,Панайотов М.Г.Проектиране и изследване на електронагревателна плоча с лентов нагревател фолиев тип,Научна сесия посветена на 1300 г. от създаването на Българската държава,Варна ,1981г.

15.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Обобщена методика за пре­смятане на електрически повърхностен нагревател - фолиев тип с дълбоко вълнообразна форма, Научна сесия ВМЕИ-Габрово,ВНВАУ "Г.Димитров", Габрово,октомври,1981г.

16.Контров С.И.,Панайотов М.Г.Относно оразмеряването на нагревателен плоточа с лентов нагревател фолиев тип с равномерна температура,Научна сесия посветена на 1300 г. от създаването на Българската държава, Габрово, октомври,1981г.

17.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Едно изследване върху електрическото оразмеряване на фолиеви нагревателни елементи,Научна сесия, Шумен, 1982г.

18.Контров С.И.,Панайотов М.Г.Изследване на конвек­тор с естествена конвекция и открит фолиев нагревател, Научна сесия,Шумен,1982г.

19.Контров С.И.,Панайотов М.Г.Приложение на нагрева­телните елементи фолиев тип в електротермични съоръ­жения за нискотемпературен нагрев,Научно-приложна конференция по "Електросъпротивително нагряване" 14-15 окт.,Балчик,1982г.

20. Контров С.И. ,М .Г .Панайотов , М .X .Павлов .Технология производства электроотоплительных приборов с нагревательными элементами фольгового типа,Научна сесия, 4-5 май, Будапеща,1981г.

21.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Електрически отоплителни нагреватели от метално фолио.Научна сесия "Качество и надеждност на продукцията", 8-9 дек.,Русе,1983г.

22.Контров С.И. ,М .Г .Панайотов , Я.Анков, X .П .Тахрилов , Ц.Вълчева.Някои изследвания върху едноплоскостен фо­лиев нагревател ,Научна сесия- 20г. ВМЕИ - Варна, Варна, 1983г.

23.Контров С.И. ,М .Г.Панайотов , Я. Янков, X .П .Тахрилов , Ц.Вълчева.Относно някои изследвания,свързани с констру­ирането на отоплителни уреди с многоплоскостни фолиеви нагреватели,Научна сесия- 20г. ВМЕИ - Варна,Варна,198Зг.

24.Контров С.И. ,М .Г .Панайотов ,Х .П .Тахрилов .Относно влиянието на утечния ток при проектирането на лентови нагреватели,Научна сесия,Варна,13 окт.1984г.

25. Контров С.И. ,М .Г .Панайотов ,Х .П .Тахрилов ,С .В .Савов Изследване преходния процес на работа на ел.бойлер с лентов нагревател.Научна сесия,Варна,13 окт.1984г.

26.Контров СИ. , X .П .Тахрилов ,М .Г .Панайотов , Върху вли­янието на технологичните отклонения при производство на гъвкав фолиран материал за лентови нагреватели. Научна сесия,Варна,13 окт.1984г.

27. Контров СИ ., Панайотов М .Г .Изследване преходния процес на загряване на конструкция отоплителен уред с нагревател от алуминиево фолио.Юбилейна научна сесия "25 год. ИЕП",София,1985г.

28.Контров СИ. ,М .Г .Панайотов ,Х .П .Тахрилов ,Б .Златев Изследване възможността за използуване на електропро­водящи полимерни материали и тъкани от въглеродни ниш­ки за нагревателни елементи.Научна сесия,Габрово, 7-8 окт.1986г.

29.Тахрилов Х.П.,С.И. Контров ,М.Г.Панайотов,А.К.Ива­нов. Върху проектирането и управлението на захранващия трансформатор в уредбите за директно електросъпротиви-телно загряване.Научно - техническа конференция "Аван­гардни технологии в машиностроенето",ЦМИ,1986г.

30.Тахрилов Х.П.,С.И. Контров ,М.Г.Панайотов,А.К.Ива­нов. Едно изследване върху локалното директно електро-съпротивително загряване на детайли.Национална научно - техническа конференция "Авангардни технологии в ма­шиностроенето " , ЦМИ ,1986г.

31. Контров С.И. ,Х .П .Тахрилов ,М .Г .Панайотов ,М .Г .Русе­ва ,М .И .Мирчев .Изследване на топлинните процеси в електрическите акумулиращи бойлери.Втора научно-прак­тическа конференция "Качество и конкурентноспособност на домакинските електроуреди", 4-5 ноември, Варна 1986г.

32.Панайотов М .Г. ,С.И .Контров .Изследване на оребрена конструкция отоплител с равномерна и неравномерна плътност на топлинния поток. Юбилейна научна сесия, София,27.09.1985г.

ЗЗ.Държанов П . ,С.И .Контров , Панайотов М.Г. Относно загряване на намотка, захранвана с постоянно напрежение. СИЕЛА'86, Пловдив,1986г.

34.Контров С.И. ,М.Г.Панайотов,С.В.Савов.Анализ на преходния процес на загряване на отоплителен уред с оребрена метална топлоотдаваща повърхност и нагревател с равномерна плътност на топлинния поток.Юбилейна научна сесия - 25 год.ВМЕИ -Варна, Варна,3 окт.1987г.

35.Панайотов М.Г.Изследване на устройство за директ­но загряване на плътни и кухи прътови детайли от материал с висока електрическа проводимост. Научна сесия ВМЕИ-Габрово,ВНВАУ "Г.Димитров", Габрово, 4-6 ноември,1987г.

36. Контров С.И. , X .П .Тахрилов ,М .Г .Панайотов ,М .С Маринов.Електрическо оразмеряване на вертикални фолийни нагреватели.сп.Електропромишленост и приборостроне. бр.2.1988г .

37.Контров С.И.,М.Г.Панайотов.Аналитично изслед­ване преходния процес на загряване на електрически бойлер с повърностен нагревател.сп.Техническа мисъл бр.3.1988г.

38.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Оптимизиране на някои от конструктивните и топлотехнически параметри на конвекционни отоплителни уреди с фолиеви нагреватели. Трета научно-техническа конференция с международно участие "ТЕХМА 88".ЦМИ.Варна,11-13 май,1988г.

39.Контров С.И.,М.Г.Панайотов.Изследане динамиката на процеса на загряване на вертикална плоскост от нагревател с отрицателен температурен коефициент. сп.Техническа мисъл.бр.6.1988г.

40.Панайотов М.Г.,С.И.Контров.Изследане преходния процес на загряване на вертикална плоскост от нагревател с отрицателен температурен коефициент. сп.Техническа мисъл.бр.1.1989г.

41.Панайотов М.Г.Автореферат на кандидатска дисерта­ция на тема "Проектиране на електрически нагреватели фолиев тип за нискотемпературни отоплителни уреди". Варна,1986г.

42.Панайотов М.Г.Оптимизиране геометричните размери на надлъжни ребра с триъгълно напречно сечение. сп.Енергетика.бр.4,1989г.

43 .Контров С.И . ,М .Г.Панайотов, Д .Г .Генов ,М.Мирчев .Срав­нение на два метода за математическо описание на подгревател за детски храни. Годишник на ВМЕИ-Варна, 1989.

44.Панайотов М.Г.Метод за оптимизиране размерите на ребро с правоъгълно напречно сечение. сп.Енерге­тика ,бр . 3-4 , 1991 .

45.Йорданова М.Й.,М.Г.Панайотов.Относно влиянието на технологията на изработването върху електротоплинните характеристики на електросъпротивителни пещи в уста­новен режим.V-та научна конференция с международно учас­тие "Научният продукт - проблеми и перспективи",Варна, 18-19.10.1991.

46.Йорданова М.Й.,М.Г.Панайотов.Относно влиянието на конструктивните елементи върху топлинните характеристи­ки на среднотемпературна електросъпротивителна пещ. сп.Енергетика,бр.5-6,1992г.

47. Панайотов,м.г.,м.й.Йорданова.изследване на температурното поле на камерна електросъпротивителна пещ. сп.техническа мисъл, бр.2,1992,с.39-43.

48.Йорданова М.Й.,М.Г.Панайотов.Температурни режими на електросъпротивителни пещи при намален разход на електроенергия.сп.Енергетика,бр.3,1994г. с.41-43.

49.Панайотов М.Г, М.Й.Йорданова .Расчет температурного поля камерной электропечи сопротивления сп.Промышленная энергетика.бр.4,1994г.

50.Контров С.И., М.Й.Йорданова,М.Г.Панайотов.Оптимизи­ране на геометричните и технически параметри на електро­съпротивителни пещи. ЮНС ВНВВУ "Г.Бенковски",гр.Д.Митропо­лия ,май,1995.

51.Контров , С. и. ,м. й. Йорданова, м. г.Панайотов. проектиране на електросъпротивителни пещи с повишени технико-икономически показатели. юнс -1995 г,, ВНВВУ, Г. Бенковски", гр. д. митрополия, научно- тематичен сборник, 1995 г том 2, с. 310-319.

52.Йорданова М .й . ,М .Г .Панайотов .Изследване влиянието на начина на полагане на електрически нагреватели върху топлинните им характеристики. сп.Машиностроене, бр.7-8, 1995г. , с. 254 – 256.

53.Kontrov S, M.Jordanova, M.Panajotov.Optimisierung der deometriscen und der techisen parameter von Widerstand­sofen . Internasional Scientific Colloquim,Ilmenau,18-21. 09.1995. Band 4, c. 202- 205.

54.Йорданова, м.й.,м. г. Панайотов, относно определяне параметрите на закона на захранващата мощност при зададен топлинен режим за камерни електросъпротивителни пещи. ю н С - 35 год. ТУ - варна, х.1997г.

55.Йорданова, м.й., м. г. Панайотов, относно влиянието на закона на захранващата мощност върху режима на работа на нагревателните елементи за камерни електросъпротивителни пещи. юнс - 35 год. ту Варна, 10. 1997г.

56.Панайотов, м. г., м. й. Йорданова, относно влиянието на температурната зависимост на топлинния източник на камерни електросъпротивителни пещи с вграден нагревател, юнс - 35 год. ту - варна, х.1997г.

57.Панайотов, м. г., м. й. Йорданова.проектиране на електросъпротивителни пещи с оптимални параметри, сп.Електротехника и електроника, бр.7-8. 2000г.

58.с.и.контров.основни насоки за изграждане и поддържане на система за качеството на обучение в специалност "Електротехника" и някой резултати от нейното приложение.варна, международна конференция по качество на висшето образование.ТУ-варна.27-28.10.2000 г.стр.87-99.

59. контров с.и., А.к.иванов,м.г.Панайотов,Р.войнова. върху някои проблеми, свързани с развитието на талантливите студенти в специалност "Електротехника", международна конференция по качество на висшето образование.ТУ-варна.27-28.10.2000.

60. Yordanova M., Panayotov M., A influence of the temperature dependence of the heat source of chamber electric resistance furnaces with an in-built heater, Ovidius University Annals of Mechanic Engineering - Tehnonav 2004,Constanta, may 2004, Rumania;

61. Panayotov M,, A Study of the Corona Systemofa Generator for Ozone Synthesis, MEEMI, V., 2005;

62. Yordanova M., Panayotov M., Designing Electric Heating Elements of Foil Type With Taking Into Account the Electric Power Safety Requirements, Acta Universitatis Pontica Euxinus, Volume IV, Number 1, Russia, 2005, p. 103-107.

63.Панайотов М.,М. Маринов, П.Митева. Изследване върху електростатичното поле в корониращи системи за озон-генераторни станции”, Международна научно-практическа конференция „Електроенергетика- 2006”, октомври, Варна, 2006г.

64. М. Панайотов .Eдно изследване на коронираща система на генератор за синтез на озон. Международна научно-практическа конференция „Електроенергетика- 2006”, октомври, Варна, 2006г.
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

На доц. д-р инж. М .Г .Панайотов

1.Контров С.И . , А .К .Иванов ,М .Г .Панайотов ,X .П .Тахрилов . Електротехнология. Ръководство за лабораторни упражнения. Варна,1990г.

2. Контров С.И. , X. П . Тахрилов , М. Г. Панайотов , А. К. Иванов , М. Ив. Маринова,Б.Р.Апрахамян,М.С.Маринов.Електротермия и електротехнология. Ръководство за лабораторни упражнения.Варна,1991г.

3.Контров С.И. ,X .П .Тахрилов ,М .Г.Панайотов , А .К .Иванов . Електрофизични и електрохимични технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения.Варна,1992г.

4. Контров С.И. , X. П . Тахрилов , М. Г. Панайотов и к-в.Комплексни теми със ситуационни задачи за държавен изпит за ОКС Бакалавър. Учебник. изд.ТУ Варна.2002г.

5. Контров С.И., М .Г.Панайотов и к-в. Електротермия. Част I. Учебник .изд.ТУ Варна.2002г.ISBN 954-20-0173-8.

6. Контров С.И. ,X .П .Тахрилов ,М .Г.Панайотов. Електротермия. Част II. Учебник. 2005г.

7. М .Г.Панайотов .Електротехнологични процеси и устройства. Учебник. изд.ТУ Варна.2006г.

8. М .Г.Панайотов. Електротехнологични методи и устройства за екологични цели. Учебник. изд.ТУ Варна.2009г. ISBN 978-954-20-0457-8.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница