Списък на научните публикации на доц., д-р Ивелина Николова Научна специалност: Растителна защитаДата22.08.2016
Размер61.04 Kb.

СПИСЪК
на научните публикации на доц., д-р Ивелина Николова

Научна специалност: Растителна защитаНаучна продукция

 1. Николова И., Б. Дочкова, В. Василева и А. Илиева. 2002. Проучване върху неприятелите по соята при поникване на растенията и възможности эа борба с тях. I. Ефикасност на някои инсектицидни препарати за предсеитбено третиране на семената. Известия на съюза на учените – Варна, Серия “Медицина и екология “2'2001; 1'2002: 46-48.

 2. Dochkova B., Nikolova I.,VasilevaV. and Ilieva A. 2003. Presowing treatment of Lucerne seed with insecticides against injurious insects during plant emergence. I.Efficiency of the insecticides. In: Kirilov A., Todorov N. and Katerov I.(eds.). Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment. Grassland Science in Europe,vol. 8, 333-336.

 3. VasilevaV., Ilieva A., Nikolova I. and Dochkova B. 2003. Presowing treatment of Lucerne seed with insecticides against injurious insects during plant emergence. II. Nodulation and nitrate reductase activity. In: Kirilov A., Todorov N. and Katerov I.(eds.). Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment. Grassland Science in Europe,vol. 8, 555-558.

 4. Николова Ив., Илиева А. 2004. Влияние на повредите от люцерновата дървеница Adelphocoris lineolatus Goeze ( Heteroptera: Miridae ) върху количествени и качествени показатели при соя ( Glycine max L.). Растениевъдни науки, 5, 41: 465-469.

 5. Nikolova, I., N. Georgieva, T. Kertikov. 2004. Species composition of insect pest during emergence and growing-up of spring vetch ( Vicia sativa L.) and insecticides for their control. Растениевъдни науки, С., vol. 41, 6, 568-572.

 6. Николoва И. 2005. Проучване върху ефикасността на инсектицидите Гаучо ФС 600 и Карбодан СТ 35 за предсеитбено третиране семената на соя (Glycine Max L.). Научно списание за селскостопанска и горска наука “Екология и бъдеще”,София, брой 2-3: 44-47.

 7. Nikolova I. and N. Simov. 2005. Studies on Heteroptera (Insecta: Hemiptera) in agrocaenosis of soybean (Glycine max L.) in Bulgaria. Acta Entomologica Bulgarica, vol. 11, №1,2: 110-117.

 8. Николова И. 2006. Влияние на някои агротехнически мероприятия върху числеността на неприятелите по соята Glycine max L. (Merrill). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 9, 2: 295-308.

 9. Николова И. 2006. Влияние на някои агротехнически мероприятия върху числеността на неприятелите по соята Glycine max L. (Merrill). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 9, 2: 295-308

 10. Николова И. 2007. Проучване динамиката на Thrips tabaci L. в агроценозата на соя (Glycine max L.). Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 10, 4, 639-649.

 11. Николова И. 2007. Стопанското значение на повредите от паяжинообразуващия тетранихов акар Tetranychus atlanticus Mc Gregor (Acarina: Tetranychidae) при соя. Acta Entomologica Bulgarica, vol.13, №3,4: 57-62.
 12. Николова И., А. Илиева. 2007. Влияние на повредите причинени от Tetranychus atlanticus Mc Gregor върху качеството на продукцията при соя. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 10, №3, 2007: 469-477.


 13. Николова И. и В. Василева. 2007. Ефикасност на инсектицидите Карбодан 35 СТ и Промет 400 СК за предсеитбено третиране семената на люцерна (Medicago sativa L.). Растениевъдни науки vol.44, 4, 304-307.

 14. Николова И. 2008. Сравнителна оценка на образци соя - Glycine max L(Merrill), толерантни към някои неприятели. Растениевъдни науки, vol. 45, 5, 412-415.

 15. Николова И., Т. Кертиков. 2008. Влияние срока на сеитба на зимуващ фуражен грах върху популационната плътност на Bruchus pisi L (Coleoptera: Bruchidae) и степента на повредените от него зърна. Растениевъдни науки, vol. 45, 2, 169-172.

 16. Николова И., Т. Кертиков. 2008. Проучване върху числеността на Acyrthosiphon pisi Kalt. (Homoptera, Aphidodae) в зависимост от срока на сеитба на зимуващ фуражен грах (Pisum arvense L.) при двуоткосно прибиране. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 11, 1, 71-80.

 17. Николова И., Т. Кертиков. 2008. Проучване върху числеността на неприятелите при зимен фуражен грах (Pisum arvense L.) в зависимост от системата на отглеждане и срока на сеитба. Растениевъдни науки, vol. 45, 3, 222-225.

 18. Николова И., Д. Кертикова. 2008. Сравнителна оценка на образци люцерна по степен на нападение от някои почвени неприятели. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 11, 1, 48-59.

 19. Nikolova I. 2008. Study of some preparations for presowing treatment of the seeds of spring forage pea (Pisum arvense) for controlling insect pests. In.: Kobilijski B., Burton J.W., Denčić S., Noel Ellis T.H., Friedt W., Ivanović M., Kendall R.L., Saftić-Panković D., Sorrels M. (eds.). Breeding 08 International conference “Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops”, 24-27 November, Novi Sad, Serbia, 294-296.

 20. Nikolova I. and I. Pachev. 2008. Study on tolerance of Ukrainian pea varieties to attack by pea weevil Bruchus pisi L. (Coleoptera: Bruchidae). In.: Kobilijski B., Burton J.W., Denčić S., Noel Ellis T.H., Friedt W., Ivanović M., Kendall R.L., Saftić-Panković D., Sorrels M. (eds.). Breeding 08 International conference “Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops”, 24-27 November, Novi Sad, Serbia, 320-324.

 21. Николова И. 2009. Видовой состав и сезонная динамика видов из разряда Thysanoptera в посевах сои (Glycine max L.). Вicник центру наукого забезпечення АПВ Харкiвської областi, Науко-виробничий журнал, випуск №6, Харкiв. Українська Академiя Аграрних наук, Iнститут Рослинництва iм В. Я. ЮР`ЭВА, Центр Наукого Забезпечення АПВ Харкiвської областi, 111-118.

 22. Nikolova I. and A. Ilieva. 2009. Possibilities for control of Acyrthosiphon pisi Kalt. (Homoptera: Aphididae) in spring forage pea through presowing treatment of seeds with insecticides. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. In: Soysal M.I., Todorov N., Georgoudis A., Grosu H., Pavlov D., Mihaylova, Panayotov M., Yablanski Ts., Staikov Y., Petkov G., Denev S., Miteva Ch. (eds.). Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009, 14-16 May, 382-385.

 23. Nikolova I, N. Georgieva. 2009. Possibilities for control of insect pests in spring vetch through presowing treatment of seeds with insecticides. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. In: Soysal M.I., Todorov N., Georgoudis A., Grosu H., Pavlov D., Mihaylova, Panayotov M., Yablanski Ts., Staikov Y., Petkov G., Denev S., Miteva Ch. (eds.). Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009, 14-16 May, 378-382.

 24. Georgieva N., I. Nikolova. 2009. Study of some characteristics related to productivity of spring vetch after presowing treatment of seeds with insecticides. Challenges of the Balkan animal industry and the role of science and cooperation. In: Soysal M.I., Todorov N., Georgoudis A., Grosu H., Pavlov D., Mihaylova, Panayotov M., Yablanski Ts., Staikov Y., Petkov G., Denev S., Miteva Ch. (eds.). Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009, 14-16 May, 369-373.
 25. И. Николова, А. Илиева, И. Пачев. 2009. Влияние на повредите от Bruchus pisi L. (Coleoptera: Bruchidae) върху някои показатели, свързани с качеството на семената при различни сортове пролетен фуражен грах в зависимост от степента на чувствителност. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 12, 1, 151-167.

 26. Георгиева Н., И. Николова. 2009. Проучване на някои показатели свързани с продуктивността на пролетен фуражен грах след предсеитбено третиране на семената с инсектициди. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol.12, 3, 554-566.


 27. Николова И. 2010. Динамика на популационна плътност и вреда на видове от разред Coleoptera, повреждащи семената при пролетен фуражен фий (Vicia sativa L.). Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol.13, 2, 414-427.

 28. Николова И., Н. Георгиева. 2010. Проучване влиянието на препарати с различно биологично действие върху плътността на неприятелите и продуктивността при пролетен фуражен грах. Растениевъдни науки, vol. 47, 241-247.

 29. Георгиева Н., И. Николова. 2010. Проучване на нови биологично-активни вещества при пролетен фий (Vicia Sativa L.). Растениевъдни науки, vol. 47, 255-261.

 30. Георгиева Н., И. Николова, А. Илиева. 2010. Влияние на препарати с различно биологично действие върху показатели, свързани с фотосинтетичния процес при пролетен фуражен грах. Растениевъдни науки, vol. 47, 248-254.

 31. Георгиева Н., И. Николова, Васил Събев. 2010. Икономическа ефективност на биологично-активни вещества при пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.). Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 13, 3, 666-679.

 32. Георгиева Н., И. Николова, Е. Василев.2010. Икономическа оценка на използването на биологично-активни вещества при производство на фураж от пролетен фуражен грах. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 13, 1, 168-180.

 33. Николова И., Н. Георгиева, Е. Василев. 2010. Проучване на икономическия ефект от приложението на препарати с различно биологично действие при производство на фураж от пролетен фий. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 13, 1, 206-217.

 34. Nikolova I., N. Georgieva. 2010. Use of preparations with different biological effect in spring vetch and their influence on the productivity and insect pest density. General and applied plant physiology, vol. 36 (1-2), pp. 30-39.

 35. Georgieva N., I. Nikolova. 2010. Study of influence of new biologically active substances on the grain yield and density of Acyrthosiphon pisi Kalt. (Homoptera, Aphididae) in sprung forage pea. General and applied plant physiology, vol. 36 (1-2), pp. 40-48.

 36. Николова И. 2010. Проучване на ентомофауната при пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.) в Плевенски район. Юбилейна научна конференция "България и българите в чужбина",17 октомври 2009, 539-548.

 37. Николова И. 2010. Проучване ефикасността на Регент 800 ВГ за борба срещу граховия зърнояд - Bruchus pisi L. (Coleoptera, Bruchidae). Сборник доклади от научна конференция „Настояще и бъдеще на авиационното образование в балканско-черноморския регион на Европа”, 22-23 май, Долна Митрополия, 240-242.

 38. Николова И. 2010. Сравнително проучване върху популационната плътност на листни въшки (разред Homoptera, подразред Aphidodea) при пролетен и зимен фий. Сборник доклади от научна конференция „Настояще и бъдеще на авиационното образование в балканско-черноморския регион на Европа”, 22-23 май, Долна Митрополия, 246-248.

 39. Николова И., Наталия Георгиева, Васил Събев.2010.Сравнителен икономически анализ от въздействието на препарати с различно биологично действие при пролетен фий (Vicia sativa L.). Сборник доклади от научна конференция „Настояще и бъдеще на авиационното образование в балканско-черноморския регион на Европа”, 22-23 май, Долна Митрополия, 243-245.

 40. Николова И., Н. Георгиева. 2010. Толерантност на сортове люцерна към Apion seniculus Kirby (Coleoptera: Curculionidae). Agricultural science and technology, vol.2, 1, 44-47.

 41. Николова И., И. Лечева. 2010. Вредни видове от разред Coleoptera в биоценозата на люцерна за фураж (Medicago sativa L.). Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес, Научни трудове, т.LV, кн. 2, 23-30, АУ–Пловдив.

 42. Nikolova I, N. Georgieva. 2011. Studies on Heteroptera (Hemiptera) order in agrocenosis of winter vetch (Vicia villosa Roth.) in Pleven region. Banat′s Journal of Biotechnology, II (3): 14-24.

 43. Nikolova I, N. Georgieva. 2011. Study on cicada and trips entomofauna in winter vetch (Vicia villosa Roth.). Banat′s Journal of Biotechnology, II (3): 29-34.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница