Списък на научните публикации на доц д-р Йовка Митева ПоповаДата09.09.2017
Размер105.21 Kb.
#29815
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Йовка Митева Попова

отдел “Развъждане и технологии в говедовъдството”

при ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - Стара Загора


 1. Станев С., Й. Попова, М. Тенчев. 1992. Изследване върху производителността на труда в малки говедовъдни ферми. Животновъдни науки, № 5-8, с. 87-93.

 2. Ценков, Ив., Й. Попова. 1992. Продуктивност и икономическа оценка на генеалогични линии при овце от Тракийската тънкорунна порода - старозагорски тип. Животновъдни науки. № 5-8, с. 108-113.

 3. Станев, С., Й. Попова, В. Димова. 1994. Изследване влиянието на големината на фермата, стойността на лихвения процент по кредитите и реализационната цена на млякото върху размера на печалбата или загубата при отглеждане на крави за мляко в малки ферми. Животновъдни науки, № 1-4, с.48-50.

 4. Станев С., Й. Попова, В. Димова. 1994. Изследване на ефективността на различни начини за отглеждане и доене на крави за мляко в малки говедовъдни ферми. НИММЕС, Научни трудове, т. V. 2, с. 51-56.

 5. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 1994. Изследване на покривни конструкции за селскостопански сгради с цел олекотяването им. НИММЕС, Научни трудове, т. V. 2, с. 57-62.

 6. Попова, Й. 1995. Влияние на размера на говедовъдната ферма, начина на осигуряване на фуража и стойността на лихвите по кредитите върху ефективността на производството. Животновъдни науки, № 3-4, с.47-49.

 7. Димова, В., Й. Попова, С. Станев. 1995. Оптимизиране на ширините на производствени сгради за крави. Животновъдни науки, № 3-4, с.59-62.

 8. Попова, Й., С. Станев, В. Димова. 1995. Изследване върху ефекта от механизиране на процесите в малки говедовъдни ферми. Животновъдни науки, № 3-4, с.80-82.

 9. Попова, Й., Н. Чемширова. 1996. Икономическа оценка на безплодието при крави кръстоски на Американското кафяво и Българското кафяво говедо. Животновъдни науки, №1, с.14-16.

 10. Ценков, И., Й. Попова, П. Славова. 1996. Възрастова изменчивост и икономическа оценка на продуктивността при овце от Тракийската тънкорунна порода – старозагорски тип. Животновъдни науки, №1, с.17-19.

 11. Попова, Й. 1997. Влияние на размера на говедовъдните ферми, начина на отглеждане и използваната техника върху разхода на труд и ефективността на производството. Автореферат.

 12. Жеков, Ж., Б. Николов, С. Станев, Й. Попова. 1997. Стопански и биологични показатели на крави, отглеждани в полуоткрит навес при различни технологии. Животновъдни науки, № 3-4, с.13-16.

 13. Чемширова, Н., Й. Попова. 1998. Сравнителна оценка на млечната продуктивност на породите Холщайн-фризийска и Кафяво говедо. Животновъдни науки, № 3-4, с.4-6.

 14. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 1998. Сравнителни проучвания на ограждащи конструкции за еднокорабни селскостопански сгради. Животновъдни науки, № 3, с.72-76.

 15. Попова, Й., И. Ценков, П. Славова. 1999. Икономическа ефективност на производството при овце от Тракийската тънкорунна порода с различна плодовитост. Животновъдни науки, №1, с. 17-20.

 16. Чемширова, Н., А. Тенева, Й. Попова. 2000. Изследване на генетичната структура на породна група от кафявата популация. Животновъдни науки, №3, с. 51-54.

 17. Чемширова, Н., А. Тенева, Й. Попова. 2001. Изследване някои биохимични показатели при крави с различни варианти на амилазната система. Животновъдни науки. № 1, с. 82-85.

 18. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Изследване икономическата ефективност от угояването на собствени телета в говедовъдни ферми за производство на мляко. Животновъдни науки, №1, с. 86-88.

 19. Чемширова, Н., А. Тенева, Й. Попова. 2001. Генетични варианти на церулоплазминовата система при Холщайн-фризийско говедо. Животновъдни науки, №3-4, с. 101-103

 20. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Влияние площта за лежане върху среднодневния прираст и икономическата ефективност на производството при угояване на млади говеда. Животновъдни науки, №3-4, с. 139-140.

 21. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Изследване за установяване на критерии за определяне на строителните разходи при изграждане на говедовъдни ферми. Животновъдни науки, №3-4, с. 141-145.

 22. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Сравнително проучване на олекотени носещи конструкции на сгради за малки говедовъдни ферми. Животновъдни науки, №3-4, с.146-148.

 23. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Влияние на конструктивното решение върху разходите за материали, труд и инвестиции при изграждане на покривни конструкции за малките кравеферми в България. Животновъдни науки, №3-4, с. 149-153.

 24. Чемширова, Н., А. Тенева, Й. Попова. 2002. Проучване на млечната продуктивност при крави, притежаващи различен генотип на трансфериновата полиморфна система. Животновъдни науки, №2, с. 42-44.

 25. Попова, Й., Ж. Жеков, В. Димова, В. Гайдарска, М. Татева, Н. Чемширова. 2002. Изследване влиянието на системата за отглеждане върху икономическата ефективност на производството в млечното говедовъдство. Животновъдни науки, №2, с. 9-10.

 26. Jecov, J., Y. Popova, V. Gaidarsca, V. Dimova. 2003. Investigation of some limiting factors under behavior and milk production of cows breed tied with milk duct, Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, №1-2, р. 25-31.

 27. Татева, М., Й. Попова, В. Димова, Ж. Жеков, В. Гайдарска. 2003. Влияние на възрастта върху някои количествени и качествени показатели на сперма от бици. Животновъдни науки, №1-2, с. 48-50.

 28. Попова, Й., В. Гайдарска, Н. Русев, М. Татева, В. Димова, Ж. Жеков. 2003. Проучване интензивността на отбора при крави от черношарената популация. Животновъдни науки, №1-2, с. 72-74.

 29. Гайдарска, В., Н. Русев, Й. Попова, М. Иванов, С. Симеонова, П. Стойков. 2003. Проучване млечната продуктивност и белтъчните вещества в млякото при черношорени крави. Животновъдни науки, №1-2, с. 75-76.

 30. Popova, Y., V. Dimova, J. Jecov, V. Gaidarsca. 2003. Investigation of some limiting factors for choose herringbone milking parlour. Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, № 3-4, р. 15-18.

 31. Попова, Й. 2003. Влияние на млечната продуктивност върху икономическата ефективност на производството в говедовъдството. Научна конференция с международно участие Стара Загора 2003, 5-6 юни 2003, т. І, Аграрни науки , ч. 2. Растениевъдство и животновъдство, с. 223-227.

 32. Попова, Й., Ж. Жеков. 2003. Изследване икономическата ефективност на производството във фамилни говедовъдни ферми за района на Родопите. Научна конференция с международно участие Стара Загора 2003, 5-6 юни 2003, т. І, Аграрни науки , ч. 2. Растениевъдство и животновъдство, с. 228-232.

 33. Гайдарска, В., Й. Попова, М. Татева. 2003. Проучване продуктивното дълголетие на крави от черношарената популация. Научна конференция с международно участие Стара Загора 2003, 5-6 юни 2003, т. І, Аграрни науки , ч. 2. Растениевъдство и животновъдство, с. 264-268.

 34. Попова, Й. 2003. Икономическа ефективност на отглеждането на собствени женски телета и юници за разплод в говедовъдни ферми за производство на мляко. Животновъдни науки, №6, с. 5-7.

 35. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2003. Влияние на ширината върху инвестициите при строителство на сгради за свободно-боксово отглеждане на млечни крави. Животновъдни науки, №6, с. 8-13.

 36. Gaidarsca, V., N. Rusev, Y. Popova. 2004. Correlation between the breeding indicator of black and white cows in Bulgaria. Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, №1-2, р. 17-21.

37. Видев, В., Й. Попова, А. Русенов. 2004. Установяване на оптималното тегло на угояване на бичета от Сименталската порода, Животновъдни науки, №2, с. 3-5.

38.Видев, В., Й. Попова, А. Русенов. 2004. Установяване на икономическата ефективност на комбинационната способност на Българкото кафяво говедо с породи за месо. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 175-180.

39. Гайдарска, В., М. Татева, Й. Попова, С. Симеонова. 2004. Влияние на възрастта на първо отелване върху млечната продуктивност на черношарени крави с различно участие на холщайн-фризийски бици. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 131-135.

40. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова. 2004. Характеристика на говедовъдството в земеделски стопанства на Старозагорска област. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 148-152.

41. Попова, Й., П. Славова, И. Иванов. 2004. Изследване икономическата ефективност на угояването на агнета от Тракийската тънкорунна порода и нейни кръстоски с Южнобългарски коридел. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 181-184.

42. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2004. Изследване на строителните разходи при различни начини на отглеждане във ферма за 20 крави. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 185-192.

43. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2005. Влияние на вътрешното разпределение на сграда за свободно-боксово отглеждане на 20 крави върху строителните разходи. Животновъдни науки, №2, с. 3-8 .

44. Видев, В., Й. Попова. 2005. Комбинационна способност на Холщайн-фризийското говедо с породи за месо. І. Месна продуктивност. Животновъдни науки, №4, с. 3-8

45. Видев, В., Й. Попова. 2005. Комбинационна способност на Холщайн-фризийското говедо с породи за месо. І. Биологическа ефективност на продукцията и индекси на хетерозис. Животновъдни науки, №4, с. 79-81

46. Димова, В., Й. Попова. 2005. Влияние на разпределението на технологичното обзавеждане на 2-редови сгради за млечни крави върху инвестициите за профила на пода. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 89-93.

47. Видев, В., Й. Попова. 2005. Икономическа ефективност на комбинационната способност на Холщайн-фризийското говедо с породи за месо. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 94-98.

48. Славова, П., Й. Попова, С. Лалева, И. Иванов. 2005. Икономическа ефективност на угояването на агнета от Тракийската тънкорунна порода и нейни кръстоски с Австралийски меринос. Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, т. ІІІ. Животновъдство. Ветеринарна медицина, с. 99-103.

49. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова, М. Татева. 2006. Етологични проучвания на крави, отглеждани свободно-боксово с доене в зала „Рибена кост”. Животновъдни науки, № 3, с. 3-5.

50. Славова, П. Й. Попова, С. Лалева, Ж. Кръстанов, И. Иванов. 2006. Икономическа ефективност та отглеждане на агнета от породите Тракийска тънкорунна и Ил дьо франс, угоявани с добовка на нерафинирано слънчогледово масло. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство , с. 259- 263, www.sustz.com/conf.html

51. Лалева, С., П. Славова, Й. Попова, Г. Бойковска, Ж. Кръстанов. 2006. Проучване живата маса при отбиване и на 9-месечна възраст при животни от Каракачанската порода. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство, с. 369- 376, www.sustz.com/conf.html

52. Лалева, С., П. Славова, Й. Попова, Г. Бойковска, Ж. Кръстанов. 2006. Проучване живата маса на различни възрасти при животни от Медночервената шуменска порода. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство, с. 377- 379, www.sustz.com/conf.html

53. Лалева, С., Й. Попова, П. Славова, М. Джорбинева, Ж. Кръстанов. 2006. Проучванеху влиянието на генотипа върху живата маса на различни възрасти при животни-кръстоски с Аваси. Международна научна конференция “Стара Загора 2006” , т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство , с. 380- 383, www.sustz.com/conf.html

54. Кръстанов, Ж., Й. Попова, В. Видев, С. Лалева, П. Славова, М. Михайлова. 2006. Установяване измененията на икономическите тегла на признаци, характеризиращи месодайната продуктивност при Кафявото говедо в Р. България. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство, с.373-376, ww.sustz.com/conf.html

55. Лалева, С., П. Славова, Й. Попова, Г. Бойковска, Ж. Кръстанов. 2006. Проучване плодовитостта и живата маса при агнета Мутон Шароле, Ил дьо Фрaнс и Тракийска тънкорунна порода. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство , с. 388- 395, www.sustz.com/conf.html

56. Динев, Д., В. Димова, Й. Попова. 2006. Влияние на разположението на редиците индивидуални боксове в триредови сгреди за крави върху някои от технико-икономическите им показатели. Международна научна конференция “Стара Загора 2006”, т. ІІ, Ветеринарна медицина. Животновъдство , с. 383- 387, www.sustz.com/conf.html

57. Попова, Й., П. Славова, С. Лалева, Ж. Кръстанов, С. Станев. 2006. Икономическа ефективност на угояване на агнета Ил дьо Франс, Тракийска тънкорунна и Старозагорска. Овцевъдство у нас и в Европа. Сборник от научни доклади, с. 250-254.

58. Попова, Й., С. Лалева, П. Славова, Ж. Кръстанов, С. Станев. 2007. Икономическа ефективност на млечни и месодайни овцеферми в интензивните райони на страната. Овцевъдство у нас и в Европа. Сборник от научни доклади, с.245-259.

59. Лалева, С., Й. Попова, П. Славова. 2007. Продуктивни принзаци при породата Мутон шароле, внос от Франция. Осма научнопрактическа конференция с международно участие „Екологични проблеми на българското земеделие в ЕС” Научни трудове, с. 277-280.

60. Popova, Y., S. Laleva, M. Tateva, J. Krastanov, P. Slavova. 2007. Effectiveness of the breeding of race Mouton Charolais in Bulgaria. III Symposium of Livestock Production with International participation, /Makedonia/, 115-118.

61. Славова, П., Ж. Кръстанов, Т. Ангелова, С. Лалева, Й. Попова. 2008. Проучване тенденциите на изменение на живото тегло на различа възраст при Тракийската тънкорунна порода. Съюз на учените Стара Загора,международна научна конференция 5-6 юни 2008 г. International Scientific Conference, June 5-6, 2008.

62. Попова, Й., С. Лалева, В. Димова, В. Гайдарска. 2008. Влияние на степента на интеграция на говедовъдно и растениевъдно производство върху икономическата ефективност на млечното говедовъдство. Животновъдни науки, №4, с. 5-8.

63. Гайдарска, В., Й. Попова, С. Лалева. 2008. Проучване продължителността на стопанско използване на крави от Черношарената порода. Животновъдни науки, №4, с. 9-12.

64. Лалева, С., Й. Попова, Ж. Пеева. 2008. Икономическа ефективност на отглеждането на овце от Медночервената шуменска порода. Животновъдни науки, №4, с. 60-62.

65. Попова, Й., С. Лалева, Ж. Пеева. 2008. Икономическа ефективност на отглеждането на овце от Карнобатската порода. Животновъдни науки, №4, с. 63-65.

66. Петкова, Р., Й. Попова, Д. Павлов. 2009. Икономическа ефективност на сортове соя в зависимост от гъстотата на посева. І При условия на естествено овлажняване. Растениевъдни науки, №3, 282-284.

67. Петкова, Р., Й. Попова, Д. Павлов. 2009. Икономическа ефективност на сортове соя в зав исимост от гъстотата на посева. ІІ. Отглеждани при условия на напояване. Растениевъдни науки, 285-288.

68. Гайдарска, В., Н. Русев, Й. Попова, Ц. Харизанова, Т. Иванова. 2009. Изследване и комплексна оценка на млечни ферми. Международна научна конференция СУБ – Стара Загора, с. 61-65.

69. Славова, П., С. Лалева, Й. Попова. 2009. Влияние на живото тегло на овцете върху продуктивността им и растежа на агнетата. Международна научна конференция СУБ – Стара Загора, с. 189-194.

70. Laleva, S., P. Slavova, G. Bonev, Y. Popova. 2009. Comparison of Trakian merino and crossbred with Booroola. II. Ovulation rate, fertility and birth weight. Makedonia.

71. Попова, Й., Ц. Оджакова, С. Лалева, П. Славова, В. Гайдарска. 2010. Ефeктивност на отглеждането на Българското родопско говедо, Животновъдни науки, №3, 9-11.

72. Оджакова, Ц., Попова, Й., С. Лалева, П. Славова, В. Димова. 2010. Икономическа ефективност на отглеждането на Каракачанската порода овце. Животновъдни науки, №.3, 24-27.

73. Йовчевска, П., В. Гайдарска, Й. Попова. 2010. Екологическа парадигма на общата селскостопанска политика, Животновъдни науки, №.4, 3-8.74. Димова, В., Й. Попова, Д. Динев. 2010. Влиияние на технолочните параметри върху някои технико-икономически показатели при различни начини за отглеждане на женски телета за разплод. 20 th Anniversary international Scintific Conference. 3-4 June 2010, Stara Zagora, Bulgaria, Volume VII, Technical studies, p. 80-90. http://www.sustz.com/Proceeding10/Papers/Technical%20studies/V_Dimova.pdf

75. Славова, П., Н. Димова, И. Иванова, Ж. Пеева, С. Лалева, Й. Попова, В. Василев. 2010. Връзка на плодовитостта с оценките на телесното състояние и вълнодайността при овце от Тракийската тънкорунна порода. 20 th Anniversary Intenational Scientific Conference 3-4 june, Stara Zagora, Bulgaria.Volue I, Agricultural science. Animal studies&Veterinary medicine, с. 68-75. . http://www.sustz.com/Proceeding10/Papers/Agricultural%20science/Animal%20studies%20&%20Veterinary%20medicine/P_Slavova.pdf
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница