Списък на научните публикации на доц., д-р Стефка ЧанковаДата29.08.2016
Размер232.26 Kb.
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц., д-р Стефка Чанкова,

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания -БАН
Публикации в списания с IF:

1. Чанкова С.Г., Механджиев А.Д., Птицина С.Н., Сергеева С.А., Шевченко В.А. (1989) Некоторые аспекты в исследованиях механизмов радиорезистентности растениях, Генетика, т.XXV, № 1, 2001-2008.

2. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Petkova S.D. (1989) Some aspects of the investigation into the mechanisms of radio-resistance in plants, Part I, Mutat. Res., 216, № 5, p. 292.

3. Chankova S.G., Petkova S.D., Radoslavova E.K. (1989) Chlorella vulgaris - used as a test-system to assess the biological and genetic effects of perocyne and cuprocyne super, Mut. Res. 216, № 5, p. 279-280.

4. Chankova S.G., Vinarova K.M., Nikolov S., Mehandjiev A.D. (1990) Changes in Chlorella vulgaris B. populations obtained as a result of chronic influence with chemical and physical mutagenic factors, Biol. Plant., 32, № I, 34-41.

5. Chankova S.G., Blagoeva E.D., Sergeeva S.A., Mehandjiev A.D., Schevchenco V.A. (1990) Repair of radiation induced DNA damages in unicellular green algae, Acta Biol. Hung. 40, № 3-3, 57-64.

6. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Blagoeva E.D., Sergeeva S.A., Ptitzina S.N., Schevchenco V.A. (1994) Plant radio-resistance and DNA repair efficiency in Chlamydomanas reinhardtii and Pisum sativum, Biol. Plant, 36, № 4, 583-589.

7. Пешева М.Г., Чанкова С.Г., Аврамова Ц.В., Миланов Д.В., Генова Г.К. (1997) Генотоксический эффект хлористого кадмия в различных тест-системах, Генетика, т.33, № 2, 183-185.

8. Chankova S. G., Matos J.A., Simoes F., Bryant P.E. (2005) The adaptive response of a new radio-resistant strain of Chlamydomonas reinhardtii correlates with increased DNA double-strand break rejoining, Internаtional Journal of Radiation Biology, V.81, N7, July 2005, pp.509-514

9. Picado A., Chankova S, Fernandes A., Simões F., Leverett D., Johnson I., Hernan Robert., Pires A. M., Matos J. (2007) Genetic variability in Daphnia magna and ecotoxicological evaluation, Ecotoxicology and Environmental Safety, 67, 406-41110. Dimitrova M., Dimova E., Kapchina-Toteva V., Chankova S.G. (2007) Testing of polluted soil samples for genotoxic potential using Chlamydomonas reinhardtii. Algological Studies, 123, 111-121

11. Chankova S. G., Dimova E., Dimitrova M., Bryant P. E. (2007) Induction of DNA double-strand breaks by zeocin in Chlamydomonas reinhardtii and the role of increased DNA double-strand breaks rejoining in the formation of an adaptive response, Radiation & Environmental Biophysics, 46, 409-41612. DIMOVA E.G., P.E. Bryant, S.G. Chankova (2008) Adaptive response-some underlying mechanisms and open questions. Gen. Mol. Biol. 31, 2, 396-408

13. Dimova E., M. Dimitrova, D. MITEVA, Z. Mitrovska, S. Chankova (2008) Paraquat induced adaptive response in Chlamydomonas reinhardtii strains depends on the genotype. Compt. Rend.Acad. Bulg. Sci , 61, 1, 57-62

14. Dimova E. , M Dimitrova., D. Miteva , Z. Mitrovska , P. E. Bryant , S. Chankova (2009) Does single-dose cell resistance to the radio-mimetic zeocin correlate with a zeocin-induced adaptive response in Chlamydomonas reinhardtii strains? Radiation & Environmental Biophysics 48:77–84

15. Chankova S.G., Yurina N.P., Dimova E.G., Ermohina O.V., Oleskina Y.P.Dimitrova M.T., Bryant P.E. (2009) Pretreatment with heat does not affect double strand breaks DNA rejoining in Chlamydomonas reinhardtii, Journal of Thermal Biology, 34, 332- 336

16. Dimitrova М., Z. Mitrovska, V. Kapchinaoteva, Е. Dimоva, S. Chankova (2009) Testing of polluted air samples for genotoxic potential using Chlamydomonas reinhardtii. Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 62 (1): 57-62. (ISSN: 1310-1331)
Публикации в реферирани чуждестранни и български списания:

1. Chankova S.G., Mehandjiev A.D. (1977) Studies on the sensitivity and mutability of Chlorella vulgaris B.toward the action of gamma-rays and ethyl-metan-sulphonate, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. Vol. 30, № 5, 767-770.

2. Petkova S.D., Mehandjiev A.D., Chankova S.G.(1977) Radioautographic investigation of the mitotic cycle of Chlorella vulgaris in normal conditions, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. Vol. 30, № 8, 1213-1216.

3. Чанкова С.Г., Meханджиев А.Д., Петкова С.Д. (1977) Изследване чувствителността и мутационната честота при Chlorella vulgaris по време на S-период при самостоятелно и комбинирано мутагенно въздействие”, Генетика и селекция, 10, № 4, 272-278.

4. Mehandjiev A.D., Petkova S.D., Chankova S.G.(1978) Оn the role of the phases of the mytotic cycle for the manifestation of the combined effect from the action of gamma-rays and EMS, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., Vol. 31, № 9, 1201-1204.

5. Mehandjiev A.D., Chankova S.G., Petkova S.D. (1979) Some aspects of the combined mutagenic utilisation of ionizing radiation and chemical mutagens with Chlorella vulgaris, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., Vol. 32, № 4, 533-536.

6. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Radoslavova E.K., Petkova S.D. (1982) Mutagenic effect of niphimycin in Chlorella vulgaris, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., Vol. 35, № 12, 1733-1736.

7. Чанкова С.Г., Meханджиев А.Д., Денчев П. (1982) Радиационен мутагенезис и фази на митотичния цикъл, Генетика и селекция, 15, № 6, 471-478.

8. Винарова К.М., Чанкова С.Г., Йорданова С. (1983) Ултраструктура и пигментен състав на две мутантни линии Chlorella vulgaris, Генетика и селекция, 16, № 2, 151-156.

9. Чанкова С.Г., Начева Г.Д. (1983) Влияние на ултравиолетовите лъчи върху чувствителността и мутабилността на клетъчната популация от Chlorella vulgaris, Генетика и селекция, 16, № 6, 439-445.

10. Чанкова С.Г., Петкова С.Д., Meханджиев А.Д., Радославова Е.К. (1983) Нов метод за синхронизация на клетъчни култури от Chlorella vulgaris посредством използване на Марашка вода, Физиология на растенията, 9, № 2, 77-82.

11. Чанкова С.Г., Винарова К.М. (1986) Ултравиолетова радиация и експериментален мутагенезис при фотосинтезиращите едноклетъчни организми, Генетика и селекция, 19, № 1, 83-90.

12. Чанкова С.Г., Винарова К.М. (1987) Възникване на нестабилни пигментни мутанти от Chlorella vulgaris след ултравиолетово облъчване, Генетика и селекция, 20, № 2, 130-135.

13. Чанкова С.Г., Радославова Е.К. (1987) Влияние на фунгицида купроцин върху динамиката на развитие на популация от Chlorella vulgaris след еднократно и хронично въздествие, Физиология на растенията, 13, № 3, 27-34.

14. Чанкова С.Г., Винарова К.М. (1987) Ролята на ултравиолетовата радиация като екологичен фактор при живите организми, Селскостопанска наука, XXV, 2, 31-37.

15. Chankova S.G., Kapchina V.M., Stoyanova D.(2000) Some aspects of the plant radioresistance, Rad Biol & Radioecology Vol.40, № 5, 535-543.

16. Blagoeva E.D., Chankova S.G., Stoilov L.M. (2000) UV-C irradiation affects the cleavage of Chlamydomonas nuclear DNA by restriction endonuclease Tru 91, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. Vol., 53, №1, p.89-92.

17. Mehandjiev A.D., Chankova S.G., Todorova Y., Noveva S., Mishev D., Kancheva R., Borisova D., Christova R., Capchina-Toteva V.G . (2000)Cytogenetic and spectrometric studies of cadmium pollution in Pisum sativum, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci Vol.53, № 4, p.39-42.

18. Chankova S.G., Kapchina -TOTEVA V.M, Frolova O.A., Stoilov L.M., Blagoeva E.D (2001) Characterization of new radio resistant mutant strains of Chlamydomonas reinhardtii, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. Vol.54, N6, p 51-54.

19. Kancheva R., Borisova D., Kapchina V.M, Chankova S.G., Naidenova N.P. (2001) Effects of cadmium pollution in Pisum sativum depending on the growing conditions, Comp.Rend.Acad. Bulg.Sci., Vol.54, №5, 21 -26.20. Chankova, S.,G. Jovtchev, S. Gateva, P. Yonova, A. Mehanjiev, V. Shevchenko. (2001) Protecting effect of newly synthesized urea and thio-urea derivatives on different test – systems, Journal of Environmental Prot. & Ecol .Vol.2, №3, 694-703

21. Kapchina-TOTEVA V.M, Uzunova A. N. Chankova S.G (2002) Effect of CdCl2 in the co- incubation system of Chlamydomonas reinhardtii/Pisum sativum, Envir. Prot. & Ecol. Vol.3, N1, 152-156.

22. Chankova S.G., Bryant P.E. (2002) Acceleration of DNA-double strand rejoining during the adaptive response of Chlamydomonas reinhardtii, Radiation Biology and Radioecology, Vol.42, № 6, p.606-603.

23. Yonova P.A., S.G. Chankova, Mitrovska Z.C., V.A. Shevchenko (2002) Alterations of the pigment content and antioxidative system in Chlamydomonas reinhardtii hybrid strain H-3 induced by chemical treatment, Comp.Rend.Acad. Bulg.Sci. Vol.55, № 11, 91 – 96.

24. Механджиев А.Д., Чанкова С.Г. (2003) Възможности за повишаване ефективността на радиационния мутагенез, Екологично инженерство и опазване на околната среда, Н2, стр. 44-51

25. Chankova S. G., Stoyanova - Koleva D., Kapchina-Toteva V., Bryant P.E. (2005) Characterization of new radio-resistant strains of Chlamydomonas reinhardtii, J. Environmental protection and Ecology, V.6, N3, p.660-669.

26. CHANKOVA S.G.,YONOVA P.A., GATEVA S.P., JOVTCHEV G., STERGIOS M.L., Mehandjiev A.D., Shevchenko V.A. (2006) The potential of 1,1'-hexamethylenebis [3-(3,5-Dichloro-4-Pyridil] Urea to modify genotoxic action of chemical mutagens in various test-systems, Radiation Biology &Radioecology, 46, 4, 410-414

27. CHANKOVA S.G., DIMOV G., MITROVSKA ZH., MITEVA D., NIKOLOVA B., TSONEVA I. (2008) Effect of high frequency field with low intensity on cell survival of three strains of Chlamydomonas reinhardtii, Journal of Balkan Ecology, 11, 1, 75- 82.

28. CHANEVA G., UZUNOVA A., KAPCHINA-TOTEVA V., CHANKOVA S.G. (2008) Heavy metal stress in co-incubation system Chlamydomonas reinhardtii/Pisum sativum. J. Environmental protection and Ecology, 9, 2, 291-300

29. Chankova S. G., B.P Petroff., K. B Petrov (2008) Whole- cells biosensors – principals and opportunities of using for on-line monitoring, Ecological Engineering and environmental protection, 2-3, 45-51.

30. Stoyanova-Koleva D., Kapchina-Toteva, V., Chankova, S. (2010) Ultrastructural response of cell-wall-less mutant strain of Chlamydomonas reinhardtii to cadmium toxicity, Journal of Environmental Protection and Ecology (in press)
Глава от книга на английски: Chankova S., B. Petroff, K. Petrov (2007) Module7: Biosensors (Application of bacteria for detection of different pollutions) Teaching/training material along LdV II Community Programme Translational Network “Biotechnology and Public Health Transnational Network (Health Biotech)”-2004-BG/04/B/F/TN-166032, 2007 http://healthbiotech.org
Глава от книга на Български: Чанкова С, Б. Петров, К. Петров (2007) Модул 7: Биосенсори (Използване на бактериални биосенсори за определяне на различни замърсители). Teaching/training material along LdV II Community Programme Translational Network “Biotechnology and Public Health Transnational Network (Health Biotech)”-2004-BG/04/B/F/TN-166032, 2007 http://healthbiotech.org

ПЪЛЕН ТЕКСТ ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ У НАС И В ЧУЖБИНА

1. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Petkova S.D. (1976) Investigation on the effects of combined mutagenic treatment of Chlorella vulgaris B. according to the stages of the mytotic cycle, In: Experimental Mutagenesis in Plant, S., 147-158.

2. Чанкова С.Г. (1977) Изследвания върху чувствителността и мутабилността на Chlorella vulgaris B. спрямо самостоятелни и комбинирани мутагенни въздействия”. Автореферат кандидатска дисертация.

3. Чанкова С.Г.,Meханджиев А.Д. (1979) Ефект на комбинираното мутагенно третиране върху мутационния процес при Chlorella vulgaris”. Сб. Влияние на производството върху природната среда и човешките ресурси, IX Национален преглед на ТНТМ, С. 112 -114.4. Чанкова С.Г., Meханджиев А.Д. (1981) Сравнително проучване фазите на развитие на няколко мутантни линии Chlorella vulgaris в несинхронно развиващи се клетъчни популации, Сб. “Биология”81, С., 285-289.

5. Денчев П., Чанкова С.Г. (1981) Изследвания върху диференциалната чувствителност на предсинтетичната фаза на ДНК от митотичния цикъл при Chlorella vulgaris и Pisum sativum, Сб. Биология 81, С., 306-310.

6. Meханджиев А.Д., Чанкова С.Г., Петкова С.Д., Денчев П.(1981) Фактори, определящи мутагенната ефективност и тяхното значение за експерименталния мутагенезис, Сб. “Генетика и цитогенетика при растенията”, С., 132-140.

7. Meханджиев А.Д., Чанкова С.Г., Джонджоров Л., Петкова С.Д., Денчев П., Начева Г.Д. (1982) Изследване върху 5-аминоурацила като синхронизатор на клетъчното деление, Сб. “Физиология на растенията”, т.6, С., 330-333.

8. Чанкова С.Г., Начева Г.Д. (1983) Диференциална чувствителност и мутабилност при Chlorella vulgaris в зависимост от фазите на митотичния цикъл, Сб. Младежка конференция по генетика , 82, С. 71-77.

9. Чанкова С.Г., Петкова С.Д., Шишков Т. (1984) Изследване възможностите за модификация ефекта на гама-радиация при Chlorella vulgaris, Hаучни трудове, т. XXIX, 4, ВСИ “В. Коларов”, П, 25 -34.

10. Чанкова С.Г., Винарова К.М. (1984) Влиияние на ултравиолетовите лъчи върху честотата и ултраструктурната организация на мозаичните мутации при Chlorella vulgaris, Сб. Трета национална конференция по цитогенетика, т.2, 352-355.

11. Винарова К.М., Чанкова С.Г. (1984) Проучване ултраструктурната организация на две нифимицин резистентни форми Chlorella vulgaris, Сб. Трета национална конференция по цитогенетика, т.1, 146-149.

12. Чанкова С.Г., Радославова Е.К. (1984) Исследование биологического и генетического действия пероцина, с использованием в качестве тест-системы Chlorella vulgaris, Сб. Младежка конференция по генетика 84, С., 15-19.

13. Чанкова С.Г., Петкова С.Д., Радославова Е.К. (1986) Проучване влиянието на пероцина при хронично въздействие на култура от Chlorella vulgaris, Сб. Национална конференция по екологични и генетични проблеми от замърсяването на околната среда, т. 2, 280-283.

14. Винарова К.М., Чанкова С.Г. (1986) Ултраструктурна характеристика на нестабилни пигментни мутанти от Chlorella vulgaris, Сб. Национална конференция по екологични и генетични проблеми от замърсяването на околната среда, т. 2, 352-355.

15. Чанкова С.Г. (1986) Изучение потенциального мутагенного эффекта препарата купроцин, изпользуя в качестве тест-системы одноклеточные зеление водорасли, Сб. Трета международна младежка конференция по генетика Варна, 12-17.09.1986, 218-221.

16. Ненчева Д.М., Чанкова С.Г. (1986) Исследование биологического эффекта ультрафиолетовых и гамма-лучей при Pancratium maritimum, Сб. Трета международна младежка конференция по генетика Варна, 12-17.09.1986, 226-229.

17. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Petkova S.D. (1987) Relationship between mutagenic efficiency and cell cycle, Proceedings of Conference: Experimental Mutagenesis in Plants, 321-327.

18. Chankova S.G., Keskinova E., Angelov D., Vinarova K.M. (1987) UV-laser induced structural-functional changes in Chlorella vulgaris B, Proceedings of Conference: Experimental Mutagenesis in Plants, 363-367.

19. Chankova S.G., Blagoeva E.D., Keskinova E., Angelov D. (1988) Effect of powerful ultraviolet laser irradiation intensity on the degree of photoreactivation of Chlorella vulgaris, Fourth international youth school conference of Genetics, Albena, 248-288.

20. Чанкова С.Г., Петкова С.Д. (1988) Проявление на ефекта от действието на физични и химични мутагенни фактори при Chlorella vulgaris в зависимост от генотипа, Сб. Научни трудове на ВСИ “В. Коларов”, Пловдив.

21. Чанкова С.Г., Радославова Е.К., Петкова С.Д. (1988) Използване на различни тест-системи за оценка на генетичното действие на пестициди от групата на етиленбисдитиокарбаматите, Сб. Научни трудове на ВСИ “В. Коларов”, Пловдив.

22. Чанкова С.Г., Петкова С.Д. (1989) Предимства и недостатъци на растителните тест-системи в скрининга за генотоксичност на използвани в селското стопанство пестициди, Сб. Научни трудове на ВСИ “В. Коларов”, Пловдив.

23. Чанкова С.Г., Механджиев А.Д.,Птицина С.Н., Сергеева С.А., Шевченко В.А. (1989) Изучениие механизмов устойчивости одноклеточных зеленых водораслей хлореллы и хламидомонады к мутагенным фактором, Сб. Эколого-генетические последствия воздействия на окружающую среду, Сывтыквар.24. Чанкова С.Г., Механджиев А.Д., Петкова С.Д., Птицина С.Н., Сергеева С.А., Шевченко В.А. (1990) Исспользование тест-системы одноклеточных зеленых водораслей для оценке действия антропогенных факторов, Сб. Генетические последствия загрязнения окружающей среды мутагенными факторами, Самарканд-Москва.

25. Чанкова С.Г., Механджиев А.Д., Петкова С.Д., Птицина С.Н., Сергеева С.А., Шевченко В.А. (1990) Подходы к изучению мутагенеза и устойчивости к антропогенными фактором на растительных тест-системах, Сб. Генетические последствия загрязнения окружающей среды мутагенными факторами, Самарканд-Москва.

26. Chankova S.G., Gerginska K., Blagoeva E.D. (1990) Comperative investigation on the photosensitivity of Chlorella vulgaris, Fifth international youth school conference of Genetics, Albena.

27. Механджиев А.Д., Чанкова С.Г. (1995) Проблеми на екологията и критерии за оценка действието на факторите на природната среда, Национална конференция с международно участие, Екологично инженерство и опазване на околната среда. ЕЕЕР’95, 7-9.11.1995, София, стр. 79-83.

28. Механджиев А.Д., Чанкова С.Г. (1997) Теоретични основи на радиационния мутагенез, Сб. Доклади на VI Национален симпозиум с международно участие “Физика-земеделие”, 22-23.10.1997, София.

29. Чанкова С.Г., Кискинова Е., Найденова Н., Новева С., Механджиев А.Д. (1997) Биологичен ефект на УВ-С лазерно лъчение на моделни растения и обекти, Сб. Доклади на VI Национален симпозиум с международно участие “Физика-земеделие”, 22-23.10.1997, София

30. Chankova S., Kapchina V., Jovtchev G., Christova R. (2001) Do unicellular green algae influence toxical and genotoxical action of cadmium in plants? First European Bioremediation Conference, Section Bioremediation of metals and Radionuclides, Chania, Crete, Greece, 2-5 July 2001, p 178-181.

31. Чанкова С. (2005) Едноклетъчните зелени водорасли-удобна моделна система в изследванията по мутагенеза от околната среда, Сб. Биоразнообразие-Екосистеми-Глобални проблеми,стр. 403-408, I Национална конференция по Екология, 4-5 ноември 2004, София.

32. Димитрова М., Димова Е., Митровска Ж., Стоилкова Г., капчина-Тотева В., Йонова П., Чанкова С., Bryant P. (2005). Радиоадаптация на микроводораслото Chlamydomonas reinhardtii, сб. Биоразнообразие-Екосистеми-Глобални проблеми, стр. 355-362, I Национална конференция по Екология, 4-5 ноември 2004, София.

33. ЧАНЕВА Г., В. КАПЧИНА, А. УЗУНОВА, С. ЧАНКОВА (2005)Тежкометален стрес в коинкубажионна система Pisum sativum/Chlamydomonas reinhardtii. Научна конференция с международно участие, 23 Юни 2005, Стара Загора

34. ЧАНКОВА С., М. ДИМИТРОВА, В. КАПЧИНА-ТОТЕВА (2006) Нов нетрадиационен биотест с използване на Chlamydomonas reinhardtii за скрининг на генотоксичния и мутагенния потенциал на водни проби. Шести Международен Симпозиум “Екология-Устойчиво Развитие”, Сб. Научни трудове, Враца, 19.10.-21.10.2006., стр131-138.

35. CHANKOVA S.G., DIMOVA E., BRYANT P.E. (2007) Is there a correlation between cell radio-sensitivity and capability to develop an “adaptive response” in Chlamydomonas reinhardtii strains? Proceedings: Evolution and Ecology – 2007, 44-52.

36. DIMOVA E.G., S.G. CHANKOVA, P.R. BRYANT (2008) Some results on the contribution of DSB DNA rejoining for the development of adaptive response in Chlamydomonas reinhardtii. Proceedings from the III Congress of Ecologists of Macedonia with international participation, Struga, 6-9 Oct 2007

37. Ermohina O.V., Dimova E.D., Dimitrova M.T. ,. Chankova S.G., . Yurina N.P. (2009) Different heat-stress response depending on the genotype of Chlamydomonas reinhardtii, Proceedings of Seminar “Ecology 2009”, 23-24 April 2009, Sofia, 159-167.

38. Ермохина О.В., Олескина Ю.П., Димитрова М., Чанкова С., Юрина Н.П. (2009) Роль генотипа в индукции хлоропластных шаперонов HSP70B и HSP90C Chlamydomonas reinhardtii, V Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров. Москва., часть I, С. 24.

39. Ермохина О.В., Дорофеев Ю.В., Димова Е.Г., Димитрова М.Т., Чанкова С.Г., Юрина Н.П. Индукция HSP70B и репарация двунитевых разрывов ДНК у Chlamydomonas reinhardtii. Сборник статей. Всероссийская конференция. Экотоксикология-2009. 26-30 октября 2009 г., Пущино – Тула. С.70-72.40. Mitrovska Zh., Miteva D., Dimitrova M., Chakalov K., Asenov L., Enakiev Y. Chankova S. (2009)Testing of genotoxic potential of Bio-transformed duck guano using Chlamydomonas reinhardtii test-system, Proceedings of Seminar “Ecology 2009”, 23-24 April 2009, Sofia, p187-193

41. Chankova S.G., Yurina N.P (2010) Micro - algae as model system for studying of genotype and induced resistance to oxidative stress, Proceedings of NATO Symposium ARW “Radiobiological issues pertaining to Environmental security and eco-terrorism” Alushta, CRIMEA, Ukrainian, October 9-14. 2010 (in press)

(http://wwwinfo.jinr.ru/drrr/Timofeeff/Alushta/Menu/MenuSet_10.htm

42. Chankova S.G., Jovtchev G., Kopásková M., Gálová E., Ševčovičová A. , Hadjo L., Janculova B., Mučaji P., Miadoková E. (2010) How Lilium extract can modify genotoxic effect of zeocin in lower and higher plants?, Proceedings of NATO Symposium ARW “Radiobiological issues pertaining to Environmental security and eco-terrorism” Alushta, CRIMEA, Ukrainian, October 9-14. 2010 (in press)

(http://wwwinfo.jinr.ru/drrr/Timofeeff/Alushta/Menu/MenuSet_10.htm43. Miteva D., Mitrovska Z., Chankova S (2010) Genotype resistance of Chlorella species isolated from different habitats, Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда”, 24-25 юни, 2010, СУ”Св.Климент Охридски”, София (in press)

44. Hadjo L., Yanculova B., Kopásková M., Mučaji P., Miadoková E. , Chankova S.G.(2010) Does the effect of Lilium candidum L extract depend on the experimental design? Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда”, 24-25 юни, 2010, СУ”Св.Климент Охридски”, София (in press).УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ (резюмета)

1. Meханджиев А.Д., Чанкова С.Г., Петкова С.Д.(1978)Некоторые аспекты комбинированного применения йонизирующей радиации и химических мутагенов в експериментальном мутагенезе. XIV Международный генетический конгресс, Тезисы докладов, часть II, М., 255.

2. Meханджиев А.Д., Чанкова С.Г., Гечева П., Денчев П., Начева Г.Д. (1982). “Мутагенна ефективност на йонизиращите лъчения и възможности за нейното повишаване”.IV Национална научно-техническа конференция по използване на йонизиращите лъчения и изотопите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 9-10. 11., П., 27

3. Chankova S.G., Petkova S.D., Radoslavova E.K. (1984) The mutagen screening of some anthropogenic factors with the use of Chlorella vulgaris”. XIV Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society /EEMS/, 2-4 Sept., Moscow, p.94

4. Petkova S.D., Chankova S.G., Mehandjiev A.D.(1984) Introduction of Chlorella vulgaris in the monitoring system assessment - the action of N-nitroso-N-ethylurea”.XIV Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Sociaty /EEMS/. 2-4 Sept., Moskow, p. 378 .

5. Chankova S.G., Petkova S.D., Radoslavova E.K. (1988) Chlorella vulgaris used as a test-system for assess of biological and genetic effects of perocyne and cuprocyne super, XVIII EEMS, p. 66, Varna, Bulgaria.

6. Chankova S.G., Mehandjiev A.D., Vinarova K.M. (1988) Some aspects of the investigation into the mechanisms of radioresistance in plants, XVIII EEMS, p. 124, Varna, Bulgaria.

7.Чанкова С.Г., Винарова К.М., Механджиев А.Д. (1988) Генетические изменения в популяциях хлореллы, полученние в результате хронического воздействия химических и физических факторов”. Международный симпозиум “Репарация хромосомных и хроматидных нарушений в природных популяциях под влиянием факторов внешней среды”, Москва.

8. Chankova S.G., Mehandjiev A.D. (1989)Some aspects of the investigation into the mechanisms of radioresistance in plants”. Part II, XIX EEMS, Rhodes, Greece, p. 128.

9. Chankova S.G., Petkova S.D. (1989) Introduction of Chlorella vulgaris at the genotoxicity of pesticides used in agricultural practice”. XIX EEMS, Rhodes, Greece, p. 143.

10. Chankova S.G., Nikolov S., Sergeeva S.A., Ptitzina S.N., Shevchenko V.A. (1991)On the role of SSB DNA repair efficiency in the formation of plant resistance, Symp. Biochemical genetics in Plants 91, Oct, S., Bulg.

11. Nikolova P., Topalova J., Chankova S.G., Nikova V. (1994)Influence of cadmium and Pb on growth, proline level of calli of two species Nicotiana, In Vitro, v.30, A,N 3, part II, 74.

12. Blagoeva E.D., Stoilov L.M., Chankova S.G. (1995) Induction and repair of UV-C induced SSB DNA in repair deficient strains of Chlamydomanas reinhardtii, In Vitro, v.31, N 3, p. II, 81, A.

13. Mehandjiev A.D., Chankova S.G., Todorova J., Noveva S. (1995) Pisum sativum genotype tolerance to heavy metal pollutions, Proceeding of 2-d Europe. Conference of Green Legumes, Copenhagen, VII. 1995, 123.

14. Blagoeva E.D., Kapchina V.M., Chankova S.G. (1996) UV-C influence on Pro accumulation in Chlamydomanas reinhardtii mutant strain, In Vitro, v.32, N 3, p. II, 1120.

15. Chankova S.G. (1996)Genotoxicity assessment of pesticides using unicellular green algae as a test-system”. VII-th International Conference on the Cell and Molecular Biology of Chlamydomonas, Regensburg, Germany, p.93.

16. Chankova S.G., Blagoeva E.D., Kapchina V.M., Ptitzina S.N., Schevchenco V.A. (1996) On the cell radioresistance using unicellular green algae as a model system”. VII-th International Conference on the Cell and Molecular Biology of Chlamydomonas, Regensburg, Germany, p.94.

17. Chankova S.G., Blagoeva E.D., Stolbova A., Frolova O. (1997) New radio- and photoresistance mutant strains of Chlamydomanas reinhardtii, Biotechnology of Micro-algae, 16-17.06.1997, Bergholz-Rehnbrücke, Germany.

18. Kapchina V., Uzunova A., Chankova S. (2001). Modulation of toxic effect of cadmium in Chlamydomonas reinhardtii/Pisum sativum coincubation system. International Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/soil systems. Mossonmagyarovar, Hungary, June 20-22. 2001.

19. Chankova S., G. Jovtchev, S. Gateva, M. Stergios, G. Mitrovska (2001)Complex estimation of various genetical endpoints (as bioindication) of toxic and genotoxic effects after chemical contamination. XI Int. Symposium on Bioindicators. Komi. 2001.

20. Kapchina V., Uzunova A., Chankova S. (2001) Physiological response in plants to heavy metals contamination. XI Int. Symposium on bio-indicators, Syvtivkar, Komi, September 17-22.

21. Пешева М.Г., Чанкова С.Г., Георгиева Св. (2002) Едноклетъчното зелено водорасло Chlamydomonas reinhardtii като активираща система за CdCl2. Научна сесия на БФ, сборник IX, 28-29 ноември 2001, стр.204.

22. Blagoeva E.D., Kapchina-Toteva V.M., Chankova S.G. (1998) Do plastid pigments play a role in cell gamma-rays stability? Proc. of the 2-d Conference on Progress in Plant Science from Plant Breeding to Grow Regulation, 15-17.06.1998, Hungary,

23. Chankova. S. G., Bryant, P. E. (2002) Acceleration of DNA-double strand rejoning during the adaptive response of Chlamydomonas reinhardtii, пленарен доклад на International Conference “Genetic Consequences of Emergency Radiation Situation” 10-13 юни 2002, Москва , Русия,

24. Bryant P. E.., Chankova S. G., Stoyanova D., Kapchina V. (2002) General characteristics of new radio - resistant hybrids of Chlamydomonas reinhardtii. ІV International Symposium of Biology and Taxonomy of Green Algae, June 2002, Bratislava

25. Bryant P.E., Chankova S.G. (2005) Radio-resistant strain Chlamydomonas reinhardtii shows an additional “adaptive response”, Международная конференция “Генетические последствия чрезвычайных радиационных ситуации“,

4-7 октября 2005 года, Дубна, Русия.

26. Чанкова С. Г., Гатева С. П., Йовчев Г., Стергиос М. Л., Йонова П. А., Механджиев А.Д., Шевченко В.А. (2005) Модифицирующий эффект вновьсинтезированных биологически- активных веществ на действие физических и химических мутагенов у разных типов тест – систем, Международная конференция “Генетические последствия чрезвычайных радиационных ситуации“, 4-7 октября 2005 года, Дубна, Русия.27. Димова, Е., Димитрова М., Куюмджиева А., Чанкова С. (2007) Клетъчен отговор към оксидативен стрес, VI Национална Конференция по Химия за студенти и докторанти, София, 16-18.05.2007 г.

28. Dimova, E., Kujumdzieva A., Bryant P.E., Chankova S. (2007) On the role of the genotype and antioxidant defense system for the induction of “adaptive response” in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii. - СУБ „Еволюция и екология-2007”, София, 19-20.04.2007 г.

29. Dimova, E., Kujumdzieva A., Bryant P.E., Chankova S. (2007) Could Chlamydomonas reinhardtii help to reveal some of the molecular secrets underlying the adaptive response? In: Abstract Book, ІІІ Congress of Ecologists of Macedoina with international participation, Struga, 6-9 Oct. 2007, Macedonian Ecological Society, Skopje.

30. Dimitrova, M., Dimova E., Mitrovska Z., Kapchina-Toteva V., Chankova S. (2007)Is Chlamydomonas reinhardtii good enough for eco-toxicological research? In: Abstract Book, ІІІ Congress of Ecologists of Macedoina with international participation, Struga, 6-9 Oct. 2007, Macedonian Ecological Society, Skopje.

31. DINITROVA M., KAPCHINA-TOTEVA V., MITROVSKA ZH., CHANKOVA S. (2007) Screening of genotoxic potential of anthropogenic polluted samples trial using microalgae Ch. reinhardtii, Proceedings “Evolution and ecology”-2007, Sofia 2007, p.87

32. Dimova, E., Dimitrova M., Miteva D., Mitrovska Z., Bryant P.E., Chankova S.G. (2008) Role of DNA double-strand breaks induction and rejoining for development of paraquat-induced AR in Chlamydomonas reinhardtii. - СУБ „СЕМИНАР по екология – 2008”, София, 17-18.04.2008 г.

33. Димитрова М., Митровска Ж., Махмуд А., Димова Е., Капчина Тотева В., Чанкова С. (2008) Сравнителен анализ на антропогенно замърсени почвени и въздушни проби от района на село Яна (Софийска област). - СУБ „СЕМИНАР по екология – 2008”, София, 17-18.04.2008 г.

34. Dimova E., Yonova P., Dimitrova M. ,. Kujumdzieva A, Yurina N. P., Chankova S. (2009) Paraquat-induced stress response in Chlamydomonas reinhardtii strains with different genotypes. - СУБ „СЕМИНАР по екология – 2009”, София, 23-24.04.2009 г.

35. Димова, Е.,. Йонова П, Димитрова М., Митева Д., Митровска Ж., Куюмджиева А., Юрина Н. П., Чанкова Ст. (2009) Има ли взаимовръзка между генотипната устойчивост и размера на индуцирания адаптивен отговор? – Национална конференция по генетика, София, 28-30.10.2009 г.

36. Димитрова М. , Димова Е., Митева Д. , Митровска Ж., Bryant P.E., Чанкова С. (2009) Стресов отговор към зеоцин в щамове Chlamydomonas reinhardtii с различен генотип, Национална конференция по генетика, София, 28-30.10.2009 г.Доклади, изнесени без да бъдат публикувани

 1. Bryant P.E., Chankova S.G. (2005). The “Adaptive Response”- present state and open questions (Radiation Biology &Radioecology) in press

 2. Chankova S.G. and Bryant P.E., (2005). The “Adaptive Response”- present state and open questions (invited lecturer in Spring School).

 3. Chankova S.G., Dimova E.G., Dimitrova M. T. (2008) Methods in environmental genotoxicology. Unicellular green algae – a robust model system for genotoxicity screening and monitoring of environmental pollutants, Biometh - Air, Seeera net , 20.05.2009, Sofia

 4. Chankoba S.G. (2007) Ecotoxicological research in CLGE, BAS- University of Rennes, France

 5. Chankova S.G (2007) “Adaptive response” in Environmental Mutagenesis Group, CLGE- University of Rennes, France

 6. Chankova S.G (2007) – Presentation of Central Laboratory of General Ecology – BAS, University of Rennes, France

 7. Chankova S.G (2009) research Group “Environmental mutagenesis” in the period 2004-2009

 8. Chankova S.G. (2009) Methods in environmental gene-
  toxicology, Workshop , WETLANET, 12-16 October, 2009, Sofia

 9. Chankova S.G. (2010) Methods in plants eco-toxicology, Training course “Molecular and biochemical markers in Wetlands eco-toxicology”, (14 - 18 June 2010)НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ

1. Дряновска O, Найденова M, Чанкова С.Г. (1971), “Действие на радиациите при едноклетъчни водорасли”., Природа, 5, 71-72.

2. Meханджиев А.Д.,Чанкова С.Г. (1977). “Приложение на експерименталния мутагенезис при хлорела”. Природа, 2, 54-55.

3. Миркова В., Чанкова С.Г. (1985). Втора национална школа-конференция по генетика. Генетика и селекция. 18, 1, 87-90.

4. Винарова К.М., Чанкова С.Г. (1987). “Национална конференция по екологични и генетични проблеми от замърсяването на околната среда, 9-13 юни, Враца, Генетика и селекция, 20, 1, 85-86.

5. Бакърджиева Н, Чанкова С, Гатева С. (2007) Трети семинар на тема”Еволюция и Екология”, 19-20 Април 2007, Информационен Бюлетин на БАН, бр. 7 (113), юли 2007, 12-13.

6. Чанкова С., Чипев Н., Гатева С. (2008) Семинар по екология-2008, Информационен Бюлетин на БАН, бр.6 (124), юни 2008, 14-15.

7. Чанкова С., Бисерков В., Гатева С. (2009) Семинар по екология- 2009, Информационен Бюлетин на БАН, бр.5 (135), май 2009, 19-20.

8. Чанкова С., Гатева Св (2009) Работна стеща »Генетичен мониторинг на влажни зони-2009. Развитие и съвременна методология», Информационен Бюлетин на БАН, бр.11 (141), ноември 2009, 8-9

9. Чанкова С., Гатева Св (2010) Обучителен курс» Молекулярни и биохимични маркери в екотоксикологичните изследвания на влажните зони», Информационен Бюлетин на БАН, под печат


Брой публикации в списания с IF и в реферирани чуждестранни и български списания: 46

ПЪЛЕН ТЕКСТ ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ У НАС И В ЧУЖБИНА: 44


Общ брой публикации: 90

Глава от книга на английски – 1 (около 100 стр)

Глава от книга на Български – 1 (над 100 стр)


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница