Списък на научните публикации, свързани с дейността на института на доц д-р Аргир Тодоров ЖивондовДата02.09.2016
Размер186.31 Kb.
#8079


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА
На доц. д-р Аргир Тодоров Живондов  1. Живондов А., 1984, Агробиологично проучване на интродуцирани нектаринови сортове, ХІІ Републикански симпозиум на работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, София, с. 182-187.

  2. Живондов А., М.Кръстева, Й.Григоров, 1984, Химичен състав и качества на нектаринови плодове при някои интродуцирани сортове, Градинарска и лозарска наука, 8, с. 3-9

  3. Живондов А., 1985, Студоустойчивост на цветни пъпки от нектаринови сортове, ХІІІ младежки симпозиум с международно участие, Пловдив, с. 61

  4. Живондов А., 1985, Структура на едногодишния прираст при интродуцирани нектаринови сортове, ХІІІ младежки симпозиум с международно участие, Пловдив, с. 68

  5. Живондов, А. 1986, Агробиологично проучване на интродуцирани нектаринови сортове. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Пловдив

  6. Живондов А., 1987, Класифициране на нектаринови сортове според основните биометрични параметри на плода и костилката, ХІІІ Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранит.промишленост, София, с. 393-401

  7. Живондов А., Й.Григоров, 1987, Цъфтеж и узряване на плодовете при нектаринови сортове в района на Пловдив, Растениевъдни науки, 24, 5, с. 73-79

  8. Живондов А., 1987, Роль нектаринов как биологический материал в интензификации производства персиков в Болгарии, Biologicky material ovocnych plodin, vyznamnu intenzifikacny faktor zvysovania urod, Bojnice,

  9. Григоров Й., А.Живондов, 1988, Нектарини - състояние и тенденции в производството, сортова структура, Селскостопанска наука, 26, 1: 57-61

  10. Живондов А., 1989, Комплескна агробиологична преценка на нектаринови сортове и елити, ХIV Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, София,

  11. Джувинов В., А.Живондов, Л.Каварджиков, 1992., Генетична плазма при ябълка, круша, праскова, кайсия, череша и орех - селекционни цели и някои резултати, Двустранна Българо-Белгийска конференция, 17-21.11. София

  12. Илиев П., М.Миленков, Р.Цонев, А.Живондов, 1994, Състояние и проблеми при селекцията на костилкови овощни видове, Растениевъдни науки, 31, 3-4, с.112-114

  13. Живондов, А., 1994, Генофонд и селекционна дейност при костилковите овощни видове в Института по овощарство – Пловдив, Селскостопанска наука и производство, 32, 1-2:54-56

  14. Pashkoulov D., A.Zhivondov, P. Yliev, 1995, Isozyme variability in plum (Prunus domestica), and its use for cultivar and interspesifis hibrid identification, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 9, 1: 33-35

  15. Zhivondov, A., D. Pashkoulov, 1998, Result of Interspecific Hibridization in Prunus Genus, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4: 447-451

  16. Живондов А., 1998, Резултати от хибридизацията между слива и кайсия, Растениевъдни науки, 35, 8, с. 634-637

  17. Живондов А., 1999, Виолетовата кайсия (Armeniaca dasycarpa) – нов костилков овощен вид, Растениевъдни науки, 36, с. 37-39

  18. Живондов А., 1999, Мелитопольский черный – представител на виолетовата кайсия, Растениевъдни науки, 36, 2, с. 38-40

  19. Pashkoulov D., A. Givondov, N. Costova, 1999, “Inheritance of PER-2 allozimes in Prinus domestica”, Advances in Horticulture Sciense, 13, 3-5

  20. Живондов А., 2000, Биометрични изследвания на плодове от ранни и средно ранни черешови сортове, Растениевъдни науки, 37, 2, 108-112

  21. Djouvinov V., A.Zhivondov, 2000, Fruit Crops Genetic Resources and Some Results of Breeding Programs, Plant biotechnology facing the new millennium, International conference, 16-18, october, Kostinbrod

  22. Zhivondov A., P.Gercheva, S.Popov, 2000, Breeding Assessment of Sweet and Sour Cherry Cultivars as Donors of Early-Ripeness, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 4: 499-510.

  23. Popov S., A.Zhivondov, 2000, Growth Habits of Micropropagated Own-rooted Trees of Stanley Plum Cultivar, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 2, 379-390.

  24. Живондов А., В.Манолова, 2001, Икономическа оценка на ранни и средно ранни черешови сортове, Растениевъдни науки, 38, 34-39

  25. Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

  26. Kornova K., S. Milusheva, A. Zhivondov,.2002, Studies on the Possibility of Producing Virus-free Planting Material of Plum Cultivars by In vitro Propagation, Acta Horticulturae, 577, 187-193

  27. Popov S., A. Zhivondov, 2002, Behaviour of Micropropagated Own-rooted Trees of Stanley Plum Cultivar in the Orchard, Acta Horticulturae, 577, 379-384

  28. Gercheva, P., A. Zhivondov, 2002, Embryo Rescue of Early Ripening Plum Cultivars, Acta Horticulturae, 577, 165-167

  29. Popov S., A.Zhivondov, 2003, Fruit and stone biometric indices of in vitro obtained peach cultivars grown on their own roots in orchard, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 6, 4, 415-427

  30. Живондов А., В.Манолова, 2003, Икономическа оценка на късни черешови сортове, Растениевъдни науки, 40, 58-62

  31. Bozhkova, V., A.Zhivondov, 2004, Resistance of plum flowers to late spring frosts, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 7, 413-419

  32. Божкова, В., А.Живондов, 2004, Най-често използвани в селекцията сортове – донори за подобряване на сливовия сортимент, Растениевъдни науки, 41, 1: 51-54

  33. Живондов, А., В.Божкова, 2004, Класифициране на късни сортове череши според биометричните параметри на плодовете, Растениевъдни науки, 41, 1:45-48.

  34. Живондов, А., В.Манолова, 2004, Сравнителна икономическа оценка на сливови сортове, Икономика и управление на селското стопанство, 1, 43-46

  35. Zhivondov A., P.Gercheva, V.Djouvinov, 2004, Some Results of a Sweet Cherry Breeding Programme in Bulgaria, Acta Horticulturae, 663, 739-741

  36. Джувинов В., В.Хартман, Сн.Милушева, В.Божкова, А.Живондов, 2005, Проучване върху реакцията на някои сливови сортове към вируса на шарката (Plum Pox Virus), Научни трудове на НЦАН, том 3, 313-317

  37. Живондов А., 2005, Тенденции в развитието на черешовия сортимент – селекционни етапи, Научни трудове на НЦАН, том 3, 50-53

  38. Zhivondov A., 2005, Inheritance of some characteristics in F1 hybrid generation obtained by open pollination of sweet cherry cultivar Stella, Vocarstvo Journal of Pomology, 39, 150, 2: 179-185

  39. Божкова,В., А.Живондов. 2005. Влияние на варирането на биометричните параметри на плодове от сливови сортове върху класифицирането им според изискванията за качество. Седма научнопрактическа конференция с международно участие” Екологични проблеми на земеделието” Агроеко 2005, Аграрен университет –Пловдив, Научни трудове, т.L, кн.1, с.147-152.

  40. Gercheva,P., A. Zhivondov. 2005. In vitro development of sweet cherry embryos (Prunus avium L.) after irradiation with  -rays. Vocarstvo Journal of Pomology, 39, 152, 4: 477-483

  41. Avancato, D., T.Caruso, A.Zhivondov, 2005, Capiflora, an Italian research project on the monoecism of P.terebinthus, IV International Symposium on Pistachio and Almond – ISHS – Tehran – Iran, May 22-25, 64-64.

  42. Gercheva, P., A. Zhivondov. Somatic organogenesis from cotyledons of sweet cherry (Prunus avium). J. of Montain Agriculture on the Balkans( in print)

  43. Zhivondov A.2005 Self-fertile early sweet cherry elite, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8,3, 394-402

  44. Zhivondov, A., P. Gercheva. 2005 Perspective early sweet cherry elites, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8,3,

  45. Zhivondov A., Bozhkova V., 2006. Perspective stone fruit cultivars and rootstocks, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.9, 6, 1112-1126

  46. Bozhkova, V, A.Zhivondov, S.Milusheva, 2006. Some results from the studies of introduced plum cultivars, Eufrin plum and prune Working Group Meeting.Hradec Kralove-Holovousy, July 31st-August 2, 29-33.

  47. Zhivondov, A., 2006, Degree of Self-Fertility in Sweet Cherry Hybrids Obtained by Open Pollination of Stella Cultivar, Acta Agriculturae Serbia, Vol.XІ, 22, 57-62

  48. Божкова В., В.Джувинов, А.Живондов, 2006, Издирване, съхранение и използване на овощни генетични ресурси, Шеста национална научно-техническа конференция „Екология и здраве 2006”, АУ, Пловдив, 35-40.

  49. Живондов А., В.Манолова, 2006 Възможности за подобряване на трудовата заетост в Източните Родопи и Северозападна България чрез развитие на овощарството, Национална конференция „Повишаването конкурентноспособността на българското земеделие – приоритет на научните изследвания” 12 септември, София, МЗГ, НЦАН, 110-114.

  50. Манолова В., А.Живондов, 2006, Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи, Икономика и управление на селското стопанство, 2, 14-17

  51. Zhivondov A. K. Koumanov, V. Dzhuvinov, V. Bozkova, K. Kolev, Z. Rankova, V. Manolova, V. Arnaudov. (2006) – Efficient and environment friendly fruit production. – Proceedings of I-st international symposium “Ecological approaches towards the production of safety food.

  52. Gospodinova, M., Dochev D., Djovinov V., Kolev K., Zhivondov A. 2006. Effect of Regulated Deficit Irrigation, Soil and Nitrogen Application Rate on Some Biological Properties of Young Sweet Cherry Trees on Clonal Rootstock Gm9, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12, 743-750.

  53. Avancato D., Bobokashvili Z., Maghradze D., Nikolova M., Zhivondov A., 2007, Lutilizzo di Corylus colurna per la selezione di portinnesti monocaule del nocciolo, Frutticoltura-n.6, 40-42.

  54. Zhivondov A., Avancato D., Tzareva I., 2007, Caratterizzazione carpologica e biochimica di selezioni di corniolo (Cornus mas L.) reperite in Bulgaria, Frutticoltura-n.6, 50-52.

  55. Zhivondov, A., 2007, New interspecific hybrid of the combination Prunus domestica x Prunus dasycarpa, Vocarstvo, Journal of Pomology, 41, (157-158) 5-8.

  56. Zhivondov, A., 2007, Biometric studies of plum-apricot hybrids (Prunus domestica x Prunus armeniaca), Vocarstvo, Journal of Pomology, 41, (157-158) 9-12.

  57. Zhivondov A., Dragoyski K., 2007. The Bulgarian fruitgrowing in EU – Problems and challenges, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.10. 3, 563-572.

  58. Zhivondov, A., Rankova Z., 2007, Effect of the Chemical Weed Control on the Vegetative Habits of Newly Planted Peach and Nectarine Orchards, Acta Agriculturae Serbica, Vol.XIІ, 23, 11-17

  59. Живондов, А., В.Манолова, З.Ранкова, 2007, Устойчиво развитие на българското овощарство в условията на европейско членство, Сборник с доклади от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 13-18

  60. Живондов, А., В.Джувинов, 2007, Първи резултати от новите селекционни програми при ябълка, круша, слива, праскова и череша, Растителния генофонд - основа на съвременното земеделие, 13-14 юни, Садово, т. 2-3, 383-384

  61. Zhivondov, A., 2008, Some Results of Using “Van” to Improve the Range of Sweet Cherry Cultivars in Bulgaria, Acta Horticulturae, 795, 93-96

  62. Gercheva, P., A.Zhivondov, L.Nacheva and D.Avanzato. 2008. Transsectual forms of Pistacia terebinthus L. from Bulgaria – biotechnological approaches for preservation, propagation and use in breeding programmes. Bulgarian Journal for Agricultural Science 14 (N5) 2008, 449-453

  63. Nikolova, M., A.Zhivondov, Z.Rankova, 2008. Effect of Hazelnut Growing Methods on the Growth Structure and Crown Habit, Acta Agriculturae Serbica, Vol.XIII, 26, 33-38.

  64. Живондов, А., Малчев, С., 2008, Въздействие на късен пролетен мраз върху цветове от черешови елити и сортове, Растениевъдни науки, 45, 462-465

  65. Zhivondov, A., 2008, Pomological studies of plum-apricot hybrids, Pomological studies of plum-apricot hybrids, Acta Horticulturae (ISHS) 862:195-201

  66. Zhivondov A., P.Gercheva, 2009, ‘Kossara’ – New Very Early Sweet Cherry, Acta Horticulturae, 814: 357-360

  67. Zhivondov A., V.Bozhkova, 2009. Results from the Peach Breeding Programme In Bulgaria, Acta Horticulturae, 814: 351-356

  68. Buffa R., D.Avanzato, T.Caruso, A.Zhivondov, A.Vaccaro, F.P Marra., M.Meli , T.Koceva, T.Hristeva, E.Rea., A.Salerno, S.Rinaldi, 2009, Phenological, morphlogical and physiological aspects of Pistacia terebinthus L. Genotypes native of Bulgaria with different asset as tree sexuality, Acta Horticulturae, 825: 63-70.

  69. Milusheva, S.,A. Zhivondov and V. Bozhkova, 2009, Screening of plum elites for resistance to Plum pox virus under field conditions , Acta Horticulturae, 825: 77-82.

  70. Zhivondov, A., 2009, First Results of The Nectarine Breeding Programme in Bulgaria, Acta Horticulturae, 825: 141-144

  71. Avanzato D., Meli M., Zhivondov A., Vaccaro A., Bevilacqua D, 2009, Agronomic behaviour of Pistacia vera in non-traditional cultivation areas , Acta Horticulturae, 825: 333-340

  72. Живондов, А., З.Ранкова, 2009. Професор Велко Велков – бележит учен и преподавател, Растениевъдни науки, 46, 3-5

  73. Живондов А., З. Ранкова (2009). Интегрирано плодово производство-екологосъобразен подход за получаване на чиста плодова продукция. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни „, 2009, 15-22

  74. Герчева, П., А.Живондов, 2009, Соматичен органогенез от котиледони на череша (Prunus avium L.), Растениевъдни науки, 46, 47-50

  75. Милушева, С., А.Живондов, 2009, Разпространение на някои, преносими със сок вируси при черешата, Растениевъдни науки, 46, 63-66

  76. Живондов, А., З.Ранкова, К.Драгойски, 2009, Биологично овощарство в България – състояние и перспективи, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.12. 4, 900-910.

  77. Живондов, А. 2009, Основни резултати от селекционните програми при костилковите овощни видове в Института по овощарство, Пловдив, Растениевъдни науки, 46, 195-200

  78. Живондов, А., С.Малчев 2009 Химичен състав и сензорен профил на прасковени плодове Proc.III rd International symposium "Ecological approaches towards the production of safety food" 117-122

79. Zhivondov, A., 2009, Major Results of the Breeding Programme on Stone Fruit Species in the Fruit-Growing Institute – Plovdiv, Plant Science, 46, 195-200

ПОД ПЕЧАТ

Zhivondov, A., 2008, Gergana - The first Bulgarian nectariane cultivar, XIII Congress on Fruitgrowing and Viticulture, October 27-30 2008, Novi Sad, Serbia, (in print)
Zhivondov, A., 2008, Filina - a new early peach cultivar, XIII Congress on Fruitgrowing and Viticulture, October 27-30 2008, Novi Sad, Serbia, (in print)
Zhivondov, A., V.Bozhkova, 2008, New Bulgarian plum cultivars, IX International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology - March 16-19, 2008, Palermo, Italy, (in print)
Nacheva, L., Gercheva, P., Zhivondov A. 2008. Micropropagation of Red Leaf Peach Hybrid (Prunus persica L.) First international symposium on woody ornamentals of the temperate zone Pruhonice, May 26 – 30, 2008. (in print)
Zhivondov, A., 2008, Plovdivska renkloda – a new plum cultivar, IX International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology - March 16-19, 2008, Palermo, Italy, (in print)

Rankova Z. , Zhivondov A.( in print). The effect of the chemical control of weed infestation on the vegetative habits of young sweet cherry plantations. Jugoslovensko Vocarstvo


Rankova Z., M. Tityanov , A. Zhivondov ( под печат ).Ecological Approach for Weed Control in Young Peach Plantations, Acta Horticulturae
Живондов А., К. Колев, М. Господинова, З. Ранкова, М. Андонова (2010). Нектарина(под печат)
Живондов, А., С.Малчев, И.Царева Сензорен Профил и Химични Компоненти на Плодове от Черешови Сортове и Елити Докладвана на: Юбилейната научна сесия "80 години Институт по земеделие - Кюстендил". под печат
Живондов, А. С.Малчев и П.Герчева Подходящи Опрашители за Новия Черешов Сорт Косара Докладвана на: Юбилейната научна сесия "80 години Институт по земеделие - Кюстендил". под печат

Монографии, стратегии, каталози, наръчници


1. Zhivondov, A., L. Krasteva, 2006, Following Almond Footprints in Bulgaria, Following Almond Footprints (Amygdalus communis L.) Cultivation and Culture, Folk and History, Traditions and Uses, ISHS, December 2006, 29-32.

2. Колева А., М.Андонова, А.Живондов, Н.Христов, М.Миленков, Х.Динкова, 2006, Каталог на безвирусни сортове в овощните маточни градини за калеми, (ГТЦ) ООД (ФАМАД)

3. Живондов А., Манолова, В., Ранкова, З., Кръстева, Л., Върбанова, К., Вълкова, Н., Машева, С., Михов, М., Лалева, С., Сапунджиева, Т., Николова, М., Георгиева, Х. и Танева, Н., 2008г. Иновационна стратегия за развитие на земеделието в Южен Централен район на планиране в условията на реално членство на Република България в Европейския съюз за периода 2007-2013г.Пловдив, МЗП, НЦАН

4. Джувинов В., Живондов, А., Куманов, К., Колев, К., Арнаудов, В., Манолова, В., Ранкова, З., Попов, С. ,2008, Наръчник по овощарство. ЕКЗАКТ 93, Пловдив

5. Живондов, А., Машева, С. и Кръстева, Л., 2008, Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2009-2013г.

6. Zhivondov, A., P.Gercheva, K.Koumanov, 2009, Proceedings of the I-st Balkan Symposium on Fruit Growing, Acta Horticulturae, 825ІІІ. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ и брошури

1. Джувинов В., А.Живондов, 1998, Препоръчвани овощни сортове, ЦИНТИ, с. 44София

2. Джувинов В., А.Живондов, 1999, Препоръчвани черешови и вишневи сортове, Внедрени новости, София,

3. Колев К., А.Живондов, В.Арнаудов, 2000, Праскова, Земеделие плюс, 11

4. Живондов А., 1986, Чудодейните свойства на едроплодния дрян, в. “Кооперативно село” 163, 2 (11.07.1986)

5. Живондов А., 1986, Засадихте ли си нектарини, Лично и помощно стопанство 9, с.10-11

6. Живондов А., 1987,Имате ли в градината си мушмула, Лично и помощно стопанство, 5, 23-24

7. Живондов А., 1993, Два сорта, които се борят за популярност, в. “Училище за земеделие”, 6 (31), 12-26, 03

8. Живондов А., 1994, Нови и перспективни черешови сортове, Агро-магазин, 6, 17

9. Живондов А., 1999, Вишнята – свежестта на ранното лято, Градина 5, 40-43

10. Джувинов В, А.Живондов, А.Костов, 2003, 10 технологии за оглеждане на семкови и костилкови овощни култури. Фондация С.Е.Г.А., Пловдив, 5-20.

11. Живондов А., З.Ранкова, М.Стоева 2006, Южен Централен Регионален Агротехпарк – дейност, цел, постижения

12. Живондов А., В.Манолова, К.Куманов, К.Колев, З.Ранкова, 2007, Овощарството е доходно, ако се подходи професионално, в. Български фермер, бр. 809, 7-8.

13. Живондов А., В.Манолова, К.Куманов, К.Колев, З.Ранкова, 2007, Овощарите трябва да организират дейността си чрез организации, в. Български фермер, бр. 810, 7-8.

14. Живондов А., Стратегия за развитие на земеделието в Южен Централен Район за периода 2007-2013г. сп. Земеделие плюс, бр.1, 7-9

15. Живондов, А., В.Манолова, З.Ранкова, 2008, Устойчиво развитие на българското овощарство, сп. Земеделие плюс, бр.2, 15-33

16. Манолова В., А.Живондов, К.Куманов, К.Колев, З.Ранкова, 2008, Овощните източник на допълнителни доходи, сп. Земеделие плюс, бр.3, 14-15.

17. Живондов А., 2009, Нови сортове костилкови на Институт по овощарство – Пловдив, сп. Земеделие плюс, бр.1,46-47.

18. Живондов А., 2009, Овощна градина се прави с качествен материал, в. „Марица”, бр. 40 (5801), 18.02.2009г.

19. Живондов А., П.Герчева, 2009, Косара формира едри, изравнени, вкусни плодове, които не се напукват, Агро вестник, бр.14(805) 10-17 април 2009г.

20. Терзиева Е., А.Живондов, 2009, Пловдивски овощари кръстосаха слива с кайсия, 24 часа, бр. 110 (6337), 23 април 2009.

21. Живондов А., 2009, Съвременни тенденции при производството на праскови и нектарини, сп. Агроном, юли-август,

22. Живондов А., З.Ранкова, 2009, Екологичен подход за производство на плодове, сп. Земеделие плюс, бр.12, 32-34.

23. Живондов А., З.Ранкова, 2010, Биологичното овощарство в България – състояние и перспективи. Информационен бюлетин, Селскостопанска Академия, януари: 14-16.

24. Живондов А., П.Герчева, 2010, Косара – първи успешен продукт от програмата по селекция на черешата в Института по овощарство в Пловдив, сп. Агроном, февруари

25. Живондов А., 2010, Селекционна програма при прасковата, в. Земеделска техника, бр. 16 (485) 2-12


СПИСЪК

ЦИТИРАНИЯ
Публикации с цитати

Цитирани публикации


Биотехнологиите в селекцията на овощните видове,

П.Герчева, Институт по овощарство-Пловдив, Растениевъдни науки, 40, 387-390Gercheva, P.S., A.Zhivondov (2002) Embryo Rescue of Early Ripening Plum Cultivars. Acta Horticulturae 577, 165-169.

Zhivondov A., P.Gercheva, S.Popov, 2000, Breeding Assessment of Sweet and Sour Cherry Cultivars as Donors of Early-Ripeness, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 4, 499-510.

Sgharka disease in bulgaria: past, present and future
I. Kamenova1, S. Milusheva2

AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria1

Fruit Growing Institute, Plovdiv, Bulgaria2


Kornova K., Atanassova S., Todorov A. (2002) Studies on the possibility of production virus-free planting material of plum cultivars by in vitro propagation. Acta Horticulturae, 577, 187-193.

Givondov, A., and D. Pashkoulov, 1998, Result of Interspecific Hibridization in Prunus Genus, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, c. 447-451

Инвестиции и ефективност в овощарството,

В.Манолова, 2005Джувинов В., А.Живондов, 1998, Препоръчвани овощни сортове, ЦИНТИ, с. 44София

Живондов А., В.Манолова, 2001, Икономическа оценка на ранни и средно ранни черешови сортове, Растениевъдни науки, 38, 34-39

Живондов А., В.Манолова, 2003, Икономическа оценка на късни черешови сортове, Растениевъдни науки, 40, 58-62

Живондов, А., В.Манолова, 2004, Сравнителна икономическа оценка на сливови сортове, Икономика и управление на селското стопанство, 1, 43-46

Investigation of Plum Pox Virus in Bulgaria for the past 70 years,

V.Dzhuvinov, Bozhkova V., Milusheva S., Gercheva P., Proc.VIIIth IS on Plum and Prune genetics, breeding and pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007, 109-115
Zhivondov A., 1994. Gene fund and breeding activity of stone fruits species at Fruit Growing Institute in Plovdiv. Agric. Science and production, 1-2: 54-56. (Bg).

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

Sweet Cherry Breeding Programs in Europe and Asia


S. Sansavini, S. Lugli

V International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795: 41-58

Zhivondov A., P.Gercheva, V.Djouvinov, 2004, Some Results of a Sweet Cherry Breeding Programme in Bulgaria, Acta Horticulturae, 663, 739-741

Possibilities and difficulties of cultivar introduction into hungarian plum growing

D. Surányi, Z. Erdős


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

A survey of the genetic resources used in plum breeding

J. Blazek


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

Differences in the rate of infection by ppv within varieties and clones of prunus domestica (l.)

J. Blazek, R. Karesová


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

Fruit quality in some progenies of plum varieties with tolerance to PPV

J. Blazek, R. Vávra


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

The strategy for controlling sharka in bulgaria

K. Dragoiski, I. Minev, V. Dzhuvinov, V. Bozhkova


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

A survey of the genetic resources used in plum breeding

J. Blazek


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Живондов А., 1998, Резултати от хибридизацията между слива и кайсия, Растениевъдни науки, 35, 8, с. 634-637

Apricot breeding: update and perspectives

D. Bassi, J.M AudergonXII International Symposium on Apricot Culture and Decline, Acta Horticulturae 701

Живондов А., 1999, Виолетовата кайсия (Armeniaca dasycarpa) – нов костилков овощен вид, Растениевъдни науки, 36, с. 37-39

Primena savremenih in vitro metoda kod vrste roda prunus l

Ružić Đurđinaa, Cerović Radosavb, Vujović Tatjanaa

Voćarstvo

2007, vol. 41, br. 157-158, str. 63-70


Gercheva, P.S., A.Zhivondov (2002) Embryo Rescue of Early Ripening Plum Cultivars. Acta Horticulturae 577, 165-169.

Влияние на химичния контрол на заплевеляване върху вегетативните прояви на млади насаждения от праскови

Заря Ранкова, Валентина Божкова

2009, Растениевъдни науки, 46, 38-41


Zhivondov, A., Rankova Z., 2007, Effect of the Chemical Weed Control on the Vegetative Habits of Newly Planted Peach and Nectarine Orchards, Acta Agriculturae Serbia, Vol.XIІ, 23, 11-17

Повишаване гъстотата на сливови насаждения чрез използване на различни системи за формиране

Христина Динкова, Мария Георгиева, Диян Георгиев,

Растениевъдни науки, 46, 25-28


Popov S., A. Zhivondov, 2002, Behaviour of Micropropagated Own-rooted Trees of Stanley Plum Cultivar in the Orchard, Acta Horticulturae, 577, 379-384

Ябълкови сортове от местния генофонд на Троянския регион

Иван Минев, Христина Динкова, Теодора Стоянова,

Растениевъдни науки, 46, 10-13


Божкова В., В.Джувинов, А.Живондов, 2006, Издирване, съхранение и използване на овощни генетични ресурси, Шеста национална научно-техническа конференция „Екология и здраве 2006”, АУ, Пловдив, 35-40.

Живондов, А., В.Манолова, З.Ранкова, 2007, Устойчиво развитие на българското овощарство в условията на европейско членство, Сборник с доклади от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 13-18

Evaluation of Sweet Cherry Cultivars Recently Introduced Into Bulgaria Compared With Two Bulgarian Cultivars

Valentin Lichev, Georgi Govedarov, Sava Tabakov and Anton Yordanov

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Special ed. Vol.12. 2004: 281-286


Zhivondov A., Manolova V. 2003, Economic evaluation of late cherry varieties. Plant sci. 40: 58-62.

Балансова стойност на черешово насаждение при различни сортоподложкови комбинации

Сотиров, Д, И.Радомирска

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.12. 3, 604-615.


Манолова В., А.Живондов, 2006, Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи, Икономика и управление на селското стопанство, 2, 14-17

Vegetative and reproductive characteristics of plum cultivar Tegera in the conditions of Central Balkan Mountains

B.Stefanova, H.Dinkova, K.Dragoyski,

Journal of Pomology, Vocarstvo, 43, 165-166, 21-25


Zhivondov A., Bozhkova V., 2006. Perspective stone fruit cultivars and rootstocks, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.9, 6, 1112-1126


Публикации

Цитирана в статия:

Gercheva, P.S., A.Zhivondov (2002) Embryo Rescue of Early Ripening Plum Cultivars. Acta Horticulturae 577, 165-169.

Биотехнологиите в селекцията на овощните видове,

П.Герчева, Институт по овощарство-Пловдив, Растениевъдни науки, 40, 387-390Primena savremenih in vitro metoda kod vrste roda prunus l

Ružić Đurđinaa, Cerović Radosavb, Vujović Tatjanaa

Voćarstvo

2007, vol. 41, br. 157-158, str. 63-70


Zhivondov A., P.Gercheva, S.Popov, 2000, Breeding Assessment of Sweet and Sour Cherry Cultivars as Donors of Early-Ripeness, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 4, 499-510.

Биотехнологиите в селекцията на овощните видове,

П.Герчева, Институт по овощарство-Пловдив, Растениевъдни науки, 40, 387-390Kornova K., Atanassova S., Todorov A. (2002) Studies on the possibility of production virus-free planting material of plum cultivars by in vitro propagation. Acta Horticulturae, 577, 187-193.

Sgharka disease in bulgaria: past, present and future

I. Kamenova1, S. Milusheva2

AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria1

Fruit Growing Institute, Plovdiv, Bulgaria2Givondov, A., and D. Pashkoulov, 1998, Result of Interspecific Hibridization in Prunus Genus, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, c. 447-451

Sgharka disease in bulgaria: past, present and future

I. Kamenova1, S. Milusheva2

AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria1

Fruit Growing Institute, Plovdiv, Bulgaria2Джувинов В., А.Живондов, 1998, Препоръчвани овощни сортове, ЦИНТИ, с. 44София

Инвестиции и ефективност в овощарството,

В.Манолова, 2005Живондов А., В.Манолова, 2001, Икономическа оценка на ранни и средно ранни черешови сортове, Растениевъдни науки, 38, 34-39

Инвестиции и ефективност в овощарството,

В.Манолова, 2005Живондов А., В.Манолова, 2003, Икономическа оценка на късни черешови сортове, Растениевъдни науки, 40, 58-62

Инвестиции и ефективност в овощарството,

В.Манолова, 2005Evaluation of Sweet Cherry Cultivars Recently Introduced Into Bulgaria Compared With Two Bulgarian Cultivars

Valentin Lichev, Georgi Govedarov, Sava Tabakov and Anton Yordanov

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Special ed. Vol.12. 2004: 281-286


Живондов, А., В.Манолова, 2004, Сравнителна икономическа оценка на сливови сортове, Икономика и управление на селското стопанство, 1, 43-46

Инвестиции и ефективност в овощарството,

В.Манолова, 2005Zhivondov A., 1994. Gene fund and breeding activity of stone fruits species at Fruit Growing Institute in Plovdiv. Agric. Science and production, 1-2: 54-56. (Bg).

Investigation of Plum Pox Virus in Bulgaria for the past 70 years,

V.Dzhuvinov, Bozhkova V., Milusheva S., Gercheva P., Proc.VIIIth IS on Plum and Prune genetics, breeding and pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007, 109-115Zhivondov A., V.Djouvinov, 2002, Some Results of Plum Breeding Programme of the Fruitgrowing Research Institute in Plovdiv, Acta Horticulturae, 577, 45-49

Investigation of Plum Pox Virus in Bulgaria for the past 70 years,

V.Dzhuvinov, Bozhkova V., Milusheva S., Gercheva P., Proc.VIIIth International Symposium on Plum and Prune genetics, breeding and pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007, 109-115


Possibilities And Difficulties Of Cultivar Introduction Into Hungarian Plum Growing.

Surányi, D. and Erdős, Z.


2007. Acta Hort. (ISHS) 734:417-423

A survey of the genetic resources used in plum breeding

J. Blazek


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Differences in the rate of infection by ppv within varieties and clones of prunus domestica (l.)

J. Blazek, R. Karesová


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Fruit quality in some progenies of plum varieties with tolerance to PPV

J. Blazek, R. Vávra


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

The strategy for controlling sharka in Bulgaria

K. Dragoiski, I. Minev, V. Dzhuvinov, V. Bozhkova


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Search For Molecular Markers Of Sharka Resistance In Prunus Domestica

D. Wawrzyńczak, K. Kowalczys, V.Decroocq, T. Malinowski, T.Jakubowski and L. Michalczuk

The Polish Phytopathological Society, Poznań 2005 Phytopathol. Pol. 36: 91–96

Estimation of plum and prune cultivars with morphogenetical traits

Surаnyi, D.

Agroinform Publishing House, Budapest, Printed in Hungary International Journal of Horticultural Science 2006, 12 (2): 147–152


Живондов А., 1998, Резултати от хибридизацията между слива и кайсия, Растениевъдни науки, 35, 8, с. 634-637

A survey of the genetic resources used in plum breeding

J. Blazek


VIII International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae 734, ISHS 2007,

Живондов А., 1999, Виолетовата кайсия (Armeniaca dasycarpa) – нов костилков овощен вид, Растениевъдни науки, 36, с. 37-39

Apricot breeding: update and perspectives

D. Bassi, J.M AudergonXII International Symposium on Apricot Culture and Decline, Acta Horticulturae 701

Zhivondov, A., Rankova Z., 2007, Effect of the Chemical Weed Control on the Vegetative Habits of Newly Planted Peach and Nectarine Orchards, Acta Agriculturae Serbia, Vol.XIІ, 23, 11-17

Влияние на химичния контрол на заплевеляване върху вегетативните прояви на млади насаждения от праскови

Заря Ранкова, Валентина Божкова

2009, Растениевъдни науки, 46, 38-41


Popov S., A. Zhivondov, 2002, Behaviour of Micropropagated Own-rooted Trees of Stanley Plum Cultivar in the Orchard, Acta Horticulturae, 577, 379-384

Повишаване гъстотата на сливови насаждения чрез използване на различни системи за формиране

Христина Динкова, Мария Георгиева, Диян Георгиев,

Растениевъдни науки, 46, 25-28


Божкова В., В.Джувинов, А.Живондов, 2006, Издирване, съхранение и използване на овощни генетични ресурси, Шеста национална научно-техническа конференция „Екология и здраве 2006”, АУ, Пловдив, 35-40.

Ябълкови сортове от местния генофонд на Троянския регион

Иван Минев, Христина Динкова, Теодора Стоянова,

Растениевъдни науки, 46, 10-13


Живондов, А., В.Манолова, З.Ранкова, 2007, Устойчиво развитие на българското овощарство в условията на европейско членство, Сборник с доклади от Втория международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 13-18

Ябълкови сортове от местния генофонд на Троянския регион

Иван Минев, Христина Динкова, Теодора Стоянова,

Растениевъдни науки, 46, 10-13


Zhivondov A., P.Gercheva, V.Djouvinov, 2004, Some Results of a Sweet Cherry Breeding Programme in Bulgaria, Acta Horticulturae, 663, 739-741

Sweet Cherry Breeding Programs in Europe and Asia


S. Sansavini, S. Lugli

V International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795: 41-58

Манолова В., А.Живондов, 2006, Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи, Икономика и управление на селското стопанство, 2, 14-17

Балансова стойност на черешово насаждение при различни сортоподложкови комбинации

Сотиров, Д, И.РадомирскаJournal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.12. 3, 604-615.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница