Списък на научните публикацииДата26.03.2017
Размер113.63 Kb.
#17814
ТипМонография
СПИСЪК
на научните ПУБЛИКАЦИИ
На доцент Анна Курчатова, д.м.

Зав. Секция „Епидемиологичен надзор и ранно оповестяване”Отдел „Епидемиология и надзор на заразните болести”, НЦЗПБ


А. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


 1. Монография (в съавторство)

1.1. Кожухарова М., А. Курчатова. Грип и остри респираторни заболявания – необходимост от ефективен надзор и контрол. В кн. Ръководство за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания, под редакцията на М. Кожухарова, 2008 г., София, "Булвест 2000", 4-12

1.2. Кожухарова М., А. Курчатова, Т. Начева. Съвременната система за епидемиологичен надзор на грип и ОРЗ в България. В кн. Ръководство за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания. Под редакцията на М. Кожухарова, 2008, София, "Булвест 2000", 13-30


 1. Научни публикации в списания в чужбина
  1. Научни публикации в списания в чужбина с импакт фактор
 1. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Kourtchatova. Implementing universal vaccination programmes: Bulgaria. Vaccine, 1995, 13 (Suppl.), 82-83

 2. Christova L., J. Grosskreutz, P. Angelova, A. Kurchatova, D. Stephanova. Muscle Functional State Assessment by Estimation of Muscle Fiber Conduction Velocity. Klin. Neurophysiol., 2006, 37: 138-143

 3. Коjouharova М., А. Кurchatova. The effectiveness of the universal infant immunization against hepatitis B in Bulgaria. International Journal of Infectious Diseases, Vol. 12, Suppl. 1 (December 2008), 13th International Congress on Infectious Diseases, Abstracts, p. e152

 4. Кurchatova А., М. Коjouharova, T. Georgieva, A. Georgiev. Influenza and acute respiratory infection surveillance in Bulgaria. International Journal of Infectious Diseases, Vol. 12, Suppl.1 (December 2008), 13th International Congress on Infectious Diseases, Abstracts, p. e191-192

 5. Meijer A, Lackenby A, Hungnes O, Lina B, van der Werf S, Schweiger B et all, and on behalf of the European Influenza Surveillance Scheme (European Influenza Surveillance Scheme members: P. Lachner, T. Popow-Kraupp, R. Strauss (Austria); B. Brochier, M. Sabbe, I. Thomas, V. Casteren, F. Yane (Belgium); T. Georgieva, M. Kojouharova, R. Kotseva, A. Kurchatova (Bulgaria); B. Aleraj et all. Oseltamivir-resistant influenza A (H1N1) virus, Europe, 2007–08 season. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. Emerg Infect Dis. 2009 April; 15(4): 552–560. doi: 10.3201/eid1504.081280.

 6. Kojouharova M, L. Marinova, A. Kurchatova, T. Georgieva. Mumps epidemic in Bulgaria, 2006-2008. Pediatric Infectious Diseases Journal 2009, 28.6, e181.
  1. Научни публикации в списания, сборници и поредици в чужбина без импакт фактор
 1. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Kourtchatova. The impact of Hepatitis B vaccination in Bulgaria: at present and in the 2000’s, Can, J. Infec. Dis., 6 Suppl. C, 1995, p. 290 C

 2. Kojouharova, M., A. Kurchatova, A. Minkova. Surveillance systems, measurement and reporting of Hepatitis A and B epidemiology, In: EUROHEP.NET. Surveillance and Prevention of Vaccine Preventable Hepatitis. CEV/ESOC 2004, 7

 3. Kojouharova M., A. Kurchatova. EUROHEP.NET team, Surveillance, epidemiology and prevention of Hepatitis A in Bulgaria. Results of the EUROHEP.NET feasibility survey, In: EUROHEP.NET. Surveillance and Prevention of Vaccine Preventable Hepatitis. CEV/ESOC 2004, 18

 4. Kojouharova M., A. Kurchatova. EUROHEP.NET team, Surveillance, epidemiology and prevention of Hepatitis B in Bulgaria. Results of the EUROHEP.NET feasibility survey, In: EUROHEP.NET. Surveillance and Prevention of Vaccine Preventable Hepatitis. CEV/ESOC 2004, 19

 5. Kojouharova M, Kurchatova A, Marinova L, Georgieva T. Mumps outbreak in Bulgaria, 2007: a preliminary report. Euro Surveill. 2007;12(12):pii=3162. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=3162
 1. Научни публикации в български списания
 1. Ранчов, Г., А. Курчатова, Б. Чаков, Е. Гъбев. Сравнително изследване върху сезонността на някои масови инфекциозни болести. Летописи на ХЕС, 1981, бр. 7, 127-134

 2. Матева М., А. Курчатова. Проучване върху чувствителността на синантропни гризачи спрямо антикоагулантни родентициди. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, бр. 4, 1984, 55-60

 3. Дончев Д., А. Курчатова. Върху възможността да се елиминират лабораторните изследвания на контролната група в контролния опит. Летописи на ХЕС, 1984, бр. 2, 110-115

 4. Гечева Г., А. Курчатова, Л. Маркова. Приложение на новия инсектицид Макс Форс срещу хлебарки Blattoptera. Problems of infectious and Parasitic Diseases, 1989, 146-158

 5. Енгибаров А., А. Курчатова, М. Чучкова. Математико-статистически анализ на термостабилността на БЦЖ ваксината. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, кн. 1, 1990, 24-27

 6. Клисарова М., В. Вълчев, Д. Стоянов, А. Курчатова. Изследване токсичността на биопрепаратите върху тъканна култура. Problems of infectious and Parasitic Diseases, 1990, 104-116

 7. Gecheva G., A. Kourtchatova, S. Kazarova. Ticks from people and animals in the region of Lovetch. Problems of infectious and Parasitic Diseases, 1994, XXI, 45-46

 8. Gatcheva N., S. Gjurova, A. Mihaylov, Z. Mihneva, N. Vladimirova, P. Berbatova, A. Kourchatova. Immunitty level of the population under mass immunization against poliomyelitis, measles, mumps, rubella and Pertussis: seroepidemiological investigations. Probl. infect. and parasit. diseases, 1995, 22, 44-47

 9. Курчатова А. Съвременен подход и резултати от икономическия анализ за оценка на ваксиналните стратегии при вирусен хепатит В. Инфектология, 2, 1997, 3-5

 10. Владимирова Н., П. Теохаров, А. Курчатова. Проучване на постваксиналния имунитет при имунизирани срещу хепатит В здравни работници от рискови отделения в гр. Плевен. Инфектология, 1998, 3, 14-16

 11. Курчатова А., Н. Найденова. Икономическа оценка на преките разходи за лечение на острата хепатит В вирусна инфекция. І съобщение. Инфектология, 1999, 3, 13-15

 12. Гачева, Н., М. Кожухарова, А. Курчатова. Епидемичният паротит в България през имунизационния период. Подемът на заболяемостта през 1997-1998 г. показва необходимост от въвеждане на реимунизация. Педиатрия, ХХХІХ, 1999, 1, 13-18

 13. Курчатова А., Р. Цонев, З. Валерианова. Икономическа оценка на преките разходи за лечение на хроничната хепатит В вирусна инфекция. ІІ съобщение. Инфектология, 2000, 3, 10-13

 14. Кожухарова M., A. Курчатова, A. Kунчев. Проблеми пред Националната система за надзор на заразните заболявания и възможности за тяхното разрешаване. В кн: Теорията на епидемиологията – основа за ефективна борба със заразните болести, София, 2004, 23-31

 15. Курчатова A. Приложение на анализа “разход-полза” при оценката на масовата имунизация на новородените срещу хепатит В вирусната инфекция в България. Инфектология, т. XLI, бр. 4, 2004, 13-17

 16. Kурчатова А. Методологични аспекти при икономическата оценка на ваксинална програма. Здравен мениджмънт, т. 5, бр. 3, 2005, 12-17

 17. Kurchatova A. The economic burden of hepatitis B viral infection in Bulgaria. Problems of infectious and parasitic diseases, v. 33, 1, 2005, 8-10

 18. Курчатова А., М. Кожухарова, Т. Георгиева, А. Георгиев. Съвременна система за епидемиологичен надзор на грип и остри респираторни заболявания в България. Инфектология, 2008, ХLV, 4, 14-19

 19. Корсун Н., М. Кожухарова, А. Курчатова, А. Цветанска, С. Гюрова, З. Младенова, Р. Филипова. Състояние на полиомиелитната ерадикация и надзор на острите вяли парализи в България, Педиатрия, 2009, 3, 26-28

 20. Курчатова А. Значение на надзора на острите вяли парализи в борбата срещу полиомиелита, Практическа педиатрия, 2009, 8, 12-14

 21. Пармакова К., М. Кожухарова, М. Борисова, А. Курчатова. Срезово проучване на имунизационния обхват със задължителни имунизации на децата, родени през 2006 г. в Софийска област, Педиатрия, 2010, 3, 23-28
 1. Публикации с научно-приложен характер
 1. Матева М., Л. Христов, А. Курчатова, Г. Георгиева, Е. Попова, А. Латева, Л. Стойчева. Динамика на Мус мускулус в условията на селищна система. Бюл. ДДД, 1985, бр. 3-4, 32-37

 2. Георгиев П., А. Курчатова, Г. Ранчов. Автоматизирана информационна система „СПИНИНФОРМ”. Служебен бюлетин, 1990, бр. 5, 55

 3. Ранчов Г., А. Курчатова, П. Драганов. Епидемиометричен модел на вирусен хепатит тип В. Служебен бюлетин, 1990, бр. 5, 56

 4. Гечева Г., А. Курчатова. Модифициран метод за контактно действие на блатициди. Служебен бюлетин на НИЗПБ, бр. 1, 1991, 73-81

 5. Гачева Н., Ст. Попова, А. Курчатова, П. Каменова, Хр. Радева, Б. Чаков, М. Христова. Епидемиологичен анализ на заразната заболяемост в България през 1991 г. Служебен бюлетин, бр. 4, 1992, 5-50

 6. Манахилов Р., А. Курчатова, П. Попова, М. Милушева. Определяне на имуногенността на тетаничния анатоксин в ДТК ваксини чрез еднодозов метод. Служебен бюлетин, бр. 1, 1992, 55-56

 7. Гачева Н., Б. Чаков, П. Каменова, Н. Владимирова, Ст. Попова, М. Тодорова, А. Курчатова, Хр. Радева, Р. Вълчовски, Г. Костов, Цв. Диков, М. Халачева. Остри инфекциозни болести в България през 1992 г. (Aнализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал, 1993, бр. 5, 5-29

 8. Гачева Н., Б. Чаков, П. Каменова, Н. Владимирова, Ст. Попова, М. Тодорова, А. Курчатова. Остри инфекциозни болести в България през 1993 г. (анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал, 1994, бр. 5, 4-28

 9. Гачева Н., Вл. Новкиришки, М. Кожухарова, П. Каменова, Н. Владимирова, А. Курчатова, В. Благоева-Механджиева. Остри инфекциозни болести в България през 1994 г. (Aнализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал, 1995, бр. 4, 4-32

 10. Гачева Н., Вл. Новкиришки, М. Кожухарова, П. Каменова, Н. Владимирова, А. Курчатова, В. Благоева-Механджиева. Остри инфекциозни болести в България през 1995 г. (Aнализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал, 1996, бр. 5, 4-30

 11. Гачева Н., Вл. Новкиришки, М. Кожухарова, Н. Владимирова, П. Каменова, А. Курчатова, В. Механджиева, Хр. Радева, К. Мишу. Остри инфекциозни болести в България през 1996 г. (Aнализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал, 1997, бр. 3, 4-31

 12. Гачева, Н., М. Кожухарова, П. Каменова, Н. Владимирова, Ст. Попова, М. Христова, В. Войнова, А. Курчатова, Хр. Радева, К. Мишу. Остри инфекциозни болести в България през 1998 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал на НЦЗПБ, София, 6, 1999, 4-40

 13. Гачева, Н., М. Кожухарова, Н. Владимирова, В. Войнова, М. Христова, А. Курчатова, К. Мишу, П. Бербатова. Остри инфекциозни болести в България през 1999 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал на НЦЗПБ, София, 4, 2001, 5-40

 14. Гачева, Н., М. Кожухарова, Н. Владимирова, Вл. Новкиришки, П. Каменова, М. Христова, Т. Върлева, Л. Маринова, В. Войнова, А. Курчатова, А. Минкова, П. Бербатова. Остри инфекциозни болести в България през 2000 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал на НЦЗПБ, 2, 2002, 4-40

 15. Гачева, Н., М. Кожухарова, Н. Владимирова, Вл. Новкиришки, А. Курчатова, В. Войнова, М. Христова, В. Механджиева, Л. Маринова, А. Минкова, П. Бербатова. Остри инфекциозни болести в България през 2001 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал на НЦЗПБ, 5, 2002, 4-40

 16. Гачева, Н., М. Кожухарова, Н. Владимирова, Вл. Новкиришки, А. Курчатова, В. Войнова, М. Христова, В. Механджиева, Т. Върлева, Л. Маринова, А. Минкова, М. Стоева. Остри инфекциозни болести в България през 2002 година. Информационен журнал на НЦЗПБ, 6, 2003, 5-48

 17. Гачева Н., Н. Владимирова, В. Механджиева, В. Войнова, Вл. Новкиришки, М. Христова, А. Курчатова, В. Петкова, А. Минкова. Остри инфекциозни болести в България през 2003 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал НЦЗПБ, 5, 2005, 4-37

 18. Гачева Н., М. Кожухарова, Н. Владимирова, В. Войнова, Вл. Новкиришки, В. Механджиева, М. Христова, А. Курчатова, В. Петкова, Н. Христов, Д. Алексиева, Л. Маринова, А. Минкова, Т. Върлева. Остри инфекциозни болести в България през 2004 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели), Информационен журнал НЦЗПБ, 4, 2005, 4-32

 19. Кожухарова М., Н. Владимирова, А. Курчатова, Л. Маринова, В. Механджиева, М. Стоева, М. Христова, В. Новкиришки, А. Минкова, К. Пармакова, Т. Георгиева, В. Войнова, В. Монев, В. Петкова. Остри инфекциозни болести в България през 2005-2006 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал НЦЗПБ, 4, 2008, 4-51

 20. Кожухарова М., А. Курчатова, Н. Владимирова, Л. Маринова, К. Пармакова, Т. Георгиева, В. Канева, Д. Алексиева, В. Новкиришки, М. Христова, А. Минкова, В. Монев. Остри инфекциозни болести в България през 2007 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал НЦЗПБ, 6, 2008, 4-40

 21. Кожухарова М., К. Пармакова, А. Курчатова, Н. Владимирова, Л. Маринова, Т. Георгиева, В. Канева, Д. Алексиева, В. Новкиришки, М. Христова, А. Минкова, В. Монев. Остри инфекциозни болести в България през 2008 г. (Анализ на основните епидемиологични показатели). Информационен журнал НЦЗПБ, 3-4, 2010, 5-47
 1. Публикации и доклади в сборници на конгреси, конференции и симпозиуми, отпечатани в пълен обем
 1. Кожухарова М., А. Курчатова. Препоръки на Европейския съюз относно усъвършенстване на борбата с инфекциозните болести. Сборник доклади от Националния научно-теоретичен симпозиум с международно участие "Избрани проблеми на съвременната епидемиология", София, 2007, 28-38

 2. Кожухарова, М., А. Курчатова, Л. Маринова, Т. Георгиева. Анализ на риска от увеличаване на заболяемостта от епидемичен паротит в България през 2007 г.. Сборник научни трудове, V Национален Конгрес по клинична микробиология и инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите с международно участие, 2007, 19-22 април, Пловдив, 99-101

 3. Курчатова А., М. Кожухарова, Т. Георгиева, А. Георгиев, А. Минкова, Информационна система за сентинелен надзор на грип и остри респираторни заболявания в България. Сборник научни трудове, VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-4 април, Пловдив, 124

 4. Георгиева Т., М. Кожухарова, А. Курчатова, А. Георгиев, Л. Маринова, К. Пармакова. Европейска система за надзор на заразните болести – TESSy. Сборник научни трудове, VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-4 април, Пловдив, 118

 5. Кожухарова М., А. Курчатова и Н. Владимирова от името на колектива на проект ЕПИСАУТ, ЕПИСАУТ – проект за създаване на мрежа за контрол на заразните болести в страните от Южна Европа и Средиземноморието. Сборник научни трудове, VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-4 април, Пловдив, 127

 6. Кожухарова М., А. Курчатова, Н. Владимирова. Епидемиологична ефективност на програмата за масова имунизация на новородените в България срещу хепатит В. В: Сборник Резюмета VІІІ Национален конгрес по инфекциозни болести с международно участие, 2008, 42-44

 7. Parmakova K., M. Kojouharova, M. Borisova, A. Kurchatova, A. Georgiev, D. Alexieva, M. Stoeva. Survey on the performance of the National immunization program in infants of Roma and Bulgarian origin in Sofia region. Abstract Book ESCAIDE 2008, 15.8 Reference: 20080084, 219


Б. НАУЧНИ ДОКЛАДИ


 1. Доклади от участие в конгреси/симпозиуми
  1. В чужбина
 1. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Mihaylov, A. Kourtchatova. Changing epidemiology of measles in Bulgaria need for a reexamination of vaccination policy. 9 th International Congress of Virology, Glasgow, 1993, 8-13 August, Abstracts, p. 52

 2. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Kourtchatova. Changing epidemiology of vaccine-preventable diseases in Bulgaria in 1990, s. 6th International Congress for Infectious Diseases, Prague, Czech Republic, 1994, 26-30 April, Abstracts, p. 240

 3. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Kourtchatova, K. Kircheva, T. Bahchevanova. Changing epidemiology of vaccine-preventable diseases in Bulgaria in 1990,s.1996, 24-27 September, Nish, Abstracts, p. 74

 4. Gatcheva, N., N. Vladimirova, V. Voynova, P. Вerbatova, A. Kourtchatova. Seroepidemiological surveillance of vaccine-preventable diseases in Bulgaria. I. Diphtheria, 1997, 24-26 September, Nish, Abstracts, p. 22

 5. Gatcheva, N., N. Vladimirova, P. Nenkov, V. Voynova, A. Kourtchatova. Diphtheria serosurveillance in Bulgaria: evidence of an effective TD revaccination of young adults. 8th International Congress on Infectious Diseases, 1998, 15-18 May, Boston, Massachusetts, USA, Abstracts, p. 275

 6. Кurchatova А., М. Коjouharova, T. Georgieva, A. Georgiev. Influenza and acute respiratory infection surveillance in Bulgaria. 13th International Congress on Infectious Diseases, 2008, 19-22 June, Kuala Lumpur, Malaysia

 7. Коjouharova М., А. Кurchatova. The effectiveness of the universal infant immunization against hepatitis B in Bulgaria. 13th International Congress on Infectious Diseases, 2008, 19-22 June, Kuala Lumpur, Malaysia

 8. Vladimirova N., М. Коjouharova, А. Кurchatova. EpiSouth Project: Assessing migtants, profile and migrants access to immunisation service in the countries of the Mediterranean and the Balkans. EUPHA Pre-conference on Migrant Health, 2008, 5th November, Lisbon, Portugal

 9. Parmakova K., М. Коjouharova, M. Borisova, А. Кurchatova, A. Georgiev, D. Alexieva, M. Stoeva. Survey on the performance of the National Immunization programme in infants of Roma and Bulgarian origin in Sofia region. 2008, ESCAIDE conference, 19-21 November, Berlin, Germany

 10. Kojouharova M., A. Kurchatova, L. Marinova, T. Georgieva, D. Alexieva. Mumps Epidemic in Bulgaria in 2007-2008. Abstract book EPIDEMICS¹ 2008 [P2.69]


  1. В страната

 1. Курчатова А. Математико-статистическо прогнозиране на епидемичния процес при варицелата. Доклад на VIII-та Национална конференция на младите специалисти от ХЕС, 1983, 15-17 април, Варна, 108

 2. Курчатова А. Оценка на динамиката на епидемичния процес при вирусния хепатит. Доклад на IX-та Национална конференция на младите специалисти от ХЕС, 1985, 26-28 април, Варна, 19

 3. Курчатова А. Математико-статистически анализ на термостабилността на БЦЖ ваксината. Доклад на XI-та Национална конференция на младите специалисти от ХЕС, 1989, 14-16 април, Варна, 135

 4. Йорданова Е., А. Курчатова. Ниво на противотетанични антитела у деца от 1 до 16 години. Доклад на XI-та Национална конференция на младите специалисти от ХЕС, 1989, 14-16 април, Варна, 133

 5. Велева К., Р. Текелиева, П. Пенчева, А. Курчатова. Антитяло отговор при експериментална имунизация на мишки с ваксинален препарат Pseudomonas aeruginosa. Доклад на V-та Национална конференция по бактериални инфекции и имунология с международно участие, 1990, 8-10 октомври, Варна, 215

 6. Гачева Н., В. Жуковец, А. Михайлов, А. Курчатова. Епидемични подеми при морбили в имунизационния период – сравнителна характеристика. VII Национален конгрес по заразни и паразитни болести с международно участие, 1992, 15-17 октомври, Велинград, 37

 7. Mirchev M., P. Kamenova, D. Mollov, A. Kourtchatova. Food-born outbreaks in Bulgaria 1983-1992. 8th Congress of microbiologists in Bulgaria, 1993, 21-23 October Varna, 331

 8. Gatcheva, N., N. Vladimirova, A. Kourtchatova. Vaccine-preventable diseases 1990,s. 8th Congress of microbiologists in Bulgaria, 1993, 21-23 October Varna, 333

 9. Курчатова А., Георгиева, К., Киров Б. Връзка между слънчевата активност и някои инфекциозни болести в България. Национална научна конференция ”Методи за анализ на временни редове и вълни. Приложения и резултати”, 1998, 2-3 април, Борущица, 18

 10. Гачева Н., В. Войнова, А. Курчатова. Ваксинация против морбили в България – епидемиологичен ефект от прилаганите имунизационни схеми. VІІ Национален конгрес по хигиена, 2000, 2-4 ноември, София, 122

 11. Курчатова А., А. Минкова, Б. Митева. Проучване на икономическата ефективност на масовата имунизация на новородените срещу хепатит В вирусната инфекция в България. ІХ конгрес на българските микробиолози с международно участие, 2002, 9-12 октомври, Пловдив, 234

 12. Гачева Н., З. Михнева, В. Войнова, А. Курчатова, В. Жуковец, С. Мълчанова, Б. Кайрякова. Сероепидемиология на морбили в България през периода на масовата имунизация. ІХ конгрес на българските микробиолози с международно участие, 2002, 9-12 октомври, Пловдив, 240

 13. Кожухарова M., A. Курчатова, A. Kунчев. Проблеми пред Националната система за надзор на заразните заболявания и възможности за тяхното разрешаване. Национален научно-теоретичен симпозиум "Теорията на епидемиологията – основа за ефективна борба със заразните болести", 2004, 14 май, София, ВМА

 14. Кожухарова М., Л. Маринова, А. Курчатова, Ст. Райчева. Ролята на лабораторния надзор в изграждането на ефективна национална система за надзор на заразните заболявания. ХІ Национален семинар с международно участие по проблемите на имунодиагностиката, 2004, 13-15 октомври, Велинград

 15. Кожухарова М., А. Курчатова. Препоръките на Европейския съюз относно усъвършенстване борбата с инфекциозните болести. Национален научно-теоретичен симпозиум „Избрани проблеми на съвременната епидемиология”, 2006, 4 декември, София, НЦЗПБ

 16. Кожухарова, М., А. Курчатова, Л. Маринова, Т. Георгиева. Анализ на риска от увеличаване на заболяемостта от епидемичен паротит в България през 2007 г.. V Национален Конгрес по клинична микробиология и инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите с международно участие, 2007, 19-22 април, Пловдив

 17. Курчатова А., М. Кожухарова, Т. Георгиева, А. Георгиев, А. Минкова. Информационна система за сентинелен надзор на грип и остри респираторни заболявания в България. VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-6 април, Пловдив

 18. Георгиева Т., М. Кожухарова, А. Курчатова, А. Георгиев, Л. Маринова, К. Пармакова. Европейска система за надзор на заразните болести – TESSy, VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-6 април, Пловдив

 19. Кожухарова М., А. Курчатова и Н. Владимирова от името на колектива на проект ЕПИСАУТ. ЕПИСАУТ – проект за създаване на мрежа за контрол на заразните болести в страните от Южна Европа и Средиземноморието. VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-6 април, Пловдив

 20. Гачева Н., А. Курчатова, Т. Георгиева, Д. Алексиева, З. Михнева. Морбили, паротит и рубеола в България - епидемиология, моделирана от различни имунизационни подходи. VІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2008, 3-6 април, Пловдив

 21. Кожухарова М., А. Курчатова, Н. Владимирова. Епидемиологична ефективност на програмата за масова имунизация на новородените в България срещу хепатит В. VІІІ Национален конгрес по инфекциозни болести с международно участие, 2008, 16-18 октомври, София

 22. Кurchatova А., М. Коjouharova, К. Georgieva. Influence of solar and geomagnetic activity on the incidence of infectious diseases in Bulgaria. Forth UN/ESA/NASA/JAXA/BAS Workshop on “First results from the International Heliophisical Year 2007”, 2008, 2-6 June, Sozopol, Bulgaria, Abstracts, 72

 23. Георгиева Т., М. Кожухарова, А. Курчатова, А. Минкова, А. Георгиев. Приложение на метода на верижната епидемия за оценка на сезонните грипни епидемии в България. VІІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2009, 8-11 май, Велико Търново

 24. Курчатова А., М. Кожухарова, Н. Владимирова, А. Минкова и колектив от мрежата на ЕПИСАУТ. Оценка на профила и достъпа до имунизация на мигриращото население в страните, участващи в мрежата на ЕПИСАУТ. VІІІ Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на БАМ с международно участие, 2010, 22-25 април, Пловдив

 25. Mitova-Bobcheva M., M. Slavtchova-Bojkova, M. Kojouharova, A. Kurchatova. Applying models of branching processes for surveillance of mumps. XIV International Summer Conference on Probability and Statistics, Seminar on Statistical Data Analysis, Workshop on Branching Processes and Applications, 2010, 20-25 June, Sozopol, Bulgaria
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница