Списък на научните трудове на доц д-р инж. Росица Ганчева ГанчеваДата03.02.2017
Размер59.44 Kb.
#14129
Списък на научните трудове

на доц. д-р инж. Росица Ганчева Ганчева,

представени за участие в в конкурса за присъждане на

научното звание „професор” по научната специалност

02.15.04 „Строителни конструкции” (стоманобетонни

конструкции), обявен в ДВ бр. 72/02.09.2005 г.


НАУЧНИ ТРУДОВЕ ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАУЧНОТО ЗВАНИЕ „ДОЦЕНТ”


 1. Ганчева,Р. (1985). Динамично поведение на скелетните стоманобетонни конструкции и техните елементи в нееластичен стадий при земетръсни въздействия, Дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на техническите науки” – автореферат, София.

 2. Ганчева,Р. (1984). Върху поведението на стоманобетонните елементи при земетръс, Строителство, бр.4.

 3. Ignatiev,N., Sotirov,P., Gancheva,R. etc. (1983). Dynamic Behaviour of Structures and Structural Components, UNDP Project “Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region”, RER/79/014, Working Group E, Final Report, Executed by UNESCO in Association with UNDRO, Skopje, January.

 4. Ганчева,Р. (1978). Практическо определяне дължината на горната армировка при непрекъснати еднопосочно армирани плочи, Пътища, бр.8.

 5. Ганчева,Р. (1980). Изчисляване на непрекъснати еднопосочно армирани плочи и второстепенни греди, натоварени с линейно изменящ се товар по метода по преразпределение на усилията, Пътища, бр.3.

 6. Ганчева,Р. (1980). Изчисляване на кръстосано армирани плочи, натоварени с триъгълников товар по метода по преразпределение на усилията, Строителство, бр.1.

 7. Ганчева,Р. (1981). Оразмеряване на конзоли с правоъгълно напречно сечение на деформации, Пътища, бр.5.

 8. Ганчева,Р. (1981). Върху изчисляването на конзолни плочи за деформации, Строителство, бр.7.

 9. Ганчева,Р. (1981). Графическо оразмеряване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречна сила, Промишлено строителство, бр.5-6.

 10. Ганчева,Р. (1986). Реактивни усилия на елементи с променлива коравина, Строителна дейност, бр.7.

 11. Ганчева,Р. (1986). Нова зависимост между напреженията и относителните деформации на бетона, Пътища, бр.5.

 12. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Русев,К. и Петков,Е. (1986). Експериментално установяване на зависимостта между напреженията и относителните деформации на натиснатия бетон, Пътища, бр.9.

 13. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Петков,Е. и Русев,К. (1986). Нова формула за определяне на началния модул на еластичността на бетона, Пътища, бр.8.

 14. Игнатиев,Н., Даракчиев,Б., Петков,Е., Ганчева,Р. и Русев,К. (1987). Експериментална работна диаграма на дребнозърнест бетон при непрекъснато и стъпаловидно натоварване, IV национална научна школа с международно участие на тема „Ефективни строителни технологии”, Приморско, НР България, май.

 15. Димитров,Б., Иванчев,Ил. и Ганчева,Р. (1987). Върху работната диаграма на натиснатия бетон, БАН, Техническа мисъл, бр.5.

 16. Ганчева,Р. и Игнатиев,Н. (1987). Математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – нормална сила – кривина, Строителство, бр.1.

 17. Ганчева,Р. (1987). Математически хистерезисни модели, изразяващи зависимостите момент – нормална сила – завъртане, Строителство, бр.5.

 18. Ганчев,Ст. и Ганчева,Р. (1987). Изследване на стоманобетонни скелетни конструкции при земетръсни въздействия в нееластичен стадий, Строителство, бр.3.

 19. Ганчева,Р., Пелова,Г. и Велизаров,К. (1987). Влияние на нормалната натискова сила върху поведението на стоманобетонните линейни елементи при земетръс, Пътища, бр.5.

 20. Ignatiev,N., Nedelchev,Vl., Sotirov,P., Gancheva,R., Petkov,E. and Russev,K. (1986). Experimental Study on Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Members, Proceedings of the 8th European Conference on Earthquake Engineering, Lisbon.

 21. Ignatiev,N., Petkov,E. and Gancheva,R. (1986). Repair and Strengthening of Reinforced Concrete Structures, International Conference of the Reconstruction of the War Damaged Areas. University of Tehran, Tehran – Iran, March.

 22. Ганчева,Р. (1987). Върху поведението на стоманобетонните елементи, работещи на нецентричен опън при земетръс, Строителство, бр.11.

 23. Gancheva,R. and Ignatiev,N. (1982). Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Members, Proceedings of the Seminar on Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region, Skopje, Yugoslavia, March 8-12.

 24. Памукчиев,Сп., Ганчева,Р. и Петков,Е. (1981). Експериментално изследване на черупкова конструкция с положителна Гаусова кривина подпряна на контура върху гъсто поставени колони, Строителствo, бр.1.

 25. Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) (1981). МСА, НИСИ, София.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНОТО ЗВАНИЕ „ДОЦЕНТ”


I. Научни публикации


 1. Неделчев,Вл., Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Петков,Е., Сотиров,П. и Русев,К. (1987). Експериментално изследване на усилени стоманобетонни елементи при динамично знакопроменливо натоварване, имитиращо земетръсното, Доклад, изнесен на Научна сесия в чест на 45-годишнината от създаването на ВИАС, 7-9 октомври, ВИАС, София и депозиран в ЦИНТИ – ЦНТБ под № НД 652/88.

 2. Ганчева,Р. (1988-1989). Допълнение към математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – нормална сила – кривина, Годишник на ВИАС, том XXXIV, Свитък VI, Строителни конструкции.

 3. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Русев,К., Петков,Е., Сотиров,П. и Неделчев,Вл. (1988-1989). Експериментално изследване на стоманобетонни елементи при динамично знакопроменливо натоварване, имитиращо земетръсно въздействие, Годишник на ВИАС, том XXXIV, Свитък VI, Строителни конструкции.

 4. Ganchev,St., Gancheva,R. and Ignatiev,N. (1990). Inelastic Dynamic Analysis of R/C Frame Structures under Seismic Excitation, Proceedings of the 9th European Conference on Earthquake Engineering, September, Moscow, Russia.

 5. Ганчева,Р. (1991-1992). Изчисляване на стоманобетонни непрекъснати греди и рамки с отчитане на пукнатините, Годишник на ВИАС, том XXXVI, Свитък VI, Стоманени конструкции и Строителни материали.

 6. Михалков,Хр. и Ганчева,Р. (1992). Механизми на разрушение на зидани конструкции при сеизмични въздействия, Строителство, бр.9-10.

 7. Ганчева,Р. (1992). Методи за изчисляване на стоманобетонни греди и рамки съгласно Еврокод № 2, 1989 и CEB-FIP Моделкод, 1990, Строителство, бр.11-12.

 8. Ганчева,Р. (1993). Обща концепция, общ метод и основни принципи на проектиране съгласно Еврокод 1, Строителство, бр.9.

 9. Ганчева,Р. (1994). Физико-механични ххарактеристики на бетона и армировъчната стомана съгласно с Еврокод 2, част 1, Пътища, бр.1.

 10. Ганчева,Р. (1994). Препоръчителна степен на сигурност и експлоатационна пригодност на строителните конструкции съгласно Еврокод 1, Строителство, бр.4-5.

 11. Ганчева,Р. (1995). Анализ на проекта на Еврокод 8, Раздел 2 – Правила за проектиране на рамкови стоманобетонни конструкции и сравнение с Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, Строителство, бр.2.

 12. Gancheva,R. (1995). Moment-Rotation Relationships for Reinforced Concrete Frame Members, Proceedings of the 6th Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 5-7, Ohrid, Republic of Macedonia.

 13. Gancheva,R. and Petkov,Zdr. (1995). Towards Modeling Critical Regions in R/C Members Taking into Account Axial Forces, Proceedings of the 6th Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 5-7, Ohrid, Republic of Macedonia.

 14. Mihalkov,Hr., Gancheva,R. and Nikolov,At. (1997). Experimental Investigation of Seismic Behaviour of Masonry Infilled Frames, Proceedings of the 7th International Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 2-4, Ohrid, Republic of Macedonia.

 15. Nikolov,At., Gancheva,R. and Mihalkov,Hr. (1997). Pseudo-Static Testing of Large Panel Precast Walls, Proceedings of the 7th International Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 2-4, Ohrid, Republic of Macedonia.

 16. Gancheva,R., Mihalkov,Hr., Nikolov,At. and Andreev,M. (1998). Hysteretic Behaviour in Tests of Masonry Infilled Frames, Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering, September 6-11, Paris, France, Balkema Rotterdam, ISBN 90 5410 982 3.

 17. Nikolov,At., Gancheva,R., Mihalkov,Hr. and Andreev,M. (1998). Experimental Investigation of Large Panel Prefabricated Walls, Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering, September 6-11, Paris, France, Balkema Rotterdam, ISBN 90 5410 982 3.

 18. Gancheva,R. (1998). Inelastic Behaviour of Reinforced Concrete Members under Dynamic Load Reversal, Годишник на УАСГ, том XXXIX, свитък VII, Строителна механика, Стоманобетонни конструкции, Стоманени конструкции.

 19. Ганчева,Р. (1999). Върху работната диаграма на бетона за нелинейно изследване на стоманобетонните конструкции, Строителство, бр.2.

 20. Ганчева,Р. (2005). Върху моделирането и изчисляването на конструкциите за сеизмични въздействия, Строителство, бр.6.

 21. Ганчева,Р. (2005). Математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – променлива нормална сила – кривина , Годишник на УАСГ, под печат.

II. Научни доклади, изнесени на конференции,

материалите от които не са издадени в сборници


 1. Ганчева,Р. (1989). Четырелинейная математическая гистерезисная зависимость момент – продольная сила – кривизна, 50 – я научно-практическая конференция КИСИ, 10-13 април, Киев, УССР.

 2. Gancheva,R. (1990). Inelastic Behaviour of Reinforced Concrete Members and Frame-Type Structures under Seismic Excitation, First Sofia-Kyoto University Joint Seminar/Workshop on Civil Engineering, November 1-3, University of Architecture and Civil Engineering, Sofia, Bulgaria.

 3. Ганчева,Р. (1992). Поведение на стоманобетонни рамкови конструкции при сеизмични въздействия, Национална конференция на тема:”Материали на 9 – та конференция на Европейската асоциация по сеизмично инженерство”, 9-10 април, УАСГ, София.

 4. Ганчева,Р. (1994). Рамкови стоманобетонни конструкции при сеизмични въздействия, Национална конференция на тема: “Материали на 10 – та конференция на Световната асоциация по сеизмично инженерство, 23-24 март, НТС, София.

III. Монографии
 1. Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (1991). Проектно дело, София.

 2. Иванчев,Ил., Ганчева,Р., Георгиев,Ат., Милев,Й., Неделчев,Вл. и Димитров,Б. (2001). Проектиране на стоманобетонни конструкции според Европейските норми (Еврокод 2), трето преработено и допълнено издание, УАСГ, София (I издание – 1997 г.; II издание – 1998 г.).

Забележка: Първите две издания не са приложени към трудовете, тъй като авторът счита,

че по съдържание и същество на изложения материал те не се различават съществено от

третото издание.


 1. Ганчева,Р. (2003). Елементи от инженерната сеизмология, УАСГ, София.

 2. Ганчева,Р. (2005). Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, УАСГ, София.

IV. Учебници и учебно-методични помагала
 1. Ганчева,Р., Бараков,Т., Георгиев,Ат. и Милев,Й. (1994). Ръководство по стоманобетонни конструкции, Част I, Сглобяеми едноетажни промишлени сгради, ВИАС, София.

 2. Памукчиев,Сп., Ганчева,Р. и Бараков,Т. (1994). Ръководство по стоманобетонни конструкции, Част III, Специални стоманобетонни конструкции, ВИАС, София.

ноември, 2005 г. Съставил:………..………….......


(доц. Росица Ганчева)

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница