Списък на научните трудове на доц. Д-р ирена атанасова младенова – христова д. МДата13.09.2016
Размер194.24 Kb.
#9517
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

НА ДОЦ.Д-Р ИРЕНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА – ХРИСТОВА Д.М.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “ХИГИЕНА , ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

ГР.СТАРА ЗАГОРА

I. СТАТИИ ОТПЕЧАТАНИ В ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ И НАУЧНИ СБОРНИЦИ
 1. Монев В., И. Младенова, Б. Кайрякова. Епидемиологични особености на заушката в гр. Ст. Загора по време на епидемията през 1986-1987 г. Служебен бюлетин на НИЗПБ IV бр. 8/ 1988 г. стр. 18-22.
 1. Младенова И., Б. Кайрякова. Анализ на заболяемостта от салмонелози през периода 1988/89 г. за групата общини на Старозагорски район - депозиран доклад в ЦНТБ - ЦИНТИ под НД 251/ 91 г.
 1. Монев В., М. Маринов, И. Младенова. Сравнителни епидемиологични проучвания върху заболяванията с ентероколитен синдром в хода на времето. Инфектология 1992, бр.4, стр. 10-12.
 1. Младенова И., Б. Кайрякова. Анализ на заболяемоста от шигелози през 1988 г. в Старозагорски район - депозиран доклад в ЦНТБ - ЦИНТИ под № НД 34/ 92 г.
 1. Монев В., М. Маринов, И. Младенова, Б. Кайрякова, Н. Боскович. Географско - хронологичен анализ на епидемичния процес при вирусен хепатит А в Старозагорския регион за периода 1983-1992 г. Инфектология 1993, бр. 5, стр. 15-18.

6. Младенова И. - Епидемиология на Helicobacter pylori инфекцията. Българска Медицина 1994, бр. 3-4, стр. 3-6.
 1. Монев В., И. Младенова, А. Кунчев, С. Иванова, С. Янева. Епидемичен взрив от антракс в Димитровградски район през 1993г. Информационен журнал на НЦЗПБ 1995, бр. 5, стр. 28-32.
 1. Mладенова И., И. Дукова. Епидемиологични проучвания върху Helicobacter pylori в Старозагорски регион. Инфектология 1995, бр. 2, стр. 15-17.
 1. Младенова И. Съвременни научни търсения в областта на Helicobacter pylori инфекцията. Сборник доклади от Националния симпозиум по незаразни болести, с инфекциозен механизъм на проявления, юни 1995г. София.
 1. Irena A. Mladenova-Нristova. Epidemiology of Helicobacter pylori ln Stara Zagora and its region(Bulgaria). XXIX Tagung der Osterreichischen Gesellschaft fur Tropenmedizin und Parasitologie, 16-18 Nov. 1995, Wien, Abstracts: 23; Congress Book (потвърдително писмо).
 1. Megraud F, I. Mladenova, N. Broutet, R. Salmi. Helicobacter pylori and the Heart. Metanalysis of the literature. Gastroenterology International 1997, 10: 8.
 1. Mladenova I, Broutet N, Megraud F. Can we learn lessons from transmission studies of other pathogenic microorganisms. Workshop "Focus on primary Helicobacter pylori infection". Estoril, September, 10-11, 1997. Helicobacter 2003.
 1. Младенова И. Епидемиология на Неlicobacter pylori в Стара Загора - проучване на възможните рискове за заразяване и начини за предаване на инфекцията. Българска Медицина 1998, бр. 3-4, стр. 30-33.
 1. Pellicano R, Mladenova I, Broutet N, Salmi LR, Megraud F. Is there an association between Helicobacter pylori infection and coronary heart disease? European Journal of Epidemiology 1999, 15:611-619. (IF- 1,73)
 1. Младенова И. Механизъм на предаване на заразата при Helicobacter pylori инфекцията: Можем ли да приложим тук методите за изучаване на трансмисията на други микроорганизми? Българска Медицина 2000, бр.1, стр.23-26.
 1. Pellicano R, Mladenova I, Broutet N, Salmi LR, Megraud F. Is there an association between Helicobacter pylori infection and coronary heart disease? Gut - Аn International Journal of Gastroenterology and Hepatology 1999, 45: 87. (IF - 5,748)
 1. Младенова И. Helicobacter pylori и Еpstein-Barr virus- два инфекциозни механизма в патогенезата на един тумор? Българска Медицина 2001, бр.1, стр. 15-17.
 1. Mladenova-Hristova I.A. Is there a preventive effect of Lactobacillus bulgaricus in yoghurt to the clinical outcome of H.pylori infection? Gut - Аn International Journal of Gastroenterology and Hepatology 2001, 49: 37. (IF-6,323)
 1. Mladenova I. Transmission of Helicobacter pylori: evidence for fecal-oral route. Probl Inf and Paras Dis 2002,2 :35-36.
 1. Mладенова И. Съществува ли орално- оралният механизъм на предаване на заразата при инфекцията с Helicobacter pylori? Българска Медицина 2003, бр.1, стр. 26-27.
 1. Mладенова И. Млечнокиселите бактерии и инфекцията с Helicobacter pylori. Българска Медицина 2002, бр. 6, стр. 18-19.
 1. Младенова- Христова И. Сравнение между две географски зони с различна консумация на кисело мляко с оглед на разпространението на гастродуоденалните заболявания, свързани с Н. pylori. Сборник доклади от Научната конференция с международно участие на СУБ “Стара Загора 2002”, 6-7.06. 2002, 3:206-208.
 1. Mladenova-Hristova I. Extradigestive diseases associated with Helicobacter pylori infection. Probl Inf and Paras Dis 2002,2 :33-34.
 1. Младенова-Христова И. Извори на заразата при инфекцията с Helicobacter pylori. Сборник доклади от Юбилейната конференция, Стара Загора, 18-20.10.2002г, стр. 90-94.

25. Младенова-Христова И. Ваксини срещу Helicobacter pylori. Българска Медицина 2003, бр.3, стр.25- 26.

26. Мladenova I, Pellicano R. Infectious agents and gastric tumours. An increasing role for Epstein-Barr virus. Раnminerva medica 2003, 45:183-188. (IF- 1,43)

27. Pellicano R, Mladenova I, Dimitrova S.M, Bruno C.M, Sciacca C, Rizetto M. The epidemiology of hepatitis C virus infection. An update for clinicians. Minerva Gastroenterol Dietol 2004, 50:1-7.

28. Mladenova I. Is there a preventive effect of Lactobacillus bulgaricus in yoghurt to the clinical outcome of H.pylori infection? Probl Inf and Paras Dis 2004,1, 21-22.

29. Pekova L, Mladenova I, Pellicano R. Clinical features of acute hepatitis C of nosocomial origin in Bulgaria. Panminerva medica 2007, 49:98-100. (IF – 1,685)

30. Младенова И. Нови епидемиологични данни относно инфекцията с Helicobacter pylori. Инфектология 2006, бр.3:12-13.

31. Mladenova I, Durazzo M, Pellicano R. Transmission of Helicobacter pylori: are there evidences for a fecal- oral route? Minerva Medica 2006;97:15-18.

32. Pellicano R, Mladenova I, Martinotti R, Fagonee S, Rizzetto M. Gastric cancer and Helicobacter pylori: an interdisciplinary point of view. Minerva Medica 2006;97:31-38

33. Младенова И. Helicobacter pylori и коронарните сърдечни заболявания сърдечни заболявания – един мета- анализ. Инфектология 2008,бр.2:39-42.

34. L. Pekova, G. Shomov, I. Mladenova, R.Pellicano. Clostridium difficile associated disease in 77- years old woman with lethal outcome- a case report. Minerva Gastroenterol Dietol 2007 ;53:383-386.

35. Младенова И. Ролята на социално- икономическите фактори за заразяване с Helicobacter pylori. Инфектология 2007,бр.4:3-5 .

36. Чакърова Б, Младенова И, Георгиева Д, Иванов А, Цачев И, Прелезов П, Киркова З. Проучване на опаразитеността с Lamblia intestinalis сред някои рискови групи хора. Trakia Journal of Sciences 2008, Suppl.3:83-87.

37. Драганов П, Вълканова Н, Стоилова Й, Младенова И, Митов Д, Монев В. Синхронизация на университетското обучение по епидемиология в България. Национален научно- теоретичен симпозиум “Избрани проблеми на съвременната епидемиология”, София, 04.12.2006г. Сборник доклади 2007, 39-45.

38. Пекова Л, Дженева Х, Цонева В, Младенова И. Характеристика и особености на клиничните форми в протичането на острата НCV инфекция. Съвременна медицина 2008, бр.5:49-54.

39. Филипова М.B, Иванов В.А., Младенова И.A Екологична и медицинска защита при събития с контаминиращ характер. XVI международна научно- техническа конференция „Логистика и екология. Надежност и безопасност”. Sea resort, Слънчев бряг, 17-19.09.2009г. Сборник доклади от конференцията 2009: 26-29.


АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ

Младенова-Христова И. Епидемиологични проучвания върху инфекцията с Helicobacter pylori. Автореферат дис. 2000г. МФ, ТУ, Стара Загора, 43стр.
II. СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Теоретичен анализ на съвременната епидемиология 2006г., Георгиев П, Драганов П, Монев В, Младенова И и др. Издателство «Медицина и физкултура», 214 стр.

Младенова И. :

1.Епидемиология на инфекциозните болести- самостоятелна медицинска наука. 24-42стр.

2. Епидемиология на незаразните болести с инфекциозен ключов механизъм на проявление: Язвена болест и Нelicobacter pylori. 60-72стр.

3. Университетска епидемиология. 85-89стр.
Хронични заразни заболявания 2010г. - под редакция на проф. П. Георгиев, Издателство «Медицина и физкултура», 302 стр.

Младенова И. 1. Хеликобактер- пилорната инфекция и язвената болест на стомаха. 294-301 стр.
III. СПРАВКА ЗА ЦИТИРАНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА

ДОЦ.Д-Р ИРЕНА МЛАДЕНОВА, Д.М.
Цитирана статия:

І. Pellicano R, Mladenova I, Broutet N, Salmi LR, Megraud F. Is there an association between Helicobacter pylori and coronary heart disease? European Journal of Epidemiology 1999, 15:611-619. (IF- 1,73)


Цитиращи автори и статии:

1. Pellicano R, Rizzetto M, Ponzetto A. Helicobacter pylori infection and coronary heart disease. A continuously debated question. Panminerva Medica 2001; 43: 139-140.(IF- 0,268)
2. Pellicano R, Oliaro E, Mangiardi L, Orzan F, Bergerone S, Gandolfo N, Aruta E, Rizzetto M, Ponzetto A. Ischemic cardiovascular disease: correlation with Helicobacter pylori infection (Italian). Minerva Cardioangiol 2000; 48: 467-473.
3. Pellicano R, Oliaro E, Rizzetto M, Ponzetto A. Infections and ischemic cardiovascular diseases:the case of Helicobacter pylori. Minerva Medica 2000; 96: 161-167.
4. Pellicano R, Oliaro E, Gandolfo N, Aruta E, Mangiardi L, Orzan F, Bergerone S, Rizzetto M, Ponzetto A. Ischemic cardiovascular disease and Helicobacter pylori.Where is the link. J Cardiovasc Surg 2000; 41: 829-833. (IF- 0,573)


 1. Pellicano R, Rizzetto M. Extragastric manifestations of Helicobacter species infection. Do these bacteria act as a trigger? Minerva Gastroenterol Dietol 2002; 48: 179-187
 1. Broutet N, Pellicano R. Helicobacter pylori et les pathologie cardio-vasculaires. La Lettre de l’Infectologue 1999,3:32-37.
 1. Broutet N. Aspects epidemiologiques et diagnostiques de la gastrite chronique atrophique en Europe. These pour le Doctorat de l’Universite de Bordeaux 2, Bordeaux, France 2001, 163p.
 1. Pellicano R, Mazzarelo MG, Morelloni S, Ferrari M, Angelino P, Berrutti M, Torriglia AM, Rizzetto M, Ponzetto A. Helicobacter pylori seropositivity in patients with unstable angina. J Cardiovascular Surg 2003;44:605-609. (IF- 0,987)
 1. Pellicano R, Fagonee S, Rizzetto M, Ponzetto A. Helicobacter pylori and coronary heart disease: which directios for future studies? Crit Rev Microbiol 2003;29:351-359. (IF- 1,8)
 1. Marmot M. Aetiology of coronary heart disease. BMJ 2001, 323:1261-1262. Rapid response to: editorials- Guy D.Eslick. Aetiology of coronary heart disease: a synergistic trio? 09.01.2002 (IF- 6,629)
 1. Gutierrez B, Vidal T, Valmafia C, Camou C. Infeccion por H.pylori en Santo Domingo, Republica Dominicana. Rev Cubana Invest Biomed 2006;25(4):
 1. Witherell HL, Smith K, Friedman G, Ley C, Thom D, Orentreich N, Vogelman J, Parsonnet J. C- reactive protein, H.pylori, Chlamydia pneumonie, Cytomegalovirus and risk for myocardial infarction. Ann Epidemiol 2003;13:170-177. (IF- 2,345)
 1. Konturek PC, Hahn EG. Extragastric manifestations of H.pylori infection. Z Gastroenterol 2001;39:311-320. (IF- 0,830)
 1. Ponzetto A, Pellicano R. Helicobacter pylori e patologie non gastroenteriche. Bollettino di Microbiologia e Indogini di Laboratorio news 2000;6:28-33.
 1. Megraud F, Richy F. L’infection par Helicobacter pylori responsable d’affection extra-digestives: myth ou realite ? Gastroenterologie clinique et biologique, Elsevier Masson Paris 2003,27: 459-466. (IF- 0,884)
 1. Pellicano R, Peyre S, Astegiano M, et al. Updated review (2006) on Helicobacter pylori as a potential target for the therapy of ischemic heart disease Panminerva medica 2006;48: 241-246.   (IF- 0,945)
 1. JM Baena Díez, D López Gosp, MA De la Poza Abad, E Raidó Quintana, M Vila Capdevila, Asociación entre cardiopatía isquémica y ulcus péptico. Estudio de casos y controles. Gastroenterol Hepatol. 2001;24:421-6.
 1. Lu, Y.-H., Yen, H.-W., Lin, T.-H., Huang, C.-H., Lee, K.-T., Wang, W.-M., Wu, D.-C., Voon, W.-C., Lai, W.-T., Sheu, S.-H. Changes of coronary risk factors after eradication of Helicobacter pylori infection. Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2002; 18:266-272
 1. Mégraud, F. Carbon-13-labeled urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection.[Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 pour le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori]. Feuillets de Biologie 2003; 44: Pages 11-16 
 1. Wang D Nathan. Inflammation, thrombosis, infection and cardiovascular disease. University of California, Irvine.

www.heart.uci.edu/students/Inflammation%20Infection%20and%20CHD%20051106.ppt

21. Wang Shu-kangWANG Jie-zhen. Meta-analysis on the Relationship of Chlamydia Pneumonia Infection and Coronary Heart Disease.


ACTA ACADEMIAE MEDICINAE SINICAE 2005; 27:349-353.

22. YU Liang1; 2;  BAI Shuang-lian3;  TONG Wei-jun1 Association between Chlamydia Pneumoniae Infection and Cerebral Infarction: A Meta-analysis. Chinese Journal of Evidence-based Medicine 2009; 9:855-861.


[ISSN:1672-2531/CN:51-1656/R] 2009-08-25_weijun@yahoo.com.cn
23. Wang D Nathan. Novel biomarkers and cardiovascular disease. University of California, Irvine.

www.heart.uci.edu/students/Inflammation%20Infection%20and%20CHD%20051106.ppt
24. Petros Herakakis, Ioanis Triantafillidos. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩÎΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Αθήνα, 2001; 96-105.

25. Nathalie Salles,Luc Letenneur, Alice Buissonnière, Alexandre Jehanno, Jean-François Dartigues, Francis Mégraud. DOES HELICOBACTER PYLORI AFFECT LIFE EXPECTANCY? Journal of the American Geriatrics Society 2010;58:1607–1609. (IF-3,805)Цитирана статия:

ІІ. Mladenova-Hristova I.A. Is there a preventive effect of Lactobacillus bulgaricus in yoghurt to the clinical outcome of H.pylori infection? Gut - Аn International Journal of Gastroenterology and Hepatology 2001, 49(suppl 2): 37. (IF-6,323)
Цитиращ автор:
1. К.Кацаров. Върху някои етиопатогенетични зависимости между Helicobacter pylori и стомашния карцином. Дисертационен труд 2001, 166 стр.
Цитирана статия:

ІІІ. Mladenova I, Pellicano R. Infectious agents and gastric tumors. An increasing role for Epstein-Barr. Раnminerva medica 2003, 45:183-188. (IF- 1,43)

Цитиращи автори и статии:

 1. SY Xuan, N Li, X Qiang et al. Helicobacter infection in hepatocellular carcinoma tissue. World J Gastroenterology 2006,12:2335-2340. (IF- 3,318)
 1. Tai AK, Lin M, Chang F, Chang G, Hsiao F, Sutkovski N, Huber B. Murine VB3+ and VB7+ Cell subsets are specific targets for the HERV-K18 Env superantigen. Journal of Immunology 2006;177:3178-3184. (IF- 6,486)
 1. Palestro G, Rugeero G, Valente G et al. Prevalence of H.pylori infection and intestinal metaplasia in subjects who had undergone surgery for gastric adenocarcinoma in Northwest Italy. World J Gastroenterology 2005,11:7131-7135. (IF- 3,318)
 1. Durazzo M, Rosina F, Premoli A, Morello E et al. Lack of association between seroprevalence of Helicobacter pylori infection and primary biliary cirrhosis. World J Gastroenterology 2004,10:3179-3181. (IF- 3,318)
 1. Li W, Wu BA, Zeng YM, Chen GC et al. Epstein- Barr virus in hepatocellular carcinogenesis. World J Gastroenterology 2004,10:3409-3413. (IF- 3,318)
 1. Chen Y, Yao K, Sun H, Qing J, Peng G. Detection and analysis of anti- latent membrane protein 2A antibodies in the sera of patients with Epstein- Barr virus associated malignancies. Chin Med J(Engl) 2005;118:725-730.
 1. McNally R J, Alexander FE, Bithell JF. Space-time clustering of childhood cancer in great Britain: a national study, 1969- 1993. International Journal of cancer 2005,118:2840-2846. (IF- 4,700)
 1. Pellicano R,Ponzetto A, Smedile A, Repici A, Rizzetto M. Gastro-oesophageal reflux disease and asthma: would be possible to improve therapy on the basis of what is now known ? Panminerva medica 2004;46:135-140. (IF- 0,674)
 1. Pellicano R, Smedile A, Ponzetto A, et al. How accurate is the culture of Helicobacter pylori in a clinical setting? An appraisal. Panminerva medica 2005; 47: 191-194.  (IF- 0,945) 
 1. Pellicano R, Ponzetto A, Smedile A, et al. Medical progress in Helicobacter pylori: Genomics at the rescue. Minerva biotechnologica  2004;16: 283-291.  (IF- 0,400)
 1. Gumucio D, Fagoonee S, Qiao X, Liebert M, Merchant J, Altruda F, Rizzetto M, Rinaldo P. Tissue stem cells and cancer stem sells:potential implications for gastric cancer. Panminerva medica 2008;50:65-71. (IF- 1,240) 
 1. Hing Lok Wong. Functional study of the EBV- encoded RNAs (EBERs) in nasopharyngeal epithelial cells. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University of Hong Kong, July 2005.
 1. Yen CY, Lu MC, Tzeng CC, Huang JY et al. Detection of EBV infection and gene expression in oral cancer from patients in Taiwan by microarray analysis. http://www.hindawi.com/journals/jbb/aip.904589.pdf Journal of Biomedicine and Biotechnology 2009, Article ID 904589, 15pages doi:10.1155/2009/904589 (IF- 2,563) 
 1. Аbdulkareem FB, Faduyile FA, Daramola AO et al. Malignant gastrointestinal tumours in South Western Nigeria: A histopathologic analysis of 713 cases. West African Journal of Medicine 2009;28:173-176.
 1. Laz N, Abdelsalam O, Saym M, Elkhaiat H.Gastroesophageal reflux in asthma patients without reflux symptoms. Egyptian Journal of Chest 2006;55:16-22.
 1. Терехова, Светлана Александровна. Диссертация «Многофакторный анализ при формировании групп риска рака желудка” 2005, 162 стр.


Цитирана статия:

IV. Mladenova I, Durazzo M, Pellicano R. Transmission of Helicobacter pylori: are there evidences for a fecal- oral route? Minerva Medica 2006;97:15-18.
Цитиращи автори и статии:

 1. Lee JU, Kim O. Natural maternal transmission of H.pylori in Mongolian gerbils. World J Gastroenterology 2006,12:5663-5667. (IF- 3,318)

 2. Schryver A, Van Winckel M, Cornelis K et al. Helicobacter pylori infection: Further evidence for the role of feco-oral transmission. Helicobacter 2006;11:523-528. (IF- 2,477)

 3. Boyanova L, Lazarova E,Jelev C, Gergova G,Mitov I. H. pylori and H. heilmannii in untreated Bulgarian children over a period of 10 years. J Med Microbiol 2007;56:1081-1085. (IF- 2,318)

 4. Berrutti M, Pellicano R, Fagoonee S et al. H. pylori and dementia. Which consistency for an association? Panminerva medica 2007;49:227-230. (IF- 1,429)

 5. Durazzo M, Premoli A, Bo S.Gastrointestinal problems in the elderly. Panminerva medica 2007;49:151-158. (IF- 1,429)

 6. Zhu Na,Wu Qin-dong. Relationship betweenthe presence of helicobacter pylori in the oral cavity and in the stomach. Intern J Digestive Diseases 2008;28:78-81.

 7. Людмила Боянова. HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИЯТА У НАС – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И НАСОКИ ЗА ТЕРАПИЯ. Дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” София 2009 г.

 8. Boyanova L., Gergova G., Jelev C, Lazarova E, Panteleeva E , Yaneva P, I. Mitov I. Case reports of Helicobacter pylori infection associated with multi-drug resistant strains in children Probl. Inf. Parasit. Dis., 2008; 36:16-20.

 9. HA Lee, YS Park, O Kim. Prevalence of Helicobacter Species in Feces of Dogs using Polymerase Chain Reaction Analysis. Laboratory Animal Research, 2007;23:339-344.

 10. M.J. Zahedi, Darvish Moghadam,Ahmadi Mosavi, 3T. Mirshekari and M. Hayatbakhsh. Helicobacter pylori colonization in biopsies of the adenotonsillectomy specimens. American Journal of Applied Sciences 2009;6: 2050-2053.

 11. Percival, S.L. Thomas, J.G. Transmission of Helicobacter pylori and the role of water and biofilms. Journal of Water and Health 2009, 7:469-477. (IF- 1,394)

 12. HG Oh, Y Kim, HA Lee, O Kim. Detection of Helicobacter heilmanni imfection in a Cat. Laboratory Animal Research, 2009;25:385-391.


Цитирана статия:

V. Pellicano R, Mladenova I, Dimitrova S.M, Bruno C.M, Sciacca C, Rizetto M. The epidemiology of hepatitis C virus infection. An update for clinicians. Minerva Gastroenterol Dietol 2004, 50:1-7.

Цитиращи автори и статии:

 1. Lopez ME, Da Silva MV,Comegna M, Borges R, Anselmo Rosales. Infeccion por el virus de hepatitis C: seroprevalencia en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Med Interna 2005 ;21:201-214.

 2. Martinez MA. Treatment of acute hepatitis. Annals of Hepatology 2006;5:29-31.

 3. Mele A, Tosti ME, Spada E, Mariano A, Bianco and SEIEVA Collaborative Group. Epidemiology of acute viral hepatitis: twenty years of surveillance through SEIEVA in Italy and review of the literature. Centro nationale di Epidemilogia Rapporti ISTISAN 06/12.

 4. Zhao H.Association of candidate gene polymorphisms and response to interferon treatment in patients with chronic Hepatitis C virus infection. Thesis for the degree Master of Sience in Statistics, University of California, Los Angeles, 2006.

 5. Sanches-Avila JF,Gonzalez E, Vazquez V, Suares S, Uribe M. Geographical distribution of HCV genotypes in Mexico. Annals of Hepatology 2007;6:156-160.

 6. Arinze S. Okoli, Edward M. Fox, Mark J. Raftery and George L. Mendz Effects of Helicobacter hepaticus on the proteome of HEp-2 cells. Antonie van Leewenhoek Int J Gen Mol Micr 2007;92:289-300. (IF- 1,547)

 7. Begg L, Oats J, Rigg L- project team. Literature review for three centres antenatal care consensus guidelines. Hepatitis C. The Royal Women’s Hospital, Melbourne,Clinical, Practice Improvements Unit. July 2005.

 8. Reimer J, Backmund M, Haasen C. New psychiatric and psychological aspects of diagnosis and treatment of hepatitis C and relevance for opiate dependence. Current opinion in psychiatry 2005;18:678-683. (IF- 1,214)

 9. Philip Hartjen. Inhibition von Proteinkinase C Familie durch das Nichtstrukturprotein 3 des Hepatitis C Virus. Dissertation 2007. Zur Erlangung des Grades eines Doctors der Naturwissenschaften des Fachbereichs Chemie an der Universitat Hamburg.

 10. Kedir Yimer Seid. Serological and molecular characterization of Hepatitis B,C and D viruses infections among health professionals in Ras Desta and Tikur Anbessa hospitals, Addis Ababa, Ethiopia. A thesis (2007) for the degree Masters of Science in Medical Microbiology, Addis Ababa University, Ethiopia.

 11. SHE Wei-min, ZHOU Chao-hui, HU De-chang, ZHANG Shun-cai. A survey of hepatitis C virus infection not by blood transfussion among different population groups in Shanghai region. Chinese hepatology 2008,13:112-114.

 12. Rezende C, Malta RCG, Custodio FL, Ferreira DJ. Hepatitis C: Inimigo silencioso. Ciencia e Cultura- Revista Cientifica Multidisciplinar do Centro Universitario da FEB 2008;3:57-70.

 13. Jee Yeon Rim, Kyung Rye Moon. A Case of Chronic Hepatitis C Acquired through Ear Piercing and Acupuncture. Korean J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 12: 88-92.

 14. Pizzilio P,Almasio PL, Ferraro D, Craxi A, Di Stefano R. HCV genotypes in Sicily: Is there any evidence for shift? Journal of Medical Virology 2009;81:1040-1046. (IF- 2,831)

 15. Chakroun N, Ben Arab N et al. Assistance medicale a la procreation et infections virales. Rev Tun Infectiol 2009;3:1-5.

 16. Cheung KJ, Libbrecht L, Tilleman Kelly, Deforce D, Colle I, Van Vlierberghe H. Galectin-3-binding protein:a serological and histological assesment in accordance with hepatitis C-related fibrosis. Eur J Gastroenterol & Hepatol 2010;22:1066-1073. (IF- 2,08) doi: 10.1097/MEG.0b013e328337d602.

 17. Chiara Centonze, Anna Rita Buonomini , Lucia Ercoli, Carlo Ticconi, Emilio Piccione, Massimo Andreoni. CARATTERISTICHE EPIDEMIOLOGICO-CLINICHE DI UNA POPOLAZIONE FEMMINILE AFFERENTE AGLI AMBULATORI DI GINECOLOGIA-OSTETRICIA E MST DEL SERVIZIO DI MEDICINA SOLIDALE E DELLE MIGRAZIONI DEL POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA. ATTI della Societa Italiana di Ginekologia e Ostetricia- Vol. LXXXII

 18. Bruno C.M., Valenti, M., Bertino, G., Ardiri, A., Consolo, M., Mazzarino, C.M., Amoroso, A., Neri, S. Altered pattern of circulating matrix metalloproteinases -2,- 9 and tissue inhibitor of metalloproteinase -2 in patients with HCV-related chronic hepatitis. Relationship to histological features. Panminerva medica 2009, 51:191-196 . (IF- 1,240) 

 19. 2010 European Guideline for the management of Hepatitis B and C

virus infections. Authors: Dr. M Gary Brook, Central Middlesex Hospital, London, UK,

Dr. Vicente Soriano, Hospital Carlos III, Madrid, Spain,Dr. Colm Bergin, St James’s Hospital, Dublin, Ireland.

Proposed date of revision: 2012;Guideline editor: Dr Raj Patel

IUSTI / WHO European STD guidelines Editorial Board

Keith Radcliffe (Editor-in-Chief), Karen Babayan, Simon Barton, Michel Janier, Jorgen Skov Jensen, Lali Khotenashvili, Marita van de Laar, Willem van der Meijden, Harald Moi, Martino Neumann, Angela Robinson, Jonathan Ross, Jackie Sherrard, Magnus Unemo.

20. Bruno, C.M., Valenti, M., Bertino, G., Ardiri, A., Consolo, M., Mazzarino, C.M., Amoroso, A., Neri, S. Altered pattern of circulating matrix metalloproteinases -2,- 9 and tissue inhibitor of metalloproteinase -2 in patients with HCV-related chronic hepatitis. Relationship to histological features. Panminerva Medica 2009; 51: 191-196. (IF- 1,240) 

Цитирана статия:

VI. Pellicano R, Mladenova I, Martinotti R, Fagonee S, Rizzetto M. Gastric cancer and Helicobacter pylori: an interdisciplinary point of view. Minerva Medica 2006;97:31-38.

Цитиращи автори и статии:

 1. Kontgas A, John B. A genetic element common to tumor viruses and human. Bioengineering & Bioinformatics Summer Institute 2006, Research Simposium; 25-27.07.2006, Pittsburgh,USA.

 2. Kontgas A, John B. Genetic evolution of cancer associated viruses and bacteria. Bioengineering & Bioinformatics Summer Institute 2006, Research Simposium; 25-27.07.2006, Pittsburgh,USA.

 3. Ohara T, Kasanuki J, Ohara H et al. Analysis of the differences in structural chromosomal aberrations of gastric mucosa between H.pylori positive and negative gastric cancer patients: Involvement of H.pylori in the onset of gastric cancer and examination of the mechanism in gastric carcinogenesis following H. pylori eradication. Oncology reports 2006,16:1333-1342. (IF- 1,567)

 4. Novogradec A. The examination of the causes of cancer through an environmental lens. Faculty of Environmental Studies, York University, 2006.

 5. Wiwanikit V. Interaction between leptin and leptin receptor in gastric carcinoma: Gene ontology analysis.Revista Espanola Entermedades Digestivas 2007;99:201-205. (IF- 0,535)

 6. Berrutti, M., Fagoonee, S., Astegiano, M., Pellicano, R., Rizzetto, M. Helicobacter pylori and gastro-esophageal reflux disease: Clinical considerations Minerva Gastroenterologica e Dietologica 2007, 53: 153-156

 7. Abdollahi SH, Mozafar M, Behtash F. Prevalence of Hlicobacter pylori infection in subjects with gastric cancer surgery. Iranian Journal of cancer prevention 2008;3:149-153.


Цитирана статия:

VІI. Pellicano R, Mladenova I, Broutet N, Salmi LR, Megraud F. Is there an association between Helicobacter pylori and coronary heart disease? Gut 1999, 45(suppl 3):A87 (IF- 5,748)Цитиращи автори и статии:


 1. Garcia DD, Santos NP. Helicobacter pylori y enfermedades extradigestivas. Helicobacterspain.com. Retos para el siglo XXI, Servicio de Microbiologia, Hospital Universitario de la Princesa.

 2. De la Pena Llerandi A. Helicobacter pylori. Entradas (Atom)


Цитирана статия:

VIII. Младенова И. Епидемиология на Неlicobacter pylori в Стара Загора - проучване на възможните рискове за заразяване и начини за предаване на инфекцията. Българска Медицина 1998, бр. 3-4, стр. 30-33.


Цитиращи автори и статии:

 1. Людмила Боянова. HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИЯТА У НАС – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И НАСОКИ ЗА ТЕРАПИЯ. Дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” София 2009 г.


Цитирана:

IX. Младенова-Христова, И. Дисертация. Ст. Загора, Тракийски университет. 2000, 176 стр.

Цитиращи автори и статии:

1. Боянова, Л., Р. Николов, Л. Давидков, В. Камбуров, Г. Гергова, З. Спасова, Е. Лазарова, Хр. Желев, Н. Кацаров, И. Митов, З. Кръстев. Антибактериална резистентност и еволюция на резистентността на Helicobacter pylori при възрастни и деца. (постер) V НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС по Клинична Микробиология и Инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите с международно участие. Пловдив, 19-22 април 2007 г.

2. Боянова, Л., Р. Николов, Л. Давидков, В. Камбуров, Г. Гергова, З. Спасова, Е. Лазарова, Хр. Желев, Н. Кацаров, И. Митов, З. Кръстев. Антибактериална резистентност и еволюция на резистентността на Helicobacter pylori при възрастни и деца. Инфектология 2007.

3. Людмила Боянова. HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИЯТА У НАС – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И НАСОКИ ЗА ТЕРАПИЯ. Дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” София 2009 г.


Цитирана:

X. Монография: Георгиев П, Драганов П, Монев В, Младенова И и др. Теоретичен анализ на съвременната епидемиология, под редакцията на П. Георгиев и П. Драганов. Медицина и физкултура София, 2006г.

Цитиращи автори и статии:

1. Вълканова Н. Основни понятия в епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозните заболявания. Варна 2008г.

2. Рибарова Н. Епидемиологични и социално-екологични проучвания върху съвременните нозокомиални инфекции в България. Хабилитационен труд за

придобиване на звание “професор” по епидемиология. София 2007г. на 215стр.3. Бойкинова О. Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит С вирусна инфекция сред рискови групи. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен”Доктор”. Пловдив,2007г.


Други постижения
1. Биографията ми е включена в авторитетното издание Who’s Who in the World за 2006 и 2007г., и за 2009г.
2. Биографията ми е определена от International Biographical Centre, Cambridge, England в категорията Leading Health Profesionals of the world 2006.
3. В чест на 35годишнината на висшето образование в Стара Загора през 2009г. ми бе присъдена награда ”Claudius Galenus”- медал, за значителни постижения в клиничната медицинска наука и за голям брой публикации в международни списания».
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница