Списък на научните трудове на доц д-р Румяна Л. Станчева І. Монографии и глави от монографииДата31.12.2017
Размер80.68 Kb.


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

на доц. д-р Румяна Л. Станчева

І. Монографии и глави от монографии

а) в България

 1. Модерната румънска поезия в български прочит. (Монографично изследване). София, Инфопрес, 1994, 204 с.

 2. Румъния – на една ръка разстояние. (В съавторство с Антонина Кузманова и Василка Алексова. Автор на частта “Румънската култура”. София, Изд. “Отворено общество”, 1999, 216 с., с.135-199.

 3. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури. Съставител в съавторство на втора част, автор на Въведение (на бълг. и на англ.), автор на част от статиите. София, Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004, 712 с, с. 329-678.

 4. Танцът в балканските литератури. Студии. Съставител, автор на предговора, автор на част от студиите. С., Изд. Балкани, 2004, 223 с.

 5. Среща в прочита. Европейско сравнително литературознание и балканистика. (Монографично изследване). София, Изд. Балкани, 2010, под печат, 250 с.

б) в чужбина

 1. В съавторство с: Alain Vuillemin. Lubomir Guentchev, le poète interdit. III. Les Traductions. p. 79-125.) Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter, 2006, 212 p.

ІІ. Критически и преводни издания

а) в България

 1. Лучиан Блага. Неподозирани стъпала. Предговор и превод на част от стихотворенията от Румяна Л. Станчева. С., НК, 1985.

 2. Ана Бландиана. Сън в съня. Подбор и поетичен превод на стихосбирката Румяна Л. Станчева. С., НК, 1986, 119 с.

 3. Джордже Калинеску. Клетият Йоаниде. Роман. Предговор и редактор Румяна Л. Станчева. С., НК, 1986.

 4. Ливиу Ребряну. Йон. Гората на обесените. Романи. Предговор Румяна Л. Станчева. С., НК, 1987.

 5. Виктор Юго. Избрани творби. Том 7, (Поезия). Превод на част от стихотворенията - Румяна Л. Станчева. С., НК, 1990.

 6. Ана Бландиана. Чекмеджето с аплодисменти. Предговор и превод на романа - Румяна Л. Станчева. Библиотека ДАР. Източноевропейски писатели дисиденти. С., НДФ “13 века България”, 1999, 441 с.

 7. Жак Превер. Как да нарисуваш птица. Двуезична стихосбирка. Превод на част от стиховете – Румяна Л. Станчева. С., Колибри, 2000.

 8. Кипарисът. Антология на кипърски новели. Превод от румънски - Румяна Л. Станчева. С., Слънце, 2004, 424 с.

 9. Габриела Адамещяну. Пресрещане. Роман. Превод от румънски и послеслов - Румяна Л. Станчева . С., Изд. Панорама, 2005, 276 с.

 10. Ана Бландиана. Коридори с огледала. Сб. Поезия и есета. Съставителство, превод от румънски и предговор - Румяна Л. Станчева. С., Изд. Балкани, 2005, 312 с.

 11. Габриела Адамещяну. Изгубената сутрин. Роман. Превод в съавторство (с В. Алексова ) – Румяна Л. Станчева. С., Изд. Балкани, 2006, 598 с.

 12. Габриела Адамещяну. Все същият път, ден след ден. Роман. Превод. София, Изд. Балкани, 2007, 387 с.

б) в чужбина

 1. Ana Blandiana. Sertarul cu aplauze. Ediţie a III-a. Cu o postfaţă de Rumiana Stanceva. (Послеслов от Румяна Л. Станчева). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002.

 2. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 1. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur en français de poètes bulgares » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 23-43. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2003, 123 p.

 3. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 2. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur des poètes symbolistes bulgares et français : traduction ou réécriture ? » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 17-32. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2004, 187 p.

 4. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 3. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Théodor Traïanov, poète symboliste bulgare. » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 13-21. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2005, 251 p.

 5. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 4. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 149 p.

 6. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 5. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 387 p.

 7. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 6. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 250 p.

 8. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 7. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2007, 314 p.ІІІ. Съставителство и научна редакция

а) в България

 1. Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France, l’Europe et les Balkans. (XIX-ème et XX-ème siècles). Actes du colloque international, 3-4 mai 1999, Sofia. Textes réunis par: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Alexandre Kostov. Sofia, Ed. Académiques « Prof. M. Drinov », 2000, 275 p.

 2. Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. Съставителство и предговор на сборник. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, под печат в плана за 2009 г., 230 стр.

б) в чужбина

 1. La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires. Actes du Colloque international, 22-23 sept. 2000, Arras-Paris. (Réalisé avec le support de l’Institut Français de Sofia). Textes réunis par: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova et Jean-Pierre Arrignon. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques et d’Artois Presses Université, 2002, 348 p.

 2. L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures compares. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques et d’Artois Presses Université, 2004, 282 p.

 3. Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX e siècle. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques et d’Artois Presses Université, 2007, 367 p.

 4. L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 272 p. About : L’oublie et l’interdit....... In: World Literature Studies, vol. 1 (18} 2009, no 3, p. 98-99, Institute of World Literature SAS, Bratislava.

 5. Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 408 p.


ІV. Учебници и библиографии

а) в България

 1. LIBULInventaire bibliographique de la littérature bulgare d’expression française, 1842-1995. /Библиографски указател на френскоезичната литература от български автори, 1842-1995. Под редакцията на Стоян Атанасов и Ален Вюймен. Съставител на библиографски масиви в съавторство – Румяна Л. Станчева. София, 2004, 404 с.

б) в чужбина

 1. Rumiana L. Stanceva. Limba bulgară prin retroversiuni. Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1991, 70 p. - учебник по български език чрез обратен превод, издаден от Букурещкия Университет, Румъния.

V. Статии и студии в научни списания

а) в България

 1. La réception des idées esthétiques et littéraires françaises dans les lettres roumaines à l’époque d’entre les deux guerres mondiales. – Etudes Balkaniques, 1984, No 1, p. 69-81.

 2. Le symbolisme et la poésie roumaine au dernier tiers du XIX-e siècle. – Etudes Balkaniques, 1986, No 2, p. 93-104.

 3. Ливиу Ребряну в румънската култура. – сп. Балканистика. С., Институт по балканистика, БАН, 1987, No 1, с. 212- 220.

 4. Le poète roumain Tudor Arghezi sous le signe des « Fleurs du mal » de Baudelaire. - Etudes Balkaniques, 1992, No 3-4, p. 226-234.

 5. Lucian Blaga : Correspondances philosophiques et poétiques. – Etudes Balkaniques, 1993, No 4, p. 72-76.

 6. L’image des Roumains dans la littérature bulgare. – Etudes Balkaniques, 1994, No 3, p. 3-8.

 7. The Idea of Tradition or the Oedipus Complex of Balkan Literatures. – Etudes Balkaniques, 1995, No 2, p. 54-63.

 8. La zone autonome” de Nichita Stanescu. - Etudes Balkaniques, 1996, No 1, p. 3-13.

 9. Le dialogue intertextuel dans un roman roumain contemporain. – Etudes Balkaniques, 1998, 3-4, p. 3-12.

 10. Символът на яйцето като интертекстуален сюжет. Един вътрешен диалог на модерната румънска поезия. – Литературна мисъл, 1999, No. 1, с. 182-195.

 11. Aspects esthétiques du goût littéraire décadent dans les Balkans (sur l’exemple roumain et bulgare). – Etudes Balkaniques, 1999, 1-2, p. 108-114.

 12. Жорж Папазов и Тристан Цара – едно приятелство и две писма, без да броим стихотворението – Проблеми на изкуството (София), 2004, No 4, с. 16-20.

 13. Екзотизъм и бохемство у ранните балкански модернисти. – Списание на Българската Академия на науките. Кн. 3, 2006, с. 38-45.

 14. Модернизъм и танц – паралелизми между Балканите и Западна Европа. – Сп. Литературна мисъл. Кн. 2, 2006, с. 172-188.

 15. Западният модел, балканските литератури и сравнителното литературознание. Силите на отзвука. – В. Култура, бр. 7, 23 февруари 2007, с. 8;б) в чужбина

 1. Certains aspects de l’évolution des rapports entre littérature et histoire. – Synthesis (Bucarest), 1979, No VI, p.105-113.

 2. La modernité de Lucian Blaga dans une lecture bulgare. – Revue des études sud-est européennes. (Académie Roumaine, Institut d’études sud-est européennes), 1992, No 3-4, p. 281-287.

 3. La réception du symbolisme belge en Bulgarie. – Œuvres et Critiques. La réception du symbolisme belge. (XVII, 2), Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1993, p. 209-217.

 4. Anna de Noailles şi orgoliul alegerii. - Caiete Critice. (Bucureşti), 1993, 1-2, p. 44-48. (на рум. ез.).

 5. Anna de Noailles et l’orgueil du choix. – Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires. Editions Univers Bucarest, 1993, No 1-2, p. 39-43.

 6. Le symbole de l’oeuf comme sujet intertextuel. - New International Journal of Romanian Studies (Bucarest), n. 1-2, 1999, p. 72-82.

 7. Lubomir Guentchev, traducteur en français de poètes bulgares. (En collaboration avec Alain Vuillemin) - Etudes francophones. CIEF, Lafayette, LA, USA, vol. XVI, nr 1, 2001, p. 7-24.

 8. Stratégies modernistes du roman roumain et du roman bulgare des années 1920 et 1930. - Neohelicon. Acta comparationis literarum universarum. XXXI, 2, 2004, Akademiai Kiado, Budapest, Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, p. 63-75.

 9. Tristan Tzara et le peintre bulgare Georges Papazoff – une amitié et deux lettres, sans compter le poème. – Cahiers Tristan Tzara. Revue internationale pour l’étude des avant-gardes, vols. 5-6/ No 13-20, issues 2006, p.184-188.

 10. L’exotisme et le thème bohème chez les modernistes précoces du Sud-Est européen. – Revue des études sud-est européennes. Tome XLV (nos 1-4), 2007, p. 411-425.

 11. Les littératures balkaniques et le modèle occidental. -: Revue des études sud-est européennes, Bucarest, tome XLVI (nos 1-4), 2008, p. 277-284.

 12. Exotismul şi tema boemei la primii modernişti sud-est europeni. – Bucureştiul cultural. 22 iulie 2008, p. 12-14.

 13. Le roman – un genre incertain. Les controverses de la critique littéraire bulgare et roumaine de l’entre-deux-guerres. – In : Fortunes et infortunes des genres littéraires. Cluj, Romania, Cahiers de l’Echinox, vol. 16, 2009, p. 211-221.

 14. Les Études balkaniques et le francophonie roumaine et bulgare actuelle. – Les Cahiers européens de la Sorbonne Nouvelle. [Nouveaux visages de la francophonie en Europe], Septembre 2008, p.171-182.

 15. Les parfums urbains et l’imaginaire poétique européen. – In : Les Cultures des Balkans. Coordinateur Efstratia Oktapoda. – Caietele Echinox/Les cahiers de l’Echinox, vol. 18, Cluj-Napoca, Romania, 2010, 116-124.


VІ. Статии и студии в сборници от научни конгреси и др.

а) в България

 1. Философската драматургия на Хория Ловинеску и две театрални реализации в България. – In : Балкански културни отношения. Studia Balcanica, 15. С., Изд. на БАН, 1980, с. 257-270.

 2. Насоки в съвременната българска и румънска драматургия.. – In : Първи международен конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1981. 2. Българската литература в европейски и световен контекст. С., Изд. на БАН, 1983, с. 528-535.

 3. Театърът в съвременната румънска култура. - Studia Balcanica, 17. С., Изд. на БАН, 1983, с. 342-355.

 4. За ролята на критика в междулитературните отношения. Е. Ловинеску и румънската култура. – In : Културна развитие на балканските народи (XV-XX в.). Studia Balcanica, 18, С., Изд. на БАН, 1985, с. 201-232.

 5. Формиране на модерната ценностна система в румънската поезия. – In : Литературни и естетически процеси на Балканите. С., БАН, Изд. Моранг, 1994, с. 232-250.

 6. Лучиан Блага – един български прочит. – В: Култура и общество (II). Studia Balcanica, 22. (Изследвания по случай Седмия международен конгрес по балканистика.). С., БАН, 1994, с. 164-173.

 7. Le modèle littéraire français dans la conscience culturelle en Bulgarie. In: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIXe-XXe siècle). Sofia, Arras, Ed. de l’Institut d’Etudes balkaniques, Artois Presses Université, 2000.

 8. Избор-изказ. Размисли за румънската и българската поезия от 60-те до 80-те години на ХХ век. – В: Творецът в югоизточноевропейските култури. С., Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, 2001, с. 38-45.

 9. Митологични елементи в романа „Змията” от Мирча Елиаде/Éléments mythologiques dans le roman “Le serpent” de Mircea Eleade. – In : В търсене на митичната тъкан. /A la recherche de la texture mythique. Sofia, Ed. Boyan

Penev, 2002, Ed. Bilingue. p. 15-123, с. 118 – 127. (Двуезично, на френски и на български).

 1. Балканското сравнително литературознание и един триъгълен маршрут. – В: Разночетенията на текста. С., Изд. На СУ „Св. Кл. Охридски”, 2003, с. 462-469.

 2. Жорж Папазов - писател – В: Модерността вчера и днес. С., Кралица Маб, 2003, с.231-247.

 3. Балканите в културологичната перспектива на Лучиан Блага. – В: Пари, думи, памет. С., Кралица Маб, 2004, с. 326-337.

 4. Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм” – 2005, http://www.bulgc18.com/occidentalism/RStanch.htm

 5. L’amitié silencieuse de deux artistes-peintres – Georges Papazoff et AndréDerain. In : Communication verbale et paraverbale. Actes du Colloque international, Sofia, 24-25 octobre 2003. Sofia, Editions de l’Université de Sofia :St. Clément d’Ohrid, 2005, p. 377-387.

 6. Екзотизъм и бохемство у ранните балкански модернисти. – В: Кафене Европа. Съставител Рая Заимова. София, Изд. Дамян Яков, 2007, с. 118-132.

 7. Национално, регионално, европейско в балканското сравнително литературознание. – В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 72 – 88.

 8. Рецепцията и натискът на контекста. – В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов. Съставители Дина Манчева и Рая Кунчева. София, УИ “Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 347 – 365.

 9. Балканските литератури и западният модел. - В: Сборник „Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание.” София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2009, с.95-105.
б) в чужбина

 1. Le poète roumain Tudor Arghezi et Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. – In : Hans-Jürgen Lüsebrink, Hans T. Siepe (Hrsg.). Romanistische Komparatistik. Begegnungen der Texte – Literatur im Vergleich. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Ed. Peter Lang, 1993, p. 111-126.

 2. Eminescu şi paradigma culturală balcanică. (Interview). – In: Eminescu – mă topesc în flăcări… ( Dialoguri cu eminescologi din lume, realizate de Mihai Cimpoi.) (VIII). Chişinău-Bucureşti, Ed. Litera – Ed. David, 1999, p. 296-302.

 3. L’originalité de la poésie roumaine et le totalitarisme. – In : La littérature contre la dictature en et hors de Roumanie (1947-1989). (Textes réunis par Alvaro Rocchetti, Dragomir Costineanu et Alain Vuillemin). Paris, Arras, Oradea (Roumanie), Ed. Hestia, Cirer (Paris III), Certel (Université d’Artois), 1999, p. 85-90.

 4. L’idée de tradition dans les littératures balkaniques modernes. In : Les premières journées d’études romanes et balkaniques, en honneur de Bozidar Nastev. Skopie, Université « St. Cyril et Méthode », 2000, p. 319-325.

 5. Le triangle littéraire: Les relations Est – Ouest, les relations Est – Est. In: (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity. Ed. by Monica Spiridon. University of Bucarest. Bucarest, 2002, p. 245-257.

 6. La poésie de Cendrars en Bulgarie. Une vue générale et quelques sondages. – In : Blaise Cendrars au carrefour des avant-gardes. Sous la direction de Claude Leroy et Albena Vassileva. Université Paris X, 2002, p.125-138.

 7. La pudeur du public bulgare a travers les traductions de Blaise Cendrars. In: La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires. Ed. De l’Institut d’Etudes Balkaniques/ Artois Presses Université, 2002, p.338-347.

 8. La francophonie bulgare et un cas de régionalisme à l’envers: le peintre et écrivain Georges Papazoff. In: La francophonie: espace ou frontière. Iasi (Roumanie), Éditions Universitaires “Al. Ioan Cuza”, 2003, p. 228 – 236.

 9. Comparaison et histoire des littératures sud-est européennes. Deux romans partagés entre plusieurs approches méthodologiques et terminologiques. In: L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures comparées. Editions de l’Institut d’Études Balkaniques, Artois Presses Université, 2004, p. 272-282.

 10. Le peintre Georges Papazoff, ses mémoires et ses amis parisiens. In : Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans. Sous la direction de Efstratia Oktapoda-Lu, Introduction de Pierre Brunel. Publisud, 2006, p. 53-67.

 11. L’emploi du concept de modernité dans les littératures sud-est européennes: les cas Bulgare et Roumain des années 1920-1930. In : La modernité. Mode d’emploi. Sous la direction de F. Claudon etc. Editions Kimé, Paris, 2006, p. 111 -122.

 12. Tendances actuelles de la Littérature comparée en Bulgarie. Un point de vue. In : Tendances actuelles de la littérature comparée dans le Sud-est de l’Europe. Sous la direction de Anna Tabaki. Athènes, Institut de Recherche néohellénique. Fondation de la recherche scientifique, 2006, p. 35-41. Вж. също и на адрес: http://www.ine-notebooks.org/index.php/te/article/view/29/99

 13. Le modernisme et la danse : parallélismes entre les Balkans et l’Europe Occidentale. In : « Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX e siècle ». Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques et d’Artois Presses Université, 2007, p. 352-367.

 14. Yordan Valtchev et son « manuel de survie » devant la terreur communiste. – In : “L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989)”. (Bulgarie, Roumanie, France), Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, 2009, р. 265-272.

 15. Bulgarian Literary Textbooks and the Image of Self, Others and Modernity. In: “Balkan Literatures in the Era of Nationalism”. Eds. Murat Belge, Jale Parla. Istanbul, Bilgy University Press, 2009, p. 283-293.

 16. Une revue francophone bulgare et son message culturel et politique. In : Ecrivains d’expression française de l’Europe du Sud-est. Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française. Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 2009, p. 71-81.

 17. Le refus du mensonge ou la “prof. de marxisme” chez Blaga Dimitrova et chez Ana Blandiana. In : Identité et révolte dans l’art, la littératureq le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, p. 249-260.VІІ. Под печат (без документ от редакциите)

 1. La femme et son bonheur deux cent ans après Rousseau – aspects de la modernité dans le Sud-Est européen. Sous presses. Actes du colloque « Actualité de l’Héritage des « Lumières » en Europe », 17 et 18 mars 2008, Université d’Artois, France, 12 р.

 2. Petko Slaveykov, Athanasios Christopoulos et la succession des motifs anacreontiques dans la poesie bulgare. Sous presses. Actes du colloque « Relations Gréco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales ». Athènes, FNRS, 2-4 octobre 2008, 17 р.

 3. Nommer, comparer, assimiler… Comme strategie de la critique litteraire face aux lecteurs etrangers. - Sous presses. Actes du Colloque „Literaturile naţionale în epoca globalizării. Problema canonului », Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare „Tudor Vianu” – proiectul LIRCO, 31 octombrie – 1 noiembrie 2008, 9 р.

 4. « Literatura europeana » – utilizarea conceptului şi probleme a identităţii. Ecole doctorale de la Faculté de Lettres. Sous presses: Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română. 29-30 mai 2009, 10 р.

 5. Athanase Vantchev de Thracy. Article de dictionnaire. « Passages et ancrages: Dictionnaire des écritures migrantes en France depuis 1981”. Sous presse, 6 р.

 6. Migration et identité de l’artiste contemporain. – Actes: International conference The New Imagined Communities: Identity Build-up in Eastern and South Eastern Europe, Institute of World Literature of Slovak Academy of Sciences, Bratislava and The ICLA Research Commitee on Eastern and South Eastern Europe. Bratislava, Slovakia, May the 14th - May the 15th 2009, 13 р.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница