Списък на научните трудове на ст н. с. I ст., дбн Георги Г. Марковстраница1/3
Дата28.08.2016
Размер228.55 Kb.
#7649
ТипАвтореферат
  1   2   3
Списък на научните трудове

на ст.н.с.I ст., дбн Георги Г. Марков

1. Автореферат и научни трудове, които са части от дисертация, с които е придобита научната степен ”Кандидат на биологичните науки”


 1. Марков, Г. 1985. Сравнителен популационно-морфологичен и генетичен анализ на род Сърни (Capreolus Gray, 1821). Автореферат за присъждане на научната степен ”Кандидат на биологичните науки”, Институт по зоология БАН, София, 30 с. [1]Автореферат и трудове, които са части от дисертация, с които е придобита научната степен ”Доктор на биологичните науки”


 1. Марков, Г. 1998. “Популационна изменчивост, морфологична и генетична диференциация и систематика на представителни видове от сем. Елени (Cervidae) в Палеарктика”. Автореферат за присъждане на научната степен ”Доктор на биологичните науки”. Институт по зоология БАН, София, 61 с. [38]

2. Монографии и гла­ви от мо­ног­ра­фии

2.1. В чуж­дес­т­ран­ни и международни из­да­ния


 1. Данилкин, A., Г. Марков, К. Штуббе, А. Стручков. 1992. Изменчивость и таксономия. Морфометрический анализ. В: Европейская и си­бир­с­кая косули. (Систематика, экология, поведение, ра­ци­ональ­ное использование и охрана). отг. ред. В. Е. Соколов, Москва, Наука, ISBN 5-02-005417-81992. 399с.: 25-43. [39]

 2. Марков, Г., А. Шурхал, А. Данилкин. 1992. Изменчивость и таксономия. Биохичмический и иму­но­ло­ги­чес­кий анализ. В: Европейская и сибирская косули. (Систематика, экология, поведение, ра­ци­ональ­ное ис­поль­зо­ва­ние и охрана). отг. ред. В. Е. Соколов, Москва, Наука, ISBN 5-02-005417-8, 1992. 399с.: 50-55. [40]

 3. Соколов, В., A. Данилкин, Г. Марков.1992. Изменчивость и таксономия. Таксономия Capreolus в све­те сов­ре­менных исследований. В: Европейская и си­бир­с­кая косули. (Систематика, экология, поведение, ра­ци­ональ­ное ис­поль­зо­ва­ние и охрана). отг. ред. В. Е. Соколов, Москва, Наука, ISBN 5-02-005417-81992. 399с.: 60-64. [41]

 4. Naidenov, K., G. Markov. 1995. Variability and similarity of the terpene compositions of the essential oils in natural stands in Bulgaria of Palebark heldreichii pine (Pinus heldreichii christ.). Population genetics and genetic conservation of forest trees, pp. 165-170. Ph. Baradat, W.T. Adams & G. Muller-Starck (eds.) SPB Academic Publishing, Amsterdam, The Netherlands. [85]

 5. Markov, G. 1999. Разделите за разпространение на представителите на Carnivora, Lagomorpha и Artiodactila в България. В: Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdnowicz, W., Krystufek, B., Reijders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralik, V. & Zima, J. (1999) Atlas of European Mammals. The Academic Press, London. 496 pp. [130]

 6. Марков, Г., М. Господинова, Г. Пенев. 2003. Популационна динамика на птици и бозайници през засушливия период. с. 112-120. В: [Ред. И. Раев, G. Knight, М. Станева] “Засушаването в България: съвременен аналог за климатични промени”, БАН, София, 2003. ISBN 954-90896-1-4. [57]

 7. Марков, Г., О. Деков, М. Кочева. 2003. Въздействие на засушаването върху дребни бозайници – вредители в агроекосистемите. с. 144-153. В: [Ред. И. Раев, G. Knight, М. Станева] “Засушаването в България: съвременен аналог за климатични промени”, БАН, София, 2003. ISBN 954-90896-1-4. [58]

 8. Markov, G., M. Gospodinova, G. Penev. 2004. Population Dynamics of Birds and Mammals During the Drought. p. 137-144. In: Knight, G., I. Raev, M. Staneva. [Ed.]. Drought in Bulgaria: a contemporary Analog for Climate Change. MPG Books Ltd, Bodmin Cornwall, p. 336. ISBN 0-7546-4215-1. [89]

 9. Markov, G., O. Dekov, M. Kocheva. 2004. Drought Impacts on Agricultural Pests. p. 171-182. In: Knight, G., I. Raev, M. Staneva. [Ed.]. Drought in Bulgaria: a contemporary Analog for Climate Change. MPG Books Ltd, Bodmin Cornwall, p. 336. ISBN 0-7546-4215-1. [90]

3. Статии в на­уч­ни спи­са­ния

3.1. В чуж­дес­т­ран­ни и международни из­да­ния


 1. Марков, Г., И. Кехайов, А. Данилкин, П. Пешева, Т. Братанова. 1985. Сравнительное им­му­но­ло­ги­чес­кое ис­сле­до­ва­ние ев­ро­пейс­кой (Capreolus capreolus L.) и си­бир­с­кой (C. рygargus Pall.) косуль. - Доклады АН СССР, 281(4): 1277- 1280. [2]

 2. Соколов, В., Г. Марков, А. Данилкин, Х. Николов, С. Герасимов. 1985. О ви­до­вом ста­ту­се ев­ро­пейс­кой (Capreolus capreolus L.) и си­бир­с­кой (C. Pygargus Pall.) косуль (краниометрическое исследование). - Доклады АН СССР 280(6): 1505-1509. [3]

 3. Соколов, В., Г. Марков, А. Данилкин, 1986. Морфометрическая ха­рак­те­рис­ти­ка ка­ри­оти­пов ев­ро­пейс­кой (Capreolus capreolus L.) и си­бир­с­кой (C. pygargus Pall.) косуль. - Известия АН СССР. Серия биологическая 5: 780-784. [4]

 4. Данилкин, А., Г. Марков, С. Герасимов, Х. Николов. 1985. Краниометри­чес­кое ис­сле­до­ва­ние си­бир­с­кой ко­су­ли (Capreolus рygargus Pall.) - Доклады АН СССР 281(2): 503- 506. [9]

 5. Марков, Г., А. Данилкин, С. Герасимов, Х. Николов. 1985. Сравнительны кра­ни­омет­ри­чес­кий ана­лиз ев­ро­пейс­кой ко­су­ли (Capreolus capreolus L.). - Доклады АН СССР 282(2): 489- 493. [10]

 6. Соколов, В., Г. Марков, А. Данилкин, Х. Николов, С. Герасимов. 1985. Сравнительное кра­ни­омет­ри­чес­кое ис­сле­до­ва­ние раз­ви­тия ев­ро­пейс­кой (Capreolus capreolus L.) и си­бир­с­кой (C. pygargus Pall.) косуль. - Доклады АН СССР 282(1): 243- 247. [11]

 7. Данилкин, А., Г. Марков, 1985. О систе­ма­ти­чес­ком ста­ту­се ко­суль (Capreolus Gray) Кавказа. - Доклады АН СССР 283(1): 231- 235. [12]

 8. Соколов, В., А. Данилкин, Г. Марков. 1986. Краниометрическо ис­сле­до­ва­ние си­бир­с­ко­го под­ви­да си­бир­с­кой ко­су­ли (Capreolus pygargus pygargus Pall.) - Известия АН СССР. Серия биологическая 3: 445-448. [5]

 9. Соколов, В., А. Шурхал, А. Данилкин, А. Подогас, Т. Ракицкая, Г. Марков. 1986. Сравнительный ана­лиз элек­т­ро­фо­ре­ти­чес­ких спек­т­ров бел­ков кро­ви и мышеч­ной тка­ни ев­ро­пейс­кой (Capreolus capreolus L.) и си­бир­с­кой (C. pygargus Pall.) косуль. -Доклады АН СССР 288(5): 1274-1280. [13]

 10. Данилкин, А., Г. Марков. 1987. К так­со­но­мии ко­суль (Capreolus pygargus Pall.) Дальнего Востока, Восточной Сибири и Тянь-Шаня. - Известия АН СССР. Серия биологическая 2: 315-318. [14]

 11. Markov, G., I. Petrov. 1990. Vergleichsanalyse der Trophaen des europaischen mufflons (Ovis ammon musimon Pallas, 1811). - Z. Jagdwiss. 36: 151-159. [16]

 12. Markov, G., A. Danilkin, G. Hartl. 1992. Lack of biochemical-genetic variation in native Sika deer (Cervus nippon hotulorum) from the far east of the Asian continent. Zeitschrift fur Seugetierkunde 57(2): 118-119. [17]

 13. Hartl, G., G. Markov. 1993. Genetic diversity in Bulgarian deer species. Comptes rendusde L’Academie Bulgare des Sciences 46(1): 89-92. [18]

 14. Hartl, G., G. Markov, A. Rubin, S. Findo, G. Lang, R. Willing. 1993. Allozyme diversity within and among populations of three ungulate species (Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa) of South- eastern and Central Europe. - Zeitschrift fur saugetierkunde 58(6): 352-361. [42]

 15. Марков, Г., М. Саблин, А. Данилкин. 1994. Половой ди­мор­фи­зм и ге­ог­ра­фи­чес­кая из­мен­чи­вост се­вер­но­го оле­ня (Rangifer tarandus L., 1758) Палеарктики (Краниометрическая характеристика). - Известия РАН, се­рия Биологическая 3: 503 -508. [43]

 16. Hartl, G., K. Nadlinger, M. Apolonio, G. Markov, F. Klein, G. Lang, S. Findo, J. Markowski. 1995. Exensive mitochondrial-DNA differentition anmong European red deer (Cervus elaphus) populations: implications for conservation and managment. – Zeitschrift fur Saugetirkunde 60(1): 41-52. [44]

 17. Марков, Г., А. Данилкин. 1996. Краниометрическая ха­рак­те­рис­ти­ка ло­ся (Alces alces L.) Евразии. - Известия РАН, се­рия биологическая 2: 244-247. [45]

 18. Потапов, С., О. Токарская, С. Семеонова, А. Данилкин, Г. Марков, А. Рысков. 1997. Диагностические воз­мож­нос­ти муль­ти­ло­кусных мар­ке­ров ДНК в сис­те­ма­ти­ке ди­ких копытных жи­вотных (Artiodactyla). Генетика 33(7): 961-966. [46]

 19. Massei G., E. Randi, G. Markov, P. Genov. 1994. Multivariate analysis of craniometric characteers in Bulgarian chamois. Hystrix 5(1-2): 17-19. [59]

 20. Markov, G., B. Chovancova, G. Hartl. 1995. Biochemical-genetic characterization of guenther’s vole, Microtus guentheri strandzensis. Folia Zoologica 44(1): 19-22. [60]

 21. Frati, F., G. Hartl, S. Lovari, M. Delibes, G. Markov. 1998. Quaternary radiation and genetic structure of the red fox Vulpes vulpes in the Mediterranean Basin, as revealed by allozymes and mitochondrial DNA. Journal of Zoollogy (London) 245(1): 43-51. [61]

 22. Suchentrunk, F, G. Markov, A. Haiden. 1998. On gene pool divergence of the two karyotypically distinct sibling vole species Microtus arvalis and M. rossiameridionalis (Arvicolidae, Rodentia). Folia Zoologica 47(2): 103-114. [62]

 23. Markov, G., T. Chassovnikarova. 1999. Epigenetic characteristics and divergence between populations of Apodemus sylvaticus in Bulgaria. Folia Zoologica 48(1): 63-67. [63]

 24. Suchentrunk, F, Ch. Michailov, G. Markov, A. Haiden. 2000. Population genetics of Bulgarian brown hares Lepus europaeus: allozymic diversity at a zoogeographical crossroads. Acta Theriologica 45(1): 1-12. [64]

 25. Markov, G. 2001. Microgeographical non-metrical cranial diversity of Fat dormouse (Glis glis L.). –Trakya University Journal of Scientific Research, Series B 2(2): 115-119. [65]

 26. Markov, G. 2001. Cranial sexual dimorphism and microgeographical variability of Forest dormouse (Dryomys nitedula Pall., 1779). - Trakya University Journal of Scientific Research, Series B 2(2): 125-135. [66]

 27. Chassovnikarova, Ts., G. Markov, P. Muller. 2003. DNA fingerprinting analysis of red deer (Cervus elaphus L., 1758) populations from Bulgaria. Mammalian biology 68(6): 394-399. [47]

 28. Chassovnikarova, Ts., G. Markov, P. Muller. ….. Genetic variation in allopatric populations of red fox (Vulpes vulpes L., 1758) revealed by DNA fingerprinting patterns. Zeitschrift fur saugetierkunde (подготвена за публикуване) [67]

 29. Markov, G. 2003. Cranial epigenetic polymorphism and population differentiation of Forest dormouse (Dryomys nitedula Pall., 1779) in Bulgaria. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (1): 109-115. [99]

 30. Neumann, K., J. Michaux, V. Lebedev, N. Yigit, E. Colak, N. Ivanova, A. Poltoraus, A. Surov, G. Markov, S. Maak, S. Neumann, R. Gattermann. 2006. Molecular phylogeny of the Cricetinae subfamily based on the mitochondrial cytochrome b and 12S rRNA genes and the nuclear vWF gene. Molecular Phylogenetics and Evolution 39(1): 135-148. [126]

 31. Estonba, A., A. Solis, M. Iriondo, M. Sanz-Martin, G. Perez-Suarez, G. Markov, F. Palacios. 2006. The genetic distinctiveness of the three Iberian hare species: Lepus europaeus, L. granatensis, and L. castroviejoi. Mammalian Biology 71(1): 52-59. [127]

 32. Chassovnikarova Ts., G. Markov, N. Atanasov, H. Dimitrov. 2008. Sex chromosomes polymorphism in Bulgarian populations of Microtus guentheri (Danford & Alston, 1880). J. Natural History 42(5-8): 261-267. (IF-0,732 за 2007 г.)( ISSN 0022-2933) [158]

 33. Markov G., D. Mitev, T. Chassovnikarova, H. Dimitrov. 2008. The East European vole (Microtus levis) – A biomonitor for heavy metals impact on the environment in Strandja Mountain region (SE Bulgaria). Mammalian Biology 73: 24, ISSN 1616-5047). [152]

 34. Markov G., D. Mitev, T. Chassovnikarova, H. Dimitrov. 2008. Habitat heterogeneity and small mammal species richness in the Strandja nature park (SE Bulgaria): Implications for conservation. Mammalian Biology 73: 25, ISSN 1616-5047) [153]

 35. Markov G. 2009. An immunochemical method for evaluation of relative biological similarity between animal’s taxa. Biotechnology & Biotechnological Equipment 23(2): 93-95. (IF) [162]

 36. Nikolov, I., B. Gum, G. Markov, R. Kuehl. 2009. Population genetic structure of wild boar (Sus scrofa) in Bulgarian as revealed by microsatellite analysis. Acta theriologica 54(3): 193-205. [114]

 37. Markov G., N. Yigit, M. Kocheva, E. Colak. 2009. A refined method for craniometrical identification of the sibling vole species Microtus arvalis and Microtus rossiameridionalis in Europe and the Asiatic part of Turkey”, North-Western Journal of Zoology 5(1): 1-7. [138]

 38. Markov G., I. Atanasova, I. Raykov, H. Dimitrov, M Gospodinoava. 2009. The fragmented landscape of agricultural areas in Bulgaria: implications for conservation of European ground squirrel (Spermophilus citellus L., 1766) today. Mammalian Biology 74S: 18, ISSN 1616-5047). [164]

 39. Markov G., T. Chassovnikarova, D. Mitev, H. Dimitrov. 2009. Heavy metal concentrations in the lesser white-toothed shrew (Crocidura suaveolens, Pallas 1811) as zoomonitor for anthropogenic impact in Strandja Mountain region (South-East Bulgaria). Mammalian Biology 74S: 19, ISSN 1616-5047). [165]

 40. Eckerta I., F. Suchentrunkb, G. Markov , G. Hartl. 2009. Genetic diversity and integrity of German wildcat (Felis silvestvis) populations as revealed by microsatellites, allozymes, and mitochondrial DNA sequences. Mammalian biology (in press). (IF: 1.387, ISSN 1616-5047). [167]3.2. В български из­да­ния


 1. Марков, Г., Д. Добриянов. 1985. Кариотаксономично из­с­лед­ва­не на сър­на­та (Capreolus capreolus L.) в България. Acta zoologica bulgarica 28: 3-8. [6]

 2. Марков, Г., Д. Драгнев. 1985. Изоензимите на лак­тат­де­хид­ро­ге­на­за­та (EK-1.1.1.27.) в раз­лич­ни тъ­ка­ни и ор­га­ни на сър­на­та (Capreolus capreolus L., 1758). - Acta zoologica bulgarica 28: 10-15. [7]

 3. Марков, Г., П. Димитрова. 1989. Хематологични стойнос­ти на ев­ро­пейс­ка­та сър­на (Capreolus capreolus L.) в България. - Acta zoologica bulgarica 37: 44-47. [15]

 4. Марков, Г., 1986. Сравнителен ана­лиз на лов­ни тро­феи от сър­ни от те­ри­то­ри­ята на Европейския континент. - Научни трудове на Пловдивски университет, Биология 24(1): 208-215. [19]

 5. Марков, Г., С. Герасимов, Х. Петров, Х. Николов. 1989. Краниометрична ха­рак­те­рис­ти­ка на сър­на­та (Capreolus capreolus L., 1758) в България. I. Полов ди­мор­фи­зъм на че­реп­ни­те признаци. - Наука за гората 2: 63-72. [20]

 6. Марков, Г., С. Герасимов, Х. Петров, Х. Николов. 1989. Краниометрична ха­рак­те­рис­ти­ка на сър­на­та (Capreolus capreolus L., 1758) в България. II. Сравнителен ана­лиз на че­реп­ни­те признаци. - Наука за гората 4: 84-90. [21]

 7. Марков, Г., С. Герасимов, Х. Петров, Х. Николов. 1991. Соматометрично про­уч­ва­не на сър­на­та (Capreolus capreolus L., 1758) в България. - Наука за гората 3: 64-74. [22]

 8. Марков, Г., А. Кузманова. 1992. Зоомониторна би­о­ин­ди­ка­ци­он­на оцен­ка на със­то­яни­ето на су­хо­зем­ни­те екосистеми. Биология 3: 34-39. [23]

 9. Марков, Г., Р. Мечева, П. Димитрова, С. Герасимов, А. Кузманова. 1994. Оценка на еко­ло­гич­но­то със­то­яние на ан­т­ро­по­ген­но пов­ли­яни те­ри­то­рии с из­пол­з­ва­не­то на би­о­ин­ди­ка­тор­ния вид обик­но­ве­на горс­ка мишка. - Екология 26: 100-105. [24]

 10. Марков, Г., А. Кузманова. 1996. Комплексна еко­ло­гич­на оцен­ка на окол­на­та сре­да в гор­ния во­дос­бо­рен ра­йон на р. Искър. - Биология 4: 58-61. [25]

 11. Markov, G., К. Tzocheva, D. Dobryanov. 1997. Kariotaxonomic characterization of forest doumause (Dryiomys nytedula Pall., 1779) in Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica 49: 13-19. [26]

 12. Markov, G., К. Tzocheva, D. Dobryanov. 1997. Karyotype of the Red deer (Cervus elaphus L., 1758) from Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica 49: 10-12. [27]

 13. Massei, G., G. Markov, P. Genov. 1997. Morphometric characteristics and growth rate of chamois horns (Rupicapra rupicapra balcanica) in Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica 49: 20-24. [68]

 14. Markov, G., G., Massei, P. Genov. 1998. Craniometric characteristics and morphometric analyses of the Bulgarian population of chamois. - Acta Zoologica Bulgarica 50(2/3): 79-86. [28]

 15. Markov, G. T. Chassovnikarova. 1998. Genetic variability of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in Bulgaria - RFLPanalysis of the mt DNA. Comptes rendusde L’Academie bulgare des Sciences 51(7-8): 91-93. [48]

 16. Часовникарова, Ц., Г. Марков. 1999. Жълтогърлата горска мишка (Аpodemus flavicollis, Melch., 1834) в България: биотопична привързаност и епигенетична изменчивост. Наука за гората 3/4: 89-96. [69]

 17. Markov, G., A. Mizulov. 2000. The Recovery of the Bulgarian Shepherd Guarding Dog: Current Problems and Somatometric Research. Acta Zoologica Bulgarica 52(2): 59-64. [70]

 18. Atanassova I., G. Markov. 2003. Ecological-Faunistic Analysis of Terrestrial Micromammalia in Adjoining Territories of Wet Zones at the Bulgarian Northeastern Black-Sea Coast, Годишник на Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Зоология, 95 (4): 247-254. [106]

 19. Markov G., M. Gospodinova, G. Grigorov. 2003. Epigenetic Polymorphism of the Red Fox (Vulpes vulpes L.) from Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica 55(1): 15-19. [108]

 20. Марков, Г., М. Господинова. 2003. Съотношение свежо / въздушно сухо тегло на вътрешните органи на Обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus L.) – зоомонитор за ксенобиотици в природната среда. Наука за гората 4: 57-65. [96]

 21. Markov, G., I. Atanassova. 2003. Epigenetic polymorphism and population detachment of the yellow-necked mouse (Аpodemus flavicollis, Melch., 1834) in north-east Bulgaria. Годишник на Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Зоология 96(4): 337-342. [104]

 22. Spassov, N., G. Markov. 2003. Biodiversity of large mammals (Macromammalia) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). Pp. 929-940. In: Beron P., A. Popov. (Eds.). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia. [88]

 23. Markov, G. 2004. Epigenetic Cranial Detachment of Water Vole, Arvicola terrestris (Mammalia: Rodentia, Arvicolidae) from Bulgaria. Acta zoologica bulgarica. 56(2): 121-128. [95]

 24. Марков, Г., И. Атанасова. 2004. Популационна краниометрична характеристика на двата пола обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus Linnaeus) в Североизточна България. Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки: 385-389. [97]

 25. Марков, Г., М. Господинова, И. Райков. 2004. Морфофизиологична характеристика на Жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis) в паркови територии на София с различна степен на урбанизация. Лесовъдска мисъл 1(29): 144-148. [91]

 26. Марков, Г., М. Господинова, Й. Петкова. 2004. Биоакумулация на токсични метали в Обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus) от антропогенно повлияни екосистеми на София. Лесовъдска мисъл 1(29): 149-154. [92]

 27. Марков, Г., М. Господинова. 2005. Биоиндикаторна епигенетична характеристика на зоомонитора жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) в паркови територии на град София. Екологично инженерство и опазване на околната среда 3-4: 55-59. [119]

 28. Markov, G., B. Bako, M. Gospodinova. 2005. Epigenetic cranial diversity and population detachment of the of Fat dormouse (Myoxus glis L.) in Hungary. Наука за гората 3: 79-87. [124]

 29. Марков, Г. 2006. Краниометрична изменчивост и сходство на сърните (Capreolus capreolus L., 1758) от полеви и горски екотип в Европа. В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Том XVIB, 175-184. [123]

 30. Markov, G., B. Bako, M. Kocheva, G. Csorba. 2006. Non-metric cranial determination of Forest dormouse (Dryomys nitedula Pall., 1779) in Hungary. Acta zoologica bulgarica 58(2): 195-202. [125]

 31. Господинова, М., Г. Марков. 2006. Биоакумулация на тежки метали в лисицата (Vulpes vulpes L.) - зоомониторен вид за оценка състоянитето на природната среда в ПП “Витоша”. Екологично инженерство и опазване на околната среда 1: 31-36. [120]

 32. Райков, И., Г. Марков, И. Атанасова, В. Иванова. 2006. Краниална морфометрична детерминираност на двата пола на жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в Североизточна България. В: Сборник научни трудове Природни науки, Биология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, vol. XVI B4: 139-147. ISSN: 1311-834X. [122]

 33. Марков, Г., М. Господинова. 2006. Червената лисица (Vulpes vulpes) - кумулативен биоиндикатор на тежки метали в НП “Рила” В: Сборник научни трудове Природни науки, Биология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, vol. XVI B4: 185-192. ISSN: 1311-834X. [121]

 34. Марков Г., И. Атанасова, В. Иванова, И. Райков. 2007. Популационно демографска структура на горския сънливец (DRYOMYS NITEDULA PALL., 1779) в полезащитен пояс в североизточна България. Годишник на ШУ Епископ Константин Преславски'' т. XVII В 3: 248 – 258. ISSN: 1311-834X. [131]

 35. Марков, Г., М. Кочева, О. Деков. 2007. Разпространение на източноевропейската полевка (Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924) в България. В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки: т. XVII B3: 68-75. ISSN: 1311-834X. [132]

 36. Markov, G., M. Kocheva. 2007. Craniometric characteristics and differentiation of the sibling vole species Microtus arvalis and Microtus rossiameridionalis. Acta zoologica bulgarica 59(2): 145-152. [101]

 37. Chassovnikarova Ts., G. Markov. 2007. Wood mice (Apodemus sylvaticus LINNAEUS, 1758 and Apodemus flavicollis MELCHIOR, 1834) from Bulgaria: craniometric characteristics and species discrimination. Forest science 3: 39-52. ISSN 0861-007Х. [157]

 38. Markov G., M. Kocheva. 2008. Sympatric distribution of the sibling vole species Microtus arvalis and Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica 60(1): 107-111. [139]

 39. Димитров Х., Г. Марков, Ц. Часовникарова. Соматометрична характеристика и полов диморфизъм на полската мишка (Apodemus agrarius Pallas, 1771) в България. Научни трудове на ПУ-Биология, Animalia, 42(6): 2006/2007, (под печат). [156]

 40. Марков Г., О. Деков. 2008. Разпространение и численост на обикновената полевка в България: актуално състояние в периода 2005-2007г. Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Том XVIII B6, 120-127. ISSN: 1311-834X. [135]

 41. Марков Г., М. Господинова. 2008. Модели на линейна регресионна зависимост “свежо/въздушно сухо тегло” на органите “мишени” в зоомонитора Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis). Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Том XVIII B6, 128-136, ISSN: 1311-834X. [137]

 42. Господинова М., Г. Марков. 2008. Нормативни групи за съдържанието на тежки метали в органи-“мишени” на зоомонитора Лисица (Vulpes vulpes) от агрорегион в Североизточна България. Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Том XVIII B6, 145-150, ISSN: 1311-834X. [136]

 43. Markov G., I. Atanasova, I. Raikov, M. Gospodnova. 2008. The Forest dormouse (Dryomys nitedula Pall., 1779) in a new forest shelter belt in north-eastern Bulgaria: cranial epigenetic characteristics and population differentiation. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences 61(9): 1145-1150. [146]

 44. Марков Г., О. Деков. 2008. Актуално състояние на числеността на основните гризачи-вредители в агроекосистемите в България в периода 2004-2008г. Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Биология, т. ХIX В6: 73-82. [159]

 45. Господинова М., Г. Марков. 2009. Органи “мишени” на зоомонитора за замърсяване на околната среда червена лисица (Vulpes vulpes): съотношение свежо/въздушно сухо тегло. Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Биология, т. ХIX В6: 66-72. ISSN 1311-834X [149]

 46. Markov G., I. Atanasova, I. Raikov, M. Gospodnova. 2009. Population demographic structure of the Forest dormouse (Dryomys nitedula Pall., 1779) in an artificial forest shelter belt in Bulgaria. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences 62(2): 485-490. [163]

 47. Марков Г., И. Атанасова, И. Райков, М. Господинова. 2008. Морфологичен анализ на зоомонитора за антропогенно замърсяване на околната среда в България Apodemus sylvaticus: полов диморфизъм при краниометричната изменчивост. Лесовъдска мисъл 15(1): 205-211. [160]

 48. Марков В., Г. Марков. Радиотелеметрично проследяване на дивите животни: възможности за ранно откриване и оповестяване на пожари в природата среда. Лесовъдска мисъл 15(1): 198-204. [161]

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница