Списък на научните трудовеДата12.02.2017
Размер108.65 Kb.
#14815
ТипЛитература

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ


на доц. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска

І. Монографии


 1. Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика, София: [Самиздат], 1994, 148 стр.

 2. Произход на испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 317 стр.

 3. Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 560 стр.ІІ. Сборници със студии и критически текстове


 1. Изследвания. Литература / Модерност. Теология. Кино, София: Издателство “Графити”, 2000, 207 стр. (В книгата се съдържат в преработен и редактиран вид публикации № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и рецензии № 1, 4, 6.)

 2. Ляво и литературно, София: Издателство “PerMan”, 2001, 124 стр. (В книгата се съдържат в преработен и редактиран вид публикации № 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 30; публикация № 19 е българският вариант на текст на немски, съдържащ се в оригинал в книгата Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der literarischen Moderne, вж. по-долу в списъка на сборниците № 4.)

 3. След сюблима, София: Издателство “PerMan”, 2003, 136 стр. (В книгата се съдържат в преработен и редактиран вид публикации № 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35.)

 4. Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der literarischen Moderne, Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2003, 175 стр.ІІІ. Монографични студии


 1. „Свещенотрезвото. Мистика и Модерност (Втора част. Музика и Просвещение)”, Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, <http://www.grosnipelikani.net/modules/Downloads/pdf/VladimirSabourinSveshtenotrezvoto.pdf>, 27. Януари 2007, 317 стр.

 2. „Тереса от Авила и еросът на превода”. В: сп. Панорама, год. ХХІХ, бр. ІV, 2008, с. 239-261.

 3. „Социално дисциплиниране и мистика през ХVІ век”, Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, <http://grosnipelikani.net/modules/Downloads/pdf/Loyola.pdf>, 29. Януари 2008, 226 стр.

 4. „Фигури на ранномодерния интелектуалец в De vita beata (1463) на Хуан де Лусена”, В: Сб. Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, съст. и науч. ред. В. Бузов, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139.

 5. „Епос и ресентимент. Към генеалогията на романа”, Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, <http://www.grosnipelikani.net/modules/Downloads/pdf/Istinna_Istoria.pdf>, 25. Септември 2011, 90 стр. (Също така в: Сайт за литература e-Lit.info, <http://e-lit.info/e-books/101-istinna-istoriya>, 19. Август 2011.)


ІV. Научна редакция

 1. Георг Зимел, Социология. Изследвания върху формите на обобществяване, Издателство “ПИК”, В. Търново, 2002, 255 стр. (Предговор, био-библиографска бележка, приложение, научна и стилистична редакция на превода от немски, бележки към текста.)

 2. Елиас Канети, Провинцията на човека. Записки 1942-1972, В. Търново: Издателство “ПИК”, 2002, 349 стр. (Научна и стилистична редакция на превода от немски.)

 3. Sabourin, V., Valkova, V. (Hg.) Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Владимир Сабоурин, Вл. / Вълкова, Вл.(Съст.) Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011.

 4. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, 472 стр.

 5. Роберт Музил, Безпомощната Европа, В. Търново: Издателство “ПИК” (научна и стилистична редакция на превода от немски в сътрудничество с Пенка Ангелова и Владимира Вълкова) (под печат).V. Научни публикации


 1. “За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия”. В: сп. Филология, кн. 30, 1995, с. 22-35.

 2. Може би моя – ортографията на Острова”. В: сп. Български език и литература, кн. 4-5, 1996, с. 9-15.

 3. “Гносис на Острова – усмивката на Сатанаил”. В: сп. Език и литература, кн. 5-6, 1996, с. 74-80.

 4. “Хетеронимии”. В: сп. Демократически преглед, кн. 34, зима 1997/98, с. 606-614.

 5. “Нарциси”. В: сб. Теменуги. Другият роман на Яворов, София: Издателство “Литературен вестник”, 1998, с. 92-98.

 1. “Превращения”. – в. Литературен вестник, бр.12, 1998, с. 10-11.

 2. “Сложност и ред”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 1998, с. 3.

 3. “Крадецът на праскови или Философия на новата музика”. В: сб. Език. Литература. Идентичност, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1999, с. 417-427.

 4. “Медии”. – в. Литературен вестник, бр. 3, 1999, с. 2.

 5. “Бележки към превода на Диалектика на Просвещението”. – в. Литературен вестник, бр. 33, 1999, с. 5, 7.

 6. “Eyes Wide Shut или Виена, новела на съновиденията”. – в. Литературен вестник, бр. 39, 1999, с. 8.

 7. “Тези към Естествен роман”. – в. Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 4.

 8. “Египет и пустинята”. – в. Литературен форум, бр. 2, 2001, с. 2 (редакционно съкратен и променен вариант); преработен и разширен вариант в: Интернет-страница Литература плюс култура, електронна публикация на 25. Януари 2001.

 9. “Ляво и литературно”. – в. Литературен вестник, бр. 35, 2000, с. 5.

 10. “Кратко описание на проекта на Христофор Колумб”. – в. Литературен форум, бр. 15, 2000, с. 14-15 (редакционно съкратен вариант); пълен вариант в: Интернет-страница Литература плюс култура, електронна публикация на 9. Март 2001 (вж. също в: Ляво и литературно, София: Издателство “PerMan”, 2001, с. 20-27.).

 11. “Надежда Радулова, Екстатичната [sic] прозрачност на утрините”. – в. Литературен вестник, бр. 39а, 2000, с. 5.

 12. “Опит за интердисциплинарна парадигма на метаезиковите структури”. – Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” (Факултет по класически и нови филологии), т. 86, кн. 1-2, 2000, с. 293-321.

 13. “Глоса, транскрипция и превод в Дайкири на В. Попов”. В: сб. Коментар. Интерпретация. Възможност за четене, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, с. 181-185.

 14. “Към началата на теологическото тълкуване на Кафка”. В: Интернет-страница Литература плюс култура, електронна публикация на 27. Април 2001 (вж. също в: Ляво и литературно, София: Издателство “PerMan”, 2001, с. 82-98.).

 15. “Körper und Narrativ in Masse und Macht”. В: Angelova, P. u. Veichtlbauer, J. (Hg.) Pulverfass Balkan: Mythos oder Realität, Schriftenreihe der Elias-Canetti-Gesellscthaft, Bd. 3, Sankt Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2001, 53-59.

 16. “Die Figur des Odysseus bei Adorno und Lévinas”. В: Homp, A. u. Sedlaczek, M. (Hg.) Emmanuel Lévinas – Denker des Zwischen, MitOst-editionen Bd. 1, Berlin: MitOst e. V., 2001, 59-72.

 17. “Катето от Вупертал”. – в. Литературен вестник, бр. 10, 2001, с. 6.

 18. “Гроздовете на дионисийското”. – в. Артфорум, бр. 41, Юни-Юли 2001, с. 6.

 19. “Езикът: празната деиксия”. – в. Литературен вестник, бр. 23, 2001, с. 10.

 20. “Оберлихт: интериор и светлина при Райна Маркова”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 2001, с. 6.

 21. “Büchermensch und das Volk des Buches”. В: Научни трудове на Русенския университет (Европеистика), т. 38, серия 1, Русе, 2001, с. 23-27.

 22. “Георг Зимел: биографично-библиографска бележка”. – в. Литературен вестник, бр. 6, 2002, с. 11.

 23. “Душата и формите на социалното”. В: Зимел, Г. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване, В. Търново: Издателство “ПИК”, 2002, с. 7-13.

 24. “Тома”. В: сб. Яворов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство “Слово”, 2002, с. 232-236.

 25. “Господарят и Робът при Галин Тиханов”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2002, с. 6.

 26. “Тихата победа”. В: сб. Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство “Слово”, 2003, с. 218-235.

 27. “Естетическа теория или изкуство на най-малкия преход”. – в. Литературен вестник, бр. 6, 2003, с. 6, 10-11.

 28. “Милост за Фауст”. – в. Литературен вестник, бр. 15, 2003, с. 6, 14.

 29. “Другост, солидарност между чужди”. – в. Литературен вестник, бр. 22, 2003, с. 10.

 30. “След сюблима: Bulgaria Limited”. В: сб. Краят на модерността? Култура и критика. Част ІІІ, Варна: Издателство “LiterNet”, 2003, с. 497-503.

 31. “Паузата: проекти, форми, глина”. – в. Литературен вестник, бр. 9, 2004, с. 6, 10-11, 13.

 32. “Модернизмът, обяснен за деца”. – в. Литературен вестник, бр. 18, 2004, с. 10-11.

 33. “Незаобиколимата медиалност на любовта”. – в. Литературен вестник, бр. 22, 2004, с. 6.

 34. “Роберт Музил: дългият път към Мъжът без свойства”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2004, с. 12-13.

 35. „Europa und der Stier: Gewalt im Mann ohne Eigenschaften“. В: Burneva, N. u. a. (Hg.) 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen, Veliko Târnovo: PIC Verlag, 2004, 295-302.

 36. „Бог Върнън Литъл: онтология на сънуването”. – в. Литературен вестник, бр. 2, 2005, с. 14-15.

 37. „Черното на Космоса, черното под ноктите”. – в. Литературен вестник, бр. 15, 2005, с. 6.

 38. „Текстология сега”. – в. Литературен вестник, бр. 18, 2005, с. 6.

 39. „Записки за смъртта”. – в. Литературен вестник, бр. 23, 2005, с. 14.

 40. „Книжният човек и народът на книгата”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 2005, с. 9-10.

 41. „Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети”. В: сп. Панорама, год. ХХVІ, 2005, с. 138-147.

 42. „Понятието за произход”. В: Електронно списание LiterNet, 14.10.2005, № 10 (71).

 43. „Произход на испанския пикаресков роман (откъс)”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2005, с. 10-11.

 44. „Converso situation“. В: Електронно списание LiterNet, 03.12.2005, № 12 (73).

 45. „Промискуитет и миноритарен дискурс”. – в. Литературен вестник, бр. 2, 2006, с. 9, 12-13.

 46. „Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс”. В: Електронно списание LiterNet, 05.02.2006, № 2 (75).

 47. „Нихилизъм, реализъм, роман”. В: сп. Проглас, кн. 1, 2006 (год. ХV), с. 77-98.

 48. „Der Schelm und die Europäisierung“. In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 16, 2006, http://www.inst.at/trans/16Nr/14_6/sabourin16.htm.

 49. “За формите на атрофия на опита в модерността”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 24. Юни 2007.

 50. “Социално дисциплиниране и мистика”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 10. Август 2007.

 51. “Военните технологии и модерната субектност”. В: Електронно списание LiterNet, 10.09.2007, № 9 (94).

 52. Castillo Interior. Прелиминарии”, в. Литературен вестник, бр. 24, 2007, с. 14- 15.

 53. „Преводачът и смъртта”. В: сп. Панорама, год. ХХVІІІ, кн. 3, 2007, с. 204-216.

 54. “Малък коментар към Книга на Приятеля и Възлюбения (1283/85) на Раймонд Лулий”. – в. Литературен вестник, бр. 39, 2007, с. 9, 12.

 55. “Що е Контрареформация?”. В: сп. Проглас, кн. 2, 2007 (год. ХVІ), с. 107-121.

 56. „Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte“, Сб. Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229.

 57. “Кабала и женственост”, в. Литературен вестник, бр. 3, 2008, с. 10-11.

 58. “Мъченичеството на Св. Агата”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 31. Януари 2008.

 59. „Народът” и „публиката”: към социологията на френската класика на Ерих Ауербах”. В: сб. Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 456-468.

 60. “Femina sacra”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 7. Март 2008.

 61. „Експеримент и модерност: Безразсъдно любопитният”. В: Сб. Руската литература – културни диалози, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 278-287.

 62. CONVERSIÓN: Тереса де Аумада и Аврелий Августин”. В: сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193.

 63. „Тереса от Авила (1515–1582): името на бащата”. В: сб. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260.

 64. „Музика/теология: медитации върху Моцарт”. В: сп. Християнство и култура, бр. 45 (есен), 2009, с. 125-134.

 65. „Тези към Дон Кихот”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 18. Декември 2009.

 66. „Черното на Космоса, черното под ноктите”. В: Сб. Lampe, K. u. Köster, T. (Hg.) Gesammelte Glückwünsche: zum 60. Geburtstag von Penka Angelova, Mainz: Druckerei der Johannes Gutenberg Universität, 2009, 50-54.

 67. „Penčo Slavejkov als (Anti-)Philologe: Das nietzscheanische Epos“. В: Dehrmann, M.-G. u. Nebrig, A. (Hg.) Poeta philologus. Eine Schwellenfigur im 19. Jahrhundert, Bern: Peter Lang, 2010, 243-256.

 68. „Ако мистиците бяха физици: липсващи страници на Кирил Василев”. – в. Литературен вестник, бр. 21, 2010, с. 5.

 69. Анотация към Клео Протохристова Просвещенската „носология” – смях и подривност. В: Протохристова, К. Парадокси на неназовимото, Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, В. Търново: Фабер, 2010, с. 572-573.

 70. „Мариане Грубер, авторката на Към замъка” [пълен вариант]. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 24. Септември 2010.

 71. „Мариане Грубер, авторката на Към замъка” [съкратен вариант]. В: Грубер, М. Към замъка, В. Търново: Издателство „ПИК”, 2010, с. 5-10.

 72. „Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът”. В: Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209.

 73. „Подарените жени и паметта за малкото”. В: Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 151-177.

 74. „Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо”. В: Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, с. 209-219.

 75. „Женското тяло и болката: форми на употреба”. В: Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 539-544.

 76. „Фреската Прекосяване на Баранка”. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 26. Септември 2011.

 77. „Негрите в Коментари към царското родословие на Инките”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 2011, с. 14-15.

 78. “Alteuropa, Neueuropa, Kakanien“. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 40, серия 1/Европеистика, Русе (под печат).VІ. Рецензии


 1. “Алтернативата Шлайермахер”. – в. Литературен вестник, бр. 24, 1994, с. 2.

 2. “Символите на другите”. – в. Литературен вестник, бр. 25, 1994, с. 2.

 3. “Граматология на ръкава”. – в. Литературен вестник, бр. 26, 1994, с. 2.

 4. “Апориите на метаезиковостта”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 1994, с. 2.

 5. “Херменевтика на златото”. – в. Литературен вестник, бр. 28, 1994, с. 2.

 6. “Тавтологии на разбирането”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 1994, с. 2.

 7. Review of Galin Tihanovs The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the ideas of their time. В: Literary Research / Recherche littéraire, Journal of the International Comparative Literature Association / Revue de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Vol. 19, nos. 37-38, 2002, pp. 443-447.

 8. Rezension von Claudia Natterers „Faust als Künstler: Michail Bulgakovs Master i Margarita und Thomas Manns Doktor Faustus”. В: Literary Research / Recherche littéraire, Journal of the International Comparative Literature Association / Revue de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Vol. 20, nos. 39-40, 2003, pp. 401-404.


VІІ. Научни съобщения

 1. “Левинас от двете страни на Одер”. – в. Литературен форум, бр. 6, 2000, с. 15.

 2. “Пир по време на чума”. – в. Литературен вестник, бр. 20, 2001, с. 6.


VІІІ. Интервюта

 1. “Теологията не е преживяване”. – в. Литературен форум, бр. 11, 1999, с. 10.


ІХ. Отзиви за научните публикации на Вл. Сабоурин

 1. Анотация за Изследвания. – в. Литературен форум, бр. 15, 2000, с. 11.

 2. Анотация за Изследвания. – в. Литературен вестник, бр. 39а, 2000, с. 4.

 3. Кирова, М. “В критиката – обратното на обратното”. [Рецензия на Изследвания] – в. Култура, бр. 19, 2001, с. 4 .

 4. Анотация за Ляво и литературно. – в. Литературен вестник, бр. 20, 2001, с. 4.

 5. Анотация за След сюблима. – в. Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 3.

 6. Анотация за Sprache und Gewalt: Fluchtlinien der literarischen Moderne. – в. Литературен вестник, бр. 2, 2004, с. 4.

 7. Христакиев, К. „Копелето на Златния век. Насилие и мръсна литература”. [Рецензия на Произход на испанския пикаресков роман]. В: Електронно списание LiterNet, 23.07.2006, № 7 (80).

 8. Христакиев, К. „Насилие и мръсна литература”. [Рецензия на Произход на испанския пикаресков роман]. – в. Култура, Брой 19 (2414), 19 май 2006.

 9. Игов, Св. “Владимир Сабоурин за испанския пикаресков роман” [Рецензия на Произход на испанския пикаресков роман]. – в. Литературен вестник, бр. 41, 2007, с. 5. Също в: Електронно списание LiterNet, 01.12.2007, 12 (97).

 10. Шумелов, Вл. “[Рецензия на] Произход на испанския пикаресков роман”, сп. Света гора, бр. 8 (З), 2007, с. 552-556.

 11. Павлова, Е. „Австрийската литература между културите” Анотация към: Sabourin, V. “Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte”, Сб. Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229.

 12. Маринова, М. „Другата страна на свободното писане – испанският роман в проекта на модерността”. В: Сб. Библиотеки. Четене. Комуникации, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 314-323.

 13. Шумелов, Вл. „От испанския пикаресков роман към българската пикареска без роман (Владимир Сабоурин, „Произход на испанския пикаресков роман. Към генеалогията на реализма”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006)”. В: Шумелов, Вл. Цветните спомени на греха. Етюди, критики, фрагменти, В. Търново: Фабер, 2009, с. 76-81.

 14. Василев, К. „Проблемът на Ницше решен от Моцарт. За книгата „Свещенотрезвото” на Владимир Сабоурин”. [Рецензия на Свещенотрезвото. Мистика и Модерност]. В: Интернет-страница за литература и култура Литература плюс култура, 11. Октомври 2010.

 15. Иванова, С. „Свещенотрезвото. Semper alquid novi” [Рецензия на Свещенотрезвото. Мистика и Модерност]. – в. Литературен вестник, бр. 9, 2011, с. 4-5.

06.10.2011 г.В. Търново доц. дфн Вл. Сабоурин


Каталог: userinfo -> 222 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Професионална автобиография
doc -> Владимир Сабоурин, 1967, Сантяго де Куба, доцент по история на испанската литература във вту „Св св. Кирил и Методий; научни и литературни публикации в България, Испания, Германия, Австрия и Канада


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница