Списък на приложенията към публична покана с предмет: “ Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”Дата06.07.2017
Размер227.63 Kb.
#25027
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”

I. Пълно описание на обекта на поръчката 2

II. образци 4

1. Образец на оферта 4

2. Образци на декларации 6

III. Указания към участниците 10

IV.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР 11София, 2012 г.

I. Пълно описание на обекта на поръчката


1. Предмет на техническото задание

Настоящата спецификация се отнася за доставка на специализирано устройство за контрол на действията на администраторите при настройката и манипулацията на мрежови устройства и сървъри.


2. Съществуващо положение

В настоящият момент в компютърната мрежа на ЦДУ са инсталирани над 50 физически сървъра и 22 комуникационни устройства. Контролът на действията на операторите се осъществява само чрез логовете на тези устройства. Този контрол е от изключително значение, поради наличието на много чувствителна информация в мрежата на ЦДУ.


3. Място на доставката

Стоката се доставя в сградата на ЦДУ, гр. София ул. „Веслец” № 5.


4. Срокове за изпълнение на доставката

Срокът на доставка на специализираното устройство, инсталацията и настройката е до 25 календарни дни от датата на влизане на договора в сила.


5. Техническа спецификация

Решението трябва да логва целият административен трафик в ясен и видим формат. Данните трябва да се съхраняват в криптирани файлове, които да са защитени от модификация или манипулация. В случай на проблеми, като грешна конфигурация на сървъри, манипулация на данните в сървърите за бази данни, доказателства за събитията да са достъпни във формат неподлежащ на модификация, така, че инциденти да могат да бъдат лесно идентифицирани. Доказателствата трябва да са във формат на филм, показващ доказателствата с точните действия на администратора. Решението трябва да е хардуерно устройство с web интерфейс, позволяващ мониторинг на 10 сървъра. Решението трябва да се ъпгрейдва лесно, чрез добавяне на допълнителен лиценз, без необходимост от смяна на самото устройство. Решението трябва да позволява още:
 • Наблюдение и одит на дейността на системните администратори

 • Контрол на SSH, RDP и telnet комуникация

 • Събиране на необходимата информация при разследване на съмнителни дейности от страна на системни администратори или външни доставчици

 • Решението да е хардуерно, без възможност за компрометиране

 • Възможност за превантивни мерки по отношение на човешки грешки (4-eyes authorization)

 • Да поддържаhigh availability

 • Да поддържа достъпност през уеб интерфейс

 • Да поддържа автоматичен бакъп и архивиране на желаната информация

 • Възможност за складиране на желана информация във вид на видео материал

 • Складиране на SSL сесиите в едногодишен период, във формат позволяващ търсене по ключови думи

 • Да поддържа SecureShellprotocolза мрежови устройства и Unix сървъри, RemoteDesktopProtocol (RDP) за Windows servers, Telnet protocol за мрежови устройства и Unix сървъри

 • Да позволява дефиниране на достъп, например достъп до сървър само от страна на определени IP адреси, време за което сървърът може да бъде достъпен, потребителски имена и оторизационен метод, приложен в SSH, тип на каналите позволени в SSH и RDP връзките

 • Наблюдение на сървъри без инсталация на драйвери или допълнителен софтуер върху наблюдаваните сървъри (agentless)

Да се извърши инсталация, интеграция и настройка на устройството в локалната компютърна мрежа на ЦДУ.


II. образци

1. Образец на оферта


(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев” №105


О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”


От ..........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..............................................................................,

(улица, град, община)

......................................................................................., ЕИК......................................................,

представлявано от ............... ...............................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ....................................................................,

адрес за съобщения ......................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ............ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:
1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД:

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG28KORP92201009159501

банка: Корпоративна търговска банка

адрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,

град: София 1000

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.


2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки.


До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2.. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Декларация за приемане условията в проекта на договора.

4. Техническо предложение

5. Ценово предложениеДата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

2. Образци на декларацииД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

 • престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301-307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства


декларирам, че съм запознат и приемам условията в проекта на договор.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................(подпис и печат)

3
.
Образец на техническо предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
срок за изпълнение на поръчката: .................. календарни дни от влизането на договора в сила.
Предлаганият от нас гаранционен срок на специализираното устройство е ................. месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставената стока.
Относно техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, предлагаме да изпълним следното:

(дава се кратко описание на начина, по който участникът възнамерява да изпълни обществената поръчка. Техническото предложение трябва да отговаря на посочените от Възложителя технически изисквания в документацията за участие)

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

4
. Образец на ценово предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства”
От ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения обект, както следва:

Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (словом ................................) лева, без ДДС.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

III. Указания към участниците

1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Всички страници се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписания между редовете, изтривания или корекции.

5.Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие)..

6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

7. Възложителят си запазва правото да проведе преговори с лицата подали оферта.

8. Възложителят си запазва правото да сключи договор с участника класиран на второ място в случаите когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или не отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, т.1.

9. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1. и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчкиIV.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР


Д О Г О В О Р
..............…….... / ......…....... 2012 г.
Днес, .............. 2012 година, в град София, между:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, община Столична, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от инж. Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ......................... представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост изпълнител, , се сключи този договор за следното:


На основание протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройствасе сключи този договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчката в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на поръчката e ........ лв. (.................) без ДДС, при условие на доставка DDP, съгласно Incoterms 2010.

2.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно техническата документация от производителите, придружаваща съответните стоки. Документацията се предоставя в един екземпляр на български език.

2.3. Митническото оформяне и митата са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако има такова.

2.4.При необходимост от промяна в количествата за отделни видове стоки и/или услуги, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове услуги, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят предлага ценова таблица, която след одобряване става неразделна част от договора.


3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1. в размер на 100 %, след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) оригинален приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (а)

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на приемо-предавателния протокол.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и инсталира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката в срок от ........ (...........) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.


5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

 • неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. или

 • парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.2, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.


6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

6.1. За място на доставка и инсталация се определя: сградата на ЦДУ, гр. София ул. „Веслец” № 5

6.2. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставката и инсталацията, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

6.3. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол в мястото на доставка.


7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната й употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоката трябва да отговаря на условията на този договор, техническата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. Гаранционният срок за доставената стока, предмет на този договор, е .......... (................) месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7.3. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за своите констатации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

7.4. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти на доставената стока в момента на приемането й, което се отбелязва в приемно-предавателния протокол.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

8.4. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

8.5.Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща, поправена или заменена стока.

8.6. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказват с протокол от експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

8.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проучи естеството и характера на възникналия дефект и да изпрати свои специалисти на място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появявата им и начина за тяхното отстраняване.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект по един от договорените начини.

8.10.Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и заменена стока и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

9.1. По време на изпълнението на договора, страните по договора нямат право, без предварително писмено съгласие на съответната страна да разкриват информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от Възложителя и означени от него като конфиденциални и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.
10. ПАТЕНТНИ ПРАВА

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.
11. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:

а) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни част или цялата услуга за повече от 5 календарни дни след договорения срок;

б) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 5 календарни дни след като е бил писмено уведомен за това.

11.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да извърши както сметне за необходимо количеството услуга, подобно на неизвършеното и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за тази подобна услуга, удостоверени с необходимите първични документи. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.
12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

12.1. Непреодолима сила съгласно чл. 13.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

12.3. В случаите на чл. 12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

12.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора.


13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР)

13.1. непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. Това уведомление трябва да бъде потвърдено от засегнатата страна със сертификат за непреодолима сила, издаден по съответния ред от търговската палата на страната, в която е възникнала непреодолимата сила и да бъде изпратено на другата страна до 14 дни, след началото и края му.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 30 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 - дневно предизвестие. В този случай неустойки не се дължат.
14. НЕУСТОЙКИ

14.1. При забава изпълнението на своите задължения, както е договорено в чл. 4.2. от този договор (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение.

14.4. В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

14.5. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на сроковете за плащане, съгласно чл. 3.2. той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на ОЛП. Лихвата се начислява подневно от датата на падежа на просрочената сума до датата на постъпване на дължимото плащане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се разпределя на 360 дневна годишна база.
15. СПОРОВЕ

15.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата.


16. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

16.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс.


17. други УСЛОВИЯ

17.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

17.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

17.3.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:

(а) подписване на договора от двете страни;

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и инсталация на специализирано устройство за контрол на администраторския достъп до сървъри и мрежови устройства
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)


Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница