Списък на приложенията към публична покана с предмет: „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна система в кабелен подвал на п/ст Мизия”страница1/3
Дата12.11.2017
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна система в кабелен подвал на п/ст Мизия”
І. Пълно описание на обекта на поръчката

ІІ. Образци

ІІІ. Указания към участниците

IV. Проект на договор

Плевен, 2014 г.


РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1.Място за изпълнение.

Електрическа подстанция 400/220/110/31,5 кV “Мизия” експлоатирана от ЕСО ЕАД МЕР Плевен, намираща се в землището на с.Радомирци, Община Червен бряг, Област Плевен.


2. Съществуващо положение:

Технически характеристики на ПИИ и ПГИ в кабелен полуетаж:

ПИИ и ПГИ са изградени от следните основни елементи и възли:


Наименование

Мярка

Количество

1.

Централа пожароизвестителна модел FS 5004

Бр.

1

2.

Централа пожароизвестителна модел FS 5024E

Бр.

1

3..

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

Бр.

4

4.

Пожароизвестител термичен с основа модел 2020

Бр.

28

5.

Пожароизвестител оптично-димен с основа модел 2030

Бр.

26

6.

“Пуск” бутон

Бр.

1

7.

“Стоп” бутон

Бр.

1

8.

Сирена вътрешен монтаж

Бр.

2

9.

Сирена външен монтаж

Бр.

1

10.

Светлинна сигнализация “Аерозол! Не влизай!” “Пожар!”

Бр.

3

11.

Генератор с огнегасящ аерозол АГС-7/1

Бр.

32

12.

Генератор с огнегасящ аерозол АГС-6

Бр.

32

13.

Краен изключвател

Бр.

1

14.

Релеен блок управление група аерозолни пожарогасители за контрол и превключване

Бр.

1

15.

Контролно-пусково устройство

Бр.

64

16.

Устройство за сигнализация за отваряне на врата

Бр.

2


3. Обем на поръчката:

Абонаментното поддържане и обслужване на инсталациите се извършва съгласно Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и:1. за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 : 2006 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

2. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";

3.Абонаментното поддържане и обслужване на инсталациите обхваща визуални и функционални проверки и манипулации; профилактични дейности и извършване на дейности по поддръжката.

За извършените периодични функционални проверки, описани в Таблица 1, Изпълнителя попълва протокол по Образец 1.

Ако в процеса на абонаментното поддържане на инсталациите се установи необходимост от малък ремонт или замяна на дребни елементи и резервни части, Изпълнителя изготвя Акт за дефектовка по Образец 2.

Доставянето на резервни части, които могат да бъдат вложени при изпълнение на дейностите по поддръжката, предмет на настоящата поръчка се извършва само при наличие на Акт за дефектовка по Образец 2.


Изпълнителя доставя резервни части, материали и консумативи с изключение на предоставените такива от Възложителя.
Участниците представят ценова листа на резервни части, материали и консумативи с посочени цени, които ще бъдат постоянни за срока на договора по обществената поръчка. За непосочени от Възложителя резервни части, материали или консумативи върху доставната цена на Изпълнителя се начислява надценка, в размер съгласно неговото ценово предложение. Стойността на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи се заплаща отделно срещу представена данъчна фактура, двустранно подписан Акт за дефектовка по Образец 2 и двустранно подписан протокол по Образец 3.
Изпълнителя гарантира качеството и съответствието на резервните части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите по поддръжката. При поискване от Възложителя, Изпълнителя предоставя сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и други удостоверяващи качеството на доставените от него резервни части, материали и консумативи.

Извършените дейности в следствие изготвен Акт за дефектовка по Образец 2 се документират с двустранно подписан протокол по Образец 3.


Ако в процеса на абонаментното поддържане на инсталациите се установи необходимост от голям ремонт или подмяна на основни компоненти, пожароизвестителна или пожарогасителна централа и др. подобни, при което чрез технически методи, включително замяна на елементи или възли, се възстановяват съответната пожароизвестителна или пожарогасителна инсталация, или техните елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно и безотказно при максималните им проектни параметри, Изпълнителя изготвя акт за дефектовка по Образец 2. Последващите ремонтни дейности не са предмет на настоящата поръчка.

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технически изисквания за изпълнение на поддържането и обслужването на инсталациите:

1.1 Дейностите по абонаментното поддържане и обслужване и честотата на извършването им за ПИИ, ПГИ в кабелен полуетаж на п/ст „Мизия” са отразени в Таблица 1:Функционални изпитания на ПИИ и ПГИ

Таблица 1
Вид функционална проверка


Периодичност

1

Проверка на мрежовото захранване 220 в

ежемесечно

2

Проверка на резервно захранване

ежемесечно

3

Проверка на изправността на веригата на лъчите

ежемесечно

4

Проверка на ПИ централа FS5008

ежемесечно

5

Проверка на ПГ централа FS5024 Е

ежемесечно

6

Сработване термичен датчик 2020 с термотестер

ежемесечно

7

Сработване оптично-димен датчик 2030 с аерозолен тестер

ежемесечно

8

Сработване бутони „Пуск“ и „Стоп“
9

Проверка и сработване на светлинна, звукова сигнализация и светлинни табели

ежемесечно

10

Проверка на технологичните времена

на три месеца

11

Проверка на блокировка при отворена врата.

ежемесечно

12

Функционални проби и подаване на импулси до всички пускови устройства на интервали съгласно проекта

на три месеца

13

Оглед на аерозолни генератори

на три месеца

14

Измерване съпротивленията на пусковите устройства

на три месеца

15

Проверка на архивите на централите

ежемесечно


Списък на резервните части, материали и консумативи, необходими за абонаментното поддържане и обслужване на ПИИ, ПГИ в кабелен полуетаж на п/ст „Мизия”
Наименование

Мярка

1.

Централа пожароизвестителна модел FS 5004

бр.

2.

Централа пожароизвестителна модел FS 5024E

бр.

3.

Акумулаторна батерия 12V/7Ah

бр.

4.

Пожароизвестител термичен с основа модел 3020

бр.

5.

Пожароизвестител оптично-димен с основа модел 3030

бр.

6.

“Пуск” бутон

бр.

7.

“Стоп” бутон

бр.

8.

Сирена вътрешен монтаж

бр.

9.

Сирена външен монтаж

бр.

10.

Светлинна сигнализация “Аерозол! Не влизай!” “Пожар!”

бр.

11.

Генератор с огнегасящ аерозол АГС-7/1 съа запалка

бр.

12.

Генератор с огнегасящ аерозол АГС-6 със запалка

бр.

13.

Краен изключвател

бр.

14.

Релеен блок управление група аерозолни пожарогасители за контрол и превключване

бр.

15.

Контролно-пусково устройство

бр.

16.

Устройство за сигнализация за отваряне на врата

бр.

2. Организация и срок за изпълнение на поръчката

2.1 Изпълнителят осигурява транспорт и мобилни екипи, снабдени с необходимите технически средства, приспособления, инструменти, средства за измерване, материали, консумативи и екипировка, свързани с поддръжката на инсталациите, предмет на настоящата поръчка.

2.2 Дейността по абонаментното поддържане на инсталациите, предмет на настоящата поръчка се изпълнява по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя.

2.3. Дейностите по абонаментното обслужване и поддържане на инсталациите се извършва в съответствие с Програма и детайлна методика за изпълнение на функционалните изпитвания съгласно Таблица 1 на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации, приложена в техническото предложение на Участника и одобрена от Възложителя при подписване на договора с класирания на първо място участник.

2.4. Срокът за изпълнение на поръчката е една година от датата на сключване на договора.

3. Контрол по изпълнението на поръчката

3.1. След подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят назначава отговорни лица с цел осъществяване на координация и контрол по изпълнението на договора.

3.2. За всички извършени дейности по абонаментното поддържане на инсталациите, предмет на настоящата поръчка, Изпълнителя съставя протоколи по Образец 1, които се съгласуват от упълномощени представители на възложителя.


 1. Гаранционни условия

Гаранционен срок на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи – минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

 1. Документи

  1. Документи, които е необходимо да бъдат предоставени от Възложителя:

Възложителят предоставя достъп на Изпълнителя до вътрешни документи, досиетата и техническата документация на инсталациите, свързани с изпълнение на дейността по обществената поръчка – проекти, протоколи, паспорти и др.

  1. Документи, които е необходимо да бъдат представяни от Изпълнителя:

5.2.1. Протокол за извършен сервиз на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации по Образец 1.

5.2.2. Протоколи за извършени дейности при аварийно повикване по Образец 2 и Образец 3.

5.2.3. Протоколите по т. 5.2.1. и при необходимост по т. 5.2.2. са основание за извършване на плащането на таксата за абонаментно поддържане и обслужване на системите.

6. Изисквания към изпълнителя

6.1. Да има разрешение от НСПБ за извършване на тази дейност, съгласно съгласно Наредба № Iз – 2815/07.11.2011 г.

6.2. Да притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001-2008.

6.3. Да притежава сертификат за внедрена Система за управление на околната среда по ISO 14001-2004

6.4. Да притежава сертификат за внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001-2007.

6.5. Валидни разрешения за извършване на дейност по чл. 91е, ал.2, т.4 от ЗМВР, издадени от ГДПБЗН-МВР или ОУПБЗН-МВР за осъществяване на дейността, съответно на територията на цялата страна или на територията на областното управление7. Изисквания за безопасност и здраве при работа

7.1. При абонаментното обслужване на инсталациите се съблюдават техническите условия и параметри заложени от производителя на съответната пожарогасителна инсталация, като се спазват изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на съответната инсталация.

7.2. При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), обнародван в ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г.; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР(посл.изм.и доп. ДВ., бр. 102 от 19.12.2006 г.);Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (посл.изм.ДВ., бр. 25 от 30.03.2010 г.), както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя

7.3. Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

7.4. Дейностите по обслужването да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на техническия ръководител, добре запознат с вида на работата, технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

7.5. При започване на работа Изпълнителя трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

7.6. Работите за изпълнение на настоящата поръчка ще се извършват с наряд или нареждане, в зависимост от конкретните условия и в съответствие с изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ

7.7. Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани

7.8. Не се допуска и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

7.9. Забранява се на персонала на Изпълнителя да влиза, да складира материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.

7.10. Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта

7.11. Изпълнителя да осигури на всички участващи в обслужването, лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на личните предпазни средства (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.)


8. Опазване на околната среда

8.1. При изпълнение на поръчката Изпълнителя е длъжен да спазва действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.

8.2. Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на предварително определени от възложителя места на обекта.

8.3. Добитите отпадъчни материали, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система.

8.4. Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране. Не се допуска замърсяване на района във и около подстанцията със демонтирани съоръжения и оборудване, както и отпадъци от техните опаковки;

9. Пожарна безопасност (ПБ)

9.1..Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ.бр.81 от 18.10.2011 г.), Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.), както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.);

9.2. Работещите и другите лица, от състава на Изпълнителя, намиращи се на строителната площадка, трябва да бъдат запознати с плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на обекта;

9.3. Изпълнителя осигурява на мястото на извършване на СМР, предвидените в плана средства за пожарогасене, пожарозащитни одеала, екрани и паравани;

9.4. Лицата, ръководещи дейностите по изпълнение на поръчката, предприемат мерки за контрол и осигуряване на ПБ по време на работа, като контролират спазването на предвидените мерки за ПБ по време на извършване на преустройството и предприемат действия за ликвидиране на евентуални възникнали запалвания и пожари;

9.5. Лицата, ръководещи дейностите по изпълнение на поръчката, след приключване на ежедневните дейности, извършват извозване на демонтираните съоръжения, материалите, отпадъците и привеждат площадката в пожаробезопасно състояние;

9.6. По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;

9.7. Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията;

9.8. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията;

9.9. Забранява се използването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари за несвойствени цели.Образец 1

.............................................................................................................................................

( наименование на фирмата изпълнител)

ПРОТОКОЛ

M/ г.


Днес ………... 2013 г. на основание сключен договор № ............... г. бе извършен абонаментен сервиз на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации, намираща се в п/ст “Мизия” и оформен настоящият протокол от представители на

„ЕСО" – ЕАД МЕР ПЛЕВЕН .........................................................................

и на ......................................................................................................................

Абонаментното обслужване обхваща следните възли и детайли на инсталацията: 1. Извършен профилактичен преглед и контролни измервания на апаратура:

Състояние добро лошо

 • централа пожароизвестителна FS 5008 - 1 бр.

 • централа пожарогасене FS 5024E - 1 бр.

 • проверка акумулатори 12V/ 7Ah - 4 бр.

 • пожароизвестител термичен 2020 - 28 бр.

 • пожароизвестител опт. дим. 2030 - 26 бр.

 • ръчен бутон "Пуск" - 1 бр.

 • сирена външен монтаж - 1 бр.

 • сирена вътрешен монтаж - 2 бр.

 • светлинни табели - 3 бр.

 • рел.блок – ГОА - 6 бр.

 • генерат.огнегасящ аерозол COT- 1У - 32 бр.

 • генерат.огнегасящ аерозол АГС- 6 - 32 бр.

 • бутон "СТОП" - 1 бр.

 • краен изключвател - 1 бр.

Състояние изправни неизправни

2. Профилактично задействане на пожароизвестители: • тип 2020 ...... бр.

 • тип 2030 …... бр.

 • тип ръчен бутон . бр.

3.Проверка на изправността на сигналните у-ва:

- светлинни и звукови сигнализатори .. бр.

4.Проверка изправността на известителните лъчи

По време на обслужването бяха подменени следните дефектни части:

бр.

бр.Пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации работят нормално и се предават в пълна изправност за експлоатация...................................................................

Представител на Възложителя Представител на Изпълнителя


Образец 2

..............................................................................................................................................

( наименование на фирмата изпълнител)
АКТ за дефектовка № ................. / ......................

Днес ...................., в изпълнение на Договор № ............../.................. с предмет: „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации (ПИИ, ПГИ) в кабелен полуетаж на п/ст Мизия, се извърши дефектовка на: .........................................................................................................................., при която се установи необходимост от извършване на ремонтни работи:
по

редИзпълнени дейности

Необходими резервни части, материали и консумативи

Количество

Цена, лв.

Стойност лв.


Общо:

*/ Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.

Срок за изпълнение: .....................................................................................................................

Забележки от Изпълнителя: .........................................................................................................

Забележки от Възложителя:............................................

..........................................................................................................................................................

Други констатации: .......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Заключение: .........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Представител на Изпълнителя:

........................................................фамилия, подпис, дата


Представител на Възложителя (МЕР):

............................................................................фамилия, длъжност, подпис
Образец 3

.............................................................................................................................................

( наименование на фирмата изпълнител)
ПРОТОКОЛ № ................. / ......................
Днес ...................., в изпълнение на Договор № ............../.................. с МЕР ........................ с предмет: „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации (ПИИ, ПГИ) в кабелен полуетаж на п/ст ............................., извърши дейности по поддържане и обслужване на пожароизвестителна и пожарогасителна система в кабелен подвал на п/ст Мизия


№ по ред

Извършени дейности по поддържане*/ Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на извършените функционални проверки.

Други констатации: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забележки от Изпълнителя: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Забележки от Възложителя:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заключение: ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Представител на Изпълнителя: ..........................................................

фамилия, подпис, дата


Представител на Възложителя (МЕР):

..........................................................фамилия, подпис, дата

дата: ................
IIІ. образци

Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница