Списък на публикациите на доц д-р Магдалена Николова Опитна станция по земеделие КърджалиДата13.01.2017
Размер52.14 Kb.СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Магдалена Николова

Опитна станция по земеделие - Кърджали
І. Статии в български научни списания:

1. Николова М., 1998, Срокове и динамика на прорастване на присадените пъпки от лешник, Растениевъдни науки, 35, 638-641.

2. Николова М., 1998, Стандартни лешникови дръвчета присадени върху две- и четиригодишни подложки от дървовидна леска, получени при полски условия, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.1, №6, 251-258.

3. Николова М., 1999, Проучване на някои способи и срокове на присаждане при производство на лешникови дръвчета върху подложка Колурна, Растениевъдни науки, 36, 388-391.

4. Николова М., 2000, Растежни прояви на подложките от дървовидна леска форма 7/23 в семенилище, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.3, №2, 401-408.

5. Манолова В., М. Николова, 2001, Икономическа оценка на производството на присадени лешникови дръвчета по нова технология при полски условия, Икономика и управление на селското стопанство, 1, 48-50.

6. Николова М., 2003, Пролетно присаждане на лешник върху подложки с различен произход, Растениевъдни науки, 40, 448-450.

7. Николова М., 2005, Фенология на цъфтеж при лешникови сортове, присадени върху подложка C. colurna L., Научни трудове на Националния център за аграрни науки, том 3, 108-111.

8. Николова М., 2005, Проучвания върху някои репродуктивни прояви на лешникови сортове, Научни трудове на Националния център за аграрни науки, том 3, 259-262.

9. Николова М., 2005, Влияние на начините на отглеждане при лешника върху формирането на цветни органи и цъфтежа, Научни трудове на Аграрния университет гр. Пловдив, т. L, кн. 1, 221-224.

10. Николова М., 2006, Влияние на начините на отглеждане при лешника върху началното встъпване в плододаване, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol. 9, №6, 1148-1156.

11. Николова М., 2006, Проучвания върху съвместимостта в плододаващо лешниково насаждение, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol. 9, №7, 1317-1325.

12. Николова М., 2006, Изпитване влиянието на стратификацията и разстоянията на засяване върху растежа на семеначета от дървовидна леска /C. colurna L./, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.9, №3, 372-383.

13. Николова М., 2007, Производство на лешников посадъчен материал от вегетативен маточник, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol. 10, №5, 816-825.

14. Николова М., 2007, Съдържание на влага в лешникови плодове и ядки при различни срокове на прибиране, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.10, №1, 165-172.

15. Николова М., 2007, Оценка на отглеждани лешникови сортове по комплекс от показатели, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.10, №2, 319-327.

16. Атанасова М., М. Николова, 2007, Проблеми и перспективи при отглеждане на лешник в България, Икономика и управление на селското стопанство, 6, 34-40.

17. Николова М., 2007, Значение, състояние, проблеми и перспективи за развитие на лешника в света и в България, Селскостопанска наука, год.XL, №5, 29-33.

18. Николова М., Е. Благоева, 2008, Растежни показатели при лешници, отглеждани в различни екологични райони, Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, Institute of Upland Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria, vol.11, №2, 339-349.

19. Николова М., М. Иванова, 2008, Проучване чувствителността на лешникови сортове към повреди от миризлив дървесинояд, Cossus cossus L. (Lepidoptera, Cossidae), Растениевъдни науки, 3, 265–268.

20. Благоева Е., М. Николова, 2009, Химичен състав на плодове от избрани сортове лешник, Растениевъдни науки, 46, 85-88.

21. Николова М., 2009, Фенологични прояви и репродуктивни характеристики на присадени лешникови дръвчета, Растениевъдни науки, 46, 81-84.

22. Благоева Е., М. Николова, Ив. Кузманова, Р. Денев, Св. Панайотова, Ил. Мареков, Св. Момчилова, 2010, Първи резултати за масленото съдържание и мастно-киселинен състав на орехи и лешници, отглеждани в България, Растениевъдни науки, (под печат).
ІІ. Статии в чуждестранни научни списания:

23. Avanzato D., Z. Bobokashvili, M.Meli, D.Maghradze, M.Nikolova, A.Zhivondov, 2007, L,uso di Corylus colurna per la selezione di portinnesti monocaule del nocciolo, Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura, Anno LXIX – № 6, 40-42.

24. Nikolova М., 2007, Experimental results on variety-rootstock interaction in filbert culture, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca, XXXIV, vol.3, 2, 82-87.

25. Nikolova M., A. Zhivondov, Z. Rankova, 2008, Effect of hazelnut growing methods on the growth structure and grown habit, Acta Agriculturae Serbia, vol. XIII, 26, 33-38.

26. Nikolova M., 2009, A study on different forms of Turkish hazel (C. colurna L.), Acta Horticulture. 825, ISH 2009, 195-197.

27. Arpadjan S., T. Venelinov, S. Momchilova, E. Blagoeva, M. Nikolova, 2009, Evaluation of the effect of industrial pollution on the microelement profile of walnut and hazelnut cultivars for human nutrition and health. Abstract book of 3-rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food. Instituto Superiore di Satina. Roma, Italy, 146.

28. Blagoeva E., M. Nikolova, 2010, Growth Dynamics of Hazelnut (Corylus spp.) grafted by Different Techniques, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca, XXXIV, vol.67, 1, 96-100.

29. Momchilova Sv., M. Nikolova, I. Kuzmanova, D. Nedelcheva, I. Marekov, Sv. Panayotova, 2010, Lipid Composition Of The Hazelnut (Corylus pontica C. Koch.) cv. Ata Baba Grown In Bulgaria
ІІІ. Доклади, публикувани в сборници от национални научни форуми, симпозиуми и конференции:

30. Николова М., 1995, Влияние на сроковете и начините на присаждане при лешника върху големината на присадника, Сборник на докладите от Юбилейна научна сесия на ВСИ на тема “Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика”, том ІІ, кн.1, 113-117.

31. Николова М., 1998, Влияние на условията на средата и фазата на развитие върху процента на прихващане при лешника, Сборник на докладите от ІV-та научно-практическа конференция с международно участие, Кюстендил, 39-42.

32. Николова М., 1998, Проучване съвместимостта при присаждане на културни сортове лешник върху подложка дървовидна леска, Сборник на докладите от ІV-та научно-практическа конференция с международно участие, Кюстендил, 47-49.

33. Николова М., 2000, Присаждане на лешник на открито, Сборник на докладите от ІІІ-та национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве, 2000”, Пловдив, 171-174.

34. Николова М., 2001, Изпитване на пролетно присаждане на лешник върху подложка C. colurna L. на открито в питомник, Сборник на докладите от конференция с международно участие 40 години СУБ гр. Стара Загора, том 3, 104-107.

35. Николова М., 2001, Присаждане на лешник върху подложка C. colurna L. при полски условия и в палатка, , Сборник на докладите от конференция с международно участие 40 години СУБ гр. Стара Загора, том 3, 100-103

36. Николова М., 2002, Оценка на вариантите от пролетното и лятното присаждане на лешник върху подложка C. colurna L., Сборник на докладите от ІV-та научно-практическа конференция с международно участие “Екология и здраве, 2002”, Пловдив, 37-40.

37. Николова М., 2002, Растежни прояви на лешниковите дръвчета в насаждение при различни начини на отглеждане, Сборник на докладите от Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, том ІІ, 14-17.

38. Николова М., 2002, Репродуктивни прояви на млади лешникови дръвчета, Сборник на докладите от Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, том ІІ, 18-22.

39. Николова М., 2003, Икономически показатели за производство на присадени лешникови дръвчета на открито в питомник І-ва и ІІ-ра година , Сборник на докладите от конференция с международно участие СУБ гр. Стара Загора, том 1, част 2, 60-62.

40. Николова М., 2003, Размери на окулантите от лешник, присаден върху семеначета от културни сортове, Сборник на докладите от конференция с международно участие СУБ гр. Стара Загора, том 1, част 2, 130-132.

41. Николова М., 2004, Проучване върху поникването на семена от различни лешникови сортове и форми дървовидна леска, Сборник на докладите от национална конференция на НТС, София, 154-157.

42. Николова М., 2004, Размери на семеначета от лешникови сортове в семенилище, Сборник на докладите от научна конференция с международно участие “Стара Загора, 2004”, том ІІ, част 1, 146-148.

43. Николова М., 2004, Влияние на концентрацията на индолилмаслена киселина върху резултатите от присаждането на лешник, Сборник на докладите от научна конференция с международно участие “Стара Загора, 2004”, том ІІ, част 1, 153-155.

44. Николова М., 2004, Влияние на начините на отглеждане при лешника върху динамиката на нарастване на леторастите, Сборник на докладите от V-та национална научно-техническа конференция “Екология и здраве – 2004”, 125-128.

45. Николова М., 2006, Вариране на биометрични параметри на плодове от лешникови сортове, Сборник на докладите от Юбилейна научна конференция “20 години СУБ клон Смолян”, 713-718.

46. Николова М., 2006, Групиране и окачествяване на плодове от лешникови сортове по изискванията на Европейския съюз, Сборник на докладите от Юбилейна научна конференция “20 години СУБ клон Смолян”, 719-724.

47. Иванова М., М. Николова, 2006, Ентомофауна в лешникова агроценоза и възможности за прилагане на интегрирана растителна защита, Сборник на докладите от VІ-та национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2006”, Пловдив, 333-338.

48. Благоева Е., М. Николова, 2010, Съдържание на есенциални елементи в орехи и лешници, отглеждани в България, Сборник с материали от Трети международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”, Пловдив, 97-100.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница