Списък на публикациите на доц д-р Росина КостоваДата16.09.2016
Размер41.95 Kb.
Списък на публикациите на доц. д-р Росина Костова


 1. Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. - Епохи, 1993, 3-4, 86-91.

 2. За библейския смисъл на един ранносредновековен символ. - В: Българите в Северното Причерноморие. 3. В.Търново, 1994, 81-101.

 3. Представата за Бог в прехода езичество-християнство в средновековна България (по материали от манастира при с. Равна). - В: Бог и цар в средновековна България. Пловдив, 1996, 63-69.

 4. Център и периферия в Равненския манастир (по рисунки-графити). - В: Светогорска обител Зограф. София, 1996, 221-243.

 5. Една хипотеза за поклоничеството през Х в. в България. - В: Българите в Северното Причерноморие. 5. В. Търново, 1996, 149-175.

 6. Some Aspects of Daily Life of Monks in an Early Medieval Bulgarian Monastery. - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R Wrocław-Ksiaz, 30 Novembre-4 December 1994. Wrocław, 1995, 701-721.

 7. Boot-Graffiti from the Monastery of Ravna and Early Pilgrimage in Bulgaria. - Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, 1996, 2, 140-166.

 8. Silent Communication: Graffiti From the Monastery of Ravna, Bulgaria. - In: Studien Dokumentationen. Mitteilungen der ANISA, 17 Jahrgang/Heft, 1996,1, 57-78.

 9. Апокрифи и рисунки-графити в българската средновековна култура (по материали от манастира по с. Равна). - Известия на Историческия музей-Кюстендил (Международен симпозиум в памет на проф. Йордан Иванов, октомври 1992), 1993, V, Част ІІ. (София, 1998), 325-351.

 10. A Tenth-Century Graffito of St Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism. - Palaeobulgarica, 1998, 1, 75-96.

 11. Topography of Three Early Bulgarian Monasteries and the Reasons for their Foundation: A Case of Study. - Archaeologia Bulgarica, 1998, 3, 108-125.

 12. Lust and Piety: Graffiti from the Bulgarian Medieval Monasteries. - In: Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Wien, 1999, 233-55.

 13. From the Secular to the Monastic World: Where Was the Frontier and Who Crossed It in Tenth-Century Bulgaria? - Annual of Medieval Studies at CEU (Budapest), 2000, 6, 181-193.

 14. Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа: някои проблеми на интерпретацията. - В: Българите в Северното Причерноморие. 7. В. Търново, 2000, 131-153.

 15. Bulgarian monasteries ninth to tenth centuries: interpreting the archaeological evidence. - В: Плиска-Преслав, 8. Шумен, 2000, 190-202.

 16. The five-aisled basilica at Draganovets, Turgovishte district in late antique settlement structure of the region” (with K. Popkonstantinov). - In: The Roman and the Late Roman City, Sofia, 2002, 228-237.

 17. Скрипторият в Равненския манастир: още веднъж за украсата на старобългарските ръкописи от ІХ-Х в. (с К. Попконстантинов). - В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. София, 2002, 719-726.

 18. Манастирът в Тузлалъка, Преслав: нов поглед. – Археология, 2002, 2,13-25.

 19. Monasteries in the centers, monasteries in the periphery: featuring monastic sovereignty in early medieval Bulgaria. - In: Medieval Europe Basel 2002. Center, Region, Periphery. 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology. Vol.1. Tübingen, 2002, 504-510.

 20. Светителски култове в България IX-XIV в. по епиграфски данни. ― Годишник на Софийския университет, Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 2002, 92 (11), 155-169. (в съавторство с К. Попконстантинов)

 21. Всекидневният живот в българските манастири през ІХ-Х в. по епиграфски данни - В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. д-р Румяна Павлова. София, 2003, 326-331 (в съавторство К. Попконстантинов).

 22. Още веднъж за Кръглата църква и т. нар. родов манастир в Преслав. - In: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, 284-303.

 23. Още веднъж за кръстовидната сграда в манастира “Тузлалъка”, Преслав — Епохи, 1998 (2003), 3-4, 91-111.

 24. Имало ли е манастири-ергастерии в България през Х век? ― В: Civitas Divino Humana. В чест на професор Георги Бакалов.София, 2004, 457-471.

 25. “Манастирската болница” в местността Аврадака, Преслав в светлината на византийските типици. ― В: Преслав, т. 6. София, 2004, 126-143.

 26. Монасите в българското средновековно общество през IX-X в.: опит за портрет по писмени и археологически данни. ― В: Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia vol. VIII. Образ и Слово. Сборник в чест на проф. А. Джурова. София, 2004, 133-145.

 27. Скалният манастир при Крепча: още един поглед към монашеските практики в България през Х в.—В: Сб. “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”. В. Търново, 2005, 289-305.

 28. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски: археология на писмените свидетелства. – В: Сб. “Културните текстове на миналото: носители, символи идеи. В чест на проф. К. Попконстантинов”. София, 2005, 120-128.

 29. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни.—В: Conférence scientifique internationale ‘La culture monastique dans les Balkans’. Eds. A. Džurova et al. Annuaire de L’Université de Sofia ‘St. Kliment Ohridski’. Centre de Recherches Slavo-Byzantines ‘Ivan Dujčev’, 93 (12), 2005, 267-275 (в съавторство с К. Попконстантинов).

 30. Манастирите при Равна и Караачтеке до Варна в манастирската география на България през ІХ-Х в. — В: Българските земи през средновековието VІІ-ХVІІІ в. Международна конференция в чест на проф. Ал. Кузев. Acta Musei Varnaensis III-2. Варна, 2005, 107-121 (в съавторство с К. Попконстантинов и В. Плетньов).

 31. Literacy, literature and liturgy in Bulgarian monasteries 9th to 10th c.— In: Love of Learning and devotion to God in Orthodox monasteries. Vol. I. 5th International Hilandar Conference Selected proceedings. Cultural Center of Raška, Serbia and the Resource Center for Medieval Slavic Studies, Ohio State University. Belgrade-Columbus, 2006, 145-164. (with K. Popkonstantinov)

 32. St Kliment of Ohrid and his monastery: some more archaeology of the written evidence.—В: Сб. Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова. Studia Balcanica 25. София, 2006, 593-605.

 33. ‘Bypassing Anchialos’: The West Black Sea coast in naval campaigns 11th to 12th c. — В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. София, 2006, 579-597.

 34. Манастирът “на Мостич” и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през Х в. – ИАИ, 2006, 39, 271-287.

 35. Settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 11th c. - В: Годишник на ЦСВП “Иван Дуйчев”, 2006, 95 (14), 129-147.

 36. Рец.: Secular buildings and the archaeology of everyday life in the Byzantine empire, K. Dark (ed.), Oxford, 2004.-В: Mediaevalia Christiana: Средновековен урбанизъм. Т. 2. София, 2007, 173-181.

 37. Changing settlement patterns on the Byzantino-Bulgarian periphery: The North part of the West Black Sea coast 8th to 12th c. – Temporis Signa, Rivista di archeologia della tarda antichità e del medioevo (Spoleto), 2008, III, 15-39.

 38. Space and power on the West Black Sea coast 11th to 12th c.: the sigillographic evidence – В: Юбилеен сборник “100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007)”, Шумен, 2008, 207-225.

 39. Byzantine fortifications and defensive system in the Black Sea area: the West Coast of the Black Sea. — In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

 40. Mesembria (Middle Ages), Monuments- In: Encyclopaedia of the Hellenic world, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

 41. Medieval monasteries on the West Black Sea coast. In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

 42. The Lower Danube in the Byzantine Naval Campaigns in the 12th c. - In: Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos. Vol. XXIV. Cǎlǎraşi, 2008, 269-281.

 43. Манастирите на Покръстителя – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново, 2008., 173-185. (в съавторство с К. Попконстантинов).

 44. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used?-In: Byzantine Trade 4th –12th c. The archaeology of local, regional, and international exchange M. Mango (ed.). Aldershot: Ashagte Publishing Ltd., 2008, 97-117.

 45. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215.

 46. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c.: literary and archaeological fragments. — In: Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. D. Keene, K. Szende and B. Nagy. Aldershot: Ashgate Publishing, 2009, 135-153 (with K. Popkonstantinov)

 47. Bulgarian Landscapes in Medieval Studies: the Last Fifteen Years –In: Annual of Medieval Studies at CEU, 2009, 15, 177-195

 48. Črnomen, Battle of (1371, 26 Sept.) – In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol. 1. Ed. Clifford J. Rogers. New York: Oxford University Press, 2010.

 49. Klokotnica, Battle of– In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol. 2. Ed. Clifford J. Rogers, New York: Oxford University Press, 2010.

 50. Kunovica, Battle near – In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol. 2. Ed. Clifford J. Rogers, New York: Oxford University Press, 2010.

 51. Makry Plagi, Battle – In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol.2. Ed. Clifford J. Rogers, New York: Oxford University Press, 2010.

 52. Tryavna Pass, Battle of – In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol. 3. Ed. Clifford J. Rogers, New York: Oxford University Press, 2010.

 53. Vidin, Siege of – In: Medieval Warfare and Military Technology. An Encyclopedia. Vol. 3. Ed. Clifford J. Rogers, New York: Oxford University Press, 2010.

 54. Новооткрити гробни съоръжения в “Манастира на Мостич” в Преслав –В: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. В. Търново, 2010, 453-467.

 55. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria. – В: Архитектура Византии и Древней Руси. Труды Госудраственного Эрмитажа, LIIII. Санкт Петербург, 2010, 118-132 (with K. Popkonstantinov).

Каталог: userinfo -> 209 -> doc
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Europass автобиография
doc -> Публикации Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. Епохи, 3-4 (1993): 86-91
doc -> Дато и място на раждане: 20. 09. 1968, Габрово Семеен статус: омъжена


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница