Списък на публикациите на доц д-р Севдалина Христова ТурмановаДата01.05.2017
Размер138.18 Kb.
#20359
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на

доц. д-р Севдалина Христова Турманова

кат. „Технология на материалите и материалознание” Университет “Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас

Области на научни интереси- полимери, полимерни мембрани и композити, имобилизиране на активни единици върху полимерни носители, каталитични реакции, плазмено и радиационно присаждане на функционални мономери върху полимерни матрици, екология , адсорбенти.

I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ, СБОРНИЦИ С РЕДАКТОР И ГОДИШНИ ИЗДАНИЯ

1. Костов, Г., С. Турманова, Изследване релаксация на напрежението в радиационно-присадени йонообменни съполимери на полиетен ниска плътност и политетрафлуороетен, Год. У-т “Проф. д-р Ас. Златаров”, 1992, т.XXVII, 19.

2. Карталов П., С. Турманова, Г. Костов, Термостимулиран деполяризационен анализ на радиационно-присадени йонообменни съполимери на полиетен ниска плътност и политетрафлуороетен, Год. У-т “Проф. д-р Ас. Златаров”, 1992, т.XXVII, 25.

3. Kostov G., S. Turmanova, A. Atanasov, Radiation induced grafting of acrylic acid onto low density polyethylene and polytetrafluoroethylene thin films, Research Studies Press, Electronic Materials Series: Electronic, Optoelectronic and Magnetic thin films, Eds. J. Marshall, N. Kirov and A. Vavrek, No 1, UK, 1995, p. 672-676

4. Kostov G, S.Turmanova, A. Atanasov, Properties of cation exchange membranes prepared by radiation grafting of acrylic acid onto low density polyethylene and polytetrafluoroethylene thin films. Research Studies Press, Electronic Materials Series: Electronic, Optoelectronic and Magnetic thin films, Eds. J. Marshall, N. Kirov and A. Vavrek, No 1, UK, 1995.p.676-680.

5. Turmanova S., A. Dimitrova, G. Kostov, E. Nedkov, , Study of the structure of polyethylene and polytetrafluoroethylene radiation grafted ion-exchange copolymers, Macromol. Chem. Phys., 1996, 197, 2973-2981.

6. Ruskov T., S. Turmanova, G. Kostov, Study by Infrared and Mossbauer Spectroscopy of grafted metal complexes of poly(acrylic acid) onto low density poly(ethylenе) and poly(tetrafluoroethylene), Eur. Polym. J., 1997, 33 (8), 1285-1288.

7. Kostov G.,  Turmanova S., Radiation initiated graf copolymerization of 4-vinylpyridine onto polyethylene and polytetrafluoroethylene films and anoin-exchange membranes therefrom, J. Appl. Polym. Sci., 1997, 64, 1469-1475.

8. Turmanova S, A. Trifоnov, O. Kalaidjiev, G. Kostov, Radiation grafting of acrylic acid onto polytetrafluoroethylene films for glucose oxidase immobilizaton and its application in membrane biosensor, J. Membr. Sci., 1997, 127, 1-7.

9. Атанасов А., С.Турманова, М. Великова, Получаване и изследване на свойствата на композиции на основа полиетен високо налягане и рециклиран политетрафлуороетен, Девети Международен Симпозиум „Екология 2000”, 8-10 юни, Бургас, България, 400-405.

10. Georgiev D., S. Turmanova, A. Atanasov, Rheology Ivestigation of Pure and Filled Low Density Polyethylene, 10th Interrational Conferens on Mechanics and Technology of Composite Materials, September 15-17, 2003, Sofia, Bulgaria, 276-281.

11. Godjevargova T., D. Rajeshwar, S. Turmanova, Cluconic acid production in bioreactor with immobilized clucose oxidase plus catalase on polymer membrane adjacent to anion-exchange membrane, Macromol. Biosci. 2004, 4, 950-956.

12. Турманова С., Ат. Атанасов, Катионобменни карбоксилсъдържащи мембрани – получаване и свойства, Научна конференция с международно участие "Стара Загора`2004", 3-4 юни 2004, Сборник доклади, том V, 89-94.

13. Turmanova S, T. Godjevargova, N. Vasileva, Immobilization of urease on cation-exchange membranes prepared by radiation-initiated graft copolymerization of acrylic acid on polyethene thin films, Polymer Bulletin, 2005, 55(6), 467-475.

14. Турманова С., Ат. Атанасов, Приложение на радиационно-присадени йонообменни мембрани в електродиализни процеси, Научна конференция с международно участие "Стара Загора`2005", 2-3 юни 2005, Сборник доклади, том I, 294-299.

15. Годжевъргов Л., Ат. Атанасов, С. Турманова, Получаване на полиетиленово фолио с подобрени свойства чрез радиационна модификация с β-лъчи, Научна конференция с международно участие "Стара Загора`2005", 2-3 юни 2005, Сборник доклади, том I, 282-287.

16. Неделчев Н., С. Турманова, Автоматизирана компютърна система за обработка на данни от диференциална сканираща калориметрия, Научна конференция с международно участие "Стара Загора`2006", 1-2 юни, 2006, Сборник доклади том III,137-141.

17. Turmanova S., Kr. Vassilev, A. Atanasov, Synthesis and properties of metal complexes of radiation grafted carboxyl containing copolymers, J. Appl. Polym. Sci., 2006 ,102(2), 1658-1665.

18. Vasileva N., Tz. Godjevargova , V. Konsulov , A. Simeonova , S. Turmanova, Behavior of immobilized glucose oxidase on membranes from polyacrylonitrile and copolymer of methylmethacrylate-dichlorophenylmaleimide, J. Appl. Polym. Sci., 2006 , 101(2), 4334-4340.

19. Turmanova S., At. Atanasov, Forming complexes of carboxyl-containing copolymers with metal ions: electrochemical and physicomechanical properties, Journal of the University of Chem.Technology and Metallurgy, 2007, 42 (1), 423-428.

20. Turmanova S., Complexes of Heavy Metals with Nitrogen Containing Copolymers - Electrochemical and Physicomechanical Properties, eXPRESS Polymer Letters, 2007, 1(9), 585-593.

21. Vassilev Kr., S. Turmanova, Complexes of poly(2-N,N-dimethylaminoethyl) methacrylate with heavy metals I. Preparation and properties, Polymer Bulletin, 2008, 60(2-3), 243-250.

22. Vassilev Kr., S. Turmanova, Complexes of poly(2-N,N-dimethylaminoethyl) methacrylate with heavy metals II. Epoxidation of cyclohexene with tert-butylhydroperoxide, Polymer Bulletin 2008, 60(4), 467-475.

23. Turmanova S., Kr. Vassilev, St. Boneva, Preparation, structure and properties of metal complexes of copolymers of poly-4-vinylpyridine radiation grafted onto polymer films, Reactive & Functional Polymers, 2008, 68(3) 759-767.

24. Turmanova S., A. Dimitrova, L. Vlaev, Comparison of water absorption and mechanical behaviors of polypropene composites filled with rice husks ash, Polymer – Plastics Technology and Engineering, 2008, 47(8), 809-818..

25. Turmanova S., M. Minchev, Kr Vassilev and G. Danev, Surface grafting polymerization of vinyl monomers on poly(tetrafluoroethylene) films by plasma treatment, Journal of Polymer Research, 2008, 15(4), 309-318.

26. Turmanova S. Ch., S. D. Genieva., L. T. Vlaev, A. S. Dimitrova, Non-isothermal degradation kinetics of filled with rice husk ahs polypropylene composites, eXPRESS Polymer Letters, 2008, 2 (2), 133-146.

27. Turmanova S., A. Dimitrova, L.Vlaev, Study of polypropene composites filled with rice husks ash, Oxidation communications, 2008, 31 (2), 465-481.

28. L. Vlaev, S.Turmanova, A.Dimitrova, Kinetics and thermodynamics of water adsorption onto rice husks ash filled polypropene composites during soaking Journal of Polymer Research,16 (2), pp. 151-164, 2009

29. Genieva S.D., S. Ch. Turmanova, A. S. Dimitrova and L. T. Vlaev Thermal Degradation of rice husks and characterization of the products, Journal Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, 93 (2), 387-396.

30. Turmanova S., Nano-structured catalysts immobilized onto polymer matrices-Microreview, Macromolecules: An Indian Journal, 2008, 4(1), 106-112.

31. Антония Димитрова, Севдалина Турманова, Изучаване на полипропенови композити напълнени с биоорганичен и неорганичен пълнител, Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2008, XXXVII (1), 36-41

32.  Vassilev Kr., S.Turmanova, Marina Dimitrova, St.Boneva, Poly(propylene imine) dendrimer complexes as catalysts for oxidation of alkenes, European Polymer Journal, 2009 , 45(8), 2269-2278.


33. С. Гениева, С. Турманова, А. Илиева, Л. Влаев, Изследване хидродинамиката на реактор кипящ слой за пиролиз на оризови люспи, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, 2009, т. XXXVIII (1), 17-23.

34. Антония Димитрова, Севдалина Турманова, Физикомеханични отнасяниа на полиетенови композити, напълнени с оризови люспи, Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 2009, XXXVII (1), 50-54.


35. S. Ch. Turmanova, S. D. Genieva, L. T. Vlaev, Thermal Degradation of Rice Husks: Structure, Morphology, Thermal and Kinetics Characteristics - review, Chemical Technology-An Indian Journal, 2009, 4 (1).


36. M. Dimitrova, S. Turmanova, Kr. Vassilev, Complexes of glutathione with heavy metals as catalysts for oxidation, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2010, 99(1), 69-78.

37. S.Turmanova, D.Paneva, I.Mitov, Study of iron (III) polymer complexes using Moessbauer spectroscopy  Polymer Bulletin, 2010,64(9),891-905,

38. M. Dimitrova, Kr. Vassilev, S. Turmanova, R. Milina, Catalytic activity of histidine-metal complexes in oxidation reaction, Australian Journal of Chemistry, submitted, 2010


II. МОНОГРАФИИ

1. L. T. Vlaev, S. Ch. Turmanova and S. D. Genieva, Chapter 12. Products and Applications of Pyrolyzed Rice Husks: Structure, Morphology, Thermal, Kinetics and Physicomechanical Characteristics, in Pyrolysis: Types, Processes, and Industrial Sources and Products, Eds. Walker S. Donahue and Jack C. Brandt, Nova Science Publishers, New York, p.267-323, 2009.

2. Svetlana Genieva Sevdalina Turmanova and Luybomir Vlaev: Utilization of rice husks and the products of its degradation as fillers of polymers in Cellulose Fibers, Bio-, and Nano- Polymer Composites Part II: Cellulosic Fiber Reinforced Polymer Composites. Eds. K.Kalia et al. Springer 2010 ( in press).

3. Sevdalina Turmanova and George Kostov, Chapter 2. Advances in Poly(tetrafluoroethylene) Improved Compounds-Structure, Properties and Applications in Advances in Chemistry Research. Volume 7 Eds. James C. Taylor, Nova Science Publishers, New York, p.(on line), 2010.


III.ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

1. Костов Г., С. Турманова, Получаване и свойства на радиационно-присадени съполимери на акрилова киселина върху полиетенови и политетрафлуороетенови филми, Сб. Рез. XI Нац. Симп. “Полимери 93”, 7-9 окт. 1993, Варна, П-1.15, 26.

2. Турманова С., А. Трифонов, О. Калайджиев, Г. Костов, Мембрана за биосензор, Сб.Докл. Втора национална конференция по химия , 12-14 апр. 1995, Пловдив.

3. Димитрова А., С. Турманова, Г. Костов, Е. Недков, Изследване на структурата на радиационно-присадени йонообменни мембрани на основа полиетен ниска плътност и политетрафлуороетен, Сб.Докл. Втора национална конференция по химия, 12-14 апр. 1995, Пловдив, 295, V/71.

4. Kostov G., S. Turmanova, Radiation Initiated Graf Copolymerization of 4-vinylpyridine onto Polyethylene and Polytetrafluoroethylene Thin Films, 9th Int. conf. on Vacuum, Electron and Ion Technology, 14-18 Sept. 1995, Sozopol, PA 68, 60.

5. Kostov G., S. Turmanova, Properties of Anion-Exchange Membranes obtained by Radiation Grafting of 4-vinylpyridine onto Polymer Films, 9th Int. conf. on Vacuum, Electron and Ion Technology, 14-18 Sept. 1995, Sozopol, PA 69, 61.

6. Костов Г., С. Турманова, Радиационно-присадителна съполимеризация на функционални мономери върху полиетенови и политетрафлуороетенови филми и мембрани на тяхна основа, Сб. Рез. XII Нац. Симп. “Полимери 96”, 17-19 окт. 1996, София.

7. Турманова С., Г. Костов, Електрохимични свойства на радиационно-присадени йоно­обменни мембрани на основа полиетен и политетрафлуороетен, Сб. Докл. Четвърта национална конференция по химия, 14-16 апр. 1998, Пловдив, I/14, 23.

8. Турманова С., А. Атанасов, Получаване и свойства на радиационно-присадени йонообменни мембрани, Сб. Рез. XIII Нац. Симп. “Полимери 99”, 23-25 септ. 1999, Бургас, V-П-4.

9. Атанасов А., С. Турманова, Получаване и изследване свойствата на композиции на основа полиетен високо налягане и регенериран политетрафлуороетен, Сб. Рез. XIII Нац. Симп. “Полимери 99”, 23-25 септ. 1999, Бургас, III-П-9.

10. Турманова С., Ат. Атанасов, Получаване и свойства на метални комплекси на радиационно-присадени съполимери, Сб.докл.Пета национална конференция по химия, 29 септ. – 1 окт. 2004, София, 8Д3, 217.

11. Турманова С., Ат. Атанасов, Радиационно-инициирана присадителна съполи­меризация на акрилова киселина върху полиетенови и политетрафлуороетенови филми: комплексоване с метални йони и електрохимични свойства, Сб.Докл. Научна конференция с международно участие ”60 години катедра Неорганична химия”, 11 ноември 2005, София.

12. Turmanova S. Study by Mossbauer Spectroscopy of iron (III) containing polymer complexes, International Scientific Conference 60th Anniversary of the Department of Physical Chemistry, Sofia, November 23, 2007, I.P21.

13. A.Dimitrova, S. Turmanova, L.Vlaev Study of polypropene composites filled with rice husks, International Scientific Conference 60th Anniversary of the Department of Physical Chemistry, Sofia, November 23, 2007, II.P24.

14. Kr. Vassilev and S. Turmanova, Poly(propylene imine) Dendrimer Complexes as Catalysts for Oxidation of Alkenes, 16th National Symposium ‘Polymer 2008’, 10−14 September 2008, Sofia, BULGARIA , 279, 5-P16.

15. A. Dimitrova, S. Turmanova, L. Vlaev Study of non-isothermal degradation kinetics of filled with rise husk ash polypropene composites, 16th National Symposium ‘Polymer 2008’, 10−14 September 2008, Sofia, BULGARIA ,468, 11-5-P12.

16. L. T. Vlaev, S. D. Genieva, S. Ch. Turmanova, A. S. Dimitrova, Ecological utilization of wasted rice husks, 2nd International Symposium of Chemistry and Environment, September 16-19, 2009, Bar, Montenegro (Poster).

17. S. Ch. Turmanova, S. D. Genieva, A. S. Dimitrova, L. T. Vlaev, Mechanical behavior of polypropylene composites filled with rice husks ash, Proc. 12th Int. Conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria, p.431-437 (full text).

18. S. Ch. Turmanova, S. D. Genieva, A. S. Dimitrova, L. T. Vlaev, Application of the rice husks and rice husks ash as a fillers of polypropene composites, VI International congress “Machines, technologies, materials, February 18-20, 2009, Sofia, Bulgaria, p.42-44 (full text).

19. M.A.Dimitrova, S. Ch. Turmanova, Kr.G.Vassilev, Complexes of histidine with heavy metals as catalysts for oxidation, 2nd International Symposium of Chemistry and Environment, September 16-19, 2009, Bar, Montenegro PS1 11, p.66, 2009 (Poster).

20. S. Turmanova , S. Genieva, A. Dimitrova, L. Vlaev, K.Vassilev, Polyethylene composites filled with rice husks ash. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia,PPM-12 , p.180, 2010 (Poster).

21. Emilya Ivanova, Ivaylo Dimitrov, Sevdalina Turmanova Study of novel, self-associating hybrid copolymers contaning thermosensitive and polypeptide blocks. XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, PPM-13, 181, 2010 (Poster)
IV.Учебници

2009 год.- Записки по „Технология на полимерите”-С.Турманова, Ат.Атанасов, Печатна база при Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”.

2007 год.- Записки по „Полимерни материали”- Ат.Атанасов и С.Турманова, Печатна база при Университет „Проф. д-р Ас. Златаров.
V.Цитати

Към 15.09.2010 са забелязани ~100 цитата по научните публикаци.


VI. Изготвени рецензии на научни трудове за публикуване в чужди списания

~20 рецензии на статии в чужди периодични списания. Journal of Applied Polymer Science, Journal of Membrane Science, Process Biochemisty, Journal of Polymer Research, European Polymer Journal и др.

Доц. д-р Севдалина ТурмановаавтобиографияЛична информация
Име
Доц. д-р инж.Севдалина Христова Турманова

Адрес
Бургас, ул. Оборище 108, ет.4 вх. 1

Телефон
858 247 GSM 0888403296
Националност
българскаДата на раждане
28.09.1965г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
1992 - 1996г. – редовен докторант при У-т „Проф. д-р Асен Златаров”.

1997 - 2002. – научен сътрудник в Научно-изследователския център при У-т „Проф. д-р Асен Златаров”.

2002г. - 2007г. – гл.асистент в к-ра „Технология на материалите и материалознание” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

2008 г. - 2009г. – доцент в к-ра ” Технология на материалите и материалознание” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.
• Име и адрес на работодателя
У-т „Проф. д-р А. Златаров”, ул. „Проф. Я. Якимов” №1, Бургас

• Вид на дейността или сферата на работа
преподавател

• Заемана длъжност
доцент

• Основни дейности и отговорности
Водене на лекции и упражнения за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, студентски учебни практики и обучение на дипломанти
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1983-1986

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висше образование: ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, специалност „Технология на полимерите


• Основни предмети/застъпени професионални умения
технология на полимерите, преработка на полимери, химия и физика на полимерите, структура и свойства на полимерни материали

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1997 г., 01.05.06.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Докторска дисертация: тема: “Радиационно присадени съполимери на основа полиетен и политетрафлуороетен и мембрани на тяхна основа”, защитена пред СНС по Химия и технология на полимерите и полимерните материали” при ВАК.


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици
• Четене
Руски , английски и френски

• Писане
Руски , английски

• Разговор
Руски, английски
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Добри организационни умения и компетенции.

Работа в екип от специалисти.

Умения при създаване на проекти, работни екипи.

Секретар на Академичния съвет на Университет ”Проф.д-р Асен Златаров”

Регионален представител на Българска Академия на Науките за Бургас и Бургаска област

Член Клуб „Жени в науката”, към Черноморска женска асоциация


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Участие в научно-изследователски проекти:

 Като ръководител:

4 проекта, финансирани от НИС при У-т „Проф. д-р Асен Златаров”.

 Като член на работен колектив:

над 15 проекта, финансирани от НИС при У-т „Проф. д-р Асен Златаров”.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност

Добра работа с компютър – Internet, MS Office, Excel, Power point, Corel Draw и др.Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.


Свидетелство за управление на МПС
да
Допълнителна информация
Омъжена с две деца


Приложения
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница