Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”Дата28.12.2016
Размер165.7 Kb.
#11457
Списък на публикациите

на доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м.

Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”

Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
за участие в конкурс за професор

по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, обявен в ДВ, бр. 9 / 02.02.2016 г.

I. Учебници, учебни помагала и монографии:


 1. Ю. Маринова, Св. Димитрова. Проблеми на медицинската етика - учебно ръководство за практически занятия за студенти по медицина; под ред. на доц. д-р Ст. Маркова, Стара Загора, 1993, 101.

 2. Симидчиев Ал., Св. Димитрова, Ст. Маркова, Т. Попова. Основи на общата медицинска практика, ръководство за студенти по медицина и лекари, специализиращи обща медицина; под ред. на: Е. Шипковенска и Дж. Джолис, Отечество, София, 1998, 139.

 3. Димитрова Св., Информираното съгласие в медицинската практика. Алфамаркет, Стара Загора, 2003, 104. (монография)

 4. Атанасов, Н. Лазаров, А. Атанасов, С. Димитрова, Н.Янков. Въведение в "Mедицина, основана на доказателства". ЕТ “Васил Петров -ВАП”, Пловдив, 2004, 271. (монография)

 5. Грънчарова Г., Ю. Маринова, К.Пеева, Св. Димитрова, Г. Велева. Въведение в медицинската статистика, учебно помагало за студенти по медицина и бакалаври по здравни грижи, Алфамаркет, Стара загора, 2004, 124.

 6. К. Пее­ва, Ю. Маринова, Св. Димитрова. Практически упражнения по биостатистика, учебно помагало за студенти по медицина и бакалаври по здравни грижи, “Контраст”, Стара Загора, 2006, 56.

 7. Димитрова Св., Б. Торньова, Т. Стойчева, Ж. Иванова-Канева, Д. Иванова. Учебно помагало по хосписни палиативни грижи, Издателска къща "АБ" ЕООД, 2007, 61.

 8. Пеева К., Ю. Маринова, Св. Димитрова, Практически упражнения по биостатистика, учебно помагало за студенти по медицина и управление на здравните грижи, (второ допълнено и преработено издание), “Контраст”, Стара Загора, 2009, 80.

 9. Петков Г., Г. Костадинова, Св. Димитрова, Ч. Митева, А. Илиев. Защита при бедствия и първа долекараска помощ, учебник за студентите от специалностите в Аграрен факултет, под общата редакция на проф. дсн Георги Петков, Академично издателство, Тракийски университет, Стара Загора, 2009, 117.

 10. Димитрова Св., Промоция на здравето, учебник за студенти от специалност „Социални дейности”, Академично издателство, Тракийски университет, Стара Загора, 2013, 90.


II. Дисертация; автореферат


 1. Димитрова Св. Информираното съгласие в медицинската практика - етични процедури. Автореферат дисертация, 2002, МФ, ТУ, Стара Загора, 52.


III. Научни публикации в периодични научни списания и рецензирани научни сборници:

А. Преди придобиването на научно звание «Доцент» (до 2004 включително):


 1. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева, Б. Димитрова. Мнение на гражданите относно културата на медицинското обслужване в стационара. Годишник на ВМИ , том 2, 1992, 131-138.

 2. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева. Качества на асистентите в медицинските ВУЗ по мнение на студентите. Годишник на ВМИ, том 2, 1992, 139-144.

 3. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева. Рискови фактори, свързани с начина на живот сред студентите-медици. Годишник на ВМИ, том 2, 1992, 145-150.

 4. Маринова Ю., Св. Димитрова, К. Пеева. Студентите и някои проблеми на лекарската тайна. Стара Загора, Годишник на ВМИ, том 2, 1992, 151-156.

 5. Димитрова Св., Ю. Маринова, Ст. Маркова, Б. Трифонова. Заболяемост и риск за социално-значими заболявания при студенти-медици. Годишник ВМИ, том 2, 1992, 157-162.

 6. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, К. Пеева, Б. Димитрова. Някои аспекти на лекарския морал през погледа на студентите-медици от V курс на ВМИ, Стара Загора. Годишник на ВМИ, том 3, 1992, 231-236.

 7. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, Б. Кирова, Р. Димитрова. Някои икономически аспекти при лечението на рака на маточната шийка, Годишник ВМИ том 3, 1992, 237-242.

 8. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, К. Пеева, Б. Димитрова. Мнение на гражданите относно културата на медицинското обслужване в дома на болните. Годишник на ВМИ, том 3, 1992, 249-254.

 9. Маркова Ст., К. Пеева, Ю. Маринова, Св. Димитрова, Б. Димитрова. Мнение на гражданите относно културата на медицинското обслужване в стоматологична поликлиника. Годишник на ВМИ, том 3, 1992, 243-247.

 10. Димитрова Св., Ст. Маркова. Информираното съгласие в медицинската практика: мнение на студенти медици. Хигиена и здравеопазване, 1995, 4-5, 3-4.

 11. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова. Отношението на студентите медици към класическия текст на Хипократовата клетва и към неговия осъвременен вариант. Асклепий, 1995, IX, 49-54.

 12. Димитрова Св., Ст. Маркова, Ю. Маринова, К. Пеева. Етика на евтаназията и донорството на органи - мнение на студенти медици. Българска медицина, 1995, III, 5-6, 47-49.

 13. Димитрова Св., Ст. Маркова, Ю. Маринова, Права на хоспитализирания пациент в България - мнение на студенти медици. Хигиена и здравеопазване, 1996, vol XXXIX, 2, 11-12.

 14. Димитрова Св. Исторически поглед към принципа на информираното съгласие. Седма национална конференция "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки", Стара Загора, 6-7.6.1996., Сборник доклади, том 2, 311-315.

 15. Маркова Ст., К. Пеева, Св. Димитрова, Б. Димитров. Рискови фактори за социално значими заболявания при студенти-медици. Годишник на ВМИ, том 6, 1996, 27-28.

 16. Маркова Ст., Б. Димитрова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева. Мнение на гражданите относно културата на медицинското обслужване в поликлиниката. Годишник на ВМИ, том 4, 1996, 39-40.

 17. Маринова Ю., Св. Димитрова, Ст. Маркова, К. Пеева. Студентите-медици и някои проблеми на обучението във Висш медицински институт. Годишник на ВМИ, том 4, 1996, 43-44.

 18. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева. Отношение на студентите-медици към някои нови аспекти на здравната политика. Годишник на ВМИ том 4, 1996, 45-46.

 19. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева. Личността на асистента във ВМИ през погледа на студентите. Годишник на ВМИ, том 6, 1996, 53-54.

 20. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, К. Пеева, Мнение и отношение на студенти медици по някои основни морално-етични и деонтологични проблеми в медицината. Годишник ВМИ, том 6,1996, 55-56.

 21. Маркова Ст., Ив. Бангьозов, Св. Димитрова. Пациентите "за" и "против" частната лекарска практика. Годишник на ВМИ, том 6, 1996, 57-58.

 22. Маркова С., С. М. Димитрова, К. Г. Пеева и Б. Д. Димитров. Динамични промени на най-честите злокачествени новообразувания за период от 9 години в района на ОД - Стара Загора. Годишник на ВМИ, том 6, 1996, 59-60.

 23. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова, Б. Димитров. Състояние и перспективи на преподаването по медицинска етика във ВМИ, Стара Загора. Информация за ръководни кадри в здравеопазването, 1996, год. XXVII, 3-4, 33-40.

 24. Димитрова Св., Ст. Маркова, Д. Кирова, К. Пеева. Рак на млечната жлеза - структурен и динамичен анализ за района на Онкологичен диспансер - Стара Загора за 10-годишен период, Социална медицина, 1996, 2, 11-13.

 25. Пеева К., Ст. Маркова, Св. Димитрова, Ю. Маринова. Тютюнопушенето сред студентки медички. Социална медицина, 1996, 1, 13-16.

 26. Маркова Ст., К. Пеева, Св. Димитрова, Ю. Маринова. Тютюнопушене и лична активност за здравето като компоненти на здравното поведение на студенти по медицина. Българска медицина, 1996, IV, 1-2, 50-53.

 27. Маринова, Ю., Ст. Маркова, Св. Димитрова, К. Пеева. Студентите по медицина и етичните проблеми на новите технологии за човешко възпроизводство и експериментите с човешки зародиш. Българска медицина, 1996, 3-4, 89-92.

 28. Димитрова Св., Ст. Маркова. Медицина, центрирана към личността на пациента. Съвременна медицина. 1998, XLIX, 4: 21-24.

 29. Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова. Иновации в обучението по социална медицина в катедра “Социална медицина и обществено здраве”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. Сборник доклади Девета национална конференция “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, Стара Загора, 1998, том 1, 244-249.

 30. Димитрова Св., Общата медицинска практика в Европа - опитът на Холандия и Великобритания. Медицински преглед: секция Информация за ръководни кадри в здравеопазването и медицинската наука, 1998,.2, 3-9.

 31. Димов П., В. Маринов, Св. Димитрова, К. Пеева, А. Стефанов., Д. Михайлов, Г. Стоянов. Първи резултати от мненията на специализанти по обща медицина за процеса на обучение в модула по оториноларингология. Сборник доклади “Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки”, СУБ - клон Стара Загора, 1999, том 2, 333-337.

 32. Симидчиев Ал., Св. Димитрова. Развитие на общата медицина в България - обективна необходимост. Обща медицина 1999, бр.2-3, 3-5.

 33. Димитрова Св., Концепцията за здравната превенция и здравната промоция в общата медицина. Обща медицина, 1999, бр.2-3, 31-33.

 34. Димитрова Св. Обучение в умения за общуване - част от модула “Основи на общата медицина” при специализацията в Медицински факултет, Стара Загора.Бюлетин на БПА, 1999, VII, 4, 37-38.

 35. Markova St., J. Marinova, Sv. Dimitrova, B. Dimitrov. Opinions and Attitudes of Medical Students Towards Basic Principles of the Hippocratic Oath. Ethics&Medicine 1999; 15: 66-69.

 36. Димитрова Св., К. Тодорова, М. Проданова, М. Пенкова, В. Попзахариева. Нагласа и отношение на амбулаторни пациенти към извънболничната помощ. Обща медицина, 2001, 1, 6-8.

 37. Демирева К., Св.Димитрова, С. Димова, Р. Сандева. Насоки за промяна на образователната система по медицина у нас. Българска медицина, 2, 2001, 29-30.

 38. Михайлова, Д., Св. Димитрова, Г. Велева, Ю. Маринова, К. Пеева, М. Тодорова, П. Константинов, Е. Влаев. Правилата за добра медицинска практика и качеството на медицинското обслужване в работата на общопрактикуващия лекар. Българска медицина, 2001, 5, 29-31.

 39. Велева, М. Тодорова, Д. Михайлова, К. Пеева, Ю. Маринова, Св. Димитрова. Организационни аспекти в дейността на общопрактикуващия лекар в условията на задължително здравно осигуряване. Социална медицина, 2001, 3, 31-33.

 40. Маринова, К. Пеева, В. Попзахариева, Св. Димитрова, Г. Велева, Д. Михайлова. Семейно планиране и здравно осигуряване. Социална медицина, 2001, 4, 24-26.

 41. Димитрова Св., К. Пеева, Ю. Маринова, Д. Михайлова, Г. Велева, М. Тодорова. Мнение на лекари относно информационния компонент в процеса на информирано съгласие. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 39-41.

 42. Димитрова Св., Ст. Маркова, Болнични декларации за информирано съгласие. Социална медицина, бр. 3, 2002, 40-41.

 43. Велева, Г., К. Пеева, Д. Михайлова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, М. Тодорова, Вторият Национален рамков договор - новите възможности и предизвикателства за общопрактикуващия лекар. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 41-43.

 44. Константинов, П., Е. Влаев, В. Попзахариева, Г. Велева, Св. Димитрова, Д. Михайлова, Ю. Маринова, К. Пеева, М. Тодорова. Обучението по Обща медицина в Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора за периода 1997-2000 г. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 44-45.

 45. Попзахариева, В., К. Пеева, Ю. Маринова, Г. Велева, Св. Димитрова, Д. Михайлова, М. Тодорова. Взаимодействие между Общопрактикуващите ле-ка-ри и специализираната извънболнична помощ. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 64-66.

 46. Димитрова Св., К. Пеева, Ст. Маркова. Предложение за единна рамка на декларация за информирано съгласие при определена медицинска процедура, Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ - МФ - Стара Загора”, Том 1, 2002, 267-271.

 47. Петков Г., П Чакърова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, Д. Сиврев, Р. Чакъров, Ж. Здравкова, К.Костов. Детската смъртност в република България - структура и еволюция през последните 30 години, Педиатрия, 2, 2002, 44-47.

 48. Попзахариева В., Св. Димитрова, П. Константинов, Е. Влаев, К. Пеева. Следдипломно обучение по обща медицина - развитие и адаптация към новите необходимости на здравеопазната система, Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ - МФ - Стара Загора”, Том 2, 2002, 228-231.

 49. Димитрова Св., Ст. Маркова, Ю. Маринова, К. Пеева. Мнение и отношение на пациенти към писменото документиране на информираното съгласие, Социална медицина, 4, 2003, 36-37.

 50. Димитрова Св., Даскалова-Зафирова Е. Някои стресогенни фактори в ситуацията на общопрактикуващия лекар. Сборник доклади на Първа национална трипартитна конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса, Конфедерация на независимите синдикати в България, София, 2003, 89-92 .

 51. К.Пеева, Юл. Маринова, Г. Велева, Св. Димитрова, П. Минева. Динамика на смъртността от мозъчно-съдови заболявания - сравнителен анализ за България и Европа, Сборник доклади “Профилактика на социално значими заболявания”, Pro otology, Supplement:8, 2003, 78-80.

 52. Димитрова Св., Проданова М. Необходимостта от скрининг за артериална хипертония. Обща медицина, бр.4, 2003, 9-11.

 53. Димитрова Св., Р.Сандева, Св.Димова, К. Демирева. Съвременни данни за нововъведения в медицинското образование, Социална медицина, 3, 2004.

 54. Манолова И., М. Иванова, Св. Димитрова. Диагностична стойност на АНА теста върху HEp-2 при системните заболявания на съединителната тъкан, Ревматология, 2-3, 2004, 47-51.

 55. Pellicano, I. Mladenova, S.M.Dimitrova, C.M. Bruno, C. Sciacca, M. Rizzetto. The epidemiology of Hepatitis C virus infection. Minerva gastroenterologica e dietologica 2004; 50:1-7.

 56. Dimitrov, B. D., S. Markova, K. G. Peeva, and S. M. Dimitrova. Regional patterns of most frequent malignant tumours over the period 1982-1990 (oncologic dispensary, Stara Zagora, Bulgaria). Archives of the Balkan Medical Union, Vol 39, Issue 1, March 2004, 27-28. IF2004= 0.100. SJR2004= 0.1, Retrieved from www.scopus.com


Б. След придобиването на научно звание «Доцент»:


 1. Димитрова Св., Д. Комсийска, В. Стоянов. Информираното съгласие в Университетска болница, гр. Стара Загора - проучване при пациенти. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, 139-142.

 2. Пеева К., Сл. Йорданова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Чамова, Продължаващо обучение в областта на информационните технологии при общопрактикуващи лекари. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, 133-135.

 3. Маринова Ю., К. Пеева, Св. Димитрова, Сл. Йорданова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Семейното планиране в дейността на общопрактикуващия лекар. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, 129-132.

 4. Чамова Г., Б. Парашкевова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, К. Пеева, Организирано от Старозагорската църковна община здравеопазване през Националното възраждане. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, 175-178.

 5. Парашкевова Б., Св. Димитрова, Ю. Маринова, Сл. Йорданова, К. Пеева, Г. Чамова, Отношение и поведение на общопрактикуващите лекари към хомеопатията. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, 136-138.

 6. Петков, Г., П. Чакърова. Ю. Маринова, С. Димитрова, К. Пеева, М. Христозова, Р. Чакъров, К. Костов, Д. Сиврев, Д. Лазаров, Р. Маринов, В. Йовчева, Б. Недев, Е. Костадинова, Ж. Здравкова, М. Панайотова, Г. Сарайлиева, Ив. Божкова. Еволю­ция на някои демографски показатели през последните 33 години и демо­гра­ф­ската криза в България. Педиатрия, 2006, 46(1), 25-30+4. IF - 0.100. Retrieved from www.scopus.com.

 7. Димитрова Св., Д. Комсийска, В. Стоянов. Пациентите за болничното информирано съгласие. Здравни грижи, 4, 2006, 18-23.

 8. Tornyova B., S. Dimitrova. Implementing interactive methods of teaching in training of nurses at Trakia University, Bulgaria - an empirical study, Trakia Journal of Sciences, 2006, 4 (4): 34-38.

 9. Маринова Ю., Св. Димитрова, Г. Чамова, Б. Парашкевова, К. Пеева. Моралната допустимост на искуствения аборт според студенти по медицина. Етиката в българското здравеопазване, Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София, София, 2007, 312-318.

 10. Димитрова Св., Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева. Информираното съгласие според общопрактикуващи лекари. Етиката в българското здравеопазване, Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София, София, 2007, 359-370.

 11. Пеева К., Ю. Маринова, Св. Димитрова, Г. Чамова, Б. Парашкевова, Обучението по биостатистика в Медицински факултет, Тракийски университет, - Стара Загора, Trakia Journal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, 2008, 168-172.

 12. Чамова Г., Св. Димитрова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, К. Пеева, Лекарският подход към пациента в Древна Месопотамия - исторически поглед, Trakia Journal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, 2008, 173-177.

 13. Димитрова Св., Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова,, К. Пеева, Информираното съгласие като част от обучението по медицинска етика на студенти по медицина, Trakia Journal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, 2008, 188-191.

 14. Маринова Ю., Св. Димитрова, К. Пеева, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Медико-етични аспекти на сексуалното и репродуктивно здраве и права: акценти в обучението на студенти-медици, Trakia Journal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, 2008, 192-196.

 15. Парашкевова Б., Г. Чамова, К. Пеева, Св. Димитрова, Ю. Маринова, Мотивация за използване на хомеопатията в общата медицинска практика, Trakia Journal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, 2008, 197-201.

 16. Димитрова Св., Кр. Бенкова, Ю. Маринова, М. Проданова, Г. Петрова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Принципът на информираното съгласие при възрастни пациенти, Стареене и здраве, доклади от научна конференция, Варна, 15 май 2009, 113-122.

 17. Ю. Маринова, Кр. Бенкова, Св. Димитрова, Б. Парашкевова, В. Маринов, Г. Петрова, Г. Чамова, Случаят Р.П. – една гледна точка към грижата за възрастния човек в специализирана институция, Стареене и здраве, доклади от научна конференция, Варна, 15 май 2009, 196-210.

 18. Петков Г., Ю. Маринова, К. Пеева, Св. Димитрова, Б. Парашкевова, П. Чакърова, В. Маринов, Ж. Здравкова. Еволюция на раждаемостта през последните четири десетилетия в Р. България – ролята на основни медико-социални фактори, Научна конференция с международно участие “Насърчаването на раждаемостта – много­ликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението. бъл­гарският и европейският опит”, Център за изследване на населението при БАН и Национален съ­вет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при Министерски съвет на Репуб­ли­ка България, София, 13-14 март 2009 г. Сборник доклади, С, 2009: 100-112.

 19. Димитрова Св., Ю. Маринова, Предварително планираната грижа – нова концепция за изразяване на респект към автономността на пациента, Социална медицина, 2/3, 2010: 59-61.

 20. Чамова Г., Ю. Маринова, Св. Димитрова, Г. Петрова, Б. Парашкевова, К. Пеева, “Временни правила за устройството на медицинското управление в България” като законодателна основа на българското здравеопазване, Известия, том 16, Сливен, 2010, 53-55.

 21. Маринова Ю., Св. Димитрова, К. Пеева, Г. Петрова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Състояние и перспективи за професионалното развитие на бакалаври по управление на здравните грижи – резултати от емпирично проучване, Известия, том 16, Сливен, 2010, 94-98.

 22. Димитрова Св., Г. Петрова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева, Студентите по управление на здравните грижи за актуалните проблеми на сестринството в Република България, Известия, том 16, Сливен, 2010, 99-101.

 23. Димитрова Св., Г. Петрова, Г. Чамова, Б. Парашкевова, Ю. Маринова, Студентите от Медицински факултет на Тракийски университет и предварително планираната грижа за онкологично болни, Юбилейна научна конференция с международно участие «Здравеопазването през 21 век» 30 септември – 2 октомври 2010 г., Доклади, Издателски център на МУ – Плевен, 2010: 535-538.

 24. Marinova J., Sv. Dimitrova, K. Benkova, B. Parashkevova, G. Chamova, G. Petrova, D. Hristova, Patient’s Rights Expanding Through the Advanced Directives for Health Care and the Bulgarian Reality, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 466-470.

 25. Dimitrova Sv., B. Parashkevova, J. Marinova, Kr. Benkova, G. Petrova, G. Chamova, Respecting Autonomy of the Patient in General Practice – the Opportunities of the Advance Directives, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 471-475.

 26. Parashkevova B., J. Marinova, G. Petrova, Sv. Dimitrova, Kr. Benkova, G. Chamova, N. Nedzhetova, Advanced Health Care Directives – a Document of Clinical Pathway in Bulgaria: Is This Compatible to the Bulgarian Legislation?, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 476-479.

 27. Chamova G., K. Peeva, G. Petrova, J. Marinova, Sv. Dimitrova, B. Parashkevova, D. Petrov, N. Hodzhova, Attitudes of Medical Students to Ethical Conduct Towards Тerminally Ill Patients, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 480-485.

 28. Petrova G., G. Chamova, Sv. Dimitrova, B. Parashkevova, J. Marinova, D. Petrov, K. Peeva, Considering the patients’ advance directive as an aspect of the ethical nursing care at the end of human life, The Trakia Journal of Sciences, Volume 8, Suppl. 2, 2010, 486-490.

 29. Petkov G., J. Marinova, P. Chakarova, Sv. Dimitrova, G. Yordanov, K. Peeva, B. Parashkevova, G. Chamova, V. Marinov, J. Zdravkova, Dynamics of some basic demographic indicators in Bulgaria for the last century, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Volume 8, Suppl. 2, 2010, 453-465.

 30. Dimitrova Sv., J. Marinova, G. Petrova, B. Parashkevova, G. Chamova, M. Prodanova, Advanced Directives as a Final Part of an Advanced Care Planning Process Concerning End-of-Life Care in General Practice – Challenge for the Bulgarian General Practitioner, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, in Times of Financial Crisis, Papazissis Publishers, Athens, 2011: 473-480.

 31. Marinova J., B. Parashkevova, Sv. Dimitrova, G. Chamova, G. Petrova, D. Petrov, Preliminary Decision in Palliative Care for Cancer Patients and The Patients’ Rights – The Bulgarian Oncologists’ Point of View, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration in Times of Financial Crisis, Papazissis Publishers, Athens, 2011: 605-613.

 32. Parashkevova B., J Marinova, Iv.Dobrinov, K. Peeva, E. Birnikova, Sv. Dimitrova, G. Petrova, G. Chamova , Assessment of the rehabilitation potential of drug addicted patients – results from an empirical study, Book of papers presented at the Conference on ”Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration”, 8-10. May 2009, Alexandroupolis, Papazissis Publishers, Athens, 2011: 245-253.

 33. Парашкевова Б., Ю. Маринова, Г. Чамова, Св. Димитрова, Г. Петрова, Продължителността на грижата в съвременната обща медицинска практика: рамка за измерване и възможности за приложение, Юбилейна конференция 50 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и 10 години факултет „Обществено здравеопазване”: Към здравеопазване, базирано на знания и научни резултати, 7-8 Октомври 2011, Scripta Scientifica Medica, Medical University, Varna, volume 43 (7), 2011: 165-168.

 34. Чамова Г., Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова, Теоретични основи и принципи на „Модел за оказване на помощ при хронични заболявания”, Юбилейна конференция 50 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и 10 години факултет „Обществено здравеопазване”: Към здравеопазване, базирано на знания и научни резултати, 7-8 Октомври 2011, Scripta Scientifica Medica, Medical University, Varna, volume 43 (7), 2011: 199-201.

 35. Пеева, К., Д. Петров, Ю. Маринова, Св. Димитрова, Г. Чамова, Б. Парашкевова, Г. Петрова. Образът на университетския преподавател по медицина - желан и реален, Юбилейна конференция 50 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и 10 години факултет Обществено здравеопазване „Към здравеопазване, базирано на знания и научни резултати“, 7-8.10.2011., Варна, Scripta Scientifica Medica, Vol 43 (4), 2011:334.

 36. Galina Petrova, Boriana Parashkevova, Juliana Marinova, Svetlana Dimitrova, Galya Chamova, Damian Petrov, Krum Marinov, A Historical Overview of the Emergence and Development of the Prophylactic Trend in Child Health in the Early 20th Century, 5th Balkan Congress on the History and Ethics of Medicine 11-15 October 2011, Istanbul, Turkey, Abstract and Proceedings book, 2011: 1106-1109.

 37. Димитрова Св., Информация за Осемнадесетата редовна сесия на Международния комитет по биоетика към UNESCO, Социална медицина, 3, 2011: 11.

 38. Маринова Ю., Св. Димитрова, Б. Парашкевова, Кр. Бенкова, Г. Петрова, Г. Чамова, Палиативните грижи в дома на пациента с онкологично заболяване – потребност в общата медицинска практика, Социална медицина, 4, 2011: 12-14.

 39. Boryana Parashkevova, Vanya Tsenkova, Galya Chamova, Juliana Marinova, Svetlana Dimitrova, Galina Petrova, Katya Peeva, Dr' Hrisant Bodurov - Initial Attempt for Public Healthcare During the Bulgarian Revival, Asklepios VI (XXV), Sofia, 2012, 26-30.

 40. Парашкевова Б., С. Алекова, В. Славова, Св. Димитрова, В. Маринов, Ю. Маринова, Съобщаване на лоши новини в работата на общопрактикуващия лекар, Медицински меридиани, година IV, бр. 1, 2013: 34-38.

 41. Маринова Ю., Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Чамова, Г. Петрова, Анализ на съдържанието на жалбите, постъпили в комисията по професионална етика на регионална лекарска колегия Стара Загора – отражение на етичните проблеми, съпровождащи здравната реформата в Р. България, Социална медицина, 2, 2013: 18-20.

 42. Петрова Г., Светлана Димитрова, Родителите за възпитанието на децата в ранна детска възраст -резултати от емпирично проучване, Тридесет и първа научно-технологична сесия на ИНГА, Контакт 2013 „ Гражданската идея в действие”, Сборник статии, 28 юни - София 2013: 186-189.

 43. Димитрова Св., Б. Парашкевова, Г. Чамова, Г. Петрова, К. Пеева, Ю. Маринова, Пациент-центрираната грижа в дефиниции, Социална медицина, 3, 2013: 16-17.

 44. Димитрова Св., М. Проданова, К.Пеева, Приложимост на пациент-центрираната грижа в съвременните български условия, Европейските етични стандарти в българската медицина, сборник статии, София, 2014, 87-90.

 45. Dimitrova Sv., G. Petrova, J. Marinova, B. Parashkevova, G. Chamova, Conflict Management in Bulgarian Nursing Practice – an Empirical Study Results, Trakia Journal of Sciences, 2014, 352-355.

 46. Пеева, К., М. Вуков, Ю. Маринова, Св. Димитрова, Б. Парашкевова, Г. Чамова. Студентска оценка на методите на обучение по биостатистика с SPSS в Тракийски университет. Варненски Медицински Форум, том 3, 2014, приложение 2, с 165-170. Medical University of Varna, Bulgaria, Varna Medical Forum, 2014, vol 3, Suppl 2, pp 165-170.

 47. Dimitrova Sv., V. Hristova, G. Foreva, M. Pashova, M. Prodanova, Balint Method as a Way to Prevent Burnout Syndrome in Nursing Practice, Trakia Journal of Sciences, 2014, 346-349.

 48. Форева Г., В. Христова, Св. Димитрова. Балинтовият подход – представяне на опит и перспективи за развитие, Национална конференция “Психология в медицината”, 7 и 8 февруари 2014, Стара Загора, сборник, 2014, 141-145.

 49. Димитрова Св., В. Христова, Г. Форева. Професионалният дистрес при професионалисти по здравни грижи и възможностите за превенция посредством Балинтовия метод – резултати от емпирично изследване, Национална конференция “Психология в медицината”, 7 и 8 февруари 2014, Стара Загора, сборник, 2014, 146-151.

 50. Dimitrova Sv., Deyan K. Dimitrov, Emphasizing patient centred care in teaching medical ethics to students in nursing, Asclepios, 2014.

 51. Димитрова Св.. Преподаването по дисциплината „Управление на здравните грижи” в Медицински факултет на Тракийски университет – десетгодишен опит и развитие, Варненски медицински форум, том 3, 2014, приложение 2, 160-164.

 52. Димитрова Св., Г. Форева, М. Проданова, Д. Комсийска, К. Пеева. Студенти-медици и бърнаут синдром - емпирично изследване, сп. Известия, СУБ–Сливен, 2014 г., Сливен.

 53. Петрова Г., Хр.Петров, Св. Димитрова. Ролята на патронажното сестринство за подобряване на здравните грижи за деца в кърмаческа възраст, сп. Известия, СУБ–Сливен, 2014 г., Сливен, 73-76.

 54. Атанасова З., Св. Димитрова. Студентите от специалност «Акушерка» за избираемото обучение, допринасящо за формиране на тяхната комуникативна компетентност, Здравни грижи, 3, 2014, 8-14.

 55. Tsokeva Zh., K. Sokolova, S. Dimitrova, M. Valcheva, Physician- Patient Communication about the use of dietary supplements: results of a pilot study, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 2, 2015, 155-159.

 56. Димитрова Св. Прилагане на етичен анлиз в общата медицинска практика, Обща медицина, бр.3, 2016. (под печат).


Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
file -> Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница