Списък на публикациите на проф д-р Димитринка Георгиева ЦонковаДата01.05.2017
Размер163.71 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова
ДИСЕРТАЦИЯ

 1. ЦОНКОВА, Д. Формиране на готовност у студенти за професионална дейност по физическо възпитание и спорт. Автореферат. С., 2005. (за присъждане на ОНС „доктор”).

МОНОГРАФИИ

 1. ЦОНКОВА, Д. Иновативни подходи в модулното обучение по туризъм. С.: Star Way, 2014. ISBN 978-954-8685-24-5.

 2. ЦОНКОВА, Д. Мотивация на ученици за участие в обучението по физическо възпитание и спорт. С.: НСА ПРЕС,2007. ISBN 978-954-718-209-7.

 3. ЦОНКОВА, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006.

 4. ЦОНКОВА, Д., М. Петкова. Дидактическо осигуряване на обучението по физическо възпитание и спорт. С.: Star Way, 2014. ISBN 978-954-8685-23-8.


УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

 1. ЦОНКОВА, Д. Теория и методика на физическото възпитание – учебник. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. ISBN 978-954-524-979-2. 204 с.

 2. ЦОНКОВА, Д. Спортна психологияобзорен лекционен курс. С.: Star Way, 2014. 978-954-8685-20-7.

 3. ЦОНКОВА, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна) – учебник. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. ISBN 978-954-524-953-2.

 4. ЦОНКОВА, Д. Образователни технологии и практики в училище (тематични разработки от обучителни семинари за педагози). С.: Star Way, 2014. ISBN 978-954-8685-21-4.

 5. ЦОНКОВА, Д. Теория и методика на физическото възпитание (лекционен курс): Учебно пособие. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. ISBN 978-954-524-581-7.

 6. Физическо възпитание: Учебник за НУП (колектив). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994.

 7. Теория и методика на физическото възпитание (учебник под ред. на В. Маргаритов). В. Търново: Бойка, 2003.


СЪСТАВИТЕЛСТВО И НАУЧНА РЕДАКЦИЯ НА СБОРНИЦИ

 1. ЦОНКОВА, Д., Й. Йотов. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013. ISBN 978-954-9689-79-2.

 2. ЦОНКОВА, Д. Туристически и спортни практики в училище. В. Търново: Фабер, 2007. ISBN 978-954-775-700-4.

 3. ЦОНКОВА, Д., Й. Йотов. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006.


НАУЧНИ СТАТИИ

  1. ЦОНКОВА, Д. Особености на кариерното развитие във висшето спортно образование. В: Сб. доклади от конференция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”. В. Търново: ИК НВУ „В. Левски”, 2014, с. 132. ISBN 978-954-753-217-5.

  2. TSONKOVA, D. The suggestive method in sport education – theoretical basics and practical application. – В: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2014, Vol.2, №1, p. 105-109. ISSN: 2334-8496, Global Impact Factor for 2013=0.514.

http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/93/235

  1. TSONKOVA, D., K. Dzhambazovski, M. Stardelova. Интерактивна едукациja за туризамВ: Просветно дело, 2014, №3. Скопjе, Македония, с. 134 – 142. ISSN 0350-671.

  2. ЦОНКОВА, Д. Изследване на личностната насоченост като предпоставка за успешна професионална реализация. – В: Психология – теория и практика. Варна: ПСИДО ЕООД, 2014, с.141. ISBN 2367-508Х.

  3. Желев, Н., Д. ЦОНКОВА. Възможности за подобряване на физическата подготовка на курсантите от НВУ „В. Левски“ чрез Кросфит. – В: Сб. 100 години авиационно образование в България. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”, 2014, с. 269. ISBN 978-954-713-216-8.

  4. TSONKOVA, D. Study of sports teachers students’ skills for self-assessment of their professional qualities. – В: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2013, 1 Vol.1, №2, p. 16-20. ISSN: 2334-8496, Global Impact Factor for 2012=3.459.

http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/43/127

  1. TSONKOVA, D. Seventh grade pupils’ motivation to participate in the tourism education module. – В: Studia Universitatts Babe-Bolyai-Romania. Educatio artis gymnasticae, 2013, Vol. 58 (LVІІІ), 3, p 25-30. ISSN 1453-4223. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/811.pdf.

  2. Stardelova, M., D. TSONKOVA, V. Krstevska, N. Panovska, S.Alili, A. Dzhambazovski. Kinesiology in function of the skeletal-muscle deformation prevention at school age. – В: Journal of Process Management – New Technologies (JPMNT), Vol. 1, No.1, 2013, p. 78.

http://www.japmnt.com/index.php/current-issue/86-current-issue/93-volume-1-issue-1. ISSN: 2334-7449, Index Copernicus Journals Master List 2012 ICV 2012: 4.09.

  1. TSONKOVA, D. Factors of the Professional Motivation of the Sport Pedagogues in Bulgaria – В: 6th Baltic Scientific conference “Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p. 80. ISBN 978-9984-9204-6-7.

  2. Tsonkova, P., D. TSONKOVA. Sport Activity in the Family from the Perspective of the People of the Third Age – В: 6th Baltic Scientific conference „Sport Science for Sustainable Society”: Latvian Academy of Sport Education, Riga, 2013, p. 33. http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf, p 33. ISBN 978-9984-9204-6-7.

  3. ЦОНКОВА, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278. ISBN 978-954-718-371-1.

  4. ЦОНКОВА, Д. Сравнителен анализ на постиженията на гимназисти от град Велико Търново по тест за ловкост. – В: Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 158. ISBN 978-954-9689-79-2.

  5. ЦОНКОВА, Д., А. Джамбазовски, М. Старделова, Й. Йотов. Спортно и здравно образование в училище – значение и взаимовръзка. – В: Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 163. ISBN 978-954-9689-79-2.

  6. ЦОНКОВА, Д., М. Петкова. Професионална реализация и компетентност на спортни педагози, обучавани във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново: A&B, 2013, с. 170. ISBN 978-954-9689-79-2.

  7. ЦОНКОВА, Д. Спортнодвигателната дейност – фактор за подобряване на моториката в ранна училищна възраст. В: Юбилейна межд. научна конференция на тема „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 507. ISBN 978-619-208-001-3.

  8. Джамбазовски, А., Д. ЦОНКОВА, М. Старделова. Програма за интензивно възстановяване на спортисти с умора и претренираност. В: Юбилейна межд. научна конференция на тема „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 409. ISBN 978-619-208-001-3.

  9. ЦОНКОВА, Д., Е. Бораджиева. Проблеми на комуникацията обучаем – обучаващ. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143. ISBN 978-954-718-344-5.

  10. ЦОНКОВА, Д. Физическа кондиция на момичета от шести и седми клас (28 години по-късно). – В: Кинезиология’2012. В. Търново: I&B, 2012, с. 97. ISSN 1313-244.

  11. Желев, Н., Д. ЦОНКОВА. Ниво на физическата годност на курсанти след обучение по начална военна подготовка. – В: Кинезиология’ 2012. В. Търново: I & B, 2012, с. 185. ISSN 1313-244X.

  12. TSONKOVA, D. Travelling tourism seminar – a form of continuing professional education of teachers – В: Annual international congress and exhibition: The ministry of education, research, youth and sports & Universyity of Craiova, Romania, 2011, p. 8-12. ISBN 978-973-671-291-3.

  13. ЦОНКОВА, Д. Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. В: Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128. ISSN 1313-244X.

  14. ЦОНКОВА, Д., Д. Анчева. Осведоменост на студентите относно понятието „паневритмия“. – В: Кинезиология’ 2011. В. Търново, I & B LTD, 2011, с. 132. ISSN 1313-244X.

  15. ЦОНКОВА, Д., Н. Желев. Анализ на резултатите от тестовете за силова издръжливост на кандидатите за курсанти в НВУ „В. Левски”. – В: Кинезиология’2011. В. Търново: I&B LTD, 2011, с. 138. ISSN 1313-244X.

  16. ЦОНКОВА, Д. Учебното портфолио в практическото обучение на студентите-спортни педагози. – В: Спорт и наука, 2011, №2, с. 90. ISSN 1310-3393.

  17. ЦОНКОВА, Д., Д. Лалов. Анализ на уменията за презентиране в контекста на комуникативната компетентност на студентите. – В: Сб. 50 години от полета на първия човек в космоса. Т. 2. Д. Митрополия: ИК на НВУ „В. Левски”, 2011, с. 185. ISBN 978-954-713-102-6.

  18. Томова, С., Д. ЦОНКОВА. Актуални тенденции на Wellness линията в спортната анимация. – В: Сб. 50 години от полета на първия човек в космоса. Т. 2., Д. Митрополия: ИК на НВУ „В. Левски“, 2011, с. 191. ISBN 978-954-713-102-6.

  19. Павлов, Д., Д. ЦОНКОВА. Дидактически анализ на учебните програми и обучението на студентите по учебната дисциплина „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” във висшите училища. – В: Спорт и наука, 2011, №6, с. 199. ISSN 1310-3393.

  20. Malchev, M., D. TSONKOVA, Motor Skills Development (Movement, Motor Habit, Motor Skill). – В: Paneurhythmy: Fit, Creative and Social. Bulgarian recreation. St.Cyril and St. Methodius University Press, V. Turnovo, 2010.

  21. Malchev, M., D. TSONKOVA, L. Petrov. Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy. – В: Paneurhythmy: Fit, Creative and Social. Bulgarian recreation. St.Cyril and St. Methodius University Press, V. Turnovo, 2010.

  22. ЦОНКОВА, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – В: Спорт и наука, 2010, №3, с. 72. ISSN 1310-3393.

  23. ЦОНКОВА, Д. Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. – В: Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа. Д. Митрополия: ИК на НВУ В. Левски”, 2010, с. 265. ISBN 978-954-713-094-4.

  24. ЦОНКОВА, Д. Проучване на мотивацията за професионална реализация на млади спортни. – В: Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа. Д. Митрополия: ИК на НВУ В. Левски”, 2010, с. 270. ISBN 978-954-713-094-4.

  25. ЦОНКОВА, Д. Възгледите на проф. д-р Михаил Герасков за обучението по гимнастика в основното училище. – В: Сб. Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа.Д. Митрополия: ИК на НВУ В. Левски”, 2010, с. 278. ISBN 978-954-713-094-4.

  26. ЦОНКОВА, Д. Структура на професионалната спортнопеда­гогическа насоченост. – В: Спорт и наука, 2010, №4, с. 86. ISSN 1310-3393.

  27. ЦОНКОВА, Д. Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2010, с. 61. ISBN 978-954-718-279-0.

  28. Томова, С., Д. ЦОНКОВА. Мотивация на туристическата клиентела за участие в спортноанимационните програми. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2010, с. 285. ISBN 978-954-718-279-0.

  29. Петров, Л., Малчев, М., Д. ЦОНКОВА. Интегративни функции на Паневритмията. – В: 25 години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер, 2010, с. 477.

  30. ЦОНКОВА, Д. Диалогът като принцип на обучение при педагогическата практика на студентите. – В: 25 години Педагогически факултет. В. Търново: Фабер, 2010, с. 482. ISBN 978-954-400-422-4.

  31. ЦОНКОВА, Д. Комуникативната култура на преподавателя като фактор за ефективното обучение на студенти – спортни педагози. – В: Спорт и наука, 2009, №1, с. 114. ISSN 1310-3393.

  32. ЦОНКОВА, Д., Д. Лалов. Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. – В: Сб. 100 години от обявяване независимостта на България. Д. Митрополия: Факултет Авиационен на НВУ В. Левски”, 2008, с. 161. ISBN 978-954-713-092-0.

  33. ЦОНКОВА, Д. Приложение на съвременните образователни технологии в спортното образование. – В: Сб. 100 години от обявяване независимостта на България. Д. Митрополия: Факултет Авиационен на НВУ В. Левски”, 2008, с. 169. ISBN 978-954-713-092-0.

  34. ЦОНКОВА, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. В. Търново, Фабер, 2008, с. 40.

  35. ЦОНКОВА, Д., Е. Бораджиева. Психологически аспекти на предпоставките за професионална деформация при спортни педагози. – В: Военно-научен форум с международно участие „130 години военно образование в България”, 2008, с. 76. ISNN 1313-0390.

  36. Бораджиева, Е., Д. ЦОНКОВА. Конструктивисткият подход в обучението по „Лидерство”. – В: Военно-научен форум 2008 с международно участие „130 години военно образование в България”. В. Търново: ИК на НВУ „В. Левски”. Т. 2, 2008, с. 82. ISNN 1313-0390.

  37. ЦОНКОВА, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С., НСА ПРЕС, 2008, с. 33. ISBN 978-954-718-229-5.

  38. ЦОНКОВА, Д., Е. Бораджиева. Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39. ISBN 978-954-718-229-5.

  39. ЦОНКОВА, Д. Значение на академичната мобилност и международните програми за развитието на общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Спорт и наука, 2007, №3 (извънреден), с. 40. ISNN 1313-0390.

  40. ЦОНКОВА, Д. Педагогическата практика като фактор за развитие на личностните ресурси на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. – В: Кинезиология’ 2007. В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 31. ISSN 1313-244X.

  41. Бораджиева, Е., Д. ЦОНКОВА. Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. – В: Кинезиология’ 2007. В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34. ISSN 1313-244X.

  42. ЦОНКОВА, Д. Съпоставимост и признаване на професионалните квалификации в областта на спортното образование.В: Сб. Европейски стандарти в спортното образование. В. Търново, Фабер, 2007, с. 19. ISBN 978-954-775-799-8.

  43. Богданова, В., Д. ЦОНКОВА. Програми за извънурочна туристическа дейност. Сб. Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, с. 57

  44. ЦОНКОВА, Д. Възможности за внедряване на съвременни образователни технологии в сферата на спортното образование. – В: 50 г. от полета на първия изкуствен спътник на Земята. , Факултет ”Авиационен” на НВУ В. Левски”, 12-13.05.2007, Д. Митрополия.

  45. ЦОНКОВА, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – В: Спорт и наука, 2007, №1, с. 162.

  46. ЦОНКОВА, Д. Обучителните семинари по туризъм – съвременна форма на продължаващо професионално образование на учителите. – В: Туристически и спортни практики в училище. В. Търново: Фабер, 2007, с. 19.

  47. ЦОНКОВА, Д. Професионална компетентност на спортния педагог. – В: Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 54.

  48. ЦОНКОВА, Д. Значение на спортното образование за утвърждаване на здраве в училище. – В: Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие. В. Търново: Бойка, 2006, с. 9.

  49. ЦОНКОВА, Д. Поглед върху кадровото обезпечаване на обучението по физическо възпитание и спорт в град В. Търново. – В: Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. С.: НСА, 2006, с. 47.

  50. ЦОНКОВА, Д. Сравнителен анализ на личностната насоченост при студенти-бъдещи спортни педагози и курсанти от Военновъздушните сили на Българската армия. – В: Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания. Част 2. В. Търново: Фабер, 2006, с. 39.

  51. ЦОНКОВА Д., А. Джамбазовски, Л. Петров. Иновационната функция в професионалната дейност на спортния педагог – В: Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново, В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 14.

  52. ЦОНКОВА Д., Й. Йотов. Изследване нивото на възприетия стрес при предучилищни педагози. – В: Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 62.

  53. Петров, Л, Д. ЦОНКОВА, М. Старделова. Изследване развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. – В: Спорт и наука, 2006, №2 (извънреден), с. 39.

  54. ЦОНКОВА Д., Е. Бораджиева. Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. – В: Спорт и наука, 2006, № 5-6, с. 112.

  55. ЦОНКОВА, Д. Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. – В: Педагогически приноси. В. Търново: Бойка, 2005, с. 222.

  56. ЦОНКОВА, Д. Някои размисли върху педагогическото творчество на съвременния учител по физическо възпитание и спорт. – В: Педагогически приноси. В. Търново: Бойка, 2005, с. 228.

  57. ЦОНКОВА, Д. Самооценка на личностно-професионалните качества на студентите от специалност педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт. – В: Педагогика и методика. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 295.

  58. ЦОНКОВА, Д. Положителен пример за приложение на туристическите практики в съвременното училищно образование. – В: Спорт и наука, 2005, извънреден брой №1, с. 110.

  59. Джамбазовски, А., М. Старделова, Д. КАДИНОВА-ЦОНКОВА. Антропометрично-моторните и функционалните способности на учениците от основното образование. – В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”. Т. 44. Русе, 2005, с. 144.

  60. TSONKOVA, D., Y. Yotov, E. Borajieva. Comparison of results from running on middle trace with the applicants at the class of training pedagogy in physical education. – В: Fizička kultura, Skopje, 2004, No 1, p.79.

  61. ЦОНКОВА, Д. Успеваемостта на студентите като показател за степента на формираната професионална готовност. – В: Формиране на готовност за оцеляване. С.: НСА, 2004, с. 67.

  62. ЦОНКОВА, Д. Оптимизиране на практическата професионална подготовка на студентите спортни педагози. – В: Образованието и изкуството. Т. 3. Шумен: Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2004, с. 320.

  63. ЦОНКОВА, Д. Анализ на резултатите от теста “100 м гладко бягане” на кандидат-студентите за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. – В: Спорт и наука, 2004, № 5, с. 111.

  64. ЦОНКОВА, Д. Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт. – В: Спорт, стрес, адаптация (ІІІ международен научен конгрес). С.: Тип-топ прес, 2004, с. 323.

  65. ЦОНКОВА, Д. Успеваемостта на студентите като показател за степента на формираната професионална готовност. – В: Формиране на готовност за оцеляване. С.: НСА, 2004, с. 67.

  66. Stardelova, M., A. Dzambazovski, D. TSONKOVA. Structure of physical education, structure of the kineziology and the right to become self-governing science. Interdisciplinary aspects of physical activities, Beоgrad, 2003.

  67. Stardelova, M., A. Dzambazovski, D. TSONKOVA., V. Krstevska. Časot po kineziološko zdravstveno ovrazovanie kako glaven faktor vo prevencjata na civilizaciskite bolesti denes. Fis Komunikacije, Nis, 2003.

  68. TSONKOVA, D. Physical condition of the students–future sport teachers. X Medunarodnom naučnom skupu FIS Komunikaciјe, Fakultet fizičke culture, Niš, 24-26. 10. 2003.

  69. ЦОНКОВА, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). – В: Личност, мотивация, спорт. Том 9. С., 2003, с. 79.

  70. Димитров, Л., Д. КАДИНОВА-ЦОНКОВА. Социални умения на учителя по физическо възпитание. – В: Спорт, общество, образование. Том 8. С., 2003, с. 198.

  71. Джамбазовска, М. Д. Мадик, Д. ЦОНКОВА. Кинезиолошко специjалистичко обликуванье на тренингот. Просветно дело, Скопje година LV,Бр.5, 2002, с. 42.

  72. ЦОНКОВА, Д. Физическа готовност на студентите-бъдещи спортни педагози. – В: Кинезиология 2002.Том 2. В. Търново 2002, с.24.

  73. Димитров, Л., Д. КАДИНОВА-ЦОНКОВА. Актуални проблеми на професионалната подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. – В: Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. С., 2002, с.7

  74. КАДИНОВА-ЦОНКОВА, Д., Л. Димитров. Изследване на ценностите за педагогически труд на учителите по физическо възпитание. – В: Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. С.: Сердолик, 2002, с. 14.

  75. ЦОНКОВА, Д. Оптимизиране на професионалната подготовка на студенти чрез изграждане на комуникативно-речеви умения. – В: Спорт, образование, общество. Т.7. С.: НСА ПРЕС, 2002, с. 79.

  76. КАДИНОВА-ЦОНКОВА, Д. Мотивация за професионален избор на студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Сб. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. С.: Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 36.

  77. КАДИНОВА-ЦОНКОВА, Д., М. Мойнова-Гърмидолова. Развитие на моторната активност на първокласниците чрез интегративното обучение. Сб. Личност, мотивация, спорт – спортното образование. С.: Про Спорт, 2002, кн. 2, с. 50.

  78. ЦОНКОВА, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. – В: Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 27.

  79. ЦОНКОВА, Д. Трудовата реализация – критерий за професионалната готовност на учителите по физическо възпитание. – В: Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново: Бойка, 2002, с. 29.

  80. Йотов, Й., Д. ЦОНКОВА, М. Гърдева. Туризмът в бита и живота на студентите от педагогическия ВУЗ. – В: Кинезиология 2002. Т. 1. В. Търново, Бойка, 2002, с. 76.

  81. ЦОНКОВА, Д., М. Джамбазовска, Д. Мадич. От физическа култура към кинезиология. Кинезиология’2002, Том 1, с. 32

  82. КАДИНОВА Д., Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 6. С.: НСА, 2001, с. 178.

  83. КАДИНОВА-ЦОНКОВА, Д. Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс. – В: Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново: Фабер, 2000, с. 21.

  84. Дамянова, М., Д. КАДИНОВА, Е. Кънчева. Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас. – В: Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново: Фабер, 2000, с. 138.

  85. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА. Физическата работоспособност при екстремални условия и антропомаксимологията. – В: Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово: УИ „В. Априлов”, 2000, с. 259.

  86. КАДИНОВА, Д. Изграждане на отношение към спортната дейност в семейството (през погледа на хората от “третата възраст”). – В: Взаимодействие между университетите и неправителствените организации по пътя на интеграция с Европейския съюз. Габрово: Унив. изд. Васил Априлов, 2000, с. 263.

  87. КАДИНОВА-ЦОНКОВА, Д. Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване. – В: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив: Сема 2001, 2000, с. 182.

  88. КАДИНОВА, Д. Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 4. С., НСА „В. Левски”, 1998, с. 99.

  89. КАДИНОВА, Д. Възможности за реализация на спортните интереси при 11-13 годишни ученици. – В: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 246.

  90. КАДИНОВА, Д., Й, Йотов. Изследване на някои личностни способности на студенти от НУП. – В: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 237.

  91. КАДИНОВА, Д. Към въпроса за мотивацията на студенти от специалност Физическо възпитание. – В: Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, кн. 44, В. Търново, 1996, с. 242.

  92. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментално изследване върху възможностите в силова издръжливост при ученици от началния курс. – В: Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 58.

  93. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа. – В: Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 100.

  94. Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. – В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 33.

  95. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. – В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 69.

  96. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Подвижните игри и активната физкултурна и спортна дейност. – В: Начално образование, 1992, №5, с. 43.

  97. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, М. Миленски, И. Ангелова, Разпределение на усилията в супермаратона „Спарта-Атина” (250 км). – В: Доклади от международната научна конференция по лека атлетика. С., 1992, с. 40.

  98. Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Експериментиране на някои методи и средства за оптимално развитие на физическите качества при 6-ученици. – В: Научни трудове НСА „В. Левски”. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 46.

  99. Йотов, Й., К. Миленска, Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио. – В: Научни трудове НСА „В. Левски”. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 56.Каталог: userinfo -> 376 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Europass автобиография


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница