Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010Дата21.07.2016
Размер68.98 Kb.
#120
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на ст.н.с. І ст. дтн. инж. Оханес Сантурджян до края на 2010

Монографии

 1. Т. Христов, Сп. Илиев, О. Сантурджян, И. Нешева. Числени методи за определяне на напреженията и деформациите в хидротехнически съоръжения. Техника, С., 1981. ІІ раздел.

Учебници

 1. Авторски колектив. Хидротехнически съоръжения. 1986 г. ІІІ глава.


Публикации в международни списания.

 1. Santurjian O. “Thermal Studies of Concrete Dams”. Dam Engineering, Vol.ІV. issue 1, 1993. Издава се в UK.

 2. Santurjian O., L. Kolarov, “A Spatial FEM Model of Thermal Stress State of Concrete Blocks with Greep Consideration”. “Computers & Structures”. Vol. 58, № 3, 1996. Издава се в САЩ.

 3. Santurjian O., I. Etimova. “Evaporation From Concrete Blocks Surfaces As A Cooling Measure – Computation And Assessment Of The Effect”. Dam Engineering, Vol. 7, issue 3, 1996.


Публикации в списания у нас с международна редколегия

 1. Сантурджян О., И. Етимова. Един метод за решаване на равнинни гранични задачи чрез неравномерна неортогонална мрежа. Теоретична и прил. механика, № 3, 1986.

 2. Сантурджян О. Числено решение на равнинната контактна задача на термоеластичността за неправоъгълни блокове в напрежения. Теор. и прил. механика, № 2, 1989.

 3. Етимова И., О. Сантурджян. Числено решение на задачата на топлопроводността за блокове от язовирни стени чрез неравномерна мрежа. Теорет. и прил. механика. № 1, 1990.

 4. Santurjian O., I. Etimova, L. Kolarov “Three-Dimensional Modelling of the Thermal Regime and Stresses in Mass Concrete Structures – PC Program Thermostress 5”, J. Theor. Appl. Mech., Year ХХVІІ, № 4, 1997, S.


Публикации в издания на БАН

 1. Сантурджян О. Някои аналитични решения за изследване на температурния режим на масивните хидротехнически съоръжения при едномерна топлопроводимост. Изв. на ИВП, т. Х, 1969.

 2. Кинарев И., О. Сантурджян. Влияние на пълзенето върху термонапрегнатото състояние на бетонните язовирни стени. Техн. мисъл, № 6, 1969.

 3. Сантурджян О. Върху определянето на топлоотделянето на бетона чрез термосен калориметър. Изв. на ИВП, т. ХІ, 1969.

 4. Кинарев И., О. Сантурджян О. Термонапрегнатото състояние на дълъг блок бетониран върху няколко стълбчати блока. Изв. на ИВП, т. ХVІ, 1972.

 5. Сантурджян О. Един метод за определяне на коефициента на температуропроводност на хидротехническия бетон. Техническа мисъл, 5, 1973.

 6. Сантурджян О. Определяне на температурния режим на бетонни блокове с циклически нарастващ обем при двумерна топлопроводимост с помощта на електронно-сметачни машини. Изв. на ИВП, т. ХVІ, 1974.

 7. Симеонов Й., О. Сантурджян . Влияние на температурата върху топлоотделянето на хидротехническия бетон. Техн. мисъл, 21, 1975.

 8. Симеонов Й., О. Сантурджян. Математическо изразяване на топлоотделянето на хидротехническия бетон. Техн. мисъл, 4, 1975.

 9. Сантурджян О. Определяне на термонапрегнатото състояние на бетонни тунелни облицовки с отчитане на пълзенето на бетона. В чест на акад. Димо Велев, БАН, 1975.

 10. Сантурджян О. Термонапрегнато състояние на бетонни блокове върху скална основа с отчитане на пълзенето на бетона. Водни проблеми, 5, 1977.

 11. Сантурджян О. Определяне на напреженията в бетонни язовирни стени по измерени в натура деформации. Водни проблеми, 6, 1977.

 12. Сантурджян О., Изследване на напрегнатото състояние на масивни хидротехнически съоръжения по МКЕ с отчитане на пълзенето на бетона. Водни проблеми, кн. 10, 1978.

 13. Сантурджян О. Термонапрегнато състояние на правоъгълни блокове с посекционно нарастваща височина. Водни проблеми, 1979, кн. 10.

 14. Сантурджян О. Критерий за монолитност на бетонните блокове от язовирни стени при термонапрегнато състояние. Водни проблеми, 1979, кн. 11.

 15. Сантурджян О. Програмен пакет “Термострес 1” за моделиране на температурен режим и термонапрегнато състояние на правоъгълни бетонни блокове, Техн. мисъл, 6, 1986.

 16. Сантурджян О., И. Етимова. Изследване на термонапрегнотото състояние на масивни язовирни стени с разширени фуги. Техн. мисъл, 1, 1987.

 17. Сантурджян О., И. Етимова. Числено решение на равнинната задача на нестационарна топлопроводимост в масивни съоръжения с полигонално сечение чрез неравномерна ортогонална мрежа. Водни проблеми, 21, 1987.

 18. Сантурджян О., И. Етимова. Програма за определяне на температурното поле на посекционно нарастващи блокове с полигонално вертикално сечение. Числени изследвания на точността на апроксимация чрез неравномерна ортогонална мрежа. Водни проблеми, 12, 1988.

 19. Етимова И., О. Сантурджян. Програмен пакет “Терм” за моделиране на обемно температурно поле на блокове от бетонни язовирни стени. Техн. мисъл, 5, 1988.

 20. Сантурджян О. Определяне на широчината на блоковете на масивните язовирни стени. Водни проблеми, 24, 1991.

 21. Етимова И., Сантурджян О., Сравнение между натурни и числени изследвания на температурния режим на яз. ст. Чаира. Техническа мисъл, бр. 6, 1991.

 22. Коларов Л., О. Сантурджян. Метод за определяне на напреженията в точка по натурно измерени деформации в бетонни съоръжения. Техническа мисъл, бр. 6, 1990 г.

 23. Сантурджиян О. “Управление на водите на Р. България и евроитеграцията”, Списание на БАН, 2003

 24. Сантурджиян О. “Генерални схеми за използване на водите в районите с басейново управление”. Списание на БАН, 2003.

25. Сантурджиян О. Деформиране на каменонасипна стена с глинено ядро при дълговременни колебания на водното ниво. Водни проблеми бр.38, 2010


Публикации в други национални списания

 1. Кинарев И., О. Сантурджян. Изследване на термонапрегнатото състояние на бетонните хидротехнически съоръжения като се взема пред вид пълзенето на бетона. Хидрот. и мел., № 8, 1969.

 2. Сантурджян О. Определяне на температурния режим на бетонни язовирни стени с помощта на електронни сметачни машини. Хидрот. и мел. № 10, 1971.

 3. Сантурджян О. Сравнение между натурните и теоретичните изследвания на температурния режим на блок 17 на яз. ст. Кричим. Хидрот. и мел., № 3, 1972.

 4. Илиев Сп., Сантурджян О., Е. Маринов. Определяне на термонапрегнатото състояние на облицовките на тунели с кръгло сечение с отчитане на пълзенето на бетона посредством ЕИМ. Хидрот. и мел. 8, 1973.

 5. Илиев Сп., О. Сантурджян, С. Тафров. Изследване на термонапрегнатото състояние на яз. ст. Чаира. Хидрот. и мел. 1, 1977.

 6. Сантурджян О. Прогнозиране на температурния режим на масивно-гравитачните язовирни стени без разширени фуги. Хидрот. и мел. 10, 1977.

 7. Сантурджян О. Определяне на термонапрегнатото състояние на бетонни блокове с постоянни размери върху скална основа. Хидрот. и мел. 1979, № 6.

 8. Сантурджян О.,Етимова И., Сн. Донева, Кр. Калъчев. Температурен режим на яз. ст. Чаира по натурни данни. Водно дело бр. 6, 1991.

 9. Сантурджян О., Ирена Илчева. “Оценка на количествения аспект на интегрираното управление на водите”, БУЛАКВА, бр. 1, 2009.


Доклади на научни форуми с международно участие.

 1. Симеонов Й., О. Сантурджян. Някои фактори, които оказват влияние върху топлоотделянето на бетона. Межд. симп. по яз. строит. Варна, 1969.

 2. Сантурджян О. Определение температурного поля бетонных блоков с циклически нарастающим обьемом при двухмерной теплопроводности. Симпозиум ЕВМ-ГЕС. Ленинград, 1973.

 3. Сантурджян О., Сп. Илиев, Е. Маринов. Програма для вычисления термонапреженного состояния с учетом ползучести бетона. Симп. ЕВМ-ГЕС, Лен. 1973.

 4. Сантурджян О. Определяне на термонапрегнатото състояние на бетонни блокове с посекционно нарастваща височина. Определяне на напреженията в бетонни язовирни стени въз основа на измерени в натура деформации. Межд. симп. по яз. строит. Варна, 1978.

 5. Santurjian O. Mathematical Modelling of Temperature Stress State of Concrete Dam Blocks Constructed by Placement Lifts. ХV Congr. Of Large Dams Lausanne, 1985.

 6. Santurjian O., I. Etimowa. A Method for Numerical Solution of Partical Differemential Equations of Second Order in Non-rectanqular Domains. Int. Conf. On Numerical Methods and Applications. S., Sept., 1988.

 7. Сантурджян О. Термические иследования массивных сооружении. Сб. с докл. на юб. научна сесия “25 години ИВП”. С. 1988.

 8. Santurjian O. A Numerical Solution of the Plane Boundary Problem of Thermoelasticity Through Nonorthogonal Meshes. VІІ Nat. Congr. On Theoretical an Applied Mechanics. 1993, S. (публ. в Теор. и прил. мех. Бр. 3, 1994).

 9. Kolarow L., Santurjian O. Spatical Model of Thermal Stress State of Elastic-Creeping Blocks. VІІ Int. Cong. On Th. Appl. Mech. S. 1994. (публ. в Теорет. и прил. мех., бр. 4).

 10. Etimova I., O. Santurjian. Insolation Effect Consideration in Dam Blocks Thermal State Modelling. VІІ Int. Congr. On Th. Appl. Mech. S. 1994. (публ. в Теорет. и прил. мех. Бр. 4, 1993).

 11. Santurjian O., I. Etimova, “Numerical Model of the Temperature Field of Gravity Dam Blocks in Operation. Nat. Sc. Conf. “Watwr Resources – Use and Protection”, 1998, S.

 12. 7. Сантурджиян О.,И. Етимова. Оценка на термичния режим и ледообразуването в открити водни кули”. Юбилейна конф. “50 години ХТ факултет, Октомври,1999, С.

 13. Сантурджиян О., Л. Коларов. “Оценка на въздействието на леда върху якостта на стените и функционирането на открити водни кули”. Юбилейна конф. “50 години ХТ факултет, Октомври, 1999, С.

 14. Santourdjian O. “Transposition of Water framework directive of EU into Bulgarian legislation. Progress with its implementation in Bulgaria”. Int. workshop “Application and enforcement of EC legislation at sub-national level: Water Policy”. May, 2001, V. Tarnovo.

 15. Сантурджиян О.,Иг. Няголов, Kр. Никoлова, “Водностопанските баланси и оценката на обезпечеността на водностопанските системи”, Първа межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2005

 16. Сантурджиян О.,”Основни задачи при изготвяне на Плановете за управление на речни басейни в Р. България”, Първа межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2005

 17. Няголов Иг., Оханес Сантурджиян, “Имитационното моделиране на използванетo на водите като средство за количествена оценка на водните тела в речнитe басейн”, Първа межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2005

 18. Йончева В., Ив. Николов, О. Сантурджиян, “Използване на ГИС при съставяне на водностопански баланси”, Първа межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2005

 19. Santourdjian O., D. Shopova, “Probability Estimation of Water Supply Reliability Assessments”, BALWOIS, 2006, Ohrid

 20. Сантурджиян О., “Схеми на използване на водите и водностопански баланси на основните поречия на България”, Втора межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2007

 21. Монев Е., О. Сантурджиян, Иг. Няголов, Св. Борисов, “Особености на използването на водите в поречието на Камчия.”, Втора межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2007

 22. Сантурджиян О., Иг. Няголов, Kр. Никoлова, Д. Шопова , “Вероятностна Оценка на гарантиранитe и допълнително преработенiтe водни обеми от ВЕЦ “Жребчево” до 2030 г.”, Втора межд. конф. “БУЛАКВА”, София, 2007Доклади на научни форуми без международно участие

 1. Сантурджян О. Изследване на термонапрегнатото състояние на яз. ст. Чаира в строителния период по измерени в натура деформации. Симп. по яз. строит., С. 1990.

 2. Сантурджян О., Коларов Л. Напрегнато състояние на яз. ст. Чаира в строителния период по измерени в натура деформации. Симп. по яз. строит., С. 1990.

 3. Сантурджян О., И. Етимова, Л. Коларов, Сн. Донева, Кр. Калъчев, А. Христова. “Оценка на монолитността на бетонните язовирни стени след изграждането им”. Сборник доклади на ІV български национален конгрес по язовирно строителство. София, 1993.

 4. Сантурджян О. Управление на сигурността на бетонните язовирни стени. Нац. конф. на тема “Проблеми на сигурността и експлоатацията на язовирните стени и хвостохранилищата”. 1993

 5. Сантурджиян О. Еластичен модел на деформационното поведение на масивни язовирни стени в експлоатация – сравнение с натурни измервания”. VI Национален конгр. по язовирно строителство, Май, 1999, Семково.

 6. Сантурджиян О., А. Попов, Пл.Петков, Сп. Калчева. Оценка на водопотреблението за напояване и на възможностите за задоволяването му “Съгласно генералните схеми за използване на водите в районите с басейново управление”. Конф. по напояване, МЗГ, юни, 2002 г. С.

 7. Сантурджиян О. Постижения в решаването на водните проблеми с приложение на механиката’, Юбилейна сесия по механика, ИМ-БАН, ноември,2002 г.

 8. Сантурджиян О., К. Цанков “Обилните валежи и наводненията - нова недостатъчно оценена заплаха за страната?”, Първа национална научно-практическа конференция по у-ние в извънреддни ситуации и защита на наслението, София-БАН, 10 Ноември 2005

Публицистични статии

 1. Сантурджян О. “Водните проблеми на България и Института по водни проблеми"” Водно дело, № 3/4, 1996.

 2. Сантурджян О. “Акад. Димо Велев и Института по водни проблеми”, Нац. научна конф. “Водни ресурси-използване и опазване”, 1998, С.

 3. Информацията е скъпа стока”, интервю в сп. “Власт”, бр. 2, 1996.

 4. Сантурджиян, “Институт по водни проблеми – 50 години в услуга на водното стопанство на България”. Списание на БАН, 1, 2002.

 5. “Разумното управление на водите” – интервю във в. АЗ.БУКИ, 13-19 февруари, 2002 г.

 6. “Налага се актуализиране на стратегията за водите” – статия във вестник “Народна армия”, 1.08.2002,

Каталог: users -> files
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница