Списък на публикациитеДата23.04.2017
Размер54.06 Kb.
СПИСЪК на публикациите

01. Сп. Спиридонов, Г. Проданов. Психогенно възстановяване в уроците по ритмична гимнастика във ВУЗ. – Въпроси на физическата култура, 1987, № 10, с. 35–38.


02. Проданов, Г. Използуването на дидактически тестове като средство за повишаване ефективността на образователния процес във ВУЗ. В: “Непрекъснато образование и квалификация на кадрите." /Първа част/ Ямбол, 1989, 185–194 с.
03. Проданов, Г. За трудностите при половото възпитание в началното училище. В: Проблеми на обучението в началното училище. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1997, 143–148 с.
04. Проданов, Г. Изготвяне на тестове за проверка на интелектуалното ниво на студенти. – Педагогически алманах, 1998, с. 188–193.
05. Проданов, Г. Исторически аспекти на здравното възпитание. – Педагогически алманах, В.Търново, 2000, с. 168-185.
06. Проданов, Г. Някои възможности за здравно възпитание в началното училище. – В: “Здравно възпитание”, В.Търново, 2000, с. 58–62.
07. Проданов, Г., В. Мавродиева. Здравното възпитание чрез туристически маршрути в Тревненска Стара планина. В: “Тревненска Стара планина – минало и настояще”, В.Търново, 2002.

08. Проданов, Г., А. Кръстева. Мотивация за формиране на здравословен стил на живот у учениците от началното училище. – В: Сборник трудове том І от Международна научна конференция на тема “Кинезиология 2002” , В.Търново, изд. “Бойка”, 2002 г., с. 25–26.


09. Проданов, Г., А. Кръстева. Потребност от формиране на здравословен стил на живот у подрастващите. – В: Сборник трудове том ІІ от международна научна конференция на тема “Кинезиология 2002”, В.Търново, изд. “Бойка”, 2003, 18–19 с.
10. Проданов, Г. Проект за формиране на здравословен стил на живот у учениците от ІІІ-ти клас. – Начално училище, 2003, № 4, с. 11–16
11. Проданов, Г. Формирование здорового образа жизни у младшего школьника. В: Живые голоса: обмен опытом. Минск, 2003, с. 52–54
11 а. Проданов, Г. Формирование здорового образа жизни у младшего школьника. – Весцi Беларускага дзяржаунага падагагiчнага универсiтэта iмя Максiма Танка, 2003, № 1, с. 43–46.


 1. Проданов, Г. За йога от гледище на съвременната физиология. http://memento.hit.bg 2003.

 2. Проданов, Г. Хигиена и здравно възпитание. В.Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004.
 1. Проданов, Г., А. Кръстева. (съставители) Най-голямото богатство. Сборник със здравни четива за малките ученици. В. Търново, Астарта, 2004.
 1. Проданов, Г. Към проблема за формиране на здравословен стил на живот у подрастващите (емпирично проучване). – Начално образование, 2004, № 5 с. 11–18.
 1. Проданов, Г. Здравното възпитание в условията на пазарна икономика и информационна пренаситеност. – В: България и Европа традиции и съвременност. Съюз на учените в България, В.Търново, 2004, с. 176–182. 1. Проданов, Г., Н. Дюлгерова. Възможности за здравно възпитание чрез заниманията по английски език на деца от предучилищна възраст. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. С., Веда Словена – ЖГ, 2004, с. 278–279
 1. Проданов, Г. Нека не убиваме децата си с безразличие и неграмотност. – Обществено възпитание. 2004, № 3 с. 26–28.
 1. Кръстева, А., Г. Проданов. Професионалната компетентност на учителя. В: “Култура и образование – перспективи” Юбилейна научна конференция с международно участие Сборник – І част. Пловдив, 2004. с. 98–101.

 2. Проданов, Г. Наркотиците – докосване до реалността. – Обществено възпитание. 2004, № 6, с. 9–13
 1. Проданов, Г. Причини за разтрогване на брака. – Начално училище, 2004, №3 с. 108–112.
 1. Проданов, Г. Детската заболяемост в съвременните условия на живот – причини и състояние. В: Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет сборник доклади част първа “Образованието в глобализиращия се свят”, В.Търново, 15–17 октомври 2004. с.141–145. 1. Проданов, Г. Хигиенни изисквания към учебната среда в началното училище. В: Юбилейна научна конференция 20 години педагогически факултет сборник доклади част първа “Образованието в глобализиращия се свят”, В.Търново, 15–17 октомври 2004. с.145–149.
 1. Проданов, Г. Някои училищни фактори обуславящи депресивните състояния на подрастващите. В: Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция на тема “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, Варна, 2004 г., с. 40–44.
 1. Кънева, П., Г. Проданов. Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас. В: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. с. 185–188. С., 2005. Сборник доклади на научна конференция 20 години факултет по начална и предучилищна педагогика. София, 23–24 ноември 2004 г.
 1. Проданов, Г. Съвременни тенденции в схващанията за здравословен стил на живот. – Педагогически алманах, бр.1–2, с. 128–134, 2004.
 1. Кръстева, А., Г. Проданов. Професионалната компетентност на учителя. В: “Култура и образование – перспективи” Юбилейна научна конференция с международно участие Сборник – І част. Пловдив, 2004. с. 98–101.
 1. Проданов , Г. Походите като форма за изграждане на туристически умения у ученици от началното училище. В: Национална кръгла маса на тема: “Ученическия туризъм в България”, В.Търново, 2004.
 1. Проданов, Г. Педагогическа сексология. В.Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005.
 1. Проданов, Г., Св. Пенчева. Нови идеи за ефективно здравно възпитание на ученици от трети клас. В: СБУ и развитието на науката и висшето образование. В.Търново, том 1.,2005, с. 348–353.
 1. Проданов, Г. Интегралност на учебната дисциплина “Физическо възпитание и спорт” в началното училище. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучението. С., 2005. Доклади на третата есенна научна конференция на факултета по начална и предучилищна педагогика. Китен, 19–24 септември 2005 г. с. 297–298
 1. Проданов, Г. Държавните образователни изисквания по посока на физическото възпитание в началното училище. В: “Дни на науката 2005”. Съюз на учените в България, В.Търново, 2005, с. 157–163.
 1. Проданов, Г. Акценти в здравно-образователната политика. – Педагогически алманах, В.Търново, 2005, с. 68–85. (Студия)
 1. Кръстева А., Г. Проданов. Ролята на педагогическия съветник по посока на здравното образование. В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. В.Търново, 2005. с. 132–138. Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на философски факултет.
 1. Проданов, Г. Към въпроса за сексуалното възпитание на подрастващите в условията на новите социално-образователни реалности. В: Трудове на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” Том 10 Кн. 4. 2005. (Студия)
 1. Проданов, Г. Аспекти на здравното възпитание. В.Търново, Астарта, 2006.

 2. Проданов, Г. Аспекти на здравното възпитание през погледа на родителите (емпирично проучване). В: “Дни на науката 2006”, Съюз на учените в България, В. Търново, 2006.
 1. Проданов, Г., Сн. Димитрова. Физиологични основи на Паневритмията. – Житно зърно, 2006, №1, с. 29–31.
 1. Проданов, Г. Към въпроса за електронната кореспонденция. В: Научно-практическа конференция “Съвременни образователни технологии в основното училище”, В.Търново, 2006.
 1. Проданов, Г. За агресията в учениците от начална училищна възраст. – Педагогически алманах, В.Търново, 2006, с. 18–31.
 1. Проданов, Г., Кр. Петрова. Пет години кампания движи се и победи. – Здравен мениджмънт, № 5, 2006. с. 40–42
 1. Проданов, Г. Йогийските асани и ползотворното им въздействие. – Журнал психология, 2006 бр.21 с.39–40.
 1. Кръстева, А., Г. Проданов. Някой фактори за асоциалното поведение на юношите. Научно-практическа конференция “Съвременни образователни технологии в основното училище” В.Търново, 2006.
 1. Проданов, Г., К. Куков. Биологична психология. Пловдив, 2009.
 1. Проданов, Г. Сексология за всички. Пловдив, 2010.
 1. Проданов, Г. Хигиена и здравно образование. Пловдив, 2011.

Каталог: userinfo -> 362 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Творческа автобиография на доц д-р георги йорданов проданов


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница