Списък на съкращениятастраница1/17
Дата02.12.2017
Размер2.81 Mb.
#35883
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ОДИТЕН ДОКЛАД

0200009312за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската академия на науките, научни институти и други самостоятелни структурни звена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 047 от 13.03.2014 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

5

Част първа Резюме

7

Част втора Въведение

11

1. Основание за извършване на одита

11

2. Информация за одитирания обект

11

3. Цели на одита

14

4. Обхват и ограничения на обхвата на одита

14

5. Критерии за оценка

17

Част трета Констатации

17

І. Бюджет

17

1. Бюджетна процедура 2011 г.

17

1.1. Разработване на тригодишна бюджетна прогноза 2011 г. – 2013 г. и проект на бюджет на БАН за 2011 г.

17

1.2. Утвърждаване на бюджета на БАН за 2011 г.

18

1.3. Промени на бюджета на БАН за 2011 г.

18

2. Бюджетна процедура 2012 г.

19

2.1. Разработване на тригодишна бюджетна прогноза 2012 г. – 2014 г. и проект на бюджет на БАН за 2012 г.

19

2.2. Утвърждаване на бюджета на БАН за 2012 г.

20

2.3. Промени по бюджета на БАН за 2012 г.

20

2.4. Разпределение на бюджета на БАН за 2012 г.

21

3. Изпълнение на бюджета

22

3.1. Приходи

22

3.1.1. Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

22

3.1.2. Приходи от наеми на имущество и законосъобразност на процедурите по тяхното обезпечаване

26

3.1.3. Приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

31

3.1.4. Проверка на получените приходи по касов и банков път в ЦУ на БАН за 2011 г. и 2012 г.

33

3.2. Разходи

34

3.2.1. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения в ЦУ на БАН, ИМСТ с ЦХА, НАИМ, ИБЕИ, Институт за гората, ИИКТ и ИБИР

34

3.2.2. Други плащания и възнаграждения

40

3.2.3. Разходи за външни услуги

42

3.2.4. Разходи за краткосрочни командировки в чужбина

45

3.2.5. Разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения


48

3.2.6. Проверка на извършените разходи по касов и по банков път в ЦУ на БАН
за 2011 г. и за 2012 г.

49


4. Просрочени вземания на БАН към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г.

51

ІІ. Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори

53

1. Обща информация за проведените процедури и възлагания

2. Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки в ЦУ на БАН

3. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в научни институти и други самостоятелни структурни звена на БАН

4. Планиране на обществени поръчки в ЦУ на БАН

5. Процедури по реда на ЗОП и изпълнение на сключените договори

6. Процедури по реда на НВМОП (отм.) и изпълнение на сключените договори

7. Възлагане на малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) и изпълнение на сключените договори

8. Възлагане на обществени поръчки по реда на глава осем „а“ от ЗОП чрез публикуване на публична покана и изпълнение на сключените договори

ІІІ. Имущество


53
54
54
58
60
71
75
79

84


1. Обща информация за управляваните имоти

84

2. Нормативни и вътрешни актове

89

3. Актове за собственост

89

4. Стопанисване и управление на държавни и общински имоти, които не са собственост на БАН

92

5. Управление на имущество предоставено за стопанисване за срочно или безсрочно ползване с решение на държавни или общински органи за изпълнение на конкретни задачи

94

6. Управление имоти, които не се ползват пряко за дейността на БАН и нейните самостоятелни звена и не се отдават под наем

94

7. Управление на имотите

96

7.1. Нормативна и вътрешна уредба на наемните правоотношения

96

7.2. Отдаване под наем на имоти от ЦУ на БАН, ИМСТ с ЦХА, ИЕФ с ЕМ, ЦПР и сключване на договори за наем от четирите структурни звена

8. Разпореждане с имоти собственост на БАН99

120Част четвърта Заключение

122

Част пета Препоръки

124

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АИ

Академично издателство с печатница Проф. Марин Дринов

АДФИ

Агенция за държавна финансова инспекция

АО

Авансов отчет

АСЗ

Академично специализирано звено

БАН, Академията

Българска академия на науките

БГ

Ботаническа градина на БАН

БРВ - физика

База за развитие и внедряване по физика

ГИ

Геологически институт „Страшимир Димитров”

ГФО

Годишен финансов отчет

ДУ

Дом на учения

ЕРБОЖ

Експериментална развъдна база за опитни животни - Сливница

ЕЦИ

Единен център за иновации

ЗБАН

Закон за Българската академия на науките

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ИБЕ

Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"

ИБЕИ

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

ИБИР

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”

ИБФБМИ

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

ИБЦТ

Институт за балканистика с Център по тракология

ИГората

Институт за гората

ИДП

Институт за държавата и правото

ИЕ

Институт по електроника

ИЕЕС

Институт по електрохимия и енергийни системи

ИЕМПА с музей

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

ИЕФ с ЕМ

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

ИИИзк

Институт за изследване на изкуствата

ИИконИ

Институт за икономически изследвания

ИИКТ

Институт по информационни и комуникационни технологии

ИИНЧ

Институт за изследване на населението и човека

ИИОЗ

Институт за изследване на обществата и знанието

ИИстИ

Институт за исторически изследвания

ИИХ

Институт по инженерна химия

ИК

Институт по катализ

ИКИТ

Институт по космически изследвания и технологии

ИЛ

Институт за литература

ИМ

Институт по механика

ИМБ

Институт по молекулярна биология "Академик Румен Цанев"

ИМИ

Институт по математика и информатика

ИМК

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”

ИМСТ с ЦХА

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика

ИНБ

Институт по невробиология

ИО

Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”

ИОМТ

Институт по оптически материали и технологии "Академик Йордан Малиновски"

ИОНХ

Институт по обща и неорганична химия

ИОХ с ЦФ

Институт по органична химия с Център по фитохимия

ИП

Институт по полимери

ИСИР

Институт по системно инжинерство и роботика

И-т по астрономия с НАО

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

И-т по микробиология

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

ИФ

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев"

ИФРГ

Институт по физиология на растенията и генетика

ИФТТ

Институт по физика на твърдото тяло

ИЯИЯЕ

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

КМНЦ

Кирило-методиевски научен център

ЛТ

Лаборатория по телематика

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МФ

Министерство на финансите

НА

Научен архив на БАН

НАИМ

Национален археологически институт с музей

НВМОП (отм.)

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

НИГГГ

Национален институт по геофизика, геодезия и география

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НИЦБЕ

Научноинформационен център Българска енциклопедия

НЛКВ

Национална лаборатория по компютърна вирусология

НПМ

Национален природонаучен музей

НС

Научен съвет

НСКСЧ

Наредба да служебните командировки и специализации в чужбина

ОБ

Общо събрание

ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ПКО

Приходен касов ордер

ПНЗ-БАН

Постоянни научни звена на БАН

ПРКБ

Първостепенeн разпоредител с бюджетни кредити

РМС

Решение на Министерския съвет

САЧК

Събрание на академиците и член-кореспондентите

СБК

Социално-битов комплекс

УС

Управителен съвет

ФИЕС

Финансово-икономически експертен съвет

ФИТКР

Филиал на институт по техническа кибернетика и роботика - Малко Търново

ЦБ

Централна библиотека на БАН

ЦИНСО

Център за изследвания по националната сигурност и отбраната

ЦЛ ПО СЕНЕИ

ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници

ЦЛПФ

ЦЛ по приложна физика – Пловдив

ЦО

Център за обучение към БАН

ЦПР

Център за приложни разработки

ЦУ на БАН

Централно управление - БАНЧаст първа

РЕЗЮМЕ

Одитът за съответствие при финансовото управление на Българската академия на науките (БАН), научни институти и други самостоятелни структурни звена за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., е извършен в изпълнение на т. ІІІ. 808 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г.

По време на одита са извършени анализ и оценка на управленските решения и действия, свързани с: организацията на бюджетния процес; спазването на нормативните изисквания при възлагане и изпълнение на обществени поръчки; придобиването, управлението и разпореждането с недвижимо имущество.

Като част от СФУК са приети и се прилагат вътрешни актове и процедури, свързани с елементите: контролна среда, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг1. Утвърдената „Инструкция за изграждане на система за финансово управление и контрол в ЦУ-БАН”, изготвена на основание чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ЗДФК (отм.) не е актуализирана съобразно изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), в сила от 2006 г.

В самостоятелните структурни звена са утвърдени вътрешни актове и процедури, свързани с организацията на дейността им, правила за осъществяване на предварителен контрол, за работните заплати и по управление на човешките ресурси, за възлагането на обществени поръчки, за организацията на документооборота и др.

Осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в ЦУ на Българската академия на науките е регламентирано във „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ЦУ-БАН”2, като е допуснато за определен период да не бъде определен служител, който да изпълнява функциите на финансов контрольор.

Не е въведена Стратегия за управление на риска и риск-регистър. Изготвен е проект на Стратегия за управление на риска, който до приключване на одита не е приет и утвърден от Председателя на Българската академия на науките. В част от самостоятелните структурни звена на Академията са определени рисковите области и са въведени правила за управление на риска.

Бюджетът на Българската академия на науките за 2011 г. и за 2012 г. е съставен и коригиран в съответствие с нормативните изисквания, като през 2012 г. е взето решение от Общото събрание за разпределяне на бюджетната субсидия на базата на нов подход и политика, с която се въвежда ново разпределение и се стимулират Институтите с по-добри показатели.

Реализираните за 2011 г. приходи на Българската академия на науките са в размер на 27 113 481 лв., съответстващи на предвидените по уточнения план. Основна част от реализираните собствени приходи на звената са от научно-изследователски дейности, осъществени във връзка с участие в проекти и реализирани по договори за научни разработки. Посочените приходи са с целево предназначение, свързани с конкретни договорни задължения. Общият размер на приходите през 2012 г. е 42 220 822 лв., с 15 107 341 лв. повече от реализираните през 2011 г.

При одита е установен висок размер на невнесените средства от Институти и други структурни звена и на просрочени вземания от наеми. От Ръководството3 на Българската академия на науките са предприемани действия за осигуряване на дължимите средства по партида „Развитие“, но въпреки това към февруари 2013 г. е налице висок размер на финансовия дефицит по партидата.

На заседание на Събранието на академиците и член – кореспондентите (САЧК), проведено през 2010 г. е взето решение, членовете на САЧК, да отделят определен процент от пожизнените си възнаграждения, с които да бъде създаден Фонд за подпомагане на младите учени, работещи в Българската академия на науките. В изпълнение на решението, са сключвани договори за дарения и са изплащани дарените средства на учени до 35 год. възраст.

С договор за дарение сключен на 13.09.2012 г., от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД са предоставени средства под формата на безвъзмездна финансова помощ на ИЯИЯЕ, в размер на 2 000 000 щ. дол., за изграждане на Национален циклотронен център в ИЯИЯЕ – БАН. Към 31.12.2012 г., дарените средства не са усвоени от ИЯИЯЕ. Една част от тях, в размер на 1 500 000 щ. дол. се съхраняват на срочен депозит в банка, считано от 12.12.2012 г., а за другата част в размер на 500 000 щ. дол., е представено банково извлечение за наличност към 27.12.2012 г. по разплащателна сметка на Института в щатски долари. До приключване на одита не е стартирана процедура за възлагане, въз основа на която да бъдат изразходени средствата, съобразно волята на дарителя. За средствата в размер на 500 000 щ. дол. по разплащателната сметка е налице риск от разходването им за цели, несъвместими с волята на дарителя.

Извършени са разходи за персонала по извънтрудови правоотношения и за други плащания и възнаграждения в ЦУ на Българската академия на науките и от осем научни института, като са съставяни констативни и приемо-предавателни протоколи, при част от които не се съдържа информация за качеството, обема и срока на извършените дейности, името и длъжността на приемащия работата. Сключвани са договори без упоменат срок, в нарушение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). От директора на ИБЕИ са сключени два договора, при които са налице индикации, че страните по договорите са свързани лица, което поражда риск за наличие на конфликт на интереси, а от директора на НАИМ е сключен договор за временно и възмездно отдаване под наем на собствения си автомобил, което индикира за наличие на конфликт на интереси. В значителна част от случаите не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължението и извършване на разхода, а при други не е прилагана системата на двойния подпис, в нарушение на чл. 13 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

През януари 2013 г. от Ръководството на Българската академия на науките е взето решение, с което са създадени предпоставки за оптимизиране на разходите, свързани с доставката, придобиването и експлоатацията на необходимото оборудване за научни цели от Постоянните научни звена, в съответствие с препоръката на международната комисия за оценяване научното ниво на институтите - за координация при набавянето на скъпа апаратура от звената на Академията.

Разходите за външни услуги от структурни звена на БАН през одитирания период са съотносими със специфичните им дейности и са документално обосновани. В отделни случаи е допуснато извършване на разходи, чиято стойност изисква провеждане на процедури или възлагания по реда на ЗОП или НВМОП (отм.). В голяма част от случаите не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите, и са налични договори, при подписване на които не е приложена системата на двойния подпис, в нарушение на разпоредбите на ЗФУКПС.

По отношение на разходите за краткосрочни командировки в чужбина е допуснато отчитане на служебни аванси със закъснение, при неспазване на установените нормативни срокове. В ЦУ на Българската академия на науките, не във всички случаи е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди извършването на разходите.

Размерът на просрочените вземания на БАН към 31.12.2011 г. е 1 114 654 лв., а към 31.12.2012 г. - 1 213 397 лв. В преобладаващия брой от проверените случаи, предприетите действия за събиране на просрочени вземания от страна на структурните звена не са достатъчно ефективни и не са предприети действия за събирането им по съдебен ред.

За 2011 г. и за 2012 г. не е изготвен план –график за планираните обществени поръчки в ЦУ на Българската академия на науките, с което не е спазена разпоредбата на чл. 11, т. 22 от Правилника за дейността на ЦУ на БАН и не е изготвена обобщена информация за планираните обществени поръчки по смисъла на чл. 6, ал. 1 от „Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в БАН – ЦУ”.

Не са приети Вътрешни правила за обществени поръчки в Института по океанология, в нарушение на нормативните изисквания. В голяма част от проверените структури, вътрешните правила са съобразени с измененията в реда за възлагане на обществени поръчки от 2012 г., а в шест от тях, не са актуализирани спрямо настъпилите промени. Във вътрешните правила на три Института не се съдържат разпоредби свързани с планирането на обществени поръчки.

При открита процедура по ЗОП в ЦУ на Българската академия на науките, в методиката за оценка на офертите е включен критерий за подбор, в нарушение на нормативните изисквания. При 4 процедури по ЗОП, възложени съответно в ЦУ на БАН , ИОНХ, ИО и ИБЕИ, е установена практика за непопълване на изискуема информация в обявлението за обществената поръчка, касаеща минималните изисквания към участниците. При две процедури по ЗОП, възложени в ИО и НИМХ, обявленията за поръчките и информацията за сключените договори в резултат на процедурите, не са изпратени за публикуване в Официален вестник (ОВ) на ЕС. При две процедури по ЗОП, възложени в ИОНХ и НИМХ, информацията за сключения договор до АОП е изпратена след законоустановения срок, а при една процедура в ИОНХ, изпратената информация за изпълнение на договора до АОП е след определения срок. В ИБЕИ е допуснато сключване на договор по обособена позиция от поръчка, преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяване на участниците. В ИО е сключен договор за класов ремонт на НИК „Академик“, без да е внесена определената гаранция за изпълнение на договора от избрания изпълнител. В същия Институт и при същата процедура, е сключен анекс към договора, в нарушение на нормативните изисквания.

При подписване на договорите и анексите, сключени в резултат на проверените процедури за възлагане на обществени поръчки, в ИО и ЦХА към ИМСТ, не е приложена системата на двойния подпис.

В ИОНХ е допуснато извършване на 100 - процентно авансово плащане по договор с определения изпълнител на поръчката, без да е изискано представяне на банкова гаранция в полза на Института в размер на дължимата сума по договора.

При две процедури по НВМОП (отм.), възложени съответно от ИП и СБК, е установена практика на непопълване на изискуема информация в обявлението за малка обществена поръчка, касаеща минималните изисквания към участниците. При една процедура по НВМОП (отм.), възложена от СБК, в методиката за оценка на офертите е включен подпоказател, който представлява критерий за подбор. При процедура, възложена от ИФТТ, в обявлението е включено изискване към икономическите и финансови възможности към участниците, в нарушение на НВМОП (отм.).

При три процедури по НВМОП (отм.), възложени съответно от ИП, ИФТТ и СБК, гаранциите за участие са възстановени несвоевременно, а при две процедури, възложени съответно от ИП и СБК, в обявленията за малки обществени поръчки е определен по-висок размер на гаранциите за изпълнение от нормативно определения. В обявлението за малка обществена поръчка, възложена в ИФРГ е допуснато включване на изискване за валидност на гаранцията за изпълнение, без същото да покрива срока на изпълнение на поръчката. В същия институт, при цитираната процедура, е допуснато назначаване на комисия за провеждане на процедурата, преди да е изтекъл крайният срок за получаване на оферти. При процедура по НВМОП (отм.), възложена от ИП, информацията за сключения срок е изпратена до АОП, след срока по чл. 34, ал. 1 от НВМОП (отм.), а при възложената малка обществена поръчка в СБК, е изпратена информация за изпълнението на договора до АОП, след определения срок.

При възлагането на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) в ЦУ на БАН, независимо от събраните 4 оферти, изборът на изпълнител е извършен въз основа на две разгледани и оценени оферти, в нарушение на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.). При възлагането на две малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) в ЦХА към ИМСТ за ремонт на котли, изборът на изпълнител е извършен въз основа на две получени и оценени оферти, в нарушение на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.). Възложените малки обществени поръчки за ремонт на котли от ЦХА към ИМСТ, са с идентични предмети, проведени са по едно и също време, а общата сума на извършения разход е изисквала провеждане на процедура за възлагане по реда на НВМОП (отм.). Възлагането на двете обществени поръчки за ремонт на котли чрез избрания способ, е в нарушение на нормативните изисквания.

В АИ „Проф. Марин Дринов“ при възлагането на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) за доставка на хартия, са избрани 3 изпълнители, но общата стойност на изплатените средства за доставена хартия от тях, през периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., е в размер на 64 548 лв., без ДДС. От възложителя са избрани изпълнители по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), вместо чрез процедура по реда на НВМОП (отм.), вкл. с обособени позиции, в нарушение на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.).

При възлагането на обществена поръчка в ИЯИЯЕ по реда на глава осем „а” от ЗОП чрез публикуване на публична покана, е установено, че в публикуваната покана, при избран критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, от възложителя не са посочени показателите за оценка и тяхната относителна тежест, а е извършено препращане към методиката за оценка, публикувана като допълнителна информация на интернет страницата на възложителя в нарушение на нормативните изисквания. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка на 05.07.2012 г., от определения изпълнител не е представен документ, издаден от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Изискващият се документ е представен с дата - 14.08.2012 г., в нарушение на чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП. При три възлагания на обществени поръчки по реда на глава осма „а“ от ЗОП, съответно: в ЦУ на БАН, от ИЯИЯЕ и от Института по океанология, длъжностните лица са определени след изтичане на срока за получаване на оферти, с което не е осигурена възможност определените длъжностни лица да изпълняват едно от вменените им по силата на чл. 101г, ал. 1 от ЗОП задължения, а именно получаването на офертите.

Със Закона за Българската академия на науките (ЗБАН), приет през 1991 г. „Народното събрание предоставя в собственост на БАН стопанисваните от нея държавни терени, сгради, машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.” Разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗБАН се отнася до имоти и вещи, които към момента на влизане в сила на Закона за БАН са били стопанисвани от БАН и са държавна собственост. При прилагането на чл. 10, ал. 2 от ЗБАН към датата на влизането му в сила, няма издаден акт на Народното събрание, който да посочва изрично имотите и вещите, които престават да бъдат държавна собственост и преминават в собственост на БАН. До приключване на одита, от ОС на БАН не е приет и не е утвърден проект на „Правилник за ползването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти на БАН и нейните самостоятелни звена“.

Към датата на приключване на одита, за 387 имота има съставени АДС, от които 211 са съставени след влизане на ЗБАН. След приемането на ЗБАН, на основание чл. 10, ал. 2 от него, е инициирано издаването на констативни нотариални актове за 266 имота. За 171 имота няма издадени актове за собственост. За 13 имота са налични нотариални актове за дарение и завещание, а договори за покупка – за 4 имота. За 7 имота има определения на съда за покупка. За 36 имота са съставени Протоколи образец 16, а за 23 придобити имоти, са представени фактури и платежни нареждания. С разпореждания, решения и заповеди за предоставяне, са удостоверени 4 имота.

За част от имотите са установени несъответствия между информацията, съдържаща се в Регистъра на недвижимите имоти на БАН и нейните самостоятелни звена и в счетоводните регистри при завеждането им по съответните баланси.

Преди сключването на договорите за наем в ЦУ на БАН не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност и същите не са подписани съобразно правилата на двойния подпис. Предварителен контрол за законосъобразност преди сключване на договори, по които страни са ЦУ на БАН, ИМСТ с ЦХА и наематели, е осъществен само за 3 договора и 5 допълнителни споразумения, като част от сключените договори за наем в ИМСТ с ЦХА съдържат подпис и на лицето, отговорно за счетоводните записвания в ЦХА, а в останалите случаи не е приложена системата на двойния подпис. Отдаването на имоти –публична държавна собственост в ИЕФ с ЕМ е осъществено след проведени тръжни процедури, при спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС. Преди сключване на договорите и анексите е осъществен предварителен контрол за законосъобразност, но същите не са подписани, съобразно правилата за двойния подпис. С изключение на единични случаи, преди сключване на договори за наем, по които страна са ЦУ на БАН, ЦПР и наематели, е осъществен предварителен контрол за законосъобразност, но попълнените контролни листове от финансовия контрольор не съдържат дата и референтни документи.

В изпълнение на чл. 10, ал. 2 от ЗБАН, разпореждането с недвижимо имущество на БАН през одитирания период е извършвано след взето решение от Общото събрание на БАН.


Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
download -> Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница