Списък на съкращениятаДата10.02.2018
Размер224.88 Kb.
#57236

ОДИТЕН ДОКЛАД
0400019312


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „Български земеделски народен съюз” през 2011 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 022 от 24.01.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа РЕЗЮМЕ

4

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита

6

5. Критерии за оценка

6

Част трета КОНСТАТАЦИИ

7

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

7

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

8

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

8

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения, и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения, с установените от извършените проверки

9

5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

11

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

11


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ИК

Изборен кодекс

ЗПП

Закон за политическите партии

ПП

Политическа партия

ПП „БЗНС”

Политическа партия „Български земеделски народен съюз”

ЦИК

Централна избирателна комисия

ЕРИК

Единен регистър по Изборния Кодекс

СГС

Софийски градски съд


Част първа

РЕЗЮМЕ
Настоящият одитен доклад е съставен в резултат на извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „Български земеделски народен съюз” през 2011 г., в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за
2012 г. и на основание заповед на заместник-председателя на Сметната палата - Валери Апостолов.

На основание решенията на проведения през м. март 2010 г. ХХХVII извънреден конгрес на партията в регистъра на политическите партии са вписани промените и е определен за представляващ главния секретар на партията.

За участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23.10.2011 г., Политическа партия „Български земеделски народен съюз е издигнала кандидатурите на Николай Нанков Ненчев за президент и Жеко Стоянов Иванов за вицепрезидент.

Одитната задача обхвана проверки и оценки относно спазване изискванията на Изборния кодекс (ИК) за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания. Извършена е документална проверка, проверка за съответствие на данни, сравнителен анализ и аналитични процедури относно:

а) спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания;

б) спазване изискванията за предоставяне на информация от политическата партия за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), съответствието на предоставената информация със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК;

в) спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета;

г) спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

д) съответствие на декларираните приходи, извършените разходи и поети задължения с реално установените от документалните и насрещни проверки;

е) спазване на определения общ размер на финансиране с чл. 155, ал. 1, т. 2, б”а” от ИК.

В резултат от извършения одит са направени следните изводи и оценки:

От Политическа партия „Български земеделски народен съюз са спазени:

а) срока за представяне пред Сметната палата на данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания на партията;

б) срока за публикуване в Единния регистър на Изборния кодекс на изискуемата информация от Политическата партия (ПП);

в) нормативните изисквания по изготвянето и представянето на отчета на ПП пред Сметната палта;

г) ограничението размера на даренията, получени от едно физическо лице да е до 10 000 лв.;

д) регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

Установено е, че:

а) приходите са постъпвали в касата на партията, а за суми над 1000 лв. по банков път;

б) отчетените разходите от ПП за предизборната кампания са реално извършени и документално обосновани, но не са спазени нормативно определените изисквания и сумите за разходи над 1 000 лв. не са превеждани по банков път;

в) неправилно, в несъответствие с разпоредбите на ИК, са отчетените като разход средствата за депозит, за участие в изборите, в резултат на което е завишен размерът на разходите и отчета в частта на разходите е нереален.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и одитна задача № 351 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г., и в изпълнение на заповед № ОД-4-000193 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект

На основание чл. 9 от Закона за политическите партии (ЗПП) Политическа партия „Български земеделски народен съюз” (ПП „БЗНС”) е регистрирана в Софийски градски съд (СГС) по фирмено дело от 1990 г.1

На основание решенията на проведения през м. март 2010 г. ХХХVII извънреден конгрес на партията в регистъра на политическите партии са вписани промените2 и представляващия.

За представляващ на партията е определен Николай Нанков Ненчев, главен секретар.

Във връзка с предизборната кампания актуалното състояние на партията е удостоверено от СГС.3
3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на Изборния кодекс (ИК) при финансирането на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България от ПП, като обществеността се информира за:

3.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП (чл. 157 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс (ИК).

3.2. спазване на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

3.3. спазване на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

3.4. законосъобразност на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания


(чл. 152 от ИК).

3.5. установените приходи на ПП, във връзка с предизборната кампания;

3.6. установените реално извършени разходи във връзка с предизборната кампания;

3.7. съответствието на декларираните в отчета приходи и реално извършените разходи за предизборната кампания;

3.8. спазването на определения общ размер за финансиране на предизборната кампания.
4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания:

4.1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК).

4.2. Проверка за спазване изискванията за предоставяне на информация от ПП за публикуване в ЕРИК - съответствие на предоставената по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК информация, със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК.

4.3. Проверка за спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета
(чл. 159, ал. 1 – 3 от ИК)

4.4. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници (чл. 150, ал. 1 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК).

4.5. Проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.6. Проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените проверки от ПП.

4.7. Проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.8. Проверка за спазване на изискването, приходи и разходи за предизборната кампания, надвишаващи 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК).

4.9. Проверка за спазване на определения общ размер на финансиране с чл. 155, ал. 1, т. 2, б”а” от ИК.

4.10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.


5. Критерии за оценка

5.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП;

5.2. съответствие на предоставената от ПП информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра и спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.3. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП:

5.3.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.3.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация за произход на средствата, предоставени от кандидатите;

5.3.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.4. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.4.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице;

5.4.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.4.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.4.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.5. Наличие на съответствие между декларираните приходи и установените от извършените проверки;

5.6. Наличие на съответствие между отчетените разходи и установените от извършените проверки;

5.7. Наличие на съответствие между отчетените поети задължения за плащане и установените от извършените проверки;

5.8. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.9. спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания;

5.10. съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

За участие в изборите и издигане кандидатурата на Николай Нанков Ненчев за президент на Република България и кандидат за вицепрезидент Жеко Стоянов Иванов,


ПП „БЗНС” е регистрирана в Централна избирателна комисия (ЦИК)4 на 23.08.2011 г.

С писмо5 на ПП „БЗНС” в Сметната палата са подадени данните за откритата банкова сметка за обслужване на предизборната кампания при регистрацията за избор на кметове и общински съветници, като с допълнително писмо6 от представляващия ПП, Сметната палата е уведомена, че разкритата банкова сметка обслужва и двете кампании. Спазен е срока в съответствие с чл. 157 от ИК.7

Отчетът на ПП „БЗНС” е изготвен по утвърдения от Сметната палата образец, публикуван на интернет страницата на Сметната палата, съгласно разпоредбата на
чл. 159, ал. 3 от ИК.

Изготвеният отчет за „приходите, разходите и поетите задължения за плащане” във връзка с предизборната кампания е представен в Сметната палата8, като е спазен нормативно определения с чл. 159, ал. 1 от ИК 30 дневен срок. Представеният в Сметната палата отчет е на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка на ПП по обслужване на предизборната кампания.

В съответствие с изискванията чл. 154, ал. 3 от ИК9 е приложена декларация за предоставени за безвъзмездно ползване вещи, във връзка с предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България.
Спазени са нормативно установения срок до 5 дни от регистрацията на ПП „БЗНС” пред Сметната палата да се представят данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания на партията и изисквания по изготвянето и представянето на отчета, съгласно разпоредбите на чл. 159 от ИК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

По време на предизборната кампания в ЕРИК на Сметната палата е публикувана информация.

При извършените проверки за съответствие на информацията, предоставена по време на предизборната кампания в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, с разпоредбите на чл. 158 от ИК, е установено:10

3.1. В съответствие с чл. 158, ал. 2, т. 2 от ИК в ЕРИК са публикувани наименованието на ПП „БЗНС” за Президентски избори 2011 г. с кандидат за президент - Николай Нанков Ненчев и кандидат за вицепрезидент, Жеко Стоянов Иванов, както и представляващия партията Николай Ненчев.

3.2. Предоставена е справка и са публикувани имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения, съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3 от ИК.

3.3. Определената информация с данни за имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът за ползването и видът на услугите е представена в Сметната палата на електронен и хартиен носител.

3.4. Всички дарения от физически лица и средствата на кандидата за президент са в размер до 1000 лв., поради което не са попълвани декларации по чл. 158, ал. 2, т. 5 за произхода на средства.

3.5. В предизборната кампания от ПП „БЗНС” не са ползвани социологически и рекламни агенции и не са предоставяни данни в Сметната палата.От ПП „БЗНС” е спазен срокът за публикуване в Единния регистър на Изборния кодекс на нормативно определената информация и тя е в съответствие с изискванията на чл. 158 от ИК.
3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на декларираните приходи от ПП „БЗНС” са 23 638,40 лв. и отразяват постъпилите средства за предизборната кампания от собствени средства на партията (стопанска дейност-издаване на вестник „Земеделско знаме”) – 6890,40 лв., или 29,1 на сто от приходите11; средства на кандидатите12 – 850 лв., или 3,6 на сто и дарения от физически лица13 – 15 898 лв., или 67,3на сто от приходите.3.1. проверка за спазване на ограничението за размера на даренията, получени от едно физическо лице до 10 000 лв., съгласно чл. 151, ал. 2 от ИК и на изискването за представяне на декларация за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице нахвърля 1 000 лв., съгласно чл. 154, ал. 1 от ИК

Спазено е ограничението размера на даренията, получени от едно физическо лице да е до 10 000 лв. Направените дарения от физически лица са в размер до 1 000 лв. и не са предоставяни декларации за произход на средствата.

При извършената документална проверка за направените дарения от физически лица се установи, че отчетените в отчета на партията приходи от дарения са вярно отразени и документално обосновани.14

3.2. проверка за спазване на законовото изискване за представяне на декларации за произход на средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите кандидати, съгласно чл. 154, ал. 2 от ИК
За финансиране на предизборната кампания са предоставени лични средства само от кандидата за президент, които са в размер на 850 лв.15

От документалната проверка за предоставените от кандидатите средства е установено съответствие между сумите по отчета и извлечения от счетоводни регистри на ПП.3.3. проверка за спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, съгласно чл. 152 от ИК

При извършената документална проверка на първичните счетоводни документи, регистри и извлечения от банковата сметка не са установени приходи от анонимни дарения, такива от юридически лица и еднолични търговци, от чуждестранни физически лица, от религиозни институции и от чужди правителства и чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел, в съответствие с регламента на чл. 152 от ИК.

Спазени са регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.

3.4. проверка за спазване на изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК, приходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път

Всички дарени средства от физически лица и предоставени средства от кандидатите са под 1 000 лв. и са постъпили в касата на ПП.

Постъпилите приходи от издателската дейност, с размер над 1 000 лв., ползвани за предизборната кампания са постъпвали по банков път.
Спазени са изискванията за ограничението размера на даренията, получени от едно физическо лице да е до 10 000 лв. Регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания са изпълнени. Приходите от дарения и средства на кандидата са постъпвали в касата на партията, а от издателската дейност - по банков път. Декларираните приходи са реално отчетени.
4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения, и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения, с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от ПП „БЗНС” разходи е 23 638,39 лв.16. С най-голям относителен дял от общо отчетените разходите са изразходваните 13 015,82 лева (55,2 на сто) за външни услуги, като от тях за медийни услуги са 8 800 лв.17, или 37.2 на сто. За наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други са изразходвани 3 622 лв., или 15,3 на сто, за пощенски, куриерски услуги и телефони – 593,82 лв., или 2,5 на сто. Изразходвани са – 584,7 лв. - 2,5 на сто за материали. За предизборната кампания не са отчетени разходи за плакати, диплянки, консултантски услуги, за масови прояви, за възнаграждения и осигуровки и други разходи, но са отчетени разходи за данъци и такси в размер на 10 000 лв., или 42,3 на сто.

За всички извършени разходи, отразени в отчета на ПП „БЗНС” е определена същественост по характер, поради значимостта на тези разходи за потребителите на информация.

За установяване на размера на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи при изпълнение на одитната задача са извършени документални проверки на представените от партията първични счетоводни документи, сключени договори и други за декларираните разходи. Извършени са насрещни проверки, чрез изискана от доставчиците информация за вида и размера на предоставените услуги и размерът на заплатените от партията суми.


От извършените документални и насрещни проверки е установено:

4.1. Разходи за медийни услуги

4.1.1. печатни медии

За осъществяване на предизборната кампания от партията са отчетени разходите за подготовка и печат на издавания от БЗНС вестник „Земеделско знаме” с отразени в него материали, свързани с кампанията. Размерът на изплатените средства е 3 360 лв. и съответства на отразените в отчета.18 Сумите, чийто размер е под 1000 лв. са изплащани в брой от касата на партията, а тези над 1000 лв. - в касата или на ръка, с вносна бележка, в банката19. Не спазени изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.

4.1.2. електронни медии, в т. ч.:

а) БНТ и БНР, включително и техните регионални центрове

От ПП ”БЗНС” за участие в хроники и сутрешния блок на БНТ по три фактури са изплатени общо 5 040 лв.20 Дължимите суми по фактурите, които и в трите случая са над 1000 лв. са внасяни в брой с вносна бележка в банка и превеждани на БНТ, с което не са спазени изискванията чл. 154, ал. 4 от ИК. За превода на сумите по едната фактура не е приложена вносната бележка.21

Няма и не са установени задължения.

б) частни телевизии и радиа22

За осъществяване на предизборната кампания от ПП „БЗНС” е изплатена по една фактура сумата от 400 лв. на частна телевизия „Вест ТВ” АД, като няма и не са установени поети задължения.

4.2. Разходи наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други

Във връзка с предизборната кампания от ПП ”БЗНС” по две фактури са изплатени средства в размер на 3 622 лв.,23 за наети рекламни площи (билбордове за реклама). Сумите са изплатени в брой, с което не са спазени изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК.

Няма и не са отчетени поети задължения.

4.3. Разходи за материали

От ПП „БЗНС” са отчетени незначителни разходи в размер на 584,57 лв. за материали, които отразяват изразходваните средства за гориво на предоставения от кандидата за президент личен автомобил за осъществяване на пътуванията в предизборната кампания. Сумите са заплащани в брой при зареждане на автомобила с гориво и за всички плащания има съответни разходооправдателни документи.
4.4. Разходи за телефони, пощенски и куриерски услуги

Отчетени са незначителни разходи в размер на 593,82 лв. за пощенски услуги, свързани с доставка на извънредно издавания във връзка с кампанията вестник „Земеделско знаме” по различните региони. Доставките са осъществявани чрез колетни пратки, като за отделните услуги от „Български пощи” ЕАД са пускани фактури. Всички суми по фактурите са под 1 000 лв. и са внасяни от ПП в брой. Спазени са нормативните изисквания.

Няма и не са установени задължения.
4.5. Разходи за данъци и такси

Отразените в отчета на ПП „БЗНС” за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания разходи за данъци и такси са в размер на 10 000 лв., която представлява внесения от ПП „БЗНС”, на основание чл. 78 от ИК, безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. В съответствие с чл. 79 от ИК след обявяването на резултатите от изборите с решение на ЦИК на ПП „БЗНС” не е възстановен внесения депозит, поради недостигане на нормативно определения процент и в тази връзка от ПП „БЗНС” неправилно са отчетени тези разходи.24 Не са спазени изискванията на чл. 80, ал. 2 от ИК.25 В отчета за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за изборите на президент и вицепрезидент на републиката неправилно са отразени разходите.

4.6. Други разходи

За други разходи от ПП „БЗНС” са отчетени 38.00 лв., които представляват банкови такси, отразени в банковите извлечения на сметката на партията за целия период на предизборната кампания26.


Разходите от ПП „БЗНС” за предизборната кампания са реално извършени и документално обосновани. Не са спазени нормативно определените изисквания и сумите за разходи над 1000 лв. не са превеждани по банков път. Неправилно, в несъответствие с разпоредбите на ИК, са отчетените като разход средствата по депозит за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Не са посочени в отчета и не са установени поети задължения.
5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

За провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката нормативно е определен праг до 2 000 000 лв. за финансиране на ПП. Общият размер на финансирането на ПП за избор на президент и вицепрезидент е 23 638,39 лв., с което е спазена разпоредбата на чл. 155, ал. 1, т. 2, б. „а” от ИК.27


6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП
За установяване и оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи при финансиране на предизборната кампания на кандидат за президент и вицепрезидент са извършени документални проверки на първичните счетоводни документи на ПП, при което е установено:

6.1. Съответствие на получените и декларирани приходи

а) в отчета на ПП „БЗНС” са отразени всички, получени по време на предизборната кампания приходи;

б) размерът на предоставените средства от кандидата за президент и вицепрезидент съответства на средствата, отразени в отчета и Приложение ПП 2 към него.

в) размерът на направените от физически лица дарения съответства на отразения в отчета и Приложение ПП 1 към него

Установените при проверките отчетени приходи по източници на финансиране съответстват на първични счетоводни документи.


6.2. съответствие на реално извършени разходи

а) в отчета на ПП са отразени всички извършени разходи по време на предизборната кампания;

б) размерът на реално извършените разходи съответства на отчетените с изключение на отчетените като такси разходи за внесения депозит, с което е завишен размерът на разходите по отчета;

г) не са отчетени и не са установени поети задължения;д) реално извършените разходи не надвишават нормативно определения с ИК праг за финансиране на предизборната кампания на ПП за избор на президент и вицепрезидент на Република България.Отчетът на ПП отразява реално декларираните приходи. С неправилно отчетените като разход суми по депозит за участие в избори е завишен размерът на разходите и отчета в частта на разходите е не реален.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 11 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 022 от 24.01.2013 г. на председателя на Сметната палата.

ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400019312
Приложение

Брой страници

1

Писмо, вх. № 48-00-470/12.08.2011 г. за разкриване на банкова сметка за предизборна кампания за местни избори

1

2

Писмо, вх. № 48-00-470/11.11.2011 г. на представляващия ПП „БЗНС”

1

3

Декларация от Николай Ненчев

1

4.

Писмо от Сметната палата до ПП”БЗНС” относно извършване на одит

1ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0400019312Одитни доказателства

Брой листа

1

Работен документ за извършена проверка за съответствие на представения пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от ПП "БЗНС" и на представените данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент през 2011 г., съгласно Изборния кодекс

3

2

Работен документ за извършена проверка за съответствие на предоставената информация от ПП "БЗНС", по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за спазване на законовото изискване за изпращането й по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК

3

3

Работен документ за извършена насрещна проверка на информацията, предоставената от одитирания обект за постъпилите през 2011 г. приходи от стопанска дейност и използваните в тази връзка средства за президентската кампания с приложение справка

3

4

Работен документ за извършена проверка на приходите от дарения от физически лица на ПП "БЗНС", свързани с финансирането на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент през 2011 г.

4

5

Работен документ за извършена проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати на ПП "БЗНС" за издигане на кандидат за президент Николай Ненчев и вицепрезидент Жеко Иванов, свързан с финансиране на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент през 2011 г.

3

6

Работен документ за установяване на извършените разходи и съответствието им с отчетените разходи от Политическа партия "Български земеделски народен съюз", свързани с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България през 2011 г.

8

7

Работен документ за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

2

8

Работен документ за размера на реално извършените разходи. определени за целите на одита като съществени по характер на ПП "БЗНС", свързани с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент през 2011 г.. установени от извършените насрещни проверки на доставчици на услуги и стоки с два броя приложения

6

9

Констативен протокол с едно приложение

3

10

Извлечения от банковата сметка

4

11

Работен документ за резултатите от извършена проверка за спазване от ПП на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за президент и вицепрезидент през 2011 г.

2
1 ф.д. № 2274/1990 г.

2 Решение 121/22.07.2011 г. по т.д. № 689/2011 г. на ВКС

3 Удостоверение на СГС от 26.07.2011 г.

4 Решение № 481-ПВР София, 23.08.2011 г. на ЦИК относно: регистрация на политическа партия „Български земеделски народен съюз” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23.10.2011 г.

5 Писмо, вх. № 48-00-470/12.08.2011 г. за разкриване на банкова сметка за предизборна кампания за местни избори - Приложение 1

6 Писмо, вх. № 48-00-470/11.11.2011 г. – Приложение № 2

7 ОД № 1 РД за съответствие

8 Писмо, вх. № 48-00-470 от 18.11.2011 г.

9 Декларация от Николай Ненчев – Приложение № 3

10 ОД № 2 – РД за чл. 158

11 ОД № 3 - РД (проверка на справка за прих. от ст. дейност)

12 Приложение ПП 3 от отчета

13 Приложение ПП 2 от отчета

14 ОД № 4 - РД приходи физически лица

15 ОД № 5 - РД средства на кандидати

16 ОД № 6 - РД-И-06 разходи общ

17 ОД № 7 - РД-И-07 разходи за медии

18 ОД № 8-РД-И-08 - насрещни проверки

19 ОД № 9 - РД-И-10 - КП

20 ОД № 8 РД-И-08 - насрещни проверки с приложения

21 ОД № 9 - Констативен протокол

22 ОД № 6 РД -И-06 – разходи общо

23 ОД № 9 КП и ОД № 8 РД-И-08 - насрещни проверки с приложения

24 ОД № 9 – Констативен протокол и копие с копие от вносната бележка

25 Чл. 80, ал. 2 – сумите по чл. 79 не се смятат за разходи на партиите и инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.

26 ОД № 10 копие от банковата сметка

27 ОД № 11- РД чл. 155


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница