Списък на съкращениятаДата25.02.2018
Размер116.7 Kb.


ОДИТЕН ДОКЛАД
0400020712


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на политическа партия „Българска демократична общност” през 2011 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 093 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа: Резюме

4

Част втора: Въведение

4

1. Основание на извършване на одита

4

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита

5

5. Критерии за оценка

6

Част трета: Констатации

7

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

7

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

7

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

7

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки

7

5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

8

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

8

Опис на доказателствата

9СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ЕРИК

Единен регистър по изборния кодекс

ИК

Изборен кодекс

БДО

Българска демократична общност

ПП

Политическа партия

ЦИК

Централна избирателна комисияЧаст първа

РЕЗЮМЕ
Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-207 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник председател на Сметната палата.

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България от ПП.

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания.

Политическа партия „Българска демократична общност ” е регистрирана по Закона за политическите партии с Решение на Софийски градски съд с фирмено дело от 2009 г. Партията е със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. ”Хиподрума” бл. 141, вх.”В”, представлявана от Национална колегия в състав Господин Тонев Тонев, Данаил Василев Иванов, Тодор Георгиев Балкански.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП, като същият е изготвен по утвърдения от Сметната палата образец.

В съответствие с изискванията на чл. 157 от ИК представляващият партията е подал в Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания.

Не са възникнали основания ПП да изпраща в Сметната палата информация за публикуване в ЕРИК, имената на дарителите, вида и целта на дарението, размерът му, предоставените средства от издигнати кандидати, социологическите агенции, с които работи партията, както и декларации за произход на дарените и предоставените от кандидатите средства.

Спазени са изискванията на чл. 154, ал. 2 от ИК при набиране на приходи за предизборната кампания на партията.

Извършените разходи във връзка с участието на партията в изборите на президент и вицепрезидент през 2011 г. са в размер на 587 лв., като са спазени установените в чл. 155 от ИК ограничения.

При извършената проверка на представения в Сметната палата отчет на ПП „Българска демократична общност” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за президент и вицепрезидент през 2011 г., приложените справки, извлечения от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания и първичните счетоводни документи, се установи пълно съответствие между отчетените приходи и реално извършените разходи по елементите на отчета.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита
Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-207 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект
Политическа партия „Българска демократична общност ” е регистрирана по Закона за политическите партии с Решение на Софийски градски съд с фирмено дело от 2009 г. Партията е със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. ”Хиподрума” бл. 141, вх. ”В”, представлявана от Национална колегия в състав Господин Тонев Тонев, Данаил Василев Иванов, Тодор Георгиев Балкански.

За участие в изборите за Президент и вицепрезидент партията е регистрирана с Решение № ПВР-488 от23.08.2011 г. на Централната избирателна комисия.3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България от ПП, като обществеността се информира за:

3.1. Спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП (чл. 157 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 11 от ИК);

3.2. Спазване на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК);

3.3. Спазване на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания;

3.4. Законосъобразност на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания


(чл. 152 от ИК);

3.5. Установените приходи на ПП, във връзка с предизборната кампания;

3.6. Установените реално извършени разходи във връзка с предизборната кампания;

3.7. Съответствието на декларираните в отчета приходи и реално извършените разходи за предизборната кампания;

3.8. Спазването на определения общ размер за финансиране на предизборната кампания.
4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания:

4.1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК);

4.2. Проверка за спазване изискванията за предоставяне на информация от ПП за публикуване в ЕРИК - съответствие на предоставената по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК информация, със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК;

4.3. Проверка за спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета
(чл. 159, ал. 1 – 3 от ИК);

4.4. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници (чл. 150, ал. 1 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК);

4.5. Проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на ПП;

4.6. Проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените проверки от ПП;

4.7. Проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените проверки на ПП;

4.8. Проверка за спазване на изискването, приходи и разходи за предизборната кампания надвишаващи 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК);

4.9. Проверка за спазване на определения общ размер на финансиране с чл. 155,
ал. 1, т. 2, б”а” от ИК;

4.10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.


5. Критерии за оценка

5.1. Спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП;

5.2. Съответствие на предоставената от ПП информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра и спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158,
ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.3. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП:

5.3.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.3.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата/ и;

5.3.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.4. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.4.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице;

5.4.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.4.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.4.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.5. Наличие на съответствие между декларираните приходи и установените от извършените проверки;

5.6. Наличие на съответствие между отчетените разходи и установените от извършените проверки;

5.7. Наличие на съответствие между отчетените поети задължения за плащане и установените от извършените проверки;

5.8. Спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.9. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания;

5.10. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП.Част трета

КОНСТАТАЦИИ

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания
Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания през 2011 г. за избори на президент и вицепрезидент, на политическата партия е представен в Сметната палата с вх. № 48-00-825 от 23.11.2011 г. в несъответствие с изискания по чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс срок .

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП, като същият е изготвен по утвърдения от Сметната палата образец.

В съответствие с изискванията на чл. 157 от ИК представляващият партията е подал в Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания.

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра
Не са възникнали основания ПП да изпраща в Сметната палата информация за публикуване в ЕРИК, имената на дарителите, вида и целта на дарението, размерът му, предоставените средства от издигнати кандидати, социологическите агенции, с които работи партията, както и декларации за произход на дарените и предоставените от кандидатите средства.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

При направената проверка на приходите за предизборната кампания на ПП „БДО” се установи, че са предоставени 600 лв. от издигнатия кандидат Милко Николов Неделчев.

Спазени са изискванията на чл. 154, ал. 2 от ИК при набиране на приходи за предизборната кампания на партията.1

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки

Извършените разходи са в размер на 587 лв., от които 413 лв. за медийни услуги и 174 лв. за наем. Не са извършвани плащания над 1000 лв.2 Всички отчетени разходи са подкрепени с разходно оправдателни документи, отразени са правилно в отчета.

При направени насрещни проверки не се установиха други разходи.3

Не се установиха неразплатени поети задължения.


5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

От представената в Сметната палата справка за извършените разходи за избори на президент и вицепрезидент 2011 г, се установи, че реално изразходените 587 лв. са в законоустановените в чл. 155 от ИК размери.4


6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

При извършената проверка на представения в Сметната палата отчет на


ПП „Българска демократична общност” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за президент и вицепрезидент през 2011 г., приложените справки, извлечения от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания и първичните счетоводни документи, се установи пълно съответствие между отчетените приходи и реално извършените разходи по елементите на отчета.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани четири броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните


етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 093 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

0400020712

Документ №

Наименование на одитното доказателство

Брой листа
1.

РД-И-2 21.09.2012

За извършена проверка на представения пред Сметната палата отчет за средства предоставени от кандидатина ПП „Българска демократична общност”

2

2

РД-И-8

2.10.2012Извършена проверка на разходите за избори за президент и вицепрезидент

2

3

РД-И-06

Установяване на получените приходи от дарения

2

4.

РД-И-07

Проверка на ограниченията в разходите

301 Одитно доказателство № 1 РД-И-2

2 Одитно доказателство № 2 РД-И-3

3 Одитно доказателство № 3 РД-И-6

4 Одитно доказателство № 4 РД-И-7


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница