Списък на съкращениятастраница1/6
Дата02.06.2018
Размер0.8 Mb.
#71746
  1   2   3   4   5   6
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200005712


за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 259 от 17.10.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

6

1. Основание за извършване на одита

6

2. Информация за одитирания обект

6

3. Цели на одита

7

4. Обхват на одита

7

5. Критерии за оценка

7

Част трета Констатации

7

І. Бюджет

7

1. Вътрешни актове

7

2. Бюджетна процедура

9

3. Изпълнение на бюджета

10

3.1. Приходи

11

3.2. Разходи

13

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

19

1. Обща информация за проведените процедури

19

2. Вътрешни актове

20

3. Планиране на обществени поръчки

20

4. Процедури по реда на Закона за обществените поръчки

21

5. Публична покана по реда на глава осма “а“ от ЗОП чрез публична покана

25

6. Процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

26

7. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

27

8. Изпълнение на договорите

27

ІІІ. Имущество

30

1. Обща информация за управляваните имоти

30

2. Вътрешни актове

30

3. Придобиване и управление на имотите

31

Част четвърта Заключение

33

Част пета Препоръки

35

Опис на одитните доказателства

36


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АОП

Агенция по обществени поръчки

ВПРОВОП

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕС

Европейски съюз

ЗВОПС

Закон за вътрешен одит в публичния сектор

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НМДА

Нематериални дълготрайни активи

НСКСЧ

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

ППЗДС

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

СФУК

Система за финансово управление и контрол

СМР

Строително-монтажни работи


Част първа

РЕЗЮМЕ
В изпълнение на Програмата за одитна дейност на Сметна палата за 2012 г. е извършен одит за съответствие при финансовото управление на Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

В обхвата на одита са включени областите “бюджетен процес” – етапите изпълнение и отчитане на бюджета, “възлагане и изпълнение на обществени поръчки” – възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори и “придобиване и управление на имоти – държавна собственост” – управленски решения, придобиване и управление на имоти.

ПУ е държавно висше училище, юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет. Ректорът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката. Към 31.12.2011 г. бюджетът е в размер на 33 074 423 лв., а към 30.09.2012 г. - 25 613 206 лв.

Съставянето, одобряването и извършването на корекции на бюджетите на ПУ за


2011 г. и за 2012 г. е извършено в съответствие с действащите нормативни актове. Взети са управленски решения при спазване на принципите за законосъобразност.

Предприетите действия за организиране изпълнението на бюджета от ръководството на ПУ са в съответствие със законовата и вътрешната уредба.

Разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г. и за 2012 г. са представени и утвърдени в съответствие с нормативните изисквания. Капиталовите разходи са извършени до размера на поетите финансови задължения със сключените договори. Приложена е системата за двоен подпис при поемане на задължения, съгласно определения ред за поемане на задължения във Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол. Осъществен е предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите от финансовия контрольор в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Не са въведени вътрешни правила за организацията на бюджетния процес, в т.ч. ред по съставяне, приемане и изпълнение на бюджета, за извършване на корекции, както и комуникациите и отговорностите на лицата участващи в бюджетния процес. Отговорностите на служителите са определяни с конкретни заповеди на ректора.

С вътрешни правила не са уредени финансовите взаимоотношения между ПУ и факултетите, редът и начинът за използване и разпореждане със средствата по утвърдените бюджети на основните звена. Не са определени правила за формиране на бюджета на основните звена и филиали в съответствие със законовите изисквания.

Осъществяваното текущо наблюдение на бюджетния процес от участниците в процеса не е документирано в риск-регистър.

С вътрешни актове не е регламентиран реда за приемане, регистрация и контрол на даренията от страната и чужбина.

Постъпвали са приходи от наеми по договори с приключил срок на действие, т. е. без договорни взаимоотношения.

Дължимият наем по договорите на отдадените под наем имоти-държавна собственост са внасяни със закъснение. Не са начислявани лихви за просрочените задължения към момента на погасяването им.

При отчитането на авансите за валута и утвърждаване на разходите не са въведени контролни дейности. Допуснато е закъснение при отчитане на част от получените аванси във валута и представяне на докладите за извършената работа от командированите лица, което е в несъответствие с разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Изплатени са дневни и квартирни пари на командировани служители в чужбина от едната в другата бюджетна година. Допуснато е да се изплатят разходи, които не са включени в командировъчната заповед.

Отчетените разходи за външни услуги са действително извършени и са документално обосновани. Разходите за външни услуги, чиито размери попадат в приложното поле за възлагане на обществени поръчки, са извършени след проведени процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (отм.).

Организацията на процеса по възлагане и провеждане на обществени поръчки в ПУ е регламентиран във Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки (ВПРОВОП).

Управленските решения, свързани с планирането на обществените поръчки са в съответствие с ВПРОВОП.

Осъществено е управление на дейностите по възлагане на обществени поръчки на етапите оперативно планиране, организиране и контрол, но се допуска неприлагане на част от предвидените разпоредби, в резултат на което са допуснати пропуски и нарушения в процеса по възлагане на обществени поръчки. В обявлението на две от проверените обществени поръчки са посочени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка. Допуснати са нарушения, свързани с поставяне на ограничителни условия спрямо участниците по отделните обособени позиции.

Въведените процедури със системата за финансово управление и контрол (СФУК), ВПРОВОП и сключване на договори позволяват проследимост и идентифициране на отговорностите по иницииране, осъществяване и контрол на процеса по възлагане на обществени поръчки.

Не е изпратена информация за публикуване до „Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС), когато стойностите на обществената поръчка са били над определените за това прагове. За сключените договори по отделните обособени позиции не е изпратена информация до „Официален вестник” на ЕС.

Не е изпратена информация до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки за сключен договор в определения в закона седемдневен срок.

Изпълнението на договорите за възложени обществени поръчки е в съответствие с договорените условия и срокове. Не са спазени сроковете за изпращане на информация в АОП за приключило изпълнение на договор за обществена поръчка.

Координацията между служителите, отговорни за провеждане на обществените поръчки и изпълнение на договорите не гарантира осигуряване на своевременна и пълна информация.

Действията за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.) са в съответствие с приетите вътрешни правила и действащото законодателство.

Приети са Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Спазени са изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС) при придобиване на имот-държавна собственост от ПУ.

Имотите-публична държавна собственост са застраховани. Отдадените под наем части от недвижими имоти са използвани в съответствие с тяхното предназначение и договорените условия и с изискванията на националното законодателство и вътрешните актове.

Не са подновени договорните взаимоотношения с наематели на помещения. Съществуват наематели без договорни взаимоотношения, срокът на договора на които е изтекъл.

Съществуват сделки при които не е спазен срока за внасяне на депозит за изпълнение на договора и в които не е определено разходите за вода и електроенергия от кого ще се заплащат.

Отдаден е под наем част от имот, без да е проведен търг във филиал Кърджали и технически колеж Смолян. Не е създаден регистър на договорите за отдаване под наем.Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ


  1. Основание за извършване на одита

Одитът за съответствие при финансовото управление на ПУ „Паисий Хилендарски“ за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Заповед № ОД-2-057 от 10.09.2012 г. на Валери Апостолов, заместник - председател на Сметната палата, Заповед № ОД-2-085 от 12.10.2012 г. и Заповед № ОД-2-088 от 07.11.2012 г. на заместник - председател на Сметната палата.

Одитът е включен в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г.


  1. Информация за одитирания обект

ПУ „Паисий Хилендарски“ е държавно висше училище с правен статут на юридическо лице, съгласно от чл. 6, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). ПУ е държавно висше училище, юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет. Ректорът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

ПУ обучава студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. Осъществява своята дейност чрез основни, обслужващи звена и териториално изнесени структури. Териториално изнесени структури със статут на юридическо лице са: филиал – Кърджали, филиал – Смолян и технически колеж – Смолян.

Основни звена на ПУ без статут на юридическо лице са 9 (девет) факултета и един департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти. ПУ разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

В ПУ работят над 1 000 преподаватели и служители, от които 670 висококвалифицирани щатни преподаватели - 82 професори, 211 доценти, 375 асистенти. Обучават се над 9000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на ЗВО.

Органи на управление на висшето училище са общото събрание, академичният съвет и ректорът, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗВО.

Орган за вътрешен контрол върху дейността на висшето училище е Контролният съвет. Ръководните органи на ПУ се подпомагат от ректорски съвет, библиотечен свет и 7 (седем) комисии.

Дейността на административните служби се ръководи от помощник-ректор съгласно чл. 33а от ЗВО, който пряко отговаря за стопанската и финансовата част. Административно-стопанските звена подпомагат управлението на учебните процеси и научноизследователската дейност, като осъществяват двупосочна връзка между управленските органи, преподавателите и студентите.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за одитирания период, носи професор Иван Костадинов Куцаров, ректор до 01.03.2011 г. и професор д-р Запрян Ангелов Козлуджов от 01.03.2011 г.1


  1. Цели на одита

Целите на одита са:

а) да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в ПУ „Паисий Хилендарски“;

б) да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки в ПУ „Паисий Хилендарски“;

в) да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с придобиването и управлението на имоти – държавна собственост в ПУ „Паисий Хилендарски“;

г) да се оценят адекватността и ефективността на вътрешния контрол във връзка с управлението на бюджетните и другите публични средства, възлагането и изпълнението на обществени поръчки и придобиването и управлението с имоти – държавна собственост.
  1. Обхват на одита

В обхвата на одита се включват и трите изследвани области “бюджетен процес” – етапите изпълнение и отчитане на бюджета, “възлагане и изпълнение на обществени поръчки” – възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори и “придобиване и управление на имоти – държавна собственост” – управленски решения, придобиване и управление на имоти, въз основа на оценките на присъщите рискове за всяка от областите.
  1. Критерии за оценка

При одита за съответствие при финансовото управление са използвани следните критерии за оценка:

а) законосъобразност на управленските решения във връзка с организирането, планирането, управлението и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности;

б) законосъобразност на управленските решения и действия при възлагане и изпълнение на обществените поръчки и изпълнение на договорите;

в) законосъобразност на управленските решения във връзка с придобиването и управлението на имотите - държавна собственост;

г) адекватност и ефективност на СФУК, осигуряваща спазване на нормативните изисквания.


Част трета
КОНСТАТАЦИИ
І. Бюджет


  1. Вътрешни актове

Организационно-структурното изграждане и функциониране на висшето училище са уредени с Правилник за устройството и дейността на ПУ “Паисий Хилендарски”.2 Във връзка с промените в ЗВО (ДВ, бр. 48, 04.06.2004 г.), правилникът е допълнен и изменен от общото събрание на ПУ на 31.01.2005 г. След тази дата правилника не е изменян и не съответства на действащата организационна структура.3

Финансовото управление и контрол в ПУсе осъществява чрез СФУК - „Наръчник на системата за финансово управление и контрол“4 включваща политики и процедури, въведени от ръководството на организацията, с цел осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати чрез съответствие със законодателството и вътрешните актове. Стратегия за управление на риска е разработена като елемент от СФУК.

В ПУ не са въведени вътрешни правила за организацията на бюджетния процес, в т.ч. ред по съставяне, приемане и изпълнение на бюджета, за извършване на корекции, както и комуникациите и отговорностите на лицата участващи в бюджетния процес. През одитирания период отговорностите на служителите са определяни с конкретни заповеди на ректора.5

Финансовите взаимоотношения между ПУ и факултетите, редът и начинът за използване и разпореждане със средствата по утвърдените бюджети на основните звена не са уредени с Вътрешни правила. Не са въведени Правила за формиране на бюджета на основните звена и филиали, в нарушение на чл. 90, ал. 2 от ЗВО.6

Организацията и управлението на човешките ресурси са определени с Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси в ПУ „Паисий Хилендарски“. Утвърдени са Вътрешни правила за работната заплата на преподавателския и непреподавателския състав.7 Редът, начинът и условията за възлагане на преподавателска дейност на външни лица по трудови и извън трудови правоотношения са определени с Правилата за организация на учебния процес.8 Нормативната и наднормативната заетост на редовните преподаватели за всяка учебна година са определени с решения на академичния съвет и Правила за организация на учебния процес.9

С колективния трудов договор, процедурата за подбор и назначаване на кадри, вътрешните правила за работната заплата, вътрешните правила за атестиране на научно-преподавателския и преподавателския състав, вътрешните правила за атестиране на непреподавателския състав и правила за приложението на система от материални стимули на работещите в ПУ „Паисий Хилендарски“ са регламентирани процесите по управление на човешките ресурси и възнагражденията на персонала. Спазени са нормативните изисквания при изготвяне и утвърждаване на длъжностните и поименните разписания на длъжностите.10

С вътрешни актове не е определен реда за приемане, регистрация и контрол на даренията от страната и чужбина.

Редът за отпускане на стипендии е регламентиран с Правилник за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите в ПУ „Паисий Хилендарски“.

От ректора са утвърдени Вътрешни правила за документооборота и Счетоводната политика на ПУ за 2011 г. и 2012 г. В Счетоводната политика са определени основните принципи, въз основа на които се осъществява счетоводната отчетност, организацията на счетоводството, редът за изготвяне на периодичните и годишни отчети и за извършване на оценка на Дълготрайни материални активи (ДМА) и Нематериални дълготрайни активи (НМДА). Регламентиран е редът за начисляване на провизии и за отчитане на приходите и разходите. Счетоводната политика е в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч).

Със заповеди на ректора е въведена системата за двоен подпис при сключване на договори и подписване на необходимите документи, свързани с поемането на финансови задължения и извършване на разходи. Предварителен контрол по реда на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС се упражнява от длъжностно лице, определено със заповед на ректора. Редът и условията за извършване на контрола са регламентирани във Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол по ЗФУКПС, утвърдени от ректора.11

В ПУ не е осъществяван вътрешен одит по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), което е в съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 5 от ЗВОПС, тъй като висшето училище не попада в обхвата на разпоредителите с бюджетни кредити и разпоредителите с извънбюджетни средства, в които следва да се структурират звена за вътрешен одит.


През одитирания период в ПУ не са въведени вътрешни правила за организацията на бюджетния процес, в т.ч. ред за извършване на корекции по бюджета, комуникацията между отделните структурни звена и техните отговорности.
Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница