Списък на съкращениятаДата05.08.2018
Размер140.26 Kb.

ОДИТЕН ДОКЛАД
0400016312


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на Политическа партия Национална политическа партия „Българе”

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 097 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа: Резюме

3

Част втора: Въведение

4

1. Основание за извършване на одита

4

2. Информация за одитирания обект

4

3. Цели на одита

4

4. Обхват та одита

5

5. Критерии за оценка

6

Част трета: Констатации

7

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

7

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

7

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

7

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки


7

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

8

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

8


Опис на одитните доказателства

9СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ЕРИК

Единен регистър по изборния кодекс

ИК

Изборен кодекс

НППБ

Национална политическа партия „Българе”

ОПР

Отчет за приходите и разходите

ПП

Политическа партия

ЦИК

Централна избирателна комисия


Част първа

РЕЗЮМЕ
Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г., в изпълнение на Заповед № ОД-4-163 от 12.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

Целите на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания на Национална политическа партия „Българе”.

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници

Национална политическа партия „Българе” е регистрирана по Закона за политическите партии с Решение от 18.07.2007 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес гр. Хасково, бул. ”България”, сграда „ХХІ век”, ет. 3, стая 301. Партията се представлява от Златко Радинов Марчев.

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания през 2011 г. на политическата партия е представен в Сметната палата с вх. № 48-00-1235 от 23.11.2011 г. в неизпълнение на установения в чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс срок.

В нарушение на чл. 57 от ИК, представляващият НППБ не е подал в Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания в срок до пет дни след регистрацията за участие в този вид избор.

Приходи за изборите са в размер на 7 400 лв., набрани от членски внос.

Спазени са изискванията на чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

Отчетените разходи са в размер на 5 850 лв. При направената проверка на представената в Сметната палата насрещна информация, се установи, че в същите не са включени 1 500 лв., платени по фактура № 651 от 05.10.2011 г. на вестник „Хасковска Марица” за изработване на предизборни карета.

Всички разходи над 1 000 лв. са заплатени по банков път, съгласно чл. 154, ал. 4 от ИК.

Всички отчетени разходи са подкрепени с разходно оправдателни документи. Не се установиха неразплатени поети задължения.

Национална политическа партия „Българе”, при участието си в предизборната кампания за избиране на кметове и общински съветници за изборите през 2011 г., е спазила нормативните изисквания на Изборния кодекс.


ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г., в изпълнение на Заповед № ОД-4-163 от 12.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект

Национална политическа партия „Българе” е регистрирана по Закона за политическите партии с Решение от 18.07.2007 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес гр. Хасково, бул.”България”, сграда „ХХІ век”, ет. 3, стая 301. Партията се представлява от Златко Радинов Марчев.3. Цели на одита

Целите на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания на Национална политическа партия „Българе”, като обществеността се информира за:

3.1. Спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП (чл. 157 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК);

3.2. Спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в ЕРИК;

3.3. Спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане на ПП, във връзка с предизборната кампания;

3.4. Законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 1 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания на ПП (чл. 152 от ИК);

3.5. Установените приходи на ПП, във връзка с предизборната кампания за избор на кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства;

3.6. Установените реално извършени разходи от ПП, във връзка с предизборната кампания за избор на кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства;

3.7. Съответствието на декларираните приходи в отчета и реално извършените разходи за предизборната кампания;

3.8. Спазването на определения с чл. 155 от ИК общ размер и на определените ограничения за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.


4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници:

4.1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК).

4.2. Проверка за спазване изискванията за предоставяне на информация от ПП за публикуване в ЕРИК - съответствие на предоставената по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК информация, със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК.

4.3. Проверка за спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета
(чл. 159, ал. 1 – 3 от ИК)

4.4. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници (чл. 150, ал. 1 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК).

4.5. Проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.6. Проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените проверки от ПП.

4.7. Проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.8. Проверка за спазване на изискването, приходи и разходи за предизборната кампания надвишаващи 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК).

4.9. Проверка за спазване на определените с чл. 155, ал. 1, т. 3, б”а” и чл. 155,
ал. ал. 2, 3 и 4 от ИК общ размер и ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за избор на кметове и общински съветници от ПП.

4.10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.


5. Критерии за оценка

5.1. Спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП;

5.2. Съответствие на предоставената от ПП информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра и спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158,
ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.3. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП:

5.3.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.3.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата/ и;

5.3.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.4. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.4.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице;

5.4.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.4.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.4.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.4.5. съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на ПП с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове;

5.5. Наличие на съответствие между декларираните приходи и установените от извършените проверки;

5.6. Наличие на съответствие между отчетените разходи и установените от извършените проверки;

5.7. Наличие на съответствие между отчетените поети задължения за плащане и установените от извършените проверки;

5.8. Спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.9. Спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на ПП за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник;

5.10. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ
При извършения одит на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на политическа партия „Национална политическа партия „Българе” през 2011 г. се установи:

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания през 2011 г., на политическата партия, е представен в Сметната палата с вх. № 48-00-1235 от 23.11.2011 г. в неизпълнение на установения в чл. 159, ал. 1 от Изборния кодекс, срок.1

В нарушение на чл. 157 от ИК представляващият НППБ не е подал в Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания.2 3

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП, като същият е изготвен по утвърдения от Сметната палата образец.


2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Не са възникнали основания ПП да изпраща в Сметната палата информация за публикуване в ЕРИК, имената на дарителите, вида и целта на дарението, размерът му, социологическите агенции, с които работи, както и декларации за произход на дарените и предоставените от кандидатите средства, видът и описанието на предоставени за ползване вещи и услуги, както и декларация за собственост на същите.


3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Реализираните приходи за изборите са 7 400 лв., като същите са от членски внос. При направената проверка не се установиха предоставени средства от кандидати издигнати за кметове и общински съветници, както и дарения от физически лица.

Спазени са изискванията на определени в чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от ИК.4

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки

В представения в Сметната палата отчет за предизборната кампания през 2011 г. са отчетени 5 850 лв. разходи, всичките отчетени за външни услуги. От разходите за медийни услуги са отчетени за печатни медии 600 лв., за частни радия 725 лв. за електронни издания 1 425 лв. и разходи за плакати 2 200 лв. Сумата от 900 лв. е за наеми на помещения. При направената проверка, в представената в Сметната палата насрещна информация, се установи, че в отчета не са включени 1 500 лв., платени по фактура


№ 651 от 05.10.2011 г. на вестник „Хасковска Марица” за изработване на предизборни карета.5 6

Реално извършените разходите на партията възлизат на 7 350 лв.

Всички разходи над 1 000 лв. са заплатени по банков път, съгласно чл. 143, ал. 4 от ИК.

Всички отчетени разходи са подкрепени с разходно оправдателни документи. Не се установиха неразплатени поети задължения.7


5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

За участие в изборите за избиране на кметове и общински съветници през 2011 г. ПП „Национална политическа партия „Българе” е издигнала кандидатури на един кандидат за общински кмет, двадесет и двама кандидати за общински съветници и дванадесет кандидати за кметове на кметства.

От представената в Сметната палата справка за извършените разходи за общински съветници, за кметове и кметове на кметства, се установи, че реално изразходените средства в размер на 7 350 лв. не превишават установените в чл. 155 от ИК размери.8
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

При извършената проверка на представения в Сметната палата отчет на НППБ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници и кметове през 2011 г., приложените справки, извлечения от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания и първичните счетоводни документи, и извършената проверка, се установи, че в отчетените разходи не са включени 1 500 лв., платени за медийни услуги. В останалите елементи на отчета има пълно съответствие между отчетените приходи и реално извършените разходи по елементите на отчета.9


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани седем броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните
етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 097 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 0400016312

по ред

Документ №

Дата

Кратко описание на работния документ

Брой страници

1

РД-И-1

14.09.2012г.

Работен документ за проверка на приходите от дарения от физически лица на НПП „Българе”

2

2

РД-И-02

14.09.2012г.

Работен документ за проверка на предоставените средства от кандидати на НППБ за финансиране на предизборната кампания

2

3

РД-И-03

14.09.2012г.

Работен документ за установяване на размера на извършените разходи и поетите задължения от НППБ

3

4

РД-И-04

14.09.2012г.

Работен документ за установяване на извършените разходи и съответствието им с отчетените разходи по елементи на отчета на НППБ

4

5

РД-И-05

14.09.2012г.

Работен документ за извършена проверка за съответствие на представените пред СП отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от НППБ

2

6

РД-И-06

14.09.2012г.

Работен документ за размера на реално извършените разходи, определени за целите на одита като съществени по характер и за размера на реално поетите задължения от НППБ

4

7

РД-И-07

17.09.2012г.

Работен документ за резултатите от извършена проверка за спазване от НППБ на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания

31 Одитно доказателство № 1 – Отчет и писмо с вх. № 48-00-1235 от 23.11.2011 г.

2 Одитно доказателство № 2 – РД-И-05 представяне на банкови сметка и инф. ЕРИК

3 Съставен АУАН

4 Одитно доказателство №3 – РД-И-01 и РД-И-2 проверка на предоставените средства от кандидати

5 Одитно доказателство № 5 - РД-И-06 изв. насрещни проверки за медийни услуги

6 Препоръка 1.

7 Одитно доказателство №6 - РД-И-04 за извършените разходи и поети задължения

8 Одитно доказателство № 7 РД-И-06 проверка на спазване на чл. 155 от ИК

9 Одитно доказателство № 8 РД-И-04 елементи на отчета


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница