Списък на съкращениятаДата23.07.2016
Размер251.33 Kb.

ОДИТЕН ДОКЛАД
0400019412


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на политическа партия ”Български земеделски народен съюз” през 2011 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 021 от 24.01.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

6

4. Обхват на одита

6

5. Критерии за оценка

7

Част трета Констатации

8

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

8

2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

8

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

9

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения, и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения, с установените от извършените проверки

10

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

12

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

12


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ИК

Изборен кодекс

ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

ПП

Политическа партия

ПП „БЗНС”

Политическа партия „Български земеделски народен съюз”

ЦИК

Централна избирателна комисия

ОИК

Общинска избирателна комисия

СГС

Софийски градски съд

ВКС

Върховен касационен съд


Част първа

РЕЗЮМЕ
Настоящият одитен доклад е съставен в резултат на извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на Политическа партия „Български земеделски народен съюз” през 2011 г., в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за
2012 г. и на основание заповед на заместник-председателя на Сметната палата Валери Апостолов.

На основание решение на Върховния касационен съд1, във връзка с проведения през м. март 2010 г. ХХХVII извънреден конгрес на партията в регистъра на политическите партии са вписани промените и представляващия.

В изборите на кметове и общински съветници на 23.10.2011 г. Политическа партия „Български земеделски народен съюз” е участвала самостоятелно и в коалиции с други партии и местни коалиции.

Представеният в Сметната палата отчет на ПП „БЗНС” за приходите, разходите и поетите задължения включва само постъпленията и извършените разходи в общинската дружба в гр. Радомир.

Одитната задача обхвана проверки и оценки относно спазване изискванията на Изборния кодекс (ИК) за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания. Извършена е документална проверка, проверка за съответствие на данни, сравнителен анализ и аналитични процедури относно:

а) спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания;

б) спазване изискванията за предоставяне на информация от политическата партия за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), съответствието на предоставената информация със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК;

в) спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета;

г) спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

д) съответствие на декларираните приходи, извършените разходи и поети задължения с реално установените от документалните и насрещни проверки;

е) спазване на определения общ размер на финансиране с чл. 155, ал. 1, т. 2, б”а” от ИК.

В резултат от извършения одит са направени следните изводи и оценки:

От Политическа партия „Български земеделски народен съюз са спазени:

а) срока за представяне пред Сметната палата на данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания на партията;

б) срока за публикуване в Единния регистър на Изборния кодекс на изискуемата информация от Политическата партия (ПП), с изключение на представяне на информация за имената на физическите лица, предоставили на партията вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване;

в) нормативните изисквания по изготвянето и представянето на отчета на ПП пред Сметната палта;

г) регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

Установено е, че:

а) кампанията е финансирана със средства, предоставени от кандидатите, като сумите са под 1000 лв., които са постъпвали в касата на партията и не са подавани декларации за произхода им;

б) отчетените разходите от ПП за предизборната кампания са реално извършени и документално обосновани, но по отделни показатели има незначителни отклонения в размера между отчетените и фактически извършените разходи и характера им;

в) отчетът за приходите и разходите и поетите задължения не отразява вярно предоставените от кандидатите средства в размер на 1 700 лв. и извършените с тях разходи в размер на 1 700 лв. в три общини;

г) за избрани двама общински съветници и един кмет на кметство в Сметната палата не са получени декларации по чл. 160;

д) не са посочени и не са установени поети задължения.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и одитна задача № 352 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за


2012 г., в изпълнение на Заповед № ОД-4-194 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

2. Информация за одитирания обект

На основание чл. 9 от Закона за политическите партии (ЗПП) Политическа партия „Български земеделски народен съюз” (ПП „БЗНС”) е регистрирана в Софийски градски съд (СГС) по фирмено дело от 1990 г.2

На основание решение на ВКС, във връзка с проведения през м. март 2010 г. ХХХVII извънреден конгрес на партията в регистъра на политическите партии са вписани промените и представляващия.

За представляващ на партията е определен Николай Нанков Ненчев, главен секретар.

Във връзка с предизборната кампания актуалното състояние на партията е удостоверено от СГС.3

В структурата на ПП „БЗНС” са създадени и работят 25 областни и 85 общински дружби.4 Във връзка с предизборната кампания от ПП са издигнати самостоятелно или в коалиция с други партии кандидати за кметове и общински съветници в отделни области и общини.5

В община Радомир са издигнати кандидати за кметове и общински съветници в 29 села, като от издигнатите кандидати един е за кмет на община, 5 за кметове на кметства и 21 за общински съветници. Резултатите от изборите показват, че от издигнатите самостоятелно от партията са избрани трима общински съветници и един кмет на кметство.
3. Цели на одита

Целите на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания на ПП „Български земеделски народен съюз, като обществеността се информира за:

3.1. спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП (чл. 157 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК);

3.2. спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в ЕРИК;

3.3. спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане на ПП, във връзка с предизборната кампания;

3.4. законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. ал. 1 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания на ПП (чл. 152 от ИК);

3.5. установените приходи на ПП, във връзка с предизборната кампания за избор на кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства;

3.6. установените реално извършени разходи от ПП, във връзка с предизборната кампания за избор на кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства;

3.7. съответствието на декларираните приходи в отчета и реално извършените разходи за предизборната кампания;

3.8. спазването на определения с чл. 155 от ИК общ размер и на определените ограничения за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки и оценки относно спазване изискванията на ИК за представяне на отчета в Сметната палата и за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници:

4.1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне в Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК).

4.2. Проверка за спазване изискванията за предоставяне на информация от ПП за публикуване в ЕРИК - съответствие на предоставената по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК информация, със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК.

4.3. Проверка за спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета
(чл. 159, ал. 1 – 3 от ИК)

4.4. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по източници (чл. 150, ал. 1 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК).

4.5. Проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.6. Проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените проверки от ПП.

4.7. Проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените проверки на ПП.

4.8. Проверка за спазване на изискването, приходи и разходи за предизборната кампания надвишаващи 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК).

4.9. Проверка за спазване на определените с чл. 155, ал. 1, т. 3, б”а” и чл. 155,
ал. ал. 2, 3 и 4 от ИК общ размер и ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за избор на кметове и общински съветници от ПП.

4.10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.


5. Критерии за оценка

5.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП;

5.2. съответствие на предоставената от ПП информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра и спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158,
ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.3. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от ПП:

5.3.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.3.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата/ и;

5.3.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.4. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.4.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице;

5.4.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.4.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.4.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.4.5. съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на ПП с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове;

5.5. Наличие на съответствие между декларираните приходи и установените от извършените проверки;

5.6. Наличие на съответствие между отчетените разходи и установените от извършените проверки;

5.7. Наличие на съответствие между отчетените поети задължения за плащане и установените от извършените проверки

5.8. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.9. спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на ПП за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник;

5.10. съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на политическата партия и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

За участие в предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници ПП „БЗНС” е регистрирана в Централна избирателна комисия (ЦИК)6 на 08.08.2011 г.


С писмо7 от ПП „БЗНС” в Сметната палата са подадени данните за откритата банкова сметка за обслужване на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници. Спазен е срока, определен с чл. 157 от ИК.8

Отчетът на ПП „БЗНС” е изготвен по утвърдения от Сметната палата образец, публикуван на интернет страницата на Сметната палата, съгласно разпоредбата на


чл. 159, ал. 3 от ИК.

На 18.11.2011 г. в Сметната палата9 е представен на хартиен и електронен носител изготвения отчет за „приходите, разходите и поетите задължения за плащане” от местната структура на партията в гр. Радомир.

На 28.11.2011 г. е представен втори отчет10 от представляващия партията, потвърждаващ данните на първия. Направено е пояснение,11 че данните са идентични, тъй като не са извършвани разходи за кандидатите, издигнати от партията в другите области и общини. При представяне на отчета е спазен нормативно определения с чл. 159, ал. 1 срок, тъй като партията е участвала в балотаж.

Представеният в Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения не е придружен с извлечение от банкова сметка, тъй като всички постъпили суми от кандидатите и стойността по отделните видове разходи са в размер до 1 000 лв.Спазени са нормативно установения срок в чл. 157 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 9 до 5 дни от регистрацията на ПП „БЗНС” пред Сметната палата да се представят данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания на партията и изисквания по изготвянето и представянето на отчета, съгласно разпоредбите на
чл. 159, ал. 1 от ИК.


2. Съответствие на информацията, предоставена от политическата партия в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

По време на предизборната кампания в ЕРИК на Сметната палата е публикувана информация.

При извършените проверки за съответствие на информацията, предоставена по време на предизборната кампания в Сметната палата за публикуване в ЕРИК с разпоредбите на чл. 158 от ИК, е установено:12

2.1. В съответствие с чл. 158, ал. 2, т. 2 от ИК в ЕРИК са публикувани наименованието на ПП и представляващия партията Николай Ненчев.

2.2. Предоставена е справка съгласно чл. 158, ал. 2, т. 3 от ИК, в която е посочено че не са постъпвали дарения от физически лица.

2.3. Съгласно чл. 158, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 4 и т. 5 от ИК в хода на предизборната кампания партиите следва да изпращат в Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на партията вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на партията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата са отчетени разходи в размер на 1 106 лв. за гориво. По време на одита е представена декларация от председателя на Общинското настоятелство на БЗНС - гр. Радомир, с която е декларирано, че в предизборната кампания за кметове и общински съветници са ползвани безвъзмездно 11 бр. лични автомобили на кандидатите.13

2.4. Всички предоставени средства от кандидатите за кметове и общински съветници са до 1000 лв., поради което не са попълвани декларации по чл. 158, ал. 2, т. 5 за произхода на средства.

2.5. В предизборната кампания от ПП „БЗНС” не са ползвани социологически и рекламни агенции и не са предоставяни данни в Сметната палата.

От ПП „БЗНС” към отчета не е приложена декларация за предоставени за безвъзмездно ползване вещи, във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници, с което не са спазени изискванията чл. 154, ал. 3 от ИК.

От ПП „БЗНС” е спазен срокът за публикуване в Единния регистър на Изборния кодекс на нормативно определената информация, с изключение на представяне на информация за имената на физическите лица, предоставили на партията вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване. Нарушени са изискванията на чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и т. 5 от ИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „БЗНС” е 9 000 лв., като източник за финансиране на предизборната кампания са само предоставените от кандидатите средства от местната структура в гр. Радомир, с което са спазени изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 3 от ИК.14

От извършената документална проверка на първичните счетоводни документи, предоставени от местната структура в гр. Радомир се установи, че:15


  • за финансиране на предизборната кампания са предоставени средства от десет кандидата с размер на отделните постъпленията под 1 000 лв., поради което не са прилагани декларации за произхода на средствата;

  • в изготвеното към отчета Приложение ПП2 за предоставените от кандидатите средства за един от кандидатите е посочено името на вносителя, отразен в приходния касов ордер, а не името на кандидата;

  • в изготвеното от ПП ”БЗНС” Приложение ПП2 за предоставените от кандидатите средства сумите за двама от кандидатите, посочени в приложението са различни от посочените в Приложение ПП2 от местната структура, които отговарят на сумите по ПКО. Независимо от установените несъответствия общият размер на предоставените от кандидатите средства в двете приложения съответства на отразените суми по ПКО и в отчета за приходите, разходите и поетите задължения.

По време на одита бе изискано обяснение16, при което се установи че несъответствията са в резултат на допуснатите технически грешки при изготвянето на Приложение ПП2 от ПП „БЗНС” и неправилно вписване името на кандидата, предоставил средствата в ПКО на местната структура.

При проверката на изпратените в Сметната палата декларации по


чл. 160 от ИК в общините Кайнарджа, Левски и Петрич се установи, че петима, издигнати от партията кандидати декларират предоставени средства за кампанията в общ размер на 1 700 лв. Средствата не са отразени в отчета на ПП.17
От извършените документални проверки в ПП „БЗНС” и данните от отчета се установи, че законосъобразно не са приемани анонимни дарения, такива от юридически лица и еднолични търговци, от чуждестранни физически лица, от религиозни институции и от чужди правителства и чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел, в съответствие с регламента на чл. 152 от ИК.

Спазени са нормативно определените изисквания и забрани за финансиране на предизборната кампания за избори на общински съветници и кметове на ПП „БЗНС. Несъответствието между отчетените от ПП приходи и декларираните средства от избраните кандидати представя неточно размера и източниците на приходи в отчета на ПП.

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения, и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения, с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от партията разходи е 9 000 лв., като средствата са изразходвани за заплащане на доставените различни видове външни услуги в размер на


7 894 лв. 87,7 на сто и за закупени материали в размер на 1 106 лв., или 12,3 на сто.

На етапа на планиране на одита е определена същественост по характер за всички разходи.

При изпълнението на одита са проверени всички декларирани от партията разходи.

4.1. Съответствие между отчетените и установените разходи от проверката на първичната документация на партията и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги.

От извършените документални проверки е установено, че са отчетени18 разходите и за всички разходи са налице разходооправдателни документи, като са пускани разходни касови ордери и са вписвани в книга за приходи и разходи. В отделни случаи сумите по разходооправдателните документи несъответстват на отразените в ордерите, а към някои от документите не са приложени ордерите, а са вписани номерата им в книгата за приходи и разходи.19

В предизборната кампания за покриване на всички разходи е осъществявано в брой от касата на местната структура, тъй като размерът на разходите е под 1 000 лв. и не са извършвани банкови преводи.

4.1.1. Разходи за материали

Отчетените от партията средства в размер на 1 106,00 лв. са за закупуване на гориво на ползваните, предоставени от кандидатите лични автомобили при осъществяване на предизборната кампания. Сумите са заплащани в брой при зареждане на автомобилите с гориво и за всички плащания има съответни разходооправдателни документи.

При проверката на първичните счетоводни и разходооправдателни документи е установена незначителна разлика между фактически извършените и отчетените разходи, което се компенсира с разликите, установени при разходите за външни услуги. Всички суми са под 1 000 лв. и са заплащани в брой.

4.1.2. Разходи за външни услуги

4.1.2.1. Разходи за електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги

Отчетените от ПП „БЗНС” разходи са в размер на 1 031 лв. и отразяват ползвани различни видове услуги при предизборната кампания за изработката и излъчванията на реклами по кабелна телевизия, за заплащане на такси интернет. Неправилно е включен разход за предизборен коктейл.20 Сумите са изплатени в брой и разходите са документално обосновани.

4.1.2.2. Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и др.

За осъществяване на предизборната кампания от партията са изразходвани средства за изработка на различни видове рекламни материали-плакати, фанели и др. и разход за цветя.21 Изплатените средства в размер на 3 982 лв. са вярно отразени в отчета на партията и съответстват на разходооправдателните документи.

4.1.2.3. Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.)

От ПП „БЗНС” са отчетени разходи в размер на 2 038 лв., а фактически извършените са с незначителна разлика. Средствата са изразходвани за провеждане на мероприятия и свързаните с тях разходи за закупуване на различни видове материали и консумативи, за заплащане на участници в програми и концерти и др. Включен е разход за реклами по кабелна телевизия, вместо да е отчетен в разходите за електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги.22 Всички разходи са документално обосновани.

4.1.2.4. Разходи за наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други

Във връзка с предизборната кампания за провеждане на мероприятия от


ПП „БЗНС” са наемани помещения, за които са заплатени суми в размер на 433 лв. Всички разходи са документално обосновани и отчетените разходи съответстват на фактически извършените.

4.1.3. Други разходи за външни услуги

От ПП „БЗНС” са отчетени за други разходи за външни услуги средства в размер на 410 лв., за които е изготвено Приложение ПП 3 към отчета. Фактически извършените разходи са с незначително отклонение от отчетените.

В приложението са отразени разходи за закупуване на цветя и футболни топки и превоз на танцов състав, а фактически извършените разходи включват и закупуване на други материали и хранителни продукти.23 Независимо от установеното несъответствие за характера на извършените разходи те са документално обосновани.

4.2. При проверката на изпратените в Сметната палата декларации по
чл. 160 от ИК в общините Кайнарджа, Левски и Петрич се установи, че петима, издигнати от партията кандидати, декларират извършени за кампанията разходи в размер на 1 700 лв. 24 Средствата не са отразени в отчета на ПП.

ПП „БЗНС” няма отчетени поети задължения за плащане, което се потвърждава от извършените при одита документални проверки.Несъответствието между размера на отчетените от политическата партия разходи и декларираните от избраните кандидати представя неточно размера на извършените разходи в отчета на партията.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Във връзка с определяне на полагащия се общ размер за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на ПП” БЗНС” е извършена проверка за броя на издигнатите кандидати и подадените от избраните кандидати декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК за спазване на нормативно определените изисквания, при което се установи че:25

- ПП „БЗНС” е участвала със самостоятелни кандидати, като са издигнати 11 кандидатури за кметове на общини, 40 за кметове на кметства и 251 за общински съветници. Участие има партията и в местни коалиции и коалиции с други партии.26

От самостоятелно издигнатите кандидати на ПП „БЗНС” са избрани 16 общински съветници в областите Благоевград, Плевен, Пловдив, Перник, Видин и Силистра и 6 кметове на кметства в областите Благоевград, Плевен, Пазарджик, Монтана и Перник.

- в подадените по чл. 160 от ИК декларации са отразени източниците на финансиране и извършени разходи от кандидатите, свързани с предизборната кампания;

- от трима от избраните кандидати – двама общински съветници и един кмет на кметство не са постъпили в Сметната палата декларации по чл. 160 от ИК;

- общият размер,27 полагащ се за предизборната кампания, определен на основание чл. 155, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 е в размер на 2 597 000 лв.;

- извършените разходи в размер на 10 700 лв. не превишават нормативно определения размер за финансиране на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 155 от ИК.Извършените от ПП „БЗНС” разходи не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране. Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените избори за общински съветници и кметове.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП

За установяване и оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи при финансиране на предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове са извършени документални проверки на първичните счетоводни документи на ПП, при което е установено:

6.1. Съответствие на получените и декларирани приходи

а) в отчета на ПП „БЗНС” не са отразени всички, получени по време на предизборната кампания постъпления и приходи;

б) размерът на предоставените средства от кандидатите за кметове и общински съветници не съответства на отразени в отчета и Приложение ПП 2 към него, като не са включени предоставените средства в размер на 1 700 лв. от отделните дружби по региони;

в) няма постъпвали дарения от физически лица, което е отразено в отчета и Приложение ПП 1 към него;

г) установените при проверките отчетени приходи по източници на финансиране, съответстват на първични счетоводни документи.

6.2. съответствие на реално извършени разходи

а) в отчета на ПП не са отразени всички извършени разходи по време на предизборната кампания, като не са включени декларираните извършени разходи от кандидатите, средства в размер на 1 700 лв., в отделни дружби по региони и няма информация за характера им и тяхната документална обоснованост;

б) размерът на реално извършените разходи не съответства на отчетените, с което е намален размерът на разходите по отчета;

в) за трима от избраните кандидати в Сметната палата не са постъпили декларации по чл. 160 от ИК;

г) не са отчетени и не са установени поети задължения;д) реално извършените разходи не надвишават нормативно определения с ИК праг за финансиране на предизборната кампания на ПП за избор на кметове и общински съветници.Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ПП „БЗНС” не отразява вярно декларираните приходи и реално извършените разходи за проведените избори за общински съветници и кметове. Не са включени постъпленията от кандидатите в размер на 1 700 лв. и извършените от тях разходи в размер на 1 700 лв., за които няма информация за характера им и тяхната документална обоснованост. Не са постъпили в Сметната палата за всички избрани кандидати декларации по чл. 160 от ИК.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 17 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните
етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 021 от 24.01.2013 г. на председателя на Сметната палата.

ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400019412
Приложение

Брой страници

1.

Писмо, вх. № 48-00-470/12.08.2011 г. за разкриване на банкова сметка за предизборна кампания

1

2.

Писмо, вх. № 48-00-470 от 18.11.2011 г. от представляващия ПП „БЗНС” в гр. Радомир

1

3.

Писмо, вх. № 48-00-470 от 28.11.2011 г. от представляващия ПП „БЗНС”

1

4.

Писмо от Сметната палата до ПП”БЗНС” относно извършване на одит

1


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0400019412Одитни доказателства

Брой листа

1.

Работен документ – въпросник относно статута, структурата, дейността, финансовото управление и отчетността в ПП „БЗНС” през 2011 г.

4

2.

Работен документ - справка извлечение от регистрите на ЦИК за резултати от изборите

4

3.

Работен документ на извършена проверка за съответствие на представения пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от ПП "БЗНС" и на представените данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници през 2011 г., съгласно Изборния кодекс

3

4.

Декларация от представляващия

1

5.

Декларация от председателя на общинското настоятелство

1

6.

Работен документ за извършена проверка за съответствие на предоставената информация от ПП "БЗНС", по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за спазване на законовото изискване за изпращането й по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК

3

7.

Работен документ за извършена проверка на предоставените средства от кандидатите за кметове и общински съветници в предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници през 2011 г.

4

8.

Констативен протокол от 30.07.2012 г.

2

9.

Обяснителна записка от общински съветник и касиер в
гр. Радомир

1

10.

Работен документ за установяване на извършените разходи и съответствието им с отчетените от ПП „БЗНС” свързани с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници

15

11.

Констативен протокол от 19.06.2012 г.

2

12.

Копие от фактура

1

13.

Копие от фактура

1

14.

Копие от фактура

1

15.

Копие от фактура

1

16.

Работен документ за резултатите от извършена проверка за спазване от ПП "БЗНС" на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници 2011 г. с приложени декларации

3

17.

Работен документ за извършена проверка за съответствие на отразените в отчетите на ПП "БЗНС" предоставени средства от кандидати с декларираните от тях средства по чл. 160 от ИК, в случаите когато кандидатите на ПП са избрани в проведените избори за общински съветници и кметове през 2011 г. с копие от декларации по чл. 160 от ИК и обяснение

22
1 Решение 121/22.07.2011 по т.д. № 689/2011 г. на ВКС

2 ф.д. № 2274/1990 г.

3 Удостоверение на СГС от 26.07.2011 г.

4 ОД № 1

5 ОД № 2

6 Решение № 108-МИ София, 08.08.2011 г. за регистрация на политическа партия „БЗНС”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

7 Писмо, вх. № 48-00-470/12.08.2011 г. за разкриване на банкова сметка за предизборна кампания - Приложение 1

8 ОД № 3

9 Писмо, вх. № 48-00-470 от 18.11.2011 г. от представляващия ПП „БЗНС” в гр. Радомир Приложение № 2

10 Писмо, вх. № 48-00-470 от 28.11.2011 г. от представляващия ПП „БЗНС” - Приложение № 3

11 ОД № 4

12 ОД № 6

13 ОД № 5

14 ОД № 7

15 ОД № 8

16 ОД № 9

17 ОД № 17

18 ОД № 10

19 ОД № 11

20 ОД № 12

21 ОД № 13

22 ОД № 14

23 ОД № 15

24 ОД № 17

25 ОД № 17

26 ОД № 16

27 ОД № 16


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница