Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалностистраница1/3
Дата24.07.2016
Размер0.53 Mb.
#3375
  1   2   3
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРОФИЛИРАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” – редовно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” – задочно обучение


 • “СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”

ЗА ОКС “МАГИСТЪР” – задочно обучение


 • „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” –редовно обучение


 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ и СОУ”

ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОКС “МАГИСТЪР” – задочно обучение


 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ и СОУ”

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОКС “МАГИСТЪР” – задочно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” - редовно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

ЗА ОКС “МАГИСТЪР” - задочно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”

ЗА ОКС “МАГИСТЪР” - задочно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИТ И ТЕХНОЛОГИИ”

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” - редовно обучение


 • “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

ЗА ОКС “МАГИСТЪР” - задочно обучение


 • “АКТЬОРСТВО И РЕЖИСУРА ЗА УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР”

ЗА ОКС “ МАГИСТЪР” - задочно обучение

Педагогика на обучението по физическо възпитание” ОКС бакалавър – редовно и задочно обучение
 1. Маргаритов, В. и колектив, Теория и методика на физическото възпитание. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.

 2. Маргаритов, В., Ръководство по Теория и методика на физическото възпитание. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009.

 3. Маргаритов, В. Водни спортове. Учебник за студенти. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2009.

 4. Маргаритова В. Статистическа обработка на данни от спорта с Excel. Учебник за студенти. В. Търново, 2008.

 5. Маргаритова В., Л. Петров. Спортна статистика (учебно помагало). В. Търново, 2010.

 6. Мадлена Бонева , Манчо Бонев . Упражнения по баскетбол – 2008 г. издателство Кувел

 7. Веселин Маргаритов, Мадлена Бонева, Манчо Бонев. Ръководство по баскетбол – 2011 г. Второ преработено издание.

 8. Василев, В., Психологически основи на управлението. Пловдив: Сема 2001, 2000.

 9. Цоков, Г., П. Радев, Управление и развитие на училището. София, РААБЕ, 2010

 10. Цоков, Г., Управление на училищната организация в информационното общество. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 11. Цоков, Г., Политики по отношение на училищното образование. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 12. Йонов, Й., В. Кузев. Учебник по Лека Атлетика. УИ „П.Хилендарски”, Пловдив, 2010 г.

Спорт в училище” ОКС магистър – редовно обучение
 1. Маргаритов, В. и колектив, Теория и методика на физическото възпитание. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.

 2. Маргаритов, В., Ръководство по Теория и методика на физическото възпитание. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009.

 3. Маргаритов, В. Водни спортове. Учебник за студенти. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2009.

 4. Маргаритова В. Статистическа обработка на данни от спорта с Excel. Учебник за студенти. В. Търново, 2008.

 5. Маргаритова В., Л. Петров. Спортна статистика (учебно помагало). В. Търново, 2010.

 6. Мадлена Бонева , Манчо Бонев . Упражнения по баскетбол – 2008 г. издателство Кувел

 7. Веселин Маргаритов, Мадлена Бонева, Манчо Бонев. Ръководство по баскетбол – 2011 г. Второ преработено издание.

 8. Василев, В., Психологически основи на управлението. Пловдив: Сема 2001, 2000.

 9. Цоков, Г., П. Радев, Управление и развитие на училището. София, РААБЕ, 2010

 10. Цоков, Г., Управление на училищната организация в информационното общество. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 11. Цоков, Г., Политики по отношение на училищното образование. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 12. Йонов, Й., В. Кузев. Учебник по Лека Атлетика. УИ „П.Хилендарски”, Пловдив, 2010 г.

Педагогика на обучението по музика” ОКС бакалавър –редовно обучение
Задължително пиано

Хвърката, З. Дисциплината задължително пиано и комплексната музикално-теоретична подготовка при студентите от специалността Педагогика на обучението по музика. 2011.

Жекова, Р., „Методически технологии за активизиране на метроритмичния усет при кодиране и декодиране на нотен текст”, в „Съвременни проблеми на музикалното обучение”, Пловдив, 2009г.

Жекова Р. „Начално обучение по пиано в младежка възраст”, в „Научни трудове на СУБ”, Пловдив, 2011г.

Жекова, Р., “ЕТАПИ НА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЕДАЛИЗАЦИЯТА В НАЧАЛНОТО КЛАВИРНО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ”, в Международна конференция „Взаимодействието – теория и практика: ключови проблеми и решения”24-25.06.2011, БСУ,Бургас, 2011г.

Жекова, Р., гл.ас. д-р Алексей Стефанов, гл.ас. Румяна Жекова-Стойнова, „АКУСТИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗБОРЪТ НА КЛАВИШЕН ИНСТРУМЕНТ”-Научна сесия”Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”-10-11.11.2011г.,СУБ-Пловдив,2011г.

Жекова – Стойнова Р., „Методически подходи за изграждане на пръстовата техника при клавирното обучение”, В сборник с научни трудове на преподавателите от Педагогическия факултет със заглавие: „Съвременното образование: стратегии, направления ценности”, „П.Хилендарски” , П-в, 2012 (под печат)

Аянска, Д., Система за начално обучение по пиано. ПУ „П. Хилендарски”, 2008.

ISB44N: 9789544234492


Солфеж

Кръстанова, М., Транспониране в музиката – теории и практики. В: Сп. Музикални хоризонти - 8 бр. – Издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци, 2010

Червенакова , И., Относно развитието на усета за многогласие в общообразователното училище- Факултетски научен форум на тема „ Съвременно образование : стратегии, направления , ценности” – Педагогически факултет на ПУ „ П. Хилендарски” X . 2012 (под печат)

Червенакова , И., За разнообразните становища в структурата на музикалността – Научни трудове на Съюза на учените в България , Пловдив , 25- 26 октомври 2012 ( под печат )

Червенакова , И., Някои аспекти в развитието на усета за многогласие – Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, том 13, 2011

Червенакова , И., Проявленията на усета за многогласие и възможностите за диагностициране – Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив ,том13, 2009

Червенакова , И., За разнообразните подходи при развитие на усета за многогласиев в солфежната литература – Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2010

Аянска, Д., Равнища в развитието на музикалния слух. Сб. Съвременни проблеми на музикалното обучение. ПУ „П. Хилендарски”, 2009.
Теория на музиката

Стоянов, П., Въведение в теорията на музиката, 2002

Кръстанова, М., Основи на музиката /лекционен курс/. (съавт.)

Изд. „Имеон”, Пловдив, 2010

ISBN 978-954-9449-34-1

Кръстанова, М., Основи на музиката /практически курс/. (съавт.)

Изд. „Имеон”, Пловдив, 2010

ISBN 978-954-9449-36-5

Аянска, Д., Някои допълнения към елементарна теория на музиката и музикалната практика. Сб. Съвременни проблеми на музикалното обучение. ПУ „П. Хилендарски”, 2009.
История на музиката

Хвърката, З., Детската клавирна литература след «Юношески албум» опус 68 на Шуман. Приемственост със създадения от Шуман модел, 2009

Хвърката, З. Пиесата „Knecht Ruprecht” от „Юношески албум“ на Роберт Шуман. Програмно съдържание, стилистични белези и интерпретация. - Музикални хоризонти, 2010, № 2. ISSN 1310-0076.

Хвърката, З. Шехеразада. Легендарната разказвачка на Изтока през погледа на Роберт Шуман. - Музикални хоризонти 2010, № 4. ISSN 1310-0076.

Хвърката, З. Особености на Шумановата стилистика в „Юношески албум“ оп. 68 на Шуман. Доклад. НБУ, Департамент „Музика“. Пета научна конференция за докторанти с международно участие - „Млад научен форум за музика и танц“, април 2010. 2012, ISSN 1313-342X.

Хвърката, З. Два водещи драматургични принципа в творчеството на Рихард Вагнер. Специфика на проявата им. Доклад. НБУ, Департамент „Музика“. Шеста научна конференция за докторанти с международно участие - „Млад научен форум за музика и танц“, май 2011.

Хвърката, З. Изява и трансформация на импресионистичната естетика в клавирните прелюди на Дебюси. Доклад. Съюз на учените в България - Стара Загора, Двадесет и първа международна научна конференция, посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора, юни 2011 г.

Хвърката, З. Темата за религиозните изживявания на детето в „Детски албум“ оп. 39 на Чайковски. Доклад. Съюз на учените - Стара Загора, Двадесет и първа международна научна конференция, посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора, юни 2011 г.

Хвърката, З. Фактори, действащи при изграждането на музикалния образ. Доклад. Национален форум „Орфеева дарба“. СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ, ФНПП. Трета национална конференция с международно участие. Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. С., септември 2011. ISBN 1314-4324.

Балева, А., Някои специфики на филогенезата на музикалното възприятие. Списание „Музикални хоризонти”, издание на СБМТД, бр.9, 2009.

Балева, А., Музикалното възприемане. Историко-теоретични аспекти. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, 127с.

ISBN 978-954-423-640-3Балева, А., Я. Янкова. Музикалната култура 1600-1750. Музиката на Барока. Христоматия.УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, 136 с.

ISBN 978-954-423-641-0Балева, А., Я. Янкова. Музикалната култура през втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Идеи, стилове, творци. Христоматия. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011, 148 с. ISBN 978-954-423-691-5

Балева, А., Музикалната култура през втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Революцията в музиката. Христоматия. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011, 162с. ISBN 978-954-423-692-2
Български музикален фолклор

Кръстанова, М., Опит за педагогически поглед върху детския музикален фолклор. В: Юбилеен сборник 25 години Педагогически факултет, Пловдив, 2010

Кръстанова, М., Проблеми на музикалната подготовка на студентите в условията на оптимизираните учебни планове. (съавт.) В: Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 2011

Кръстанова, М., ”Проекции на съвременните естетически рамки на музикалния фолклор в предучилищното образование” В: 130 години предучилищно образование в България, Юбилейна международна университетска конференция 18-19 май 2012г. Велико Търново ISBN 978-954-524-842-9

Кръстанова, М., Формиране на компетентности в областта на българския музикален фолклор във висшите училища -традиции и актуални акценти В: сб. статии Педагогически Факултет 2012 (под печат)

Кръстанова, М., Основни тенденции в развитието на българския музикален фолклор през епохата на Възраждането. В: За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

Кръстанова, М., Към въпроса за генезата на българския музикален фолклор. В: За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

Кръстанова, М., Българският танцов фолклор – интегративно звено в обучението по музика и физическо възпитание в началния етап на основното образование. В: Оптимизация и иновации на учебно-тренировъчния процес – сб. статии от Втора международна научна конференция, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010
Възрастова психология

Стаматов, Р. Детска психология. С., 2003.

Стаматов, Р. Психология на общуването. С., 2009.

Стаматов, Р. Детската агресия. С., 2008.

Стаматов, Р. Емоционалното развитие на детето. Пловдив, 2000.

Стаматов, Р., Д. Левтерова, В. Василев, С. Сарийска, Г. Славчева. Развитие на социалната компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст. Пловдив, 2010.

Стаматов, Р., Д. Левтерова, С. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова. Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст. Пловдив, 2010.
Приобщаващо образование на ученици със СОП

Левтерова , Д. ,Актуални проблеми на специалното образование. Пловдив, 2002.

Левтерова, Д., Интеграция на хора с увреждания.Пловдив: УИ“Паисий Хилендарски“, 2009.

Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-386-0

Левтерова Д . (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-492-8.

Левтерова Д., (2009) Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-535-2.
Дидактика

Педагогика. Състав. Пл. Радев, Пловдив, 2007.

Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието, под съст. и ред. на Пл. Радев. Пловдив, 2003.Радев, Пл. Дидактика и история на училищното обучение. Пловдив, 1996.

Радев, Пл. Тематични индекси и парадигми в българските учебници и ръководства по дидактика. Пловдив, 1999.

Радев, Пл. Тематичен енциклопедичен наръчник по историческа пeдагогика. Пловдив, 2000.

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част I, от древността до края на Западната римска империя, Пловдив, ISBN 978 – 954 – 423 – 462 – 1, 2009.

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част II, от възникване на християнството до Европейското възраждане, ISBN 978 – 954 – 443 – 2, Пловдив, 2009

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част III, от Европейското възраждане до Новото време, ISBN 978 – 954 – 443 – 2, Пловдив, 2009.

Радев, Пл., А. Александрова, История на образованието, осемнадесети век, ISBN 978-954-423-627-4, Пловдив, 2010.

Радев, Пл., Конструктивистка дидактика, ISBN 978-954-423-626-7, Пловдив, 2010.

Александрова,А., Теории за училищното възпитание, Пловдив, 2008. / ISBN 978-954-423-461-4/.

Александрова, А., Пл. Радев, Философия на образованието. Велико Търново, 2009.

Цоков, Г. Пл. Радев, Ал. Александрова и др. Управление и развитие на училището. Практически наръчник. РААБЕ, С., 2010 г. (ръководител на авторския колектив и съавтор), 340 стр. . ISSN 1314-023X

Задължителен акордеон

Манева, М., “Мотивацията на студентите от педагогическите специалности в обучението по музикален инструмент”. Сб. “Съвременни проблеми на музикалното обучение, Университетско издателство "Паисий Хилендарски”, 2009, с.20-23

Митева, М., „Специфика на транскрипциите в българската акордеонна литература”,СУБ-П ловдив,Xм.,2012г.,(под печат).

Червенакова , И., Относно развитието на усета за многогласие чрез обучение по акордеон – Юбилеен сборникна ПУ „П.Хилендарски” , 2011

Червенакова , И., За някои проблеми на усета за многогласие в специализираната литература по акордеон – Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2009

Георгиева, В., Когнитивни аспекти на обучението по музикален инструмент, Университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010

Георгиева, В., Ролята на волевото внимание при обучението по музикален инструмент, Университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2009

Манева, М., Я.Янкова, “Песни за най-малките със съпровод на акордеон” – Пловдив, 2008 ISBN 978-954-9378-52-8

Манева, М., Я. Янкова, “Пиеси и танци за най-малките”, Пловдив, 2009

ISBN 978-954-423-521-5Манева, М., Я. Янкова, “Пиеси и танци за най-малките”, Пловдив, 2009

ISBN 978-954-423-521-5Станчева Д. Аранжимент за акордеонен квартет на „Бассо остинато” от Виктор Власов. Поредица „Камерна музика”. Весела, Пловдив, 2008

Станчева Д. Аранжимент за акордеонен квартет на „Буря” от Андре Астие. Поредица „Камерна музика”. Весела, Пловдив, 2008

Станчева Д. Аранжимент за акордеонен квартет на III част от Концерт в сол минор, оп. 8, №2, RV 315 „Лято” от Антонио Вивалди. Поредица „Камерна музика”. Весела, Пловдив, 2008

Станчева Д. Аранжимент за акордеонен квартет на „Обливион” от Астор Пиацола. Поредица „Камерна музика”. Весела, Пловдив, 2008

Станчева Д. Аранжимент за акордеонен квартет на „Турски марш” от Волфганг Амадеус Моцарт. Поредица „Камерна музика”. Весела, Пловдив, 2008
Хармония

Стоянов, П., Хармония, 2010
Музикален анализ

Стоянов, П., Учебник по музикален анализ за студенти, 1966

Стоянов, П., Контрастно-съставни форми», 1973

Стоянов, П ., Взаимодействие между музикалните форми, 1978

Стоянов, П., Христоматия по музикална литература с анализи, 1980
Педагогическа психология

Стаматов, Р., Минчев, Б. Психология на човека. 3 изд. “Хермес”, Пловдив, 2007.

Стаматов, Р. Психология на общуването. Пловдив, „Хермес”, 2007.

Стаматов, Р. Детската агресия, изд. Хермес, Пловдив, 2008

Стаматов, Р. Детска психология, изд. Хермес, Пловдив, 2009
Инструментознание

Манева, М., “Предпоставки за зараждане на оркестъра през ХVІ век, сб. „Съвременни педагогически практики”, 25 години Педагогически факултет – ПУ ”П. Хилендарски”, 2009, с.105-107

Манева, М., Инструменталният състав на старинния оркестър. Сб. “За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, Университетско издателство" Паисий Хилендарски”, 2010, с.51-58

Манева, М., Инструментите в симфоничния оркестър през ХVІІІ и ХІХвек. Сб. “За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, Университетско издателство" Паисий Хилендарски”, 2010, с.59-65

Манева, М., Тенденции в състава на симфоничния оркестър през ХХ век Сб. “За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, Университетско издателство" Паисий Хилендарски”, 2010, с.66-71
История на българската музика

Хвърката, З., Проблемът за екстатичното в творчеството на Д. Ненов, 2012

Хвърката, З. Специфика на синтеза слово-музика и жанрово своеобразие в „Апологията на Сократ“ на Симеон Пиронков. – във: Академични пролетни четения. Национална среща на преподаватели по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения и преподаватели по музика в средните общообразователни училища. 6-7 април 2012. С., 2012, ISBN 978-954-2925-05-7.

Хвърката, З., „Песен“ на Димитър Ненов. Мащабите на една клавирна миниатюра. Доклад. НБУ, Департамент „Музика“. Седма научна конференция за докторанти с международно участие - „Млад научен форум за музика и танц“, юни 2012.

Хвърката, З. „Коледа“ на Димитър Ненов – един фолклорно-митологичен прочит на големия християнски празник. Музикални хоризонти 2012, № 7. ISSN 1310-0076.

Хвърката, З. Музика, способна да убива. Балада за голям оркестър на Димитър Ненов. Под печат за сборник с доклади от Кръгла маса „Димитър Ненов и Лазар Николов – аспекти на модерността в българската музика“ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.
Методика на обучението в ДГ

Бурдева, Т., Методика на музикалното възпитание в предучилищна възраст, 2012 г., монография,ISBN 978-954-92276-4-2

Бурдева, Т. „Методически насоки за учителя за подготвителна група в детската градина и училището” - (в съавторство с колектив), 2008 г. ISBN 978-954-18-0658-6

Бурдева, Т. „Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в първа група на детската градина” - (в съавторство с колектив), 2009 г. ISBN 978-954-18-0712-5

Бурдева, Т. „Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина” - (в съавторство с колектив), 2009 г. ISBN 978-954-18-0712-5

Бурдева, Т. „Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина” - (в съавторство с колектив), 2009 г. ISBN 978-954-18-0714-9

Бурдева, Т., „Емоционална култура и музикално възпитание в предучилищна възраст” - в сб. Съвременни проблеми на музикалното обучение, 2009 г.

Бурдева, Т., Инструменталната музика в музикалното възпитание на децата от предучилищна възраст, в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, том ХIV, 2012г.

Бурдева, Т.Развитие на музикалните способности в предучилищна възраст” – в сб. Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 2011г.
Методика на обучението в СОУ

Кушева, Т. Начално музикално възпитание, второ доп. издание, 2010

Кушева, Т. Училищно музикално възпитание, 2011
Текуща практика

Иванова, Б. Педагогически концепции в детските градини. Асеновград

Екобелан. 2011Иванова, Б. Предучилищна педагогика. Асеновград: Екобелан, 2012

Георгиева, В., По някои проблеми на преддипломната педагогическа практика на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика, Университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010

Иванова, Р.,Ръководство за педагогическа практика на студентите /в съавт., под печат/, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ и СОУ” окс магистър - задочно обучение
ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА
Кръстанова, М., Основи на музиката /лекционен курс/. (съавт.)

Изд. „Имеон”, Пловдив, 2010

ISBN 978-954-9449-34-1

Кръстанова, М., Основи на музиката /практически курс/. (съавт.)

Изд. „Имеон”, Пловдив, 2010

ISBN 978-954-9449-36-5

Аянска, Д., Някои допълнения към елементарна теория на музиката и музикалната практика. Сб. Съвременни проблеми на музикалното обучение. ПУ „П. Хилендарски”, 2009.


Каталог: docs -> acrediation -> 1837
1837 -> Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1837 -> Справка за участие на преподаватели и докторанти от Химическия факултет в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2008 – 2012 година Конференция
1837 -> Направление Педагогика на обучението по Специалност Биология и Английски език в окс „Бакалавър”


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница