Спогодба за транзита по международните въздушни линииДата25.07.2016
Размер52.79 Kb.
#6064
СПОГОДБА за транзита по международните въздушни линии
Подписана в Чикаго на 7.12.1944 г. Указ № 285 за присъединяване от 4.04.1968 г. - ДВ, бр. 31 от 19.04.1968 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 18.05.1971 г. В сила за НР България от 21.09.1970 г.
Държавите - членки на Международната организация за гражданска авиация, които подписват и приемат настоящата Спогодба за транзита по международните въздушни линии, заявяват следното:

Член I


Раздел I

Всяка договаряща се Държава гарантира на другите договарящи се Държави следните свободи във въздуха, що се отнася до редовните въздушни линии:

1) правото да прелитат над нейната територия без приземяване;

2) правото да се приземяват с нетърговски цели.

Правата, предвидени в този раздел, не се отнасят до летищата, които се използуват за военни цели, с изключение на тези, обслужващи и редовните международни въздушни линии. В зоните на активни военни действия или на военна окупация, а по време на война върху линиите за снабдяване на тези зони, упражняването на горните права се осъществява с разрешението на компетентните военни власти.

Раздел II

Упражняването на гореспоменатите права трябва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на Временната Спогодба за международно гражданско въздухоплаване, а след влизането й в сила и на разпоредбите на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и двете сключени в Чикаго на 7 декември 1944 година.

Раздел III

Всяка договаряща Държава, която предоставя на предприятията за въздушен транспорт на друга договаряща Държава правото за приземяване с нетърговски цели, може да изисква от тези предприятия да предоставят съответните търговски услуги в пунктовете на кацане.

Това изискване не трябва да съдържа каквато и да било дискриминация по отношение на въздушните компании, които използуват една и съща линия. То трябва да бъде съобразено с капацитета на самолетите и трябва да се прилага по такъв начин, че да не нарушава нормалната дейност на заинтересуваните въздушни компании, нито правата и задълженията на която и да било договаряща Държава.

Раздел IV

Всяка договаряща Държава е в правото си, съгласно разпоредбите на настоящата Спогодба:

1) да определи въздушния коридор над своята територия, по който да прелитат самолетите на всички международни въздушни компании, както и летищата, които те могат да използуват;

2) да наложи или да разреши да бъдат наложени на съответните въздушни компании справедливи и разумни такси за използуването на тези летища, както и за разходите по обслужването на самолетите; тези такси не бива да бъдат по-високи от таксите, които заплаща за използуване на летищата и за обслужване нейните самолети при извършване на подобни полети; при условие, че по молба на която и да било договаряща Държава, Съветът на Международната организация за гражданска авиация, създаден съгласно гореспоменатата Конвенция, разглежда наложените за използуването на летищата и за обслужването на самолетите такси и представя доклад, а после прави и препоръки, които подлежат на разглеждане от заинтересуваните Държава или Държави.

Раздел V

Всяка договаряща Държава си запазва правото да откаже на едно предприятие за въздушен транспорт на друга Държава сертификат или разрешение, или да оттегли сертификата или разрешението, когато няма доказателство, че значителна част от собствеността, както и действителния контрол на това предприятие се държат от граждани на договаряща Държава, или когато едно предприятие за въздушен транспорт не се съобразява със законите на страната, над която летят неговите самолети, или когато то не спазва задълженията, произтичащи от настоящата Спогодба.

Член II

Раздел I


Една договаряща Държава, която прецени, че една мярка, взета от друга договаряща Държава в съответствие с настоящата Спогодба е несправедлива или й причинява вреда, може да поиска от съвета да разгледа положението. Съветът ще проучи въпроса и ще свика заинтересуваните Държави за консултация. Ако тази консултация не доведе до решаване на затруднението, Съветът може да отправи до заинтересуваните страни своите заключения и препоръки. Съветът може по-нататък, ако по негово мнение въпросната държава без уважителна причина не взема необходимите изправителни мерки, да препоръча на Събранието на гореспоменатата Организация да лиши тази договаряща Държава от правата и привилегиите, предоставени й от настоящата Спогодба, докато тази Държава вземе въпросните мерки. С болшинство две трети от гласовете Събранието може да наложи това лишаване за такъв период от време, какъвто то намери за необходимо, или докато Съветът установи, че тази Държава е взела необходимите мерки.

Раздел II

Ако някакво разногласие, възникнало между две или повече договарящи Държави по отношение на тълкуването или прилагането на настоящата Спогодба, не може да бъде разрешено чрез преговори, ще се прилагат разпоредбите на глава ХVIII от гореспоменатата Конвенция, съгласно предвидения в тази глава начин за урегулиране на разногласията относно тълкуването или прилагането на гореспоменатата Конвенция.

Член III


Настоящата Спогодба ще остане в сила докато е в сила и гореспоменатата Конвенция, но всяка договаряща Държава е в правото си да я денонсира, като една година преди това нотифицира до правителството на САЩ, което от своя страна съобщава незабавно на другите договарящи Държави за тази нотификация и за тази денонсация.

Член IV


До влизането в сила на гореспоменатата Конвенция всяко позоваване на тази Конвенция в настоящата Спогодба, с изключение на Раздел II от Член II, както и на Член V, трябва да се счита за отнасяне до Временната Спогодба за гражданско въздухоплаване, сключена в Чикаго на 7 декември 1944 година; а всяко позоваване на Международната организация за гражданска авиация, на Събранието и на Съвета трябва да се счита като отнасяне съответно до Временната Международна Организация за гражданска авиация, Временното събрание и Временния съвет.

Член V


За целите на настоящата Спогодба терминът "територия" има значението, определено в Член II на гореспоменатата Конвенция.

Член VI


Подписване и приемане на спогодбата

Долуподписаните делегати на Международната конференция за гражданска авиация, свикана в Чикаго на 1 ноември 1944 година, положиха своите подписи върху настоящата Спогодба, като всяко едно от правителствата, които те представят, ще уведоми във възможно най-кратък срок Правителството на Съединените американски щати дали подписът, положен от негово име, означава приемане на Спогодбата от това правителство и произтичащите от това задължения.

Всяка Държава - членка на Международната организация за гражданска авиация, може да приеме настоящата Спогодба като задължение, което я обвързва посредством нотификация до Правителството на Съединените Щати и това приемане влиза в сила от датата на получаването на тази нотификация от Правителството на Съединените Щати.

Настоящата Спогодба ще влезе в сила между договарящите Държави от датата на приемане на Спогодбата от всяка една от тях. Впоследствие Спогодбата става задължителна за всяка Държава, която нотифицира за приемането на настоящата Спогодба до Правителството на Съединените Щати от датата на получаване на това приемане от гореспоменатото Правителство. Правителството на Съединените Щати ще информира всички Държави, които са подписали и приели настоящата Спогодба за датата на приемането й от страна на всяка една от тях, както и за датите на влизането й в сила за всяка една от Държавите, които са я приели.В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха настоящата Спогодба от името на техните правителства на датите, посочени срещу тези подписи.

Съставена в Чикаго на седми декември 1944 година на английски език. По един екземпляр на испански, френски и английски език, всички еднакво автентични, ще бъдат открити за подписване във Вашингтон. Двата текста ще бъдат депозирани в архивите на Правителството на Съединените американски щати, което ще предаде заверени копия от същите на правителствата на всички Държави, които биха подписали или приели настоящата Спогодба.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница