Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информацияДата18.12.2018
Размер136.56 Kb.
СПОРАЗУМЕНИЕ
между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация

Правителството на Република България и Кабинетът на министрите на Украйна (наричани по-долу “Страните”),

След като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и сигурността и за разширяване и засилване на политическото, военното и икономическото сътрудничество,
Водени от промените в политическата ситуация в света и отчитайки важната роля на тяхното взаимно сътрудничество за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие,
Разбирайки, че при доброто сътрудничество е възможно да се наложи обмен на класифицирана информация между Страните,
Потвърждавайки факта, че това Споразумение няма да влияе на задълженията на Страните, произтичащи от други международни споразумения, подписани от Страните и няма да бъде използвано срещу интересите, сигурността и териториалната цялост на други държави,
Желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицираната информация, които да се прилагат спрямо всички споразумения за сътрудничество и спрямо класифицирани договори, които ще се изпълняват между Страните, съдържащи или свързани с класифицирана информация,
се договориха за следното:

Член 1

Цел

 1. Целта на настоящото Споразумение е да гарантира защита на класифицираната информация, обменяна или създавана в процеса на сътрудничество между Страните.
 1. Решението за предоставяне или обмен на класифицирана информация се взема в съответствие с националното законодателство на Страните.


Член 2

Определения

За целите на настоящото Споразумение :
 1. “Класифицирана информация” означава информация, определена като такава от националните законодателства на Страните;
 1. “Нерегламентиран достъп” означава разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване на класифицирана информация, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване защитата й или до загубване на такава информация. За нерегламентиран достъп се счита и всеки пропуск да се класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилното класифициране, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване от лице, което няма съответното разрешение или потвърждение за това;
 1. “Класифициран материал” означава всеки носител на класифицирана информация независимо от неговата физическа форма или характеристика.
 1. “Ниво на класификация за сигурност” означава категория, която характеризира значимостта на класифицираната информация, нивото на ограничаване на достъпа до нея и нивото на защитата й от Страните, а също така категория, въз основа на която се маркира съответната информация;
 1. “Гриф за сигурност” означава маркировка върху какъвто и да е класифициран материал, която показва нивото на класификация;
 1. “Стандарти за сигурност” означава съвкупност от стандарти и правила, действащи в държавите на Страните, както и съвкупност от задължителни мерки и действия по тяхното прилагане, с които се регулира достъпът до класифицирана информация с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до нея;
 1. “Разрешение за достъп”/“Удостоверение за сигурност” означава положително решение, произтичащо от процедура по проучване, което установява лоялността и надеждността на физическо или юридическо лице, както и други аспекти на сигурността в съответствие с националните правни норми. Това решение дава право на достъп на физическото или юридическо лице и му дава възможност да борави с класифицирана информация на определено ниво без риск за сигурността.
 1. “Страна-източник” означава страната, която изготвя класифицирана информация, представлявана от своя компетентен орган или организация;
 1. “Страна-получател” означава страната, на която се предоставя класифицирана информация, представлявана от своя компетентен орган или организация;
 1. “Организация” означава юридическо или физическо лице, което взема участие в съответни дейности по сътрудничеството или в изпълнение на договори, по отношение на които се прилага настоящото Споразумение;
 1. “Компетентен орган” означава орган, който, в съответствие с националното законодателство на съответната страна, провежда държавната политика за защита на класифицираната информация, упражнява цялостен контрол в тази сфера и осъществява прилагането на настоящото Споразумение, и е определен като такъв съгласно чл.5 от настоящото Споразумение;
 1. “Класифициран договор” означава споразумение между две или повече организации, което съдържа или предполага достъп до класифицирана информация;
 1. “Контрагент” означава юридическо или физическо лице- страна по класифициран договор по смисъла на разпоредбите на настоящото Споразумение и националното законодателство;
 1. “Трета страна” означава всеки субект, който не е оторизиран да осъществява дейност по това Споразумение.Член 3

Грифове за сигурност

Страните се съгласяват, че следните грифове за сигурност са еквивалентни и съответстват на нивата на класификация за сигурност, определени в националното законодателство на съответната страна.Република България

Еквивалент на английски

Украйна

CTPOГO CEKPETHO

TOP SECRET

ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ

CEKPETHO

SECRET

ЦІЛКОМ ТАЄМНО

ПОВЕРИТЕЛНО

CONFIDENTIAL

ТАЄМНО

Член 4

Мерки за защита

 1. В съответствие с настоящото Споразумение и техните национални законодателства, Страните прилагат всички подходящи мерки за защита на класифицираната информация, която е предмет на предоставяне или обмен между тях. На такава класифицирана информация се осигурява същото ниво на защита, каквото е нивото на защита на националната им класифицирана информация със съответстващото ниво на класификация за сигурност.
 1. Страните своевременно се информират една друга за настъпили промени в националните им законодателства, които биха повлияли върху прилагането на това Споразумение. В такива случаи Страните се информират взаимно съгласно пар.3 и 4 на член 5 на настоящото Споразумение с цел обсъждане на възможните изменения в него. Междувременно, класифицираната информация се защитава в съответствие с разпоредбите на настоящото Споразумение, освен ако има друга договореност в писмена форма.

 2. Никой няма да има достъп до класифицирана информация единствено на основание своя ранг, длъжност или разрешение за достъп. Достъпът до класифицирана информация се ограничава само до тези лица, които имат разрешение за достъп в съответствие с националното законодателство на съответната Страна и чиято длъжност налага такъв достъп в съответствие с принципа “необходимост да се знае”.
 1. Страната-получател се задължава:

а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително писмено съгласие на Страната-автор.


б) да осигури ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация, еквивалентно на нивото, дадено от Страната-източник;
в) да не използва класифицирана информация за други цели, различни от тези, за които е била предоставена;


 1. Страната-източник е длъжна да осигури, че Страната-получател е информирана относно:

а) грифовете за сигурност на информацията и условията за разпространяване или за ограничаване на употребата й, както и че тази информация носи съответната маркировка за това;


б) за последващи промени в нивата на класификация за сигурност.


 1. Ако друго Споразумение, сключено между Страните, съдържа по-строги правила по отношение обменът или защитата на класифицирана информация, прилагат се тези други правила.
 1. Страните са длъжни да обезпечат на територията на своите държави извършването на необходимите инспекции и проверки за спазване на правилата за защита на класифицираната информация.

Член 5


Компетентни органи


 1. Компетентни органи на държавите на Страните са:

За Република България:


Държавна комисия по сигурността на информацията
За Украйна:
Службата за сигурност на Украйна.


 1. Компетентните органи взаимно си предоставят официалните си реквизити.
 1. Компетентните органи взаимно се информират за действащото национално законодателство на съответните техни територии, регламентиращо защитата на класифицираната информация.
 1. С цел постигане на по-тясно сътрудничество при изпълнението на настоящето Споразумение, Компетентните органи могат да провеждат консултации, при поискване на единия от тях, и да подписват изпълнителни документи във връзка с настоящото Споразумение.
 1. С цел постигане и поддържане на сходни стандарти за сигурност, съответните Компетентни органи, при поискване, си предоставят взаимно информация относно стандартите за сигурност, процедурите и практиките за защита на класифицирана информация, използвани от съответната Страна.Член 6


Предаване на класифицирана информация


 1. Когато Страната-източник възнамерява да предостави класифицирана информация на организация на Страната-получател или упълномощава своя организация да направи това, Страната-източник отправя предварително искане до Компетентния орган на Страната-получател за потвърждение, че на организацията на Страната-получател е бил даден достъп до класифицирана информация с необходимото ниво на класификация. Потвърждението задължително гарантира, че мерките за защита са в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на Страната-получател. Компетентният орган на Страната-получател контролира тези мерки.
 1. Компетентният орган на Страната-източник гарантира, че цялата класифицирана информация , предоставена или създадена в рамките на договор е маркирана с гриф за сигурност.
 1. Компетентният орган на страната-получател е длъжен да гарантира, че организацията-получател борави с класифицираната информация на другата Страна по същия начин, както и с информацията със същото ниво на класификация на своята държава.
 1. Страните са длъжни да гарантират, че класифициран договор е сключен и дейностите, по отношение на които се прилагат изискванията за защита на класифицирана информация, започват едниствено след като са предприети необходимите мерки за защита на класифицирана информация от страна на контрагента.
 1. По правило класифицирана информация се предоставя от едната държава на другата по дипломатически канали. Страната-получател потвърждава получаването на класифицирана информация.
 1. Компетентните органи могат в отделни случаи, при спазване на условията на пар. 7 на този член, да се договорят, че класифицирана информация ще бъде предавана по друг начин без използването на дипломатически канали, при условие, че тяхното използване би затруднило прекомерно предаването.
 1. В случаите, посочени в пар.6 на този член, е необходимо:

а) лицето, което осъществява транспортирането да бъде проучено за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация;


б) организацията, която изпраща, да изготви списък на предаваната класифицирана информация (екземпляр от този списък се предоставя на организацията на Страната-получател, която от своя страна го предоставя на Компетентния орган на Страната-получател);

в) пакетът, съдържащ класифицирана информация, да се изготви съгласно установените правила за транспортиране в територията на държавата на Страната-източник;


г) предаването на класифицирана информация да се потвърждава с разписка от организацията на Страната-получател, уточняваща получаването;
д) лицата, които извършват транспорта да имат куриерски сертификати, издадени от съответния национален орган;


 1. При необходимост, Компетентните органи уточняват за конкретния случай начина на транспортиране, маршрута и съпровождащата охрана на класифицирани материали със значителен обем.
 1. Класифицирана информация може да се предава и чрез защитени телекомуникационни системи, мрежи или електромагнитни средства, одобрени от Компетентните органи и разполагащи с надлежно издаден сертификат съгласно националното законодателство на всяка от Страните.Член 7

Грифове за сигурност

 1. Страната-получател маркира класифицираната информация на държавата на страната-източник със съответен гриф за сигурност в съответствие с чл.3 на настоящото Споразумение.
 1. Класифицирана информация, създадена съвместно, се маркира от страната, на чиято територия е била създадена информацията. За целите на настоящото Споразумение “Страна-източник” означава Страната, която е маркирала класифицирана информация, създадена съвместно.
 1. Върху копия и преводи на класифицирана информация на Страната-източник се поставят същите грифове за сигурност, като тези на оригинала и се третират като оригинали.
 1. Класифицирана информация, която е създадена в държавата на Страната-получател на базата на класифицирана информация (или част от нея), предоставена от Страната-източник, се маркира със съответен гриф за сигурност, който е не по-нисък от грифа за сигурност на предадената класифицирана информация.


Член 8

Промени и премахване на нивото на класификация

 1. Само Страната-източник е упълномощена да променя или премахва нивата на класификация на предавана класифицирана информация. Промяна или премахване на нивото на класификация на класифицирана информация, създадена съвместно, се извършва по общо съгласие на Страните.
 1. Страните се задължават да се информират взаимно за всички следващи промени в класификацията или във формалното маркиране на класифицираната информация.Член 9

Превод, размножаване, унищожаване

 1. Класифицирани материали с ниво на класификация СТРОГО СЕКРЕТНО / TOP SECRET / ОСОБЛИВОI ВАЖЛИВОСТI се превеждат или копират само с писменото разрешение на Страната-източник.
 1. Всички преводи на класифицирана информация се извършват от лица, на които е издадено разрешение за достъп/удостоверение за сигурност. Тези преводи трябва да носят еднакъв гриф за сигурност.
 1. При размножаване на класифицирана информация грифът за сигурност на оригинала също трябва да бъде размножен или отбелязан на всяко копие. Тази размножена информация трябва да бъде поставена под същия контрол както оригиналната информация. Броят на копията трябва да бъде ограничен до този, изискван за официални цели.
 1. Класифицирани материали се унищожават или видоизменят по такъв начин, че да не може да бъдат възстановени изцяло или отчасти.
 1. Класифицирани материали, носещи гриф за сигурност СТРОГО СЕКРЕТНО/ TOP SECRET/ ОСОБЛИВОI ВАЖЛИВОСТI не се унищожават. Те трябва да бъдат върнати на Страната-източник.
 1. Страната-източник може изрично да забрани размножаването или унищожаването на класифицирани материали чрез съответно маркиране или чрез последващо писмено уведомление.Член 10

Класифицирани договори

 1. Класифицирани договори се сключват и изпълняват в съответствие с националното законодателство на страните и при условие, че е било издадено съответно разрешение за достъп/удостоверение за сигурност.
 1. Неразделна част от всеки класифициран договор или поддоговор трябва да бъде т.нар. Анекс по сигурността. В този Анекс контрагентът на Страната-източник уточнява коя класифицирана информация ще бъде предоставена на Страната-получател и кое съответно ниво на класификация е било определено на тази информация.
 1. Действащите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата за оценка на и обезщетение на възможни загуби, причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.Член 11

Посещения

 1. Предварително одобрение от Компетентния орган на страната домакин се изисква по отношение на посетители, ако е необходим достъп до класифицирана информация или до помещения, където такава класифицирана информация се изготвя, обработва или съхранява.
 1. Искането за посещение се отправя в писмена форма до Компетентния орган на Страната, на чиято територия ще бъде осъществено посещението, съгласно правилата, действащи на нейна територия.
 1. Искането за посещение трябва да съдържа следната информация:

а) име на посетителя, дата и място на раждане, номер на паспорт (лична карта);


б) гражданство на посетителя;
в) заеманата от посетителя длъжност и наименование на организацията, която той представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до съответното ниво на класификация;
д) цел, проект на работната програма и предполагаема дата на посещението;
е) наименование на организациите и обектите, за които се отправя искане за посещение;
ж) ако е известно, имената на лицата, които ще бъдат посетени.


 1. Компетентните органи на двете Страни са длъжни да гарантират спазването на изискванията за защита на личните данни на посетителя в съответствие с националното законодателство и съответните приложими международни норми.Член 12


Нарушаване на правилата за взаимна защита на класифицирана информация


 1. В случай на нарушаване на мерките за сигурност, което е довело до реален или възможен нерегламентиран достъп до или разкриване на информация, създадена или получена от другата Страна, Компетентният орган, в чиято държава е извършено нарушаването на мерките за сигурност, информира незабавно Компетентния орган на другата Страна и провежда необходимото разследване. При поискване, другата Страна оказва съдействие при разследването.

 2. Страната-източник се информира за резултатите от разследването, за предприетите мерки за предотвратяване възобновяването на нарушението и получава окончателния доклад за причините и размера на причинените вреди.


Член 13

Разходи
Всяка страна понася разходите във връзка с изпълнение на нейните задължения по прилагането на това Споразумение.

Член 14

Разрешаване на спорове

 1. Всички спорни въпроси относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото Споразумение се разрешават от представители на Страните чрез преговори, без отнасяне до трета юрисдикция.
 1. Преговорите по пар.1 на този член няма да попречат на изпълнението на задълженията на двете Страни по настоящото споразумение.Член 15

Консултации

Всяка страна е длъжна да разреши на представители на Страната-източник, определени с единодушно съгласие, да осъществят посещение на територията на нейната държава с цел обсъждане на методите и средствата за защита на класифицираната информация. Всяка Страна оказва съдействие на тези представители, за да установят дали класифицираната информация, предоставяна от другата страна е защитавана надлежно.
Член 16

Заключителни разпоредби

 1. Това Споразумение се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на получаване на последната писмена нота за изпълнение от Страните на техните вътрешноправни процедури, необходими за влизането му в сила.
 1. Всяка Страна може да прекрати настоящото споразумение чрез писмено уведомление до другата Страна. Прекратяването произвежда действие с изтичането на 6 месеца от датата на получаване на това уведомление. Независимо от прекратяването на настоящото Споразумение, цялата класифицирана информация, предоставена в съответствие с това Споразумение, продължава за бъде защитавана съгласно разпоредбите, установени в него, до момента, в който Страната-източник освободи Страната-получател от това задължение.
 1. Настоящото Споразумение може да бъде допълвано въз основа на взаимно писмено съгласие на двете Страни. Измененията се явяват неразделна част от настоящото Споразумение и влизат в сила съгласно пар.1 на този член.

Подписано в.........на..............в два еднакви екземпляра, всеки от които на български, украински и английски език, като всички текстове са идентични. В случай на различия в тълкуването, предимство ще има английският текст.


ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЗА КАБИНЕТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница