Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информацияДата07.08.2018
Размер105 Kb.СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация
Издадено от Министерството на вътрешните работи. Утвърдено с РМС № 627 от 23.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.2003 г., в сила от 4.10.2002 г.
Правителството на Република България и правителството на Република Латвия, наричани "договарящи страни",

след като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и сигурността, и за разширяване и активизиране на политическото, военното и икономическото сътрудничество;

разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на класифицираната информация между договарящите страни;

желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана информация, които ще се прилагат спрямо споразуменията за сътрудничество, които предстоят да се подпишат, и класифицираните договори, които ще се изпълняват между договарящите страни, съдържащи или включващи класифицирана информация,

се договориха за следното:

Член 1

Определения
(1) "Класифицирана информация" е:

за Република България: информацията, определена съгласно националното законодателство, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред;

за Република Латвия: информация, документ или материал, в който се съдържа държавна тайна, като военна, политическа, икономическа, научна, техническа или друга информация, включена в списъка, одобрен от Министерския съвет, загубата или неразрешеното разкриване на която представлява заплаха за националната сигурност. икономическите или политическите интереси.

(2) "Класифициран документ" е всяка записана информация независимо от физическата й форма или характеристика, включително следните носители на информация: ръчно или машинно написан материал, програми за обработка на данни, печати, карти, таблици,снимки, рисунки, оцветявания, гравюри, чертежи, или части от тях, скици, чернови, работни бележки, индигов лист, мастилени ленти или възпроизвеждане чрез каквито и да е средства или процеси на звук, глас, магнитни записи, видеозаписи, електронни записи, оптични записи в каквато и да е форма, портативни съоръжения или уреди за автоматизирана обработка на данни с постоянен носител на информация или с преносим носител на информация и др.

(3) "Класифициран материал" е всеки предмет от техническо естество, съоръжение, оборудване, устройство или въоръжение, произведени или в процес на производство, както и съставни части от тях, използвани за производството им.

(4) "Договаряща страна получател" е договаряща страна, на която се предоставя класифицирана информация и е представлявана от компетентен орган или от упълномощен орган по сигурността.

(5) "Договаряща страна автор" е договаряща страна, която изготвя класифицирана информация и е представлявана от компетентен орган или от упълномощен орган по сигурността.

(6) "Компетентен орган" е орган, който съгласно националното законодателство на съответната договаряща страна отговаря за защитата на класифицираната информация и за прилагането на това споразумение. Тези органи са изброени в чл. 4 на споразумението.

(7) "Упълномощен орган по сигурността" е държавен орган и/или орган на местната власт, както и техни предприятия или структури, работата на които е свързана с използването или защитата на класифицирана информация и които имат правото да класифицират или декласифицират информация.

(8) "Контрагент" е физическо или юридическо лице, което има правоспособност да сключва договори.

(9) "Класифициран договор" е споразумение между два или повече административни органи или частни организации, с което се създават или определят права и задължения между страните и което съдържа или включва класифицирана информация.

(10) "Трета страна" е международна организация или трета страна, която не е страна по това споразумение.


Член 2

Нива на класификация
Страните по споразумението приемат, че следните нива на класификация на информацията са еквивалентни и съответстват на нивата на класификация, определени в националното законодателство на съответната договаряща страна.

Република България Еквивалент Република Латвия

на английски език

СТРОГО СЕКРЕТНО ТОР SECRET SEVISKI SLEPENI

СЕКРЕТНО SECRET SLEPENI

ПОВЕРИТЕЛНО CONFIDENTIAL KONFIDENCIALI


Член 3

Мерки за защита на класифицираната информация на национално ниво
(1) В съответствие с националното си законодателство договарящите страни трябва да предприемат съответните мерки за защита на класифицираната информация, която ще се предоставя съгласно това споразумение или ще се създава по силата на класифициран договор. Нивото на защита на тази класифицирана информация трябва да бъде съответно на нивото на защита на националната класифицирана информация със същата степен на класификация.

(2) Договарящите страни своевременно взаимно ще се информират за настъпили промени в националното законодателство, които ще повлияят върху защитата на класифицираната информация. В тези случаи договарящите страни се информират по реда на чл. 4, ал. 3 и 4, за да обсъдят възможните изменения в това споразумение. Междувременно класифицираната информация се опазва според клаузите на споразумението, с изключение на случаите, когато има други договорености в писмена форма.

(3) Не трябва да се предоставя достъп до класифицирана информация единствено на основание на ранг. длъжност или сертификат за допуск. Достъпът до класифицирана информации трябва да се дава само на тези лица, които имат сертификат за допуск в съответствие с националното законодателство на договарящата страна и заеманата от тях длъжност налага даването на такъв достъп.

(4) Договарящата страна получател се задължава:

а) да не предоставя класифицирана информация на правителство, лице, институция на трета страна без предварително писмено съгласие на договарящата страна автор;

б) да осигури ниво на класификация на класифицираната информация, съответно на нивото, дадено от договарящата страна автор:

в) да не използва класифицираната информация за друга цел освен за тази, за която е предоставена;

г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни, включени в класифицираната информация.

(5) Ако между договарящите страни има сключени някакви други споразумения, включващи по-строги правила, засягащи обмяната или защитата на класифицираната информация, тези правила ще се прилагат.
Член 4

Компетентни органи
(1) Компетентните органи на държавите на договарящите страни са:

за Република България: Държавната комисия по сигурността на информацията;

за Република Латвия: Бюрото за защита на Конституцията.

(2) Компетентните органи ще предоставят един на друг официалните си реквизити.

(3) Компетентните органи ще се информират взаимно за действащото законодателство на тяхна територия, регламентиращо защитата на класифицираната информация.

(4) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на това споразумение компетентните органи могат да провеждат консултации по молба на някой от тях.

(5) С цел постигане и поддържане на сходни стандарти за сигурност компетентните органи при молба ще си предоставят един на друг информация относно стандартите за сигурност, процедурите и практиката за защита на класифицираната информация в съответната договаряща страна.

(6) Компетентните органи могат да подписват документи в изпълнение на това споразумение. След предварителни консултации със съответните компетентни органи други упълномощени органи по сигурността от договарящите страни също могат да подписват документи в изпълнение на това споразумение.


Член 5

Предаване на класифицирана информация
(1) По правило класифицираната информация трябва да се предава чрез използването на дипломатически или военни куриери. Договарящата страна получател трябва писмено да потвърди, че е получила класифицираната информация.

(2) Класифицираната информация може да се предава чрез защитени телекомуникационни системи, мрежи или електромагнитни средства, одобрени от компетентните органи и разполагащи със сертификат, издаден съгласно националното законодателство на договарящите страни.

(3) Други одобрени средства за предаване на класифицирана информация могат да се използват, ако за това се договорят компетентните органи.

(4) В случай че трябва да се предаде голяма пратка, съдържаща класифицирана информация, компетентните органи трябва взаимно да се договорят и определят средствата за транспортирането, маршрута и мерките за сигурност.


Член 6

Превод, размножаване, унищожаване
(1) Преводът и размножаването на класифицираните материали, съдържащи информация със степен на секретност SEVISKI SLEРЕNI / ТОР SЕСRЕТ / СТРОГО СЕКРЕТНО, трябва да се извършват единствено по писмено разрешение на компетентния орган на държавата на договарящата страна автор.

(2) Всички преводи на класифицирана информация трябва да се извършват от лица, на които е издадено разрешение за допуск. Тези преводи трябва да носят подходящ гриф за секретност и подходяща анотация на езика, на който са преведени, в която се посочва, че преводът съдържа класифицирана информация на договарящата страна автор.

(3) При размножаване на класифицирана информация грифът за секретност на оригинала също трябва да бъде размножен или отбелязан на всяко копие. Тази размножена информация трябва да бъде поставена под същия контрол като оригиналната информация. Броят на копията трябва да бъде в рамките на необходимия брой за официални цели.

(4) Класифицираните материали трябва да бъдат унищожени или видоизменени по такъв начин, че да не може да бъдат възстановени изцяло или отчасти.

(5) Информацията със степен секретност SEVISKI SLEРЕNI / ТОР SECRET / СТРОГО СЕКРЕТНО не трябва да се унищожава. Тя трябва да се предостави обратно на компетентния орган на договарящата страна автор.
Член 7

Класифицирани договори
(1) Ако договарящата страна обмисля сключването на класифициран договор с контрагент, намиращ се на територията на другата договаряща страна, или с контрагент на другата договаряща страна, който се намира на територията на първата договаряща страна, трябва предварително да получи уверение от компетентния орган, че предложеният контрагент има сертификат за достъп, отговарящ на изискваното ниво на класификация, и е приложил подходящи мерки за сигурност, за да осигури защита на класифицираната информация. Също така това уверение включва задължението да гарантира, че мерките за сигурност на проучения контрагент отговарят на националното законодателство за защита на класифицираната информация и че тези мерки се контролират от компетентния орган.

(2) Компетентният орган или упълномощеният орган по сигурността на контрагента отговаря за гарантирането, че всяка класифицирана информация, която е била предоставена на контрагента на другата договаряща страна или е била създадена във връзка с класифициран договор, има ниво на класификация. По молба на упълномощения орган по сигурността или компетентния орган на контрагента упълномощеният орган по сигурността или компетентният орган на другата договаряща страна трябва да предостави списък с изискванията за сигурност. Упълномощеният орган по сигурността или компетентният орган на другата договаряща страна също така трябва да предостави на упълномощения орган по сигурността или компетентния орган на контрагента уведомление, че контрагентът се е задължил да спазва националното законодателство за защита на класифицираната информация. Упълномощеният орган по сигурността или компетентният орган на другата договаряща страна трябва да предостави на упълномощения орган по сигурността или на компетентния орган на контрагента подходящо уведомление относно задължението на контрагента да защитава класифицираната информация.

(3) Компетентният орган или упълномощеният орган по сигурността на контрагента трябва писмено да потвърди получаването на списъка с изискванията за сигурност и изпращането на списъка на контрагента.

(4) Във всички случаи компетентният орган или упълномощеният орган по сигурността на контрагента трябва да гарантира, че контрагентът ще борави с всички части на договора, които изискват класифициране, по същия начин, по който борави с класифицираната информация на държавата, от която е контрагентът, в съответствие с нивото на класифициране, определено в списъка с изискванията за сигурност.

(5) В случай че упълномощеният орган по сигурността или компетентният орган одобри класифицираната част от договора, ще се прилагат правилата на ал. 2 и 4 на този член.

(6) Договарящите страни трябва да са сигурни, че класифицираният договор е подписан или евентуално работата по класифицираните раздели започва само след като контрагентът е въвел мерки за сигурност.


Член 8

Посещения
(1) Експертите по сигурността от компетентните органи или от упълномощените органи по сигурността могат да провеждат периодични срещи, на които да обсъждат процедурите за защита на класифицираната информация.

(2) Необходимо е предварително одобрение от упълномощения орган по сигурността или от другите компетентни органи на страната домакин на лицата, които ще извършат посещение, ако е необходим достъп до класифицирана информация или до помещения, където се изготвя, обработва или съхранява такава информация.

(3) Редът за осъществяване на посещения трябва да бъде съгласуван между компетентните органи.

(4) Всяка страна трябва да гарантира защитата на личните данни на лицата, които извършват посещение, в съответствие с националното законодателство и разпоредбите.


Член 9

Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за сигурност, което е довело до реален или възможен нерегламентиран достъп до или разкриване на класифицирана информация, създадена или получена от другата договаряща страна, компетентният орган на страната, в която се е получило нарушаване на мерките за сигурност, трябва да информира компетентния орган на другата договаряща страна възможно най-бързо и да проведе необходимото разследване. При необходимост другата договаряща страна трябва да окаже съдействие при разследването.

(2) В случаите, когато нерегламентираният достъп или разкриването се извърши в друга държава, различна от договарящите страни, компетентният орган от изпращащата договаряща страна трябва да предприеме действията по ал. 1.

(3) Във всички случаи другата договаряща страна трябва да бъде информирана за резултатите от разследването и трябва да получи окончателното становище за причините и размера на щетите.
Член 10

Разходи
Всяка една от договарящите страни се отказва от правото си да предявява спрямо другата страна искове за разходи по прилагането на това споразумение.
Член 11

Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за неопределен период от време. Договарящите страни трябва взаимно да се уведомят писмено за окончателното изработване на необходимите вътрешни законови процедури по влизането в сила на споразумението.

(2) Всяка договаряща страна може да прекрати това споразумение чрез писмено уведомление до другата страна. Споразумението ще се счита прекратено 6 месеца от датата на получаване на уведомлението. Независимо от прекратяването на това споразумение всяка класифицирана информация, предоставена по споразумението, трябва да продължи да бъде защитавана съгласно посочените по-горе разпоредби, до момента, в който договарящата страна автор освободи договарящата страна получател от това задължение.

(3) Това споразумение може да бъде изменяно въз основа на двустранно писмено съгласие на договарящите страни. Измененията влизат в сила съгласно ал. 1 на този член.

(4) Всички спорове относно тълкуването или прилагането на това споразумение трябва да се решават чрез консултации между договарящите страни без намесата на външна юрисдикция.

Подписано в Рига на 5 юли 2002 г. в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български, латвийски и английски език. В случай на различия в тълкуването меродавен е текстът на английски език.
ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ:

СОЛОМОН ПАСИ, ИНДУЛИЗ БЕРЗИНС,

МИНИСТЪР НА МИНИСТЪР НАВЪНШНИТЕ РАБОТИ ВЪНШНИТЕ РАБОТИКаталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница