Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информациятаДата06.05.2017
Размер55.13 Kb.
#20579
СПОРАЗУМЕНИЕ между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията
Ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 8.09.2004 г. - ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г. Издадено от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила за Република България от 20.11.2004 г.
Страните по Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 г.;

като потвърждават отново, че ефективните политически консултации, сътрудничество и планиране на отбраната за постигане целите на договора водят до обмен на класифицирана информация между страните;

като вземат предвид, че има необходимост от правна уредба между правителствата на страните по Северноатлантическия договор относно взаимната защита и опазване на класифицираната информация, която обменят;

като съзнават, че е необходима обща рамка относно процедурите и стандартите за сигурност;

като действат от свое име и от името на Организацията на Северноатлантическия договор,

се договориха за следното:

Член 1

Страните:(i) защитават и опазват:

(а) класифицирана информация (виж анекс I), маркирана като такава, която произхожда от НАТО (виж анекс II) или която е предоставена на НАТО от държава член;

(b) класифицирана информация, маркирана като такава, на държава член, изпратена до друга държава член в подкрепа на програма, проект или договор на НАТО;

(ii) запазват нивото на класификация за сигурност на информацията, както тя е определена съгласно (i) по-горе, и полагат всички усилия да я опазят съответно;

(iii) не използват класифицираната информация, както тя е определена съгласно (i) по-горе, за цели, различни от онези, залегнали в Северноатлантическия договор и решенията и резолюциите, отнасящи се до този договор;

(iv) не разкриват такава информация, както тя е определена съгласно (i) по-горе, на страни, които не са членове на НАТО, без съгласието на страната, от която произхожда информацията.

Член 2

За прилагане на член 1 на това споразумение страните осигуряват създаването на Национален орган по сигурността за дейности на НАТО, който изпълнява защитни мерки за сигурност. Страните въвеждат и изпълняват стандарти за сигурност, които осигуряват еднаква степен на защита на класифицираната информация.Член 3

(1) Страните си гарантират, че всички лица - техни граждани, които при изпълнение на служебните им задължения биха имали нужда от достъп или биха имали достъп до информация, класифицирана с ниво "ПОВЕРИТЕЛНО" и по-високо, са съответно проучени преди встъпване в изпълнение на служебните им задължения.

(2) Процедурите по проучване за сигурност имат за цел да установят дали дадено лице може, като се отчита неговата или нейната лоялност и надеждност, да има достъп до класифицирана информация, без това да съставлява неприемлив риск за сигурността.

(3) При поискване всяка от страните сътрудничи на другите страни при осъществяване на техните съответни процедури по проучване за сигурност.

Член 4

Генералният секретар гарантира, че НАТО прилага разпоредбите на това споразумение, които имат отношение към организацията (виж анекс III).Член 5

Споразумението по никакъв начин не препятства страните да сключват други споразумения относно обмен на класифицирана информация, която произхожда от тях и не засяга предмета на това споразумение.

Член 6

(а) Това споразумение е открито за подписване от страните по Северноатлантическия договор и подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при правителството на Съединените американски щати.(b) Това споразумение влиза в сила тридесет дни след датата на депозиране на документите за ратификация, приемане или утвърждаване от две подписали го страни. То влиза в сила за всяка друга страна, която го е подписала, тридесет дни след депозирането на нейния документ за ратификация, приемане или утвърждаване.

(с) По отношение на страните, за които е влязло в сила, това споразумение отменя Споразумението за сигурност между страните по Северноатлантическия договор, одобрено от Северноатлантическия съвет в Анекс А (параграф 1) на Добавката към Приложението към D.C.2/7 на 19 април 1952 г. и впоследствие инкорпорирано в Приложение А (параграф 1) към Директива C-M (55) 15 (Окончателна), одобрено от Северноатлантическия съвет на 2 март 1955 г.

Член 7

Това споразумение остава открито за присъединяване от всяка нова държава - страна по Северноатлантическия договор, в съответствие с нейните конституционни процедури. Нейният документ за присъединяване се депозира при правителството на Съединените американски щати. По отношение на всяка от присъединяващите се държави споразумението влиза в сила тридесет дни след деня на депозиране на нейния документ за присъединяване.Член 8

Правителството на Съединените американски щати уведомява правителствата на другите страни за депозирането на всеки документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване.

Член 9

Това споразумение може да бъде денонсирано с писмено уведомление за денонсиране от всяка от страните, отправено до депозитаря, който информира всички други страни за такова уведомление. Денонсирането произвежда действие една година след получаване на уведомлението от депозитаря, но не засяга договорените вече задължения и права или привилегии, придобити от страните преди това по силата на разпоредбите на това споразумение.В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това от техните съответни правителства, подписаха това споразумение.

Изготвено в Брюксел на 6 март 1997 г. в един оригинал на английски и френски език, чиито текстове имат еднаква сила, който се предава за съхранение в архивите на правителството на Съединените американски щати, което изпраща заверени копия на всички други страни, които са го подписали.


АНЕКС I
Този анекс съставлява неразделна част от споразумението.

Класифицирана информация на НАТО се определя, както следва:

(а) терминът "информация" означава всяко знание, което може да бъде съобщавано под каквато и да е форма;

(b) терминът "класифицирана информация" означава информация или материал, които изискват защита срещу неоторизирано разкриване в съответствие с нейното ниво на класификация за сигурност;

(с) терминът "материал" включва документ и всякакъв друг елемент от техническо средство, от оборудване или от въоръжение независимо дали е произведен, или е в процес на производство;

(d) терминът "документ" означава всяка записана информация независимо от физическата й форма или характеристика, включително без ограничение ръчно или машинно написан материал, карти и ленти за обработка на данни, географски карти, таблици, снимки, рисунки, чертежи, гравюри, скици, работни бележки и документи, индигови листа и мастилени ленти или възпроизвеждане чрез какъвто и да е начин или процес, както и звук, глас, магнитни записи, електронни записи, оптични записи или видеозаписи в каквато и да е форма, както и портативно оборудване за автоматизирана обработка на данни с постоянен носител на информация или с преносим носител на информация.

АНЕКС II

Този анекс съставлява неразделна част от споразумението.

За целите на това споразумение терминът "НАТО" означава Организацията на Северноатлантическия договор и органите, подчиняващи се или на Споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители, подписано в Отава на 20 септември 1951 г., или на Протокола за статута на международните военни щабове, създадени по силата на Северноатлантическия договор, подписан в Париж на 28 август 1952 г.

АНЕКС IIIТози анекс съставлява неразделна част от споразумението.

С цел съблюдаване на правомощията на военните командващи с тях се провеждат консултации.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница