Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга странастраница1/35
Дата06.02.2018
Размер4.57 Mb.
#55719
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
BG

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ

между Европейските общности и техните държави-членки,
от една страна,
и Република Сърбия, от друга страна


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Договарящите се страни по Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и Договора за Европейския съюз, наричани по-нататък „държави-членки“, иЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ,

наричана по-нататък „Сърбия“,

от друга страна,

наричани по-долу „Страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД тесните връзки между страните и ценностите, които те споделят, тяхното желание да задълбочат тези връзки и да установят близки и дълготрайни отношения въз основа на реципрочност и взаимен интерес, което да позволи на Сърбия по-нататъшно укрепване и разширяване на отношенията ѝ с Общността и нейните държави-членки;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД важността на това споразумение, в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране (ПСА) с държавите от Югоизточна Европа, за създаване и консолидиране на стабилен европейски ред, основан на сътрудничество, в чиято основа е Европейският съюз, както и в рамките на Пакта за стабилност;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД готовността на Европейския съюз да интегрира Сърбия във възможно най-пълна степен в политическото и икономическо пространство на Европа и статута ѝ на потенциална кандидат-членка на ЕС въз основа на Договора за създаване на Европейския съюз (наричан по-долу "Договор за ЕС") и в изпълнение на критериите, посочени от Европейския съвет през юни 1993 г., както и условностите за участие в процеса на стабилизиране и асоцииране, в зависимост от успешното прилагане на настоящото споразумение, и по-специално по отношение на регионалното сътрудничество;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Европейското партньорство, което определя приоритетите за действие с цел подкрепа на усилията на държавата да се приближи към Европейския съюз;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да допринасят по всякакъв начин за политическото, икономическо и институционално стабилизиране на Сърбия, а така също и в региона, чрез развитие на гражданското общество и демократизацията, институционално изграждане и реформа на публичната администрация, интегриране на регионалната търговия и задълбочаване на икономическото сътрудничество, както и чрез сътрудничество в редица сфери, и по-специално в сферата на правосъдието, свободата и сигурността, и чрез укрепване на националната и регионалната сигурност;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните за увеличаване на политическите и икономическите свободи като основа на настоящото споразумение, както и техния ангажимент да спазват човешките права и принципа на правовата държава, включително правата на лицата, които принадлежат към националните малцинства и демократичните принципи, чрез многопартийна система със свободни и честни избори;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да прилагат цялостно всички принципи и разпоредби на Хартата на ООН, на ОССЕ, и по-специално тези, заложени в Заключителния акт от Хелзинки, заключителните документи от конференциите в Мадрид и Виена, Парижката харта за нова Европа, и Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, така че да допринасят за регионалната стабилност и сътрудничество между държавите от региона;

КАТО ПОТВЪРДИХА отново правото на връщане на всички бежанци и вътрешно разселените лица, както и правото на защита на тяхната собственост и други сродни човешки права;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните към принципите на свободната пазарна икономика и устойчивото развитие, както и готовността на Общността да допринася за икономическите реформи в Сърбия;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните за свободна търговия, в съответствие с правата и задълженията, които произтичат от членството в СТО;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД желанието на страните да продължат да развиват регионалния политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес, включително по регионални аспекти, вземайки предвид Общата външна политика и политика на сигурност (CFSP) на Европейския съюз;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да се борят с организираната престъпност и да засилват сътрудничеството си в борбата срещу тероризма въз основа на декларацията, приета от Европейската конференция на 20 октомври 2001 г.;

УБЕДЕНИ, ЧЕ Споразумението за стабилизиране и асоцииране (наричано по-нататък „настоящото споразумение“) ще създаде нов климат за икономически отношения между тях и преди всичко за развитието на търговията и инвестициите, които са решаващи фактори за икономическото преструктуриране и модернизацията;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажимента на Сърбия да сближи законодателството си в съответните сектори с това на Общността, както и ефективно да го прилага;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД готовността на Общността да осигури решаваща подкрепа за извършване на реформата, както и да използва всички налични инструменти за сътрудничество и техническо, финансово и икономическо съдействие на всеобхватна индикативна многогодишна основа за това начинание;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ разпоредбите на това споразумение, които попадат в рамките на обхвата на част III, дял IV от Договора за ЕО обвързват Обединеното кралство и Ирландия като отделни страни по договора, а не като част от Европейската общност, докато Обединеното кралство или Ирландия (според случая) не уведоми Сърбия, че вече е обвързана като част от Европейската общност в съответствие с Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за ЕС и Договора за ЕО. Същото се отнася за Дания, в съответствие с Протокола, приложен към договорите за позицията на Дания;

КАТО ПРИПОМНЯТ Срещата на върха в Загреб, на която бе отправен призив за по-нататъшно укрепване на връзките между държавите от процеса на стабилизиране и асоцииране и Европейския съюз, както и задълбочаване на регионалното сътрудничество;

КАТО ПРИПОМНЯТ, че срещата на върха в Солун затвърди процеса на стабилизиране и асоцииране като рамка за политиката, обхващаща отношенията на Европейския съюз с държавите от Западните Балкани, и подчерта перспективите за тяхното интегриране в Европейския съюз въз основа на индивидуалния им напредък по пътя на реформите и техните успехи, както бе потвърдено в последващите заключения на Европейския съвет през декември 2005 г. и декември 2006 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ подписването на Централноевропейското споразумение за свободна търговия в Букурещ на 19 декември 2006 г. като средство за увеличаване на способността на региона да привлича инвестиции и перспективите за неговото интегриране в световната икономика;

КАТО ПРИПОМНЯТ подписването на Споразумението за визови облекчения и Споразумението за реадмисия между Европейската общност и Сърбия в Брюксел на 18 септември 2007 г.;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА УСТАНОВЯТ по-близко културно сътрудничество и да развият обмена на информация,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

1. Настоящото представлява документ за асоцииране, между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна.

2. Целите на това асоцииране са:

а) подкрепа на усилията на Сърбия за укрепване на демокрацията и принципа на правовата държава;

б) допринасяне за политическата, икономическа и институционална стабилност в Сърбия, както и за стабилизирането на региона;

в) осигуряване на подходяща рамка за политически диалог, позволяващ развитието на тесни политически отношения между страните;

г) осигуряване на подкрепа за усилията на Сърбия за развитието на нейното икономическо и международно сътрудничество, включително чрез сближаване на законодателството ѝ с това на Общността;

д) осигуряване на подкрепа за усилията на Сърбия да завърши прехода към функционираща пазарна икономика;

е) насърчаване на хармоничните икономически отношения и постепенно създаване на зона за свободна търговия между Общността и Сърбия;

ж) подпомагане на регионалното сътрудничество във всички области, които попадат в приложното поле на настоящото споразумение.ДЯЛ I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 2

Спазването на демократичните принципи и на правата на човека съгласно принципите, провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека и определени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в Заключителния акт от Хелзинки и в Парижката харта за нова Европа, спазването на международните законови принципи, включително пълно сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ), принципа на правовата държава, както и спазването на принципите на пазарната икономика, съгласно посоченото в документа на Конференцията за икономическо сътрудничество, проведена в Бон в рамките на КССЕ, са в основата на вътрешните и външни политики на страните, и представляват съществени компоненти на настоящото споразумение.Член 3

Страните считат, че разпространението на оръжия за масово поразяване (ОМП) и начините за доставката им, както на държавни, така и на недържавни субекти представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност. Ето защо страните изразяват съгласие да си сътрудничат и да допринасят за противопоставянето на разпространението на оръжия за масово разпространение и на техните средства за доставка чрез пълно спазване и прилагане на национално равнище на съществуващите им задължения съгласно международните договори и споразумения за разоръжаване и неразпространение на оръжия, и други съответни международни задължения. Страните изразяват съгласие, че тази разпоредба представлява съществен елемент от настоящото споразумение и ще бъде част от политическия диалог, който ще придружава и консолидира тези елементи.

Освен това, страните изразяват съгласие да си сътрудничат и да допринасят за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и на техните средства за доставка като:


  • предприемат стъпки за подписване, ратифициране или пристъпване към, ако е целесъобразно, и цялостно прилагане на всички други съответни международни инструменти;

  • създаване на ефективна система за контрол на националния износ, контролирайки износа и транзита на стоки, свързани с ОМП, включително контрол на крайните потребители на ОМП относно технологиите с възможна двойна употреба, както и наличие на ефективни санкции за нарушаване на контрола на износ.

Политическият диалог по този въпрос може да се провежда на регионално равнище.

Член 4

Договарящите се страни наблягат отново на важността, която придават на изпълнението на международните задължения, а именно – на пълното сътрудничество с МТБЮ.Член 5

Международният и регионалният мир и стабилност, развитието на добросъседски отношения, правата на човека и зачитането и защитата на малцинствата са в основата на процеса на стабилизиране и асоцииране, посочени в заключенията на Съвета на Европейския съюз, проведен на 21 юни 1999 г. Сключването и изпълнението на настоящото споразумение попадат в рамките на заключенията на Съвета на Европейския съюз от 29 април 1997 г. и се основават на отделните постижения на Сърбия.Член 6

Сърбия се ангажира да продължи укрепването на сътрудничеството и добросъседските си отношения с другите държави от региона, включително при подходящо равнище на взаимни отстъпки относно движението на хора, стоки, капитали и услуги, както и разработването на проекти от общ интерес, а именно онези, свързани с управлението на границите и борбата с организираната престъпност, корупцията, изпирането на пари, незаконната миграция и трафика, и по-специално трафика на хора, леки оръжия и незаконни наркотични вещества. Този ангажимент представлява основен фактор за развитие на отношенията и сътрудничеството между страните и по този начин допринася за регионалната стабилност.Член 7

Страните отново подчертават важността, която придават на борбата срещу тероризма и изпълнението на международните задължения в тази област.Член 8

Асоциирането ще се извършва постепенно и ще приключи напълно в рамките на преходен период от най-много шест години.

Съветът по стабилизиране и асоцииране (наричан по-долу „ССА“), създаден съгласно член 119, извършва редовен преглед, по правило веднъж годишно, на изпълнението на настоящото споразумение, на приемането и изпълнението на законовите, административните, институционалните и икономическите реформи от страна на Сърбия. Този преглед ще се извършва в съответствие с преамбюла и основните принципи на настоящото споразумение. При него ще се вземат предвид приоритетите, определени в рамките на Европейското партньорство, отнасящи се до настоящото споразумение, и той ще бъде в съзвучие с механизмите, определени в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране, а именно доклада за напредъка на процеса на стабилизиране и асоцииране.

Въз основа на този преглед, ССА ще издаде препоръки и ще вземе решения. Трудностите при изготвянето на доклада може да се отнасят до механизмите за разрешаване на спорове, определени в съответствие със споразумението.

Пълното асоцииране се осъществява постепенно. Не по-късно от третата година след влизане в сила на споразумението, ССА ще направи задълбочен преглед на прилагането на споразумението. Въз основа на този преглед ССА изготвя оценка на напредъка, постигнат от Сърбия, и може да вземе решения, от които ще зависи осъществяването на следващите етапи на асоцииране.

Посоченият по-горе преглед няма да се отнася до свободното движение на стоки, за което ще бъде предвиден специфичен график в Дял IV.Член 9

Споразумението съответства напълно и се прилага по начин, който следва съответните разпоредби на СТО, и по-специално член XXIV на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 г.) и член V от Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС).ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 10

  1. Политическият диалог между страните се задълбочава допълнително в контекста на настоящото споразумение. Той придружава и затвърждава сближаването между Европейския съюз и Сърбия и спомага за установяването на тесни връзки на солидарност и на нови форми на сътрудничество между страните.

  2. Целта на политическия диалог е да насърчава по-специално:

а) пълното интегриране на Сърбия в общността на демократичните народи и постепенното сближаване с Европейския съюз;

б) нарастващото сближаване на позициите на страните по международни въпроси, включително по въпроси на ОВППС, и по-специално чрез целесъобразен обмен на информация, сближаването по онези въпроси, които може да окажат съществено влияние върху страните;

в) регионалното сътрудничество и развитието на добросъседски отношения;

г) общите възгледи за сигурността и стабилността в Европа, включително сътрудничеството в сфери, обхванати от ОВППС на Европейския съюз.Член 11

1. Политическият диалог се провежда в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране, който носи основна отговорност за всеки въпрос, който страните може да представят за разрешаване.

2. По искане на страните, политическият диалог може да се проведе и в следните формати:

а) заседания, когато е необходимо, на старши длъжностни лица, представляващи Сърбия, от една страна, и председателството на Съвета на Европейския съюз, генералния секретар/върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност и Комисията на Европейските общности (наричана по-нататък „Европейската комисия“), от друга страна;

б) извличане на максимална полза от всички дипломатически канали между страните, включително подходящи контакти с трети държави и в рамките на Обединените нации, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни форуми;

в) всякакви други средства, които биха допринесли за консолидиране, развитие и напредък на този диалог, включително онези, определени в Солунската програма, приета със Заключенията на Европейския Съвет от Солун от 19 и 20 юни 2003 г.Член 12

Политическият диалог на парламентарно равнище се провежда в рамките на Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране, създадена съгласно член 125.Член 13

Политическият диалог може да протича в многостранна рамка, както и да се проведе под формата на регионален диалог, включващ други държави от региона, а също така и в рамките на ЕС – форум за Западните Балкани.ДЯЛ III

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 14

В съответствие с ангажиментите си към опазване на мира и стабилността на международно и регионално равнище и развитието на добросъседски отношения, Сърбия насърчава активно регионалното сътрудничество. Чрез програмите за техническа помощ в рамките на програмите на Европейската общност за оказване на съдействие могат да се подкрепят проекти, които имат регионално или транс-гранично измерение.

Когато Сърбия предвижда да заздрави сътрудничеството си с една от държавите, посочени в членове 15, 16 и 17 по-долу, тя информира и се консултира с Общността и нейните държави-членки съгласно разпоредбите, изложени по-долу в дял X.

Сърбия прилага изцяло Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA), подписано в Букурещ на 19 декември 2006 г.Член 15
Сътрудничество с други страни,
които са подписали Споразумение за стабилизиране и асоцииране

След подписването на настоящото споразумение Сърбия започва преговори с държавите, вече подписали Споразумение за стабилизиране и асоцииране с оглед на сключване на двустранни конвенции за регионално сътрудничество, чиято цел ще бъде разширяване на обхвата на сътрудничеството между съответните държави.

Основните елементи на тези конвенции са:

а) политически диалог;

б) създаване на зони за свободна търговия съгласно съответните разпоредби на СТО;

в) взаимни отстъпки относно движението на работници, правото на установяване, предлагането на услуги, текущите плащания и движението на капитали, както и други политики, свързани с движението на хора, на равнище, еднакво с посоченото в настоящото споразумение;

г) разпоредби за сътрудничество в други сфери, обхванати или не от настоящото споразумение, а именно в сферата на правосъдието, свободата и сигурността.

Тези конвенции съдържат разпоредби за създаване на необходимите институционални механизми, както е целесъобразно.

Тези конвенции се сключват в рамките на две години след влизане в сила на настоящото споразумение. Готовността на Сърбия за сключване на такива конвенции ще бъде условие за по-нататъшното развитие на отношенията между Сърбия и Европейския съюз.

Сърбия ще започне подобни преговори с другите държави от региона веднага щом като тези държави подпишат Споразумение за стабилизиране и асоцииране.Член 16
Сътрудничество с други страни,
за които се отнася Споразумението за стабилизиране и асоцииране

Сърбия се стреми към регионално сътрудничество с други държави, обхванати от Процеса на стабилизиране и асоцииране в някои или във всички сфери на сътрудничество, намерили място в настоящото споразумение, а именно онези от общ интерес. Такова сътрудничество винаги трябва да е съвместимо с принципите и целите на настоящото споразумение.Член 17
Сътрудничество с други страни кандидатки за присъединяване към ЕС,
за които не се отнася Споразумението за асоцииране

1. Сърбия следва да насърчава сътрудничеството и да сключи конвенция за регионално сътрудничество с всяка държава-кандидатка за присъединяване към ЕС, във всяка от сферите на сътрудничество, обхванати от настоящото споразумение. Такива конвенции следва да имат за цел постепенно синхронизиране на двустранните отношения между Сърбия и въпросната държава до нивото на отношенията между Европейската общност и нейните държави-членки и тази страна.

2. Сърбия започва преговори с Турция, която е в митнически съюз с Европейската общност, с оглед сключването, на взаимноизгодна основа, на споразумение за установяване на зона за свободна търговия в съответствие с член XXIV от ГАТТ от 1994 г., както и за либерализиране на установяването и предлагането на услуги между тях на равнище, еднакво на посоченото в настоящото споразумение в съответствие с член V от ГАТС.

Тези преговори трябва да започнат колкото може по-скоро, с оглед на сключване на такова споразумение преди края на преходния период, определен в член 18, параграф 1.ДЯЛ IV

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 18

1. Общността и Сърбия постепенно установяват зона на свободна търговия, на двустранно равнище и за период с продължителност от най-много пет години, който започва от влизането в сила на настоящото споразумение, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение и в съответствие с тези на ГАТТ от 1994 г. и тези на СТО. При това те вземат предвид специфичните изисквания, посочени по-долу.

2. При търговията между страните към класификацията на стоките се прилага Комбинираната номенклатура на стоките.

3. За целите на настоящото споразумение митата и таксите с равностоен ефект на мита включват всякакво мито или всякаква такса, наложени във връзка с внос или износ на стока, включително всякаква форма на допълнително мито или допълнителна такса във връзка с такъв внос или износ, но не включват никакви:

а) такси, равностойни на вътрешни данъци, наложени съгласно разпоредбите на параграф 2, член III от ГАТТ 1994 г.;

б) антидъмпингови или изравнителни мерки;

в) тарифи или такси, съизмерими с разходите за предоставените услуги.

4. За всеки продукт, базовото мито, към което впоследствие трябва да се приложат тарифните намаления, определени в настоящото споразумение, е:

а) Общата митническа тарифа на Общността, установена съобразно Регламент (ЕИО) № 2658/87,1 приложена erga omnes в деня на подписване на настоящото споразумение;

б) прилаганата тарифа на Сърбия2.

5. Ако след подписване на настоящото споразумение се приложи намаление на митата на база erga omnes, и по-специално намаления, произтичащи от:

а) тарифни преговори в рамките на СТО, или

б) в случай на присъединяване на Сърбия към СТО, или

в) последващи намаления след присъединяването на Сърбия към СТО,

Тези намалени мита заменят базовите мита, посочени в параграф 4, считано от деня на прилагане на съответните намаления.

6. Общността и Сърбия обменят информация за съответните си базови мита и промените в тях.
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница