Споразумение за сътрудничество и взаимодействиеДата10.10.2018
Размер29.95 Kb.

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА сътрудничество И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

между сметната палата и

АГЕНЦИЯ “БЮРО ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”

Днес, 3 юли 2002 г., между Сметната палата, представлявана от председателя доц. д-р Георги Николов, от една страна, и от друга страна, министъра на финансите Милен Велчев и Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, представлявана от директора д-р Васил Киров,

изхождайки от необходимостта от координиране на действията между контролните органи за борба с корупцията, като част от борбата с престъпността,

с оглед предотвратяване и разкриване на действия на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари и създаване на единна информационна система между контролните органи,

в съответствие с Програмата за изпълнение на Националната стратегия за борба с корупцията и международно-правната уредба за предотвратяване използването на финансовата система за изпирането на пари,

като отчитат взаимния интерес при осъществяване на своите функции и задачи в тази област‚ зачитайки независимостта‚ без да се засягат предоставените им права и задължения от Конституцията и законите‚

и на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата, се сключи настоящото споразумение за сътрудничество и взаимодействие.

Чл. 1. Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се осъществява от председателя на Сметната палата и министъра на финансите.

Чл. 2. Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от упълномощени от председателя на Сметната палата и директора на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” лица.

Чл. 3. Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” си сътрудничат и взаимодействат по отношение на мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари:

1. чрез идентифициране на лица, събиране, съхраняване и разкриване на информация относно операции и сделки, свързани с изпирането на пари;

2. при операции и сделки, свързани с възлагането на обществени поръчки;

3. при договори за концесии и приватизация;

4. при финансиране на политическите партии и избори.

Чл. 4. Сметната палата и контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” при осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието:

1. обменят информация за ефективността на нормативната база и нейното прилагане по отношение на мерките срещу изпирането на пари;

2. организират съвместни работни срещи, семинари и други форми на обучение на кадрите при разработването на мерки срещу изпирането на пари и прилагането на закона;

3. предоставят експертна помощ, когато са необходими специални знания за изпълнение на функциите им;

4. прилагат и други форми на сътрудничество и взаимодействие в рамките на правомощията си.

Чл. 5. При информация, представляваща държавна или служебна тайна, сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват съгласно съответния закон, регулиращ условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, съставляващи държавна или служебна тайна.

Чл. 6. Страните по настоящото споразумение провеждат
най-малко два пъти годишно съвместни срещи и анализират резултатите от сътрудничеството и взаимодействието.

Чл. 7. Изменения в споразумението се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл. 8. Сметната палата и Агенция “Бюро за финансово разузнаване” се задължават да доведат до знанието на своите органи съдържанието на споразумението, както и да следят за неговото изпълнение.Настоящото споразумение влиза в сила от деня на подписването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЪР НА

СМЕТНАТА ПАЛАТА: ФИНАНСИТЕ:
(доц. д-р Г. Николов) (М. ВЕЛЧЕВ)

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ “БЮРО ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”:(Д-Р В. КИРОВ)
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница