Споразумение заДата15.08.2018
Размер114.25 Kb.
#79504СПОРАЗУМЕНИЕ

за

реда и условията за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Днес, ................04. 2014 г. в гр. Пловдив, между:БНР – РАДИО ПЛОВДИВ, представлявано от Чавдар Каришев –Директор, от една страна и

ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. в съответствие с разпоредбите на Раздел IV от Изборния кодекс – отразяване на предизборната кампания от обществените електронни медии, от друга страна
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Отразяването на предизборната кампания по БНР – Радио Пловдив ще се осъществява в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК, всички действащи нормативни актове, относими към провеждането на избори за членове на Европейския парламент, както и съобразно правилата в Споразумението, подписано от Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.
1.2. БНР – Радио Пловдив ще отразява обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от ЦИК.
1.3. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове в рамките на предизборната кампания на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии и коалиции и независими кандидати в излъчваните търговски реклами.
1.4. Не се допуска излъчването на предизборни прояви на партии, коалиции и инициативни комитети, както и участия в прояви, независимо от техния характер, които могат да се интерпретират като прояви и елементи на предизборна дейност на партиите, коалициите и инициативните комитети, в рамките на редовните информационни емисии на БНР – Радио Пловдив.
1.5. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
1.6. БНР - Радио Пловдив се задължава при излъчване на различните форми на отразяване на предизборната кампания, да отразява обективно и справедливо проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите и издигнатите от тях кандидати, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост, като се съобразява с правилата, приети от Централната избирателна комисия.
1.7. Страните се задължават да спазват принципа, че в предаванията на БНР – Радио Пловдив, предмет на настоящото споразумение, отразяващи предизборната кампания, не могат да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за член на Европейския парламент, излъчен от партия, коалиция или инициативен комитет.
1.8. БНР – Радио Пловдив няма право да излъчва анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
1.9. БНР – Радио Пловдив няма да носи отговорност за съдържанието на предоставените от партии, коалиции и инициативни комитети съобщения. В случай, че на БНР- Падио Пловдив бъде наложена санкция поради съдържанието на предизборен клип, хроника или друга форма, предоставена от партия, коалиция или инициативен комитет, същите се задължават да заплатят на БНР – Радио Пловдив обезщетение в размер на наложената санкция.
1.10. В случай, че установи, че съдържанието на предоставен от партия, коалиция или инициативен комитет клип или друга форма, нарушава закона или общоприетите морални норми, БНР – Радио Пловдив незабавно уведомява предоставилия клипа за това. В тези случаи БНР има право да не излъчи клипа или другата форма, докато съдържанието не бъде коригирано в съответствие с изискванията на закона и общоприетите морални норми.
1.11. Безплатно от БНР ще бъдат излъчвани встъпителните клипове по т. 2.2., заключителните клипове по т. 2.3. и диспутите по т. 3.5. и т. 3.7.
1.12. БНР – Радио Пловдив има право да не излъчи предизборен клип или друга форма, съгласно това споразумение, ако заявилият излъчването не е заплатил дължимото възнаграждение, уговорено в споразумението.
1.13. Материалите за излъчване или публикуване на сайта на БНР – Радио Пловдив съгласно настоящото споразумение се предоставят на БНР – Радио Пловдив от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и се приемат по електронна поща, по факс или срещу подпис на приносителя.

IІ. ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ

2.1. Предизборната кампания в програмите на БНР се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно по програма „Хоризонт” на БНР. Радио Пловдив не излъчва встъпителните и заключителни клипове.


ІІI. ДИСПУТИ
3.1. Диспутите ще се излъчват на живо по БНР – Радио Пловдив по ред и условия, определени по-долу.
3.2. В един диспут може да участва само по един представител на партия или коалиция и независим кандидат, издигнат от инициативен комитет.
3.3. Времето на участниците в безплатните диспути се разпределя поравно, а в платените – според заявката на съответната партия, коалиция или инициативен комитет.
3.4. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, заявяват своето участие в съответния диспут в срок най-късно до 24 часа, преди началото на диспута, когато друго не е уговорено по-долу.
3.5. Безплатният диспут по БНР – Радио Пловдив ще се излъчва както следва:
На 09 май 2014 г. (петък) от 10.00 до 11.00 ч. с тема: „Бъдещето на ЕС“– водещ Антония Попова.
3.6. При заявено участие за даден диспут от страна на повече от 7 партии, коалиции или инициативни комитети, редът за участие се определя по следния начин:

3.6.1. при заявено участие от страна на 8 до 14 партии, коалиции или инициативни комитети, диспутът се разделя на две равни по време части с равен брой участници;

3.6.2. при заявено участие от страна на 15 до 21 партии, коалиции или инициативни комитети, диспутът се разделя на три равни по време части с равен брой участници;

3.6.3. при заявено участие от страна на 22 или повече партии, коалиции или инициативни комитети, диспутът се разделя на четири равни по време части с равен брой участници;

3.6.4. разпределението на участниците в частите на диспута се определя с публичен жребий, който ще се изтегли на 8 май 2014 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в сградата на БНР – Радио Пловдив, на който имат право да присъстват упълномощени представители на партиите, коалициите или инициативните комитети.

3.6.5. когато участниците не могат да се разпределят по равно в частите на диспута, жребият определя в кои от частите ще има по един участник повече, като времетраенето на частите на диспута се съобразява, така че всички участници в даден диспут да имат равно време.


3.7. Платените радиодиспути по БНР – Радио Пловдив ще се излъчват както следва:

3.7.1. На 29 април 2014 г. (вторник) от 10.00 до 11.00 ч. с тема: „Предизвикателства пред сигурността на ЕС. Икономика и енергетика“ – водещ Емил Костов;

3.7.2. На 15 май 2014 г. (четвъртък) от 10.00 до 11.00 ч. с тема: „Предизвикателства пред социална Европа. Здравеопазване, екология, трудово придвижване, фондове, инфраструктура“ – водещ Елена Крушкова;

3.7.3. На 22 май 2014 г. (четвъртък) от 10.00 до 11.00 ч. с тема: „Ролята на българските евродепутати за защита на националните интереси на България в ЕС“ – водещ Михаил Миховски;


3.8. Участниците в диспутите се определят от партиите, коалициите и инициативните комитети. Техните имена се изпращат в БНР – Радио Пловдив от представляващия съответната партия, коалиция или комитет, най-късно до 24 часа преди провеждане на съответния диспут.
3.9. След изчерпване на цялото предвидено време за даден платен диспут, последващи заявки за участие в същия не се приемат, като заявилите участие се уведомяват за това обстоятелство в срок от 12 часа след подаването на заявката.
3.10. Участниците в диспута трябва да бъдат в сградата на БНР- Радио Пловдив най-малко 15 минути преди началото му. Те се легитимират с лична карта.
3.11. Заплащането на сумите, дължими за участие в платените диспути, се извършва авансово, в срок най-късно до 20 часа преди началото на съответния радиодиспут.


IV. ПРЕДИЗБОРНИ КЛИПОВЕ

4.1. Извън времето за излъчване на предизборни предавания по раздел ІІ-ри, ІІІ-ти и IV-ти, страните се съгласяват предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, да бъде отразявана чрез излъчване на предизборни клипове с продължителност до 1 (една) минута.


4.2. Клиповете ще се излъчват по БНР – Радио Пловдив в специално обособени блокове във всеки час час от 6.00 до 23.00 часа съгласно подадените заявки.
4.3. Редът за излъчване на предизборните клипове се определя съгласно изтегления в ЦИК жребий, като ежедневно се прилага принципът на ротация.
4.4. Клиповете по този раздел се заплащат авансово в срок от 24 часа преди заявения час на излъчване по Тарифата, определена с Постановление № 78/10.04.2014 г. на Министерския съвет на Република България.
4.5. Съдържанието на клиповете следва да съответства на изискванията на Конституцията и действащите закони в Република България. БНР – Радио Пловдив няма да носи отговорност, включително и по Закона за радиото и телевизията, в случай, че посланията излизат извън законовите ограничения, добрия тон и морала.
4.6. Клиповете се предоставят за излъчване на запис най-късно 24 часа преди предвиденото излъчване.
4.7. БНР – Радио Пловдив не носи отговорност за излъчването на клиповете при неспазване на изискванията по предходната точка от страна на партия, коалиция или инициативен комитет.
4.8. Клип на една партия, коалиция или инициативен комитет не може да бъде излъчен повече от един път в един блок.

V. ДРУГИ ПЛАТЕНИ ФОРМИ
5.1. Освен изброените по-горе форми за отразяване на предизборната кампания по програмите на БНР, партиите, коалициите и инициативните комитети могат на основание чл.189, ал.1 от Изборния кодекс да използват и други форми за отразяване, като:

6.1.1. хроника - с времетраене до 1 (една) минути;

6.1.2. репортаж – с времетраене до 3 (три) минути

6.1.3. интервю – времетраене до 5 (пет) минути;

6.1.4. визитка – с времетраене до 3 (три) минути;

6.1.5. послания в интернет страницата на БНР.


5.2. Формите по т. 6.1.1 – 6.1.4. ще се излъчват от 06.00 часа до 23.00 часа.
5.3. Заплащането на формите се извършва авансово в срок от 24 часа преди заявения час на излъчване/публикация, по цени съгласно Тарифата, утвърдена от УС на БНР.
5.4. Хрониката ще се излъчва в специално обособени блокове във времето след емисиите новини в:

- 06.30 часа;  • 08.00 часа;

  • 09.00 часа;

  • 10.00 часа; / отпада в дните на предизборните дебати/

  • 15.00 часа;

  • 17.00 часа;

  • 19.00 часа;

5.5. Съдържанието на формите по настоящия раздел следва да съответства на изискванията на Конституцията и законите в Република България. БНР няма да носи отговорност, включително и по Закона за радиото и телевизията, в случай, че посланията излизат извън законовите ограничения, добрия тон и морала.


5.6. Материалите за всички форми по т. 6.1. се предоставят за излъчване на запис или публикуване най-късно 24 часа преди предвиденото излъчване или публикуване.
5.7. БНР – Радио Пловдив не носи отговорност за излъчването на материалите при неспазване на изискванията по предходната точка от страна на партия, коалиция или инициативен комитет.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Клиповете, диспутите, хрониките, репортажите, интервютата и репортажи се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по съответната Тарифа, плюс дължимия ДДС.
6.2. Предизборните клипове, както и другите форми по раздел V-ти, могат да бъдат изработени от БНР – Радио Пловдив на основание договор за изработка, сключен между БНР и поръчващия, срещу заплащане съгласно Тарифата на БНР – Радио Пловдив, действаща към момента на подаване на заявката.
6.3. Страните приемат, че БНР ще изпълнява заявки за репортажно отразяване на предизборни прояви само в населени места, където има кореспондентска мрежа (съгласно списък, приложен към споразумението). Прояви, провеждани в други населени места, ще бъдат включвани в рубриката „Хроника“ само във вид на текст, предоставен от съответния предизборен щаб или чрез интервю по телефона.
6.4. Заявки и информация за изработване на предизборните форми по т. V се предоставят на факс на Радио Пловдив 032 62 49 69, или по e-mail: radioplovdiv@abv.bg най-късно до 16.00 часа на предходния ден. Като за неделя и понеделник, както и за почивните дни /01 – 06 май2014г/ заявки се приемат най-късно до 14.00 часа в петък, съответно в последния преди празниците работен ден. Консултации по Правилата за реда на участие в предизборната кампания на телефони 0887 595 304 - Марин Данев, 0888 26 24 78 - Неда Велкова, 0886 700 411 – Паолина Комсалова
6.5. Писмени заявки за участие в предизборната кампания се подават в отдел “Маркетинг и реклама” на РАДИО ПЛОВДИВ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в деня, предхождащ деня на излъчването, с изключение на събота и неделя, както и в празнични дни. Тогава заявките се приемат до 14.00 часа в петък или в последния работен ден, предхождащ празниците /01 – 06. май/ 2014г.
6.6. Всички заявки за участие в предизборната кампания по БНР - Радио Пловдив се приемат на телефони 032 60 58 80 и на е-mail адрес plovdivradio@abv.bg. Телефон на отдел “Маркетинг и реклама” 032 60 58 80, както и 0884 301 465 – Ваня Каришева
6.7. Всички предизборни форми се плащат авансово преди излъчването Заплащането става всеки делничен ден най-късно до 16.00 часа в касата на БНР - Радио Пловдив.

6.8. Възможно е пакетно предплащане на диспути, клипове, както и на другите форми /хроники, репортажи, интервюта, визитни карти и интернет публикации/. Неусвоените от предизборните партийни щабове пари за предплатени пакети не се връщат.


6.9. Всички предизборни материали, подготвяни от екипите на БНР – Радио Пловдив, се осъществяват в съответствие с техническите и технологични възможности на БНР, като излъчването на хроники, интервюта и други форми се осъществява най-рано 2 часа след приключване на отразяваното събитие;
6.10. В 1 минута хроника се отразява само една озвучена проява на съответната политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
6.11. Регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети могат да се присъединяват към настоящото Споразумение.


ЗА БНР – Радио Пловдив:

Чавдар Каришев

/ Директор /

За кандидатите:

№ 1 БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА


№ 2 ПП ГЛАС НАРОДЕН
№ 3 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
№ 4 ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
№ 5 Николай Добринов Йовев - независим
№ 6 Християндемократическа партия на България
№ 7 Янаки Ганчев Ганчев - независим
№ 8 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ
№ 9 СИНЬО ЕДИНСТВО
№ 10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
№ 11 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ)
№ 12 ПП БАСТА
№ 13 АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 
№ 14 Александър Райков Алексиев - независим 
№ 15 КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
№ 16 Виктор Тенчев Папазов - независим 
№ 17 Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП
№ 18 ПП ГЕРБ
№ 19 Евгения Златева Банева - независим 
№ 20 ПП АТАКА
№ 21 СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
№ 25 БКП
№ 26 Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти - независим
№ 27 ЗЕЛЕНИТЕ
№ 28 БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН 
№ 29 ДПС - Движение за права и свободи
№ 30 Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ)Каталог: files -> uploads
uploads -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
uploads -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
uploads -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
uploads -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей
uploads -> Програма Обща стойност (в лева без ддс)
uploads -> Програма Обща стойност (в лева без ддс) абв алтернатива за българско възраждане
uploads -> Първа общи положения ч
uploads -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница