Споразумение за взаимодействие между сдружение "Младежки консултативен съвет" и Градски ученически съвет гр. СвищовДата26.10.2018
Размер47.21 Kb.

Споразумение за взаимодействие между сдружение "Младежки консултативен съвет" и Градски ученически съвет - гр. Свищов


Днес, ....... юли 2004 година, между сдружение "Младежки консултативен съвет" - гр. Свищов, наричано за краткост "МКС", и Градски ученически съвет - гр. Свищов, наричан за краткост "ГУС", представляващи страни по споразумението, наричани за краткост страните, се постигна съгласие за сключване на това споразумение за взаимодействие при условията, посочени по-долу.


Въведение

Ние, представителите на МКС и ГУС, водени от убеждението, че:
  • признаването, зачитането и насърчаването на гражданската инициатива е висша ценност, която допринася за благото на общността;

  • публичността в действията на всяка институция допринася за укрепване на общественото доверие;

  • взаимното доверие, толерантността и резултатното взаимодействие между МКС и ГУС са предпоставка и гаранция за активизиране на гражданското участие за решаването на местните проблеми;

  • обмяната на опит и информация е нужна и от полза, както за МКС, така и за ГУС;

  • обединените усилия и съвместните дейности между МКС и ГУС са в интерес на всички граждани на общината;

  • ефективното взаимодействие се постига чрез включване на всички заинтересовани организации и лица;

  • при решаването на въпроси, свързани с младите хора, е важно да се има предвид тяхното мнение, както и мнението на ученическите, младежките, родителските и нестопанските организации от общината;

се споразумяваме за следното:


Чл. 1. Взаимодействието се основава на следните основни принципи:

/1/ Признаване, зачитане и насърчаване на гражданската инициатива.

/2/ Публичност и отчетност в дейностите на МКС и ГУС.

/3/ Общ интерес.

/4/ Взаимно зачитане.

/5/ Доброволност.

/6/ Равнопоставеност.

/7/ Откритост.

/8/ Колегиалност.

/9/ Толерантност.

/10/ Етичност.

/11/ Деполитизираност.


Чл. 2. Страните считат, че необходимите предпоставки и фактори за стартиране и поддържане на взаимодействие между тях са:

/1/ Желание за диалог и търсене възможности за контакт.

/2/ Намеренията и общите интереси да бъдат ясно и категорично заявени.

/3/ Взаимодействието да е изградено на базата на доброволността.

/4/ Откритост, прозрачност и доверие във взаимоотношенията и дейността.

/5/ Спазване на правилата и процедурите за водене на диалог, описани в това споразумение.


Чл. 3. Цели на взаимодействието са:

/1/ Повишаване на качеството на живот в общината.

/2/ Формиране на активна гражданска позиция на местната общност.

/3/ Стимулиране и подпомагане на местната и държавната власт за вземане на мерки за повишаване на социалния, образователния, културния, здравния и икономическия статус на гражданите.

/4/ Взаимопомощ между страните за пълноценно решаване на проблеми в общината.

/5/ Подпомагане развитието и утвърждаването на нестопанските организации, и на гражданското общество като цяло.

/6/ Устойчиво развитие на общината.
Чл. 4. Взаимодействието между страните може да се изрази чрез дейности в следните форми:

/1/ Консултации при разработването на проекти.

/2/ Провеждане на срещи, семинари, и др. за детайлизиране и изпълнение на конкретни дейности по проекти.

/3/ Съвместно кандидатстване пред дарителски организации за предоставяне на офис оборудване и материали.

/4/ Временно използване на помещения, предоставени за офис на ГУС.

/5/ Съвместна работа с целеви групи - ученици и студенти.

/6/ Представителство на ГУС пред юридически лица от МКС.

/7/ Проекти, разработени от ГУС, кандидатстват по програми чрез МКС.

/8/ Предоставяне на ограничено пространство за представяне на ГУС на интернет сайта на МКС.

/9/ Съвместни проучвания и анкетни допитвания до гражданите по актуални или важни въпроси.

/10/ Други форми по взаимно съгласие.
Чл. 5. Взаимодействието между страните се изразява в конкретни инициативи и дейности от следните области:

/1/ Опазване на околната среда и биоразнообразието.

/2/ Качество на живота и здравеопазване.

/3/ Благоустрояване на населените места.

/4/ Култура и туризъм.

/5/ Свободно време и спортни дейности.

/6/ Образование, обучение и просветна дейност.

/7/ Регионално и международно сътрудничество.

/8/ Информация и информационни услуги.

/9/ Развитие на нестопанските организации и гражданското общество в общината.


Чл. 6. Страните по споразумението имат автономност при вземане на решения.
Чл. 7. Страните по това споразумение имат право:

/1/ Да участват в дейностите и инициативите, които се реализират по това споразумение.

/2/ Да обсъждат въпроси, проблеми и предложения.

/3/ Да се обменят информация за актуалното състояние и дейностите.

/4/ Да се ползват от останалите права посочени в споразумението.
Чл. 8. Страните по това споразумение имат задължението:

/1/ Да спазват принципите на взаимодействието.

/2/ Да спазват целите на взаимодействието.

/3/ Да спазват процедурите на работа при изпълнение на споразумението.

/4/ Да спазват и другите задължения посочени в споразумението.
Чл. 9. Споразумението не обвързва финансово страните по него.
Чл. 10. Това споразумение се подписва за срок от една календарна година. То влиза в сила от момента на подписването му.
Чл. 11. След изтичане на срока на споразумението, то се продължава автоматично за същия срок, при положение, че никоя от страните не възрази писмено, в срок от един месец преди изтичането му. Споразумението може да бъде продължавано автоматично само веднъж.
Чл. 12. Изменения и допълнения на споразумението се правят по взаимна договореност и наличие на консенсус относно промените. Измененията и допълненията се оформят като анекс към споразумението, който подлежи на подписване от страните.
Чл. 13. Споразумението се подписва от председателите на Управителните съвети на страните.
Чл. 14. Споразумението се подписва в два екземпляра, по един за всяка от страните.
Чл. 15. Споразумението може да бъде денонсирано от всяка от страните, след изпращане на едномесечно писмено предизвестие до другата страна.
Чл. 16. Споровете между страните се уреждат на базата на взаимно съгласие, компромис и постигане на консенсус.

Илиян Пламенов, Георги Стойнев,Председател на УС на сдружение Председател на УС на

"Младежки консултативен съвет" Градски ученически съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница