Спорт инвест – панагюрище”оод – гр. Панагюрище утвърдил; изпълнителен директорДата20.05.2018
Размер79.4 Kb.
#69193


СПОРТ ИНВЕСТ – ПАНАГЮРИЩЕ”ООД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

УТВЪРДИЛ;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АСАРЕЛ МЕДЕТ”АД:/инж. Д. Николов/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (ИЗИСКВАНИЯ)

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ
ОТНОСНО: Доставка и монтаж на ЛОДКИ, ВОДНИ КОЛЕЛА и ДРУГИ ВОДНИ АТРАКЦИОНИ за обект: „Изкуствено езеро към Многофункционална спортна зала в УПИ II – Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище”


 1. Съществуващо положение.

Спортният комплекс се разполага в УПИ ІІ – Спортен комплекс, заключен между улица определена с о.т.40 и о.т.41, дом за деца и юноши „Павел Бобеков”, изкуствено езеро и градски парк. Основния автомобилен и пешеходен достъп към него е по съществуващата улица от южна посока.

Спортният комплекс е изграден и всички довършителни работи са изпълнени.
Атрактивните плавателни средства са предназначени за изкуственото езеро към комплекса.


 1. Изисквания за същността/цел/, съдържанието/предмет/ и особеностите на услугата.


2.1. Същност и съдържание /цел/ на услугата:

Избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на ЛОДКИ, ВОДНИ КОЛЕЛА и ДРУГИ ВОДНИ АТРАКЦИОНИ за обект: „Изкуствено езеро към Многофункционална спортна зала в УПИ II – Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище”.


2.2. Обхват, обем и особености на услугата.

2.2.1. Обхват и обем на услугата за обектаДоставка и монтаж на ЛОДКИ, ВОДНИ КОЛЕЛА и ДРУГИ ВОДНИ АТРАКЦИОНИ по преценка на оферента, като офертата бъде оформена съгласно Приложение №1 – Спесификация.

В хода на изпълнение на Услугата Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на оборудването.2.2.2. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:

 • В единичните цени за изпълнение на услугата да бъдат интегрирани всички разходи по Доставка и монтаж на ЛОДКИ, ВОДНИ КОЛЕЛА и ДРУГИ ВОДНИ АТРАКЦИОНИ;

 • Оферентът да прецени и предложи комбинация по брой и по вид плавателни средства спрямо свободната водна площ на изкуственото езеро, която е 2 дка и дълбочината е 0,9м;

 • Да се представи илюстративен материал за всеки вид развлекателно плавателно средство;

 • Офертата бъде оформена съгласно Приложение №1 – Спесификация;

 • Могат да бъдат оферирани и само отделни видове развлекателни плавателни средства от Приложение №1 – Спесификация.
 1. Основни изисквания/ технически параметри.

 • Материал – стъклопласт, алуминиева сплав и др.;

 • Размери – съобразени с възможния брой и вид плавателни средства;

 • Да бъдат предвидени и предложени развлекателни плавателни средства и за деца;
 1. Качествени изисквания към оборудването

- Доставеното оборудване да отговаря на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на продуктите. При доставката се представят нужните документи:

1) сертификати и декларации за съответствие на продуктите;

2) гаранционни карти;

3) паспорти;

4)инструкции за монтаж и експлоатация вкл. нужен инструментариум и спомагателни материали;

- Договорът с доставчика на услугата ще включва :

Доставка до обекта/наш склад.

Транспортно обслужване за цялостно реализиране на задачата.

Монтаж на новото оборудване.

Сервиз и гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Обучение и инструктаж на работния (експлоатационен) персонал.

- В договорите с доставчиците ще се предвиди подписване на протокол за успешно провеждане на единични изпитания при експлоатационни условия, както и провеждане обучение на персонала. В договора с доставчика да се направи подробен опис на окомплектовката на доставката.

- Всяка доставка се разопакова в присъствието на доставчика или негов представител и се съставя протокол за окомплектовка и качество спрямо заложеното в договора. На база този протокол се взима решение за влагане в обекта или направа на рекламация.


 1. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.


- състезателна част:

 1. Предложение за крайни единични твърди цени - Приложение №1, които да останат такива за целия период на изпълнение на услугата, отчитайки инфлационни и др. фактори, влияещи пряко върху формирането им.

 2. Обща рекапитулационна стойност за услугата, без ДДС.

 3. Офертен срок за изпълнение в календарни дни.

 4. Гаранционен срок за качествено извършена работа.

 5. Готовност за започване на работа.

 6. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса и на доброто изпълнение на задачата.

 7. Автореференция, доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 8. Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани услуги с подобен характер.


- несъстезателна част:

 1. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата като подписва и представя декларация за оглед на обекта. Забележка: Огледи на площадката могат да се правят всеки работен ден от 8,30 до 16,00ч. и 3 /три/ дни до датата, определена за представяне на офертите.;

 2. Актуално Удостоверение от Агенцията по вписванията

 3. Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и е-mail;

 4. Финансов отчет, одитиран от експерт-счетоводител за изминалата финансова година.

 5. Срок на валидност на офертата не по-малък от 120 дни с опция за удължаване с още 90 дни.
 1. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Основният критерии за приемане на работата ще бъде успешно проведени единични изпитания и подписан от всички участници в изпитанията протокол.

- Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за приемане и разплащане при завършване на доставката и монтажа на водните атракционни средства;

- Изпълненият обем работи, подлежащи на заплащане, ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове работи) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите и изделията; Гаранционна/и карта/и; При непредставяне на някой от изредените документи, не следва да бъде извършено разплащане.

- В срок от 7 (седем) работни дни, след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване на извършените доставка и монтаж на водните атракционни средства, Възложителят е длъжен да направи оглед на представените за приемане видове работи и ги приеме (ако следва) или разпореди поправянето им с мотивирано предписание, след което да направи необходимите корекции и ги подпише. За доказване приемането на извършените видове работи се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

- Разплащането на изпълнените работи ще се извършва по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове работи, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до 30 /тридесет/ дни, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове работи и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.

- Некачествено извършените работи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи;
 1. Други условия

7.1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя.

7.2. Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.5.1-2. /финансова част/ и т.5.3-8. /техническа част/, води до декласиране на оферента.

7.3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта.

7.4. Офертата да бъде валидна минимум 120 дни от представянето ú в делеводството на „Асарел-Медет”АД.

7.5.Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7.6. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта по време на монтажа.

7.7. Освен на хартиен, офертните предложения да се представят и на оптичен носител /CD диск/.

Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението.

Крайният срок за представяне е 15:00 часа на 16.06.2015 година. Офертните предложения се предават по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на „Асарел-Медет”АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище с надпис: Оферта за Доставка и монтаж на ЛОДКИ, ВОДНИ КОЛЕЛА и ДРУГИ ВОДНИ АТРАКЦИОНИ за обект: „Изкуствено езеро към Многофункционална спортна зала в УПИ II – Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище”

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е пощенското клеймо/.

- На факс 0357 60 250 или 260, лично на вниманието на Изп. Директор на „Асарел – Медет“ АД;

- На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изп. Директор на „Асарел – Медет“ АД;

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти:

Нейка Новакова – Проект-мениджър – 0885 00 05 88

инж.Симеон Руйнеков – Инвеститорски контрол – 0886 31 57 76

инж.Николай Калпаков – Инвеститорски контрол – 0899 10 67 23(за оглед)ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Спесификация – Приложение№1

2. Декларация за оглед на строителната площадка – Приложение №2

ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Инж.инв.контрол: Управител „Спорт Инвест – Панагюрище“ООД:

/С.Руйнеков/ /Ив. Нетов/
Проект-мениджър:

/Н. Новакова/За Възложителя: стр./ за ИзпълнителяСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница