Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010гДата01.05.2018
Размер240.06 Kb.
#67382
Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове - 2010г.
Наименование на обекта

Местонахождение

Възложител

1

Допускане за разделяне на п.и.№12259.793.3 и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за складови и промишлени дейности

гр.Враца, местност „Писковец”

Иван Игнатов Георгиев

2

Допускане за обединяване на УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІІІ, УПИ ХХХІХ, УПИ ХL и свободен терен между УПИ ХХХVІІ и УПИ ХХХІХ с предназначение за промишлена и складова дейност

гр.Враца, Промишлена зона

„Опал-94” АД, представлявано от Тодор Кръстев Топалски

3

Допускане за обособяване на урегулиран поземлен имот за трафопост и паркинг в п.и.1025.543

гр.Враца, кв.Медковец

ЕТ”ТО-ТОП” – Тодор Топалски

4

Допускане за разделяне на УПИ ІІ на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за обществено обслужване

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, кв.153

Гаврил Борисов Георгиев

5

Допускане за разделяне на УПИ І-017018 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за жил.строителство

с.Челопек, местност „Остриката”

Радиян Иванов Митов

6

Допускане за разделяне на УПИ ХV-451 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за жилищно строителство

с.Косталево, кв.41

Виолета Манчова Павлова и Михаил Манчев Ангелов

7

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от п.и.12259.1016.123, п.и.12259.1016.124, п.и.12259.1016.125 и п.и.12259.1016.213 с предназначение за жилищно строителство

гр.Враца

Димчо Динов Йотов

8

Допускане за разделяне на урегулиран поземлен имот ІІІ и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за парк и за комплексно обществено обслужване и озеленяване

грВраца, ж.к.”Дъбника”, кв.124

Община Враца

9

Допускане за поставяне на регулационните линии на УПИ І-385 в съответствие със съществуващите граници на поземления имот с предназначение за жилищни функции

с.Лиляче, кв.64

Цветан Илиев Дамянов

10

Допускане за промяна регулацията между УПИ ХХХVІ и УПИ ХХV със запазване на предназначението за складови дейности

гр.Враца, Складова зона

„Николай Алексиев-65” ЕООД

11

Допускане за обединяване наУПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХІІІ, УПи ІV, УПИ V и УПИ ХVІ в нов УПИ І и обединяване на УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ в нов УПИ ІІ с предназначение за обществено обслужване

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, кв.127

Община Враца

12

Допускане за частично изменение на подробен устройствен план на УПИ VІІ и УПИ ХІ за предвиждане на терени за гаражи и отразяване на съществуващата улица

грВраца, ж.к.”Дъбника”, кв.150

Община Враца

13

Допускане за изработване на работен устройствен план за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ

грВраца, ЦГЧ, кв.132

Илияна Любенова Минкова

14

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на вилна сграда в п.и.002041

Землището на с.Згориград, местност „Кравя”

Константин Цеков Кърлов

15

Допускане за поставяне на регулационните линии в съответствие с кадастралните граници на УПИ ІV, разделяне на УПИ ІІ на новиурегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ V, УПИ VІ и УПИ ХІІІ и придаване на п.и.12259.1019.157 към УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V

грВраца, ЦГЧ, кв.150

Община Враца

16

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлини имота с предназначение за комплексно обществено обслужване и озеленяване от п.и.12259.1020.196

грВраца

„Борса имоти” ЕООД с управител Иван Василев Вълчев

17

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя на новообразуван имот 000218 с предназначение за жилищни функции

Землището на с.Челопек, местност „Пискавец”

Димитър Иванов и Силвия Йорданова Крачуновска

18

Допускане за обособяване от поземлен имот 12259.1021.150 на нов урегулиран поземлен имот за изграждане на газо-регулаторен пункт

грВраца

„РИЛА ГАЗ” ЕАД, представлявано от Етторе Падован

19

Допускане за конкретизиране на застрояването в поземлен имот 12259.1013.45

грВраца

Цветомир Илиев Йорданов

20

Допускане за поставяне на регулационните линии на поземлени имоти 12259.1025.211 и 12259.1025.212 по кадастралната карта на гр.Враца в съответствие със съществуващите граници за обособяване на два нови урегулирани поземлени имота

грВраца

Хенри Симеонов Илиев и Мая Лилова Илиева

21

Допускане за частично изменение на подробен устройствен план на УПИ І и УПИ ІІ за обединяване на двата урегулирани поземлени имота с промяна предназначението за изграждане на парк

сБели извор, кв.7

Кмета на с.Бели извор

22

Допускане за обособяване на урегулиран поземлен имот за трафопост в п.и.12259.1018.130

грВраца

„Иванов-53” ЕООД, представлявано от Иван Цветанов Иванов

23

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за комплексно обществено обслужване от поземлен имот 12259.1008.91

грВраца

„Петрол” АД чрез пълномощник Георги Иванов Шопов

24

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлени имота с предназначение за комплексно обслужване и озеленяване от п. и.12259.1020196

грВраца

„Борса имоти” ЕООД с управител Иван Василев Вълчев

25

Допускане за поставяне на регулационните линии в съответствие с кадастралните граници на п.и.12259.1015.169

грВраца

Мария Цветкова Коцовска

26

Допускане за намалени разтояния по чл.36, ал.2 от ЗУТ между сградите в УПИ І и УПИ ІІ

грВраца, ж.к.”Река Лева”, кв.28

Велизар Пламъков Градинарски

27

Допускане за частично изменение на подробен устройствен план на кв.10 с предназначение за жилищни функции

грВраца, ж.к.Медковец

Цено Петров Ганчев

28

Допускане за обособяване на нов урегулиран поземлен имот за монтиране на съоръжение и полагане на разпределителен газопровод в п.и.036003

Землището на с.Косталево

„РИЛА ГАЗ” ЕАД, представлявано от Етторе Падован

29

Допускане запромяна предназначението на земеделска земя на новообразуван имот с идентификатор 12259.40.2 с предназначение за комплексно обществено обслужване

грВраца, местност „Сениче”

Пламен Николов Георгиев

30

Допускане за обособяване терен за трафопост в п.и.12259.1018.113

грВраца

„Иванов-53” ЕООД представлявано от Иван Цветанов Иванов

31

Допускане за изработване на подробен устройствен план на територията между ул.”Булаир”, ул.”Иван Замбин”, ул.”Тодор Балабанов” и „Крайречен булевард” с образуване на нов квартал – кв.421

грВраца, ЦГЧ

Цвети Иванов Литовски

32

Допускане за образуване на нови урегулирани поземлени имоти от УПИ ХХХV, УПИ ХLІХ, УПИ ХV, УПИ ХVІ и част от терен за транспорт и комуникация

грВраца, Промишлена зона, кв.13

„ЧЛК ИНВЕСТ” ООД с управител Георги Василев Костов

33

Допускане за изменение на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 000303 от кариера - чакъл сново предназначение – за кариера

Землището на с.Чирен

„Холсим България” АД

34

Допускане за разделяне на поземлен имот 12259.1021.100 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за промишлени и складови дейности

грВраца, Източна промишлена зона

„МЕТАЛ ТРАНС 2005” ЕООД с управител Тодор Иванов Тодоров

35

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлени имота с предназначение за комплексно обществено обслужване и озеленяване от п.и.12259.1020.196

грВраца

„Борса имоти” ЕООД с управител Иван Василев Вълчев

36

Допускане за образуване на нови урегулирани поземлени имоти от поземлен имот 12259.1027.145 с предназначение за промишлени и складови дейности

грВраца

Владимир Любенов Михайлов

37

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от п.и.12259.1015.453 с предназначение за жилищно строителство

грВраца

Павлина Георгиева Павлова

38

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от п.и.12259.1015.453 с предназначение за жилищно строителство

грВраца

Пенка Ангелова Маринова

39

Допускане за разделяне на урегулиран поземлен имот 12259.1021.324 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за промишлени и складови дейности

грВраца, Промишлена зона

Илиян Йорданов Цветков

40

Допускане за обособяване от поземлен имот №0860083 на нов поземлен имот №086095 и промяна предназначението му от земеделска земя в урегулиран поземлен имот за изграждане на обект на техническата инфраструктура – „Централен ретранслатор на ПГХ „Чирен”

Землището на с.Чирен

„Булгартрансгаз” ЕАД представлявано от Ангел Георгиев Семерджиев

41

Допускане за изработването на работен устройствен план за УПИ ІІ, УПИ ХVІ и УПИ ІІІ

грВраца, ЦГЧ, кв.132

Илияна Любенова Минкова и Валя Иванова Тодорова

42

Допускане за промяна предназначението на поземлен имот 12259.642.4 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Землището на грВраца

„Силвия – 7” ООД представлявано от Марияна Илиева Зорова

43

Допускане за промяна регулацията и поставяне на вътрешните регулациони линии на урегулиран поземлен имот ІІ-8 в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлен имот 12259.1027.41

грВраца, Източна промишлена зона, кв.8

„Спътник – 96 – Румяна Петрова – Красимир Николов” представлявано от Красимир Иванов Николов

44

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от кв.23а с предназначение за жилищно строителство и обществено обслужване

сКосталево

ЕТ „Чолаков – Цветанка Чолакова”

45

Допускане за промяна предназначението на поземлен имот 12259.642.4 за изграждане на Фотоволтаичен парк (инсталация) за производство на електроенергия

Землището на грВраца

„Силвия-7” ООД представлявано от Марияна Илиева Зорова

46

Допускане за разделяне на поземлен имот 12259.1021.36 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение предимно за промишлени дейности

грВраца

„К ГРУП” ЕООД с пълномощник Стефан Иванов Райчев

47

Допускане за поставяне на регулационните линии на УПИ ХІІ-136 в сътветствие с кадастралните граници на поземлен имот 12259.1003.174. Предназначението на новия урегулиран поземлен имот се запазва за жилищни функции.

грВраца, кв.15 от кв.Кулата

Лъчезар Веселинов Тодоров

48

Допускане за обособяване на нов урегулиран поземлен имот от п.и.12259.1013.337 и п.и.12259.1013.334 с предназначение за жилищно строителство

грВраца

Марияна Василева Кальонска и Велин Димитров Кальонски

49

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от кв.8 с предназначение за жилищно строителство и обществено обслужване

сБели извор

Николай Трифонов Върбанов

50

Допускане за поставяне на регулационните линии на п.и.12259.1019.68 в съответствие със съществуващите граници на поземления имот с предназначение за жилищни функции

грВраца


Живущите на бул.”Демокрация” №6

51

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти в кв.72 с предназначение за жилищни функции, комплексно обществено обслужване и спортна зала

грВраца

Илия Цветков Цветков

52

Допускане за изработването на специализирана схема на техническата инфраструктура за определяне на трасе на оптичен кабел от началото на ул.”Илинден” до ул.”Люляците”

грВраца, кв.Бистрец

ЕТ „Виктория-ТД”, представлявано от Тодор Димитров Диков

53

Допускане за поставяне на регулационните линии на УПИ VІ-2305 с предназначение за жилищни функции

грВраца

Цветанка Благоева Йорданова и Йордан Петров Йорданов

54

Допускане за привеждане на регулацията на УПИ ІІІ в съответствие с документа за собственост

грВраца, ж.к.”Дъбника”, кв.159

Кирил Николов Стоев, управител на „АНДИ” ЕООД

55

Допускане за обособяване на терени за гаражи в п.и.12259.1019.20

грВраца, ЦГЧ, УПИ VІІ-1822, кв.14

Николай Йорданов Алексиев

56

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имотив кв.23 с предназначение за жилищни функции и комплексно обществено обслужване

сЛиляче

Цветослав Йорданов Цветков, кмет на с.Лиляче

57

Допускане за регламентиране на застрояването в УПИ ІІ и предвиждане на терен за изграждане на трафопост тип БКТП

грВРаца, ж.к.”Река Лева”, кв.28

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД чрез пълномощника Димо Тодоров Петров

58

Допускане за разделяне на УПИ VІ на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за жилищно строителство

грВраца, ж.к.”Металург”, кв.98

Маргарита Тодорова Здравкова, Трифон Тодоров Георгиев, Тодорка Тодорова Йончева и Емил Тодоров Георгиев

59

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от кв.34 с предназначение за жилищно строителство и обществено обслужване

сБели извор

Илия Петров Илиев

60

Допускане за изработване на подробен устройствен план на п.и. №009057 с цел конкретизиране на застрояването и привеждане на регулацията по кадастралните граници на имота с предназначение за комплексно обществено обслужване

Землището на с.Згориград, местност „Гарванец

Нина Дакева – Директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община-Враца

61

Допускане за изработването на подробен устройствен план на УПИ ХІХ с предназначение за комплексно обществено обслужване

грВраца, ж.к.”Дъбника4, кв.109

Нина Дакева – Директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община-Враца

62

Допускане за изработване на подробен устройствен план на поземлен имот №003037 с цел конкретизиране на застрояването и привеждане на регулацията по кадастралните граници на имота с предназначение за комплексно обществено обслужване

Землището на с.Згориград, местност „Кравя”

Нина Дакева – Директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община-Враца

63

Допускане за изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-134, УПИ V-135 и УПИ VІ -134 в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и проектиране на жилищна сграда с височина до 10м в УПИ ІV

С.Паволче, кв.25

Камен Любомиров Георгиев

64

Допускане за изработването на подробен устройствен план за трасе на подземно кабелно ел.захранване на п.и.12259.197.28 с напрежение 0,4 КV

грВраца, местност „Орешака”

Елисавета Николова Найденова

65

Допускане за изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изработването на подробен устройствен план с цел прекратяване на собственоста чрез делба между „Перол” АД и Община Враца в п.и.12259.1008.91 и изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на съществуващата бензиностанция на „Петрол” АД

грВраца

„Петрол” АД с изпълнителен директор Светослав Йорданов

66

Допускане за поставяне на регулационните линии на УПИ ХХІ-209 в съответствие с кадастралните граници на п.и.12259.1026.134 с предназначение за жилищни функции

грВраца, ж.к.”Медковец”, кв.265а

Ивайло Ангелов Димитров

67

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлени имоти от поземлен имот 12259.1008.308

грВраца, Хранително вкусова зона

Даниела Димитрова Ангелова

68

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя на новообразуван имот с идентификатор 12259.734.55 с предназначение за комплексно обществено обслужване за изграждане на автосервиз, паркинг и заведение за отдих

грВраца, местност „Гладно поле”

Явор Ненчев Ралчев

69

Допускане за промяна на регулационните линии на УПИ ІІІ с цел създаване на законосъобразно разположение на съществуващите гаражи

грВраца, кв.125, ЦГЧ

Тодор Георгиев Петров

70

Допускане за обособяване на нов урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, чрез обединяване на УПИ ХІІІ-92 и УПИ ХІV-92 с идентификатор 12259.1006.56 с предназначение за жилищно строителство

грВраца, кв.7, кв.Бистрец

Пенчо Костов Петков

71

Допускане за промяна на регулацията и поставяне на вътрешните регулационни линии на урегулиран поземлен имот ІІ-8 в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлен имот 12259.1027.41

грВраца, кв.9, Източна промишлена зона

„Спътник – 96 – Румяна Петрова – Красимир Николов” представлявано от Красимир Иванов Николов

72

Допускане за образуване от масиви 088, 092, 094 и 189 в землището на с.Лиляче и масиви 057, 086, 134 и 135 в землището на с.Чирен на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение – кариера за варовик

Землищата на с.Лиляче и с.Чирен

„Холсим България” АД

73

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя на новообразуван имот 071116 в землището на с.Баница с предназначение за кравеферма и пункт за изкупуване на мляко

Землището на с.Баница

Илиян Ангелов Георгиев

74

Допускане за образуване на два нови урегулирани поземлени имоти от поземлен имот 12259.642.8, местност „Коломановото”

грВраца

„Силвия-7” ООД с управител Марияна Илиева Зорова

75

Допускане за поставяне на регулационните линии на поземлен имот 12259.631.24, местност „Джуджански поток” в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземления поток с предназначение за промишлени и складови дейности в предимно промишлена зона

грВраца

Ихтиандър Людмилов Донов

76

Допускане за разделяне на УПИ LХVІ-5008, кв.8, Промишлена зона на два нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за промишлени и складови дейности

грВраца

ЕТ”Гала-Димитър Георгиев” с управител Димитър Христов Георгиев и Валентин Орлинов Груев

77

Допускане за поставяне на регулационните линии на имотите в кв.31а – гр.Враца в съответствие със съществуващите кадастрални граници и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти с намалени разстояния между съществуващите сгради по чл.36, ал.2 от ЗУТ.

грВраца, кв.31а

д-р Тодор Иванов Жеков и д-р Бойка Евтимова Жекова

78

Допускане за промяна на предназначението на земеделска земя на новообразуван имот 042004, местност „Извора” с предназначение за жилищни функции

Землището на с.Нефела

Александър Георгиев Александров

79

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя на новообразуван имот 042006, местност „Извора” с предназначение за жилищни функции

Землището на с.Нефела

Александър Георгиев Александров

80

Допускане за обединяване на поземлен имот 12259.727.14, местност „Гладно поле” с предназначение за комплексно обществено обслужване, промишлени и складови дейности

Землището на гр.Враца

Мариус Цветков Кърлов

81

Допускане за обособяване на нов урегулиран поземлен имот от п.и.037007, местност „Голия Рът” с предназначение за жилищно строителство

Землището на с.Згориград

Тихомир Христов Опров

82

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти за жилищни функции в устройствена територия „смесена централна зона”

грВраца

„СИМ и КО” с управител Хрисим Николаев Чучков

83

Допускане за разделяне на поземлен имот 12259.1006.131 на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за жилищно строителство

грВраца, кв.Бистрец

Маргарет Стюарт Робинсън

84

Допускане за изработване на специализирана схема на техническата инфраструктура за изграждане на водопровод от ул.”Калето” до п.и.12259.1006.547, кв.36

грВраца кв.Бистрец

Искра Ценова Цветкова

85

Допускане за образуване на нови урегулирани поземлени имоти в кв.29а в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти с предназначение за жилищни функции

сВировско

Славчо Димитров Петров и Нино Димитров Петров

86

Допускане за образуване на нови поземлени имоти в кв.89 в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти с предназначение за жилищни функции

сМраморен

Гриша Иванов Георгиев и Найда Василева Костова

87

Допускане за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот 12259.647.25 с предназначение за жилищни и обществено обслужващи функции

грВраца, местност „Гладно поле”

Мирослава Цветкова Йорданова

88

Допускане за образуване на нови урегулирани поземлени имоти в кв.33 в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти с предназначение за жилищни функции

сПаволче

Красимир Николов Кръстев и Валя Иванова Кръстеваю

89

Допускане за поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-2077, кв.118 б в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот 12259.1022.147 с предназначение за жилищни функции

грВраца

Пламен Владимиров Владимиров

90

Допускане за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от п.и.12259.1010.35 по кадастралната карта на гр.Враца с предназначение за комплексно обществено обслужване и жилищно строителство

грВраца

ЕТ”Боби-82-Христо Василев”

Каталог: pictures -> files
files -> Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
files -> Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
files -> Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
files -> Проекти на община враца 2008 финансирани по Европейски и национални програми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница