Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д мДата18.09.2016
Размер190.48 Kb.
Справка

за известните цитирани публикации

на доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м.

Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”

Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Цитирана монография:

Димитрова С. Информираното съгласие в медицинската практика, Стара Загора, 2003,104 стр.Цитиращи автори и публикации:

 1. Торньова Б. Нравствената култура на специалиста по здравни грижи, “ЕКС-ПРЕС“ ООД, Габрово, 2006, 200.

 2. Александрова С. Медицинска етика, под ред. Г. Грънчарова, Изд. център на МУ – Плевен, 2007, 319, (цитат в учебник - цитат на стр. 125).

 3. Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София. Етиката в българското здравеопазване, София, 2007, 522.

 4. Тончева С., А. Георгиева, Кр. Стамова. Значение на екипния подход при получаване на информирано съгласие от пациентите, Обща медицина, 2, 2012, 22-27.

 5. Семерджиева М. Медицинска етика. МУ-Пловдив, 2013, 150. (цитат на стр. 138).

 6. Парашкевова Б. Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика, Дисертационен труд, 2013. (№ 19 в книгописа)

 7. Атанасова З. Отношенията “акушерка-пациент“ в съвремието, Тридесет и четвърта научно-технологична сесия КОНТАКТ 2014, 30 октомври 2014, София, „Интердисциплинната идея в действие“ (сборник статии), ТЕМТО, София, 2014, 250-254.

 8. Атанасова З. Комуникативната компететност на акушерката в съвреието, Дисертационен труд, 2016. (№ 55 в книгописа)

Цитирана монография:

Атанасов, Н. Лазаров, А. Атанасов, С. Димитрова, Н.Янков. Въведение в "Mедицина, основана на доказателства". ЕТ “Васил Петров -ВАП”, Пловдив, 2004, 271.Цитиращи автори и публикации:

 1. Шипковенска Е., Л. Спасов. Медицина, основана на научни доказателства, Здравен мениджмънт, бр.1, 2008, 47-52.

 2. Шипковенска Е. Здравна политика и мениджмънт, основани на доказателства, Здравен мениджмънт, бр.1, 2008, 8-14.

 3. Шопов Д. SWOT анализ – основа на програмата за развитие и управление на лечебно заведение, Здравна политика и мениджмънт, бр. 5, 2008, 83-86.


Цитирано учебно ръководство:

Маринова Ю., Св. Димитрова. Проблеми на медицинската етика -учебно ръководство за практически занятия за студенти по медицина, под ред. на Ст. Маркова, 1993, 100стр.Цитиращи автори и публикации:

 1. Грънчарова Г., С. Александрова, А. Велкова. Медицинска етика, Издателски комплекс на ВМИ – Плевен, 2001, 284 (цитат в учебник – цитат на стр. 271).

 2. Торньова Б., Нравствената култура на специалиста по здравни грижи, “ЕКС-ПРЕС“ ООД, Габрово, 2006, 200.

 3. Александрова С, Медицинска етика, под ред. Г. Грънчарова, Изд. център на МУ – Плевен, 2007, 319 (цитат в учебник – цитат на стр. 44).

 4. Александрова – Янкуловска С., Биоетика, Изд. Център на МУ – Плевен, 2010, с. 303 (цитат в учебник)

 5. Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София. Етиката в българското здравеопазване, София, 2007, 523.

 6. Семерджиева М. Медицинска етика. МУ-Пловдив, 2013, 150.

 7. Dimitrov B., Zl. Glutnikova, B. Dimitrova. Education and Practice of Medical Ethics in Bulgaria After Political and Socio-Economic Changes in the 90's. Ethics & Medicine 2007; 23 (1): 11-14.

 8. Атанасова З. Комуникативната компететност на акушерката в съвреието, Дисертационен труд, 2016. (№ 81 в книгописа)Цитирано учебно ръководство:

Симидчиев Ал., Св. Димитрова, Ст. Маркова, Т. Попова. Основи на общата медицинска практика, ръководство за студенти по медицина и лекари, специализиращи обща медицина; под ред. на: Е. Шипковенска и Дж. Джолис, Отечество, 1998, 139 стр.Цитиращи автори и публикации:

 1. Горанов М. , М. Балашкова, С. Велинова, В. Михайлов, П.Николова, Г. Георгиев. Основи на общата медицина; под ред. на М.Горанов, Плевен, 2001, 480 стр.

 2. Попзахариева В. Роля имясто на ВМУ в здравната реформа. Кръгла маса: Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства. Ст.Загора, 24-25.05.2001 г., Сборник научни доклади, 9-10.

 3. Валентинова Цв. Работа в екип в общата практика. Кръгла маса: Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства. Ст.Загора, 24-25.05.2001 г., Сборник научни доклади, 21-22.

 4. Маринова Ю., К. Пеева, Г.Велева, Д. Михайлова. Управлението на здравни приоритети в дейността на общопрактикуващия лекар - резултати от емпирично проучване. Социална медицина, 3, 2002, 35-37.

 5. Льочкова М., М. Семерджиева. Специалистът по обща медицина като фамилен лекар. Обща медицина, 4, 2002, 3-6.

 6. Митева Цв. Работата на екипите на общопрактикуващия лекар - организационни и междуличностни аспекти. Дисертация за получаване на научно-образователна степен "доктор",Плевен, 2003.

 7. Валентинова Ц. Взаимоотношения между общопрактикуващите лекари и специалистите, работещи в извънболничната помощ - мнения и препоръки. Социална медицина, 2, 2003, 17-18.

 8. Валентинова Цв., М.Горанов. Работа в екип - гаранция за качество в общата медицинска практика. Обща медицина, 4,2002, 3-5.

 9. Валентинова Цв. Размер и състав на основните екипи, работещи в практиките за ПЗП. Сп. Здравен мениджмънт, бр. 4, 2004, стр. 44-46

 10. Цв. Валентинова, Работа на основните екипи в общата практика през погледа на участващите в тях медицински сестри, фелдшери и акушерки, Сп. Социална медицина, 1-2, София, 2005 г.

 11. Стамболова И. Мениджмънт и етика в общата медицинска практика, София, 2008, 111.

 12. Петкова T. и Цв. Валентинова. Оценка удовлетвореността на общопрактикуващите лекари от обучението по епидемиология на инфекциозните болести по време на следдипломна квалификация. Сп. Медицински преглед и здравна политика, бр.3-4, 2008, стр. 3-8

 13. Маджова В., Г. Форева, Р. Асенова. Здравната реформа в България, в: Част 1: Общата медицина – самостоятелна клинична дисциплина, в: Актуални аспекти на общата медицинска практика, Том 1; ; ИК ВАП, 2010, 14-28.

 14. Маджова В., Р. Асенова, Г. Форева. Здравната реформа в Първична здравна помощ - определения, функции и място в здравната система, в: Част 1: Общата медицина –самостоятелна клинична дисциплина, в: Актуални аспекти на общата медицинска практика, Том 1; ; ИК ВАП, 2010, 29-33.

 15. Маджова В., Г. Форева, Р. Асенова. Научни основи на общата медицина, в: Част 1: Общата медицина – самостоятелна клинична дисциплина, в: Актуални аспекти на общата медицинска практика, Том 1; ; ИК ВАП, 2010, 35-47.

 16. Валентинова Цв. Конфликти в общата медицинска практика и подходи за разрешаването им. в: Част 1: Общата медицина –самостоятелна клинична дисциплина, в: Актуални аспекти на общата медицинска практика, Том 1; ; ИК ВАП, 2010, 159-165.

 17. Форева Г., Р. Асенова, В. Маджова, Л. Деспотова-Толева. Превантивна медицина и общата медицинска практика. в: Част 1: Общата медицина –самостоятелна клинична дисциплина, в: Актуални аспекти на общата медицинска практика, Том 1; ИК ВАП, 2010, 248-256.

 18. Парашкевова Б. Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика, Дисертационен труд, 2013. (№ 72 в книгописа)

Цитиран автореферат:

Димитрова С. , Информираното съгласие в медицинската практика – етични процедури, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, Стара Загора, 2002, 51 стр.Цитиращи автори и публикации:

38. Льочкова М. , М. Стойкова, Информираното съгласие в стоматологичната практика, Зъболекарски преглед, том 86, 2004, 126-128.

39. Г. Петрова, Информираното съгласие в медицинската практика, Сестринско дело, бр. 1, 2004.

40. Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София. Етиката в българското здравеопазване, София, 2007, 522.

41. Семерджиева М. Медицинска етика. МУ-Пловдив, 2013, 150.

Цитирана статия:

Димитрова Св. Ст. Маркова. Информираното съгласие в медицинската практика: мнение на студенти- медици. Хигиена и здравеопазване, 1995, 4-5, 3-4.Цитиращи автори и публикации:

42. Семерджиева М. Медицинска етика. МУ-Пловдив, 2013, 150.Цитирана статия:

Маркова С., К.Г.Пеева, С.М.Димитрова и Б.Д.Димитров. Рискови фактори за социално значими заболявания при студенти-медици. Годишник ВМИ, том 6, 1996, 27-28.Цитиращи автори и публикации:

43. Иванова В., Мотивация на студентите за здравословен живот и спорт. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2001, 62-64.Цитирана статия:

Маркова Ст., Ю. Маринова, Св. Димитрова. Иновации в обучението по «Социална медицина» в катедра «Социална медицина и обществено здраве», Медицински факултет ТУ, Стара Загора. Сборник доклади «Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки», Стара Загора, 1998, том 1, 244-249.Цитиращи автори и публикации:

44. Пеева К., Качество на медицинското образование (студентски очаквания и оценки), СД «Контраст», Стара Загора, 2013, 100.


Цитирана статия:

Димитрова Св., Общата медицинска практика в Европа - опитът на Холандия и Великобритания. Медицински преглед: секция Информация за ръководни кадри в здравеопазването и медицинската наука, 1998, бр.2, стр.3-9.


Цитиращи автори и публикации:

 1. Митева Цв. Работата на екипите на общопрактикуващия лекар - организационни и междуличностни аспекти. Дисертация за получаване на научно-образователна степен "доктор", Плевен, 2003.

 2. Стамболова Ив., Г. Чанева. Етиката в организационното поведение на терапевтичния екип в първичната медицинска помощ. Етиката в българското здравеопазване, Институт за философски изследвания - БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София, София, 2007, 377-383.

 3. Стамболова Ив. Мениджмънт и етика в общата медицинска практика. София, 2008, 111.

 4. Парашкевова Б. Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика, Дисертационен труд, 2013. (№ 20 в книгописа)

Цитирана статия:

Димитрова Св. Обучение в умения за общуване, част от модула „Основи на общата медицина“, при специализацията в Mедицински факултет, Sтара Загора. Бюлетин на БПА, 1999, VII, 4, 37-38.Цитиращи автори и публикации:

 1. Пеева К., Качество на медицинското образование (студентски очаквания и оценки), СД «Контраст», Стара Загора, 2013, 100.

Цитирана статия:

Димитрова Св., К. Тодорова, М. Проданова, М. Пенкова, В. Попзахариева. Нагласа и отношение на амбулаторни пациенти към извънболничната помощ. Обща медицина, 2001, 1, 6-8.Цитиращи автори и публикации:

 1. Маринова Ю., К. Пеева, Г.Велева, Д. Михайлова. Управлението на здравни приоритети в дейността на общопрактикуващия лекар - резултати от емпирично проучване. Социална медицина, 3, 2002, 35-37.

Цитирана статия:

Демирева К., Св, Димитрова, С. Димова, Р. Сандева. Насоки за промяна на образователната система по медицина у нас. Българска медицина, 2, 2001, 29-30.Цитиращи автори и публикации:

 1. Пеева К., Качество на медицинското образование (студентски очаквания и оценки), СД «Контраст», Стара Загора, 2013, 100.


Цитирана статия:

Маринова Ю., К. Пеева, В. Попзахариева, Св. Димитрова, Г. Велева, Д. Михайлова, М. Тодорова. Семейно планиране и здравно осигуряване, Социална медицина, 4, 2001, 24-26.Цитиращи автори и публикации:

 1. Манчева П., А. Забунов, М. Делийски. Проблеми на семейното планиране в общата практика – готовност на общопрактикуващия лекар за тяхното решаване, Обща медицина, том V, бр. 2, 2003, 18-20.

Цитирана статия:

Велева, Г., К. Пеева, Д. Михайлова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, М. Тодорова. Вторият Национален рамков договор - новите възможности и предизвикателства за общопрактикуващия лекар. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 41-43.Цитиращи автори и публикации:

 1. Митева Цв. Работата на екипите на общопрактикуващия лекар - организационни и междуличностни аспекти. Дисертация за получаване на научно-образователна степен "доктор", Плевен, 2003.

Цитирана статия:

Константинов, П., Е. Влаев, В. Попзахариева, Г. Велева, Св. Димитрова, Д. Михайлова, Ю. Маринова, К. Пеева, М. Тодорова. Обучението по Обща медицина в Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора за периода 1997–2000 г. Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства, Стара Загора, 2002, 44-45.Цитиращи автори и публикации:

 1. Митева Цв. Работата на екипите на общопрактикуващия лекар - организационни и междуличностни аспекти. Дисертация за получаване на научно-образователна степен "доктор", Плевен, 2003.


Цитирана статия:

Попзахариева, В., К. Пеева, Ю. Маринова, Г. Велева, Св. Димитрова, Д. Михайлова, М. Тодорова. Взаимодействие между Общопрактикуващите ле­ка­ри и специализираната извънболнична помощ. Една година здрав­ноо­си­гу­рителна система в Република България - перспективи и пре­ди­зви­ка­тел­ства, Стара Загора, 2002, 64-66.Цитиращи автори и публикации:

 1. Митева Цв. Работата на екипите на общопрактикуващия лекар - организационни и междуличностни аспекти. Дисертация за получаване на научно-образователна степен "доктор", Плевен, 2003.

Цитирана статия:

Димитрова С., Ст. Маркова, Болнични декларации за информирано съгласие, Социална медицина, 2002, №3, 40-41.Цитиращи автори и публикации:

 1. Г. Петрова, Информираното съгласие в медицинската практика, Сестринско дело, бр. 1, 2004.

Цитирана статия:

Димитрова Св., Даскалова-Зафирова Е. Някои стресогенни фактори в ситуацията на общопрактикуващия лекар. Сборник доклади на Първа национална трипартитна конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса, Конфедерация на независимите синдикати в България, София, 2003, 89-92Цитиращи автори и публикации:

 1. Киров Л. Ниво на стреса и свързания с него Burnout синдром сред общопрактикуващите лекари в България – 2005 г., Социална медицина, 2008, бр.1/2, 76-78.

Цитирана статия:

Маркова Ст. , Ю. Маринова, С. Димитрова, К. Пеева. Личността на асистента във ВМИ през погледа на студенти-медици, Годишник на ВМИ-Стара Загора, 1996, том 6, стр. 53-54.Цитиращи автори и публикации:

 1. Г. Петрова, М. Тодорова, Професионално-личностни качества на преподавателя по практика в медицински колеж, Медицинска педагогика (Учебно-практическо ръководство), под научното ръководство и ред на доц. д-р Т. Попов, Изд. ИМН-Пловдив, 2006.

Цитирани статии:

 1. Маринова, Ю., Св. Димитрова, Г. Чамова и др. Моралната допустимост на изкуствения аборт според студенти по медицина, В: Етиката в българското здравеопазване, София, Институт по философия на БАН, Факултет по обществено здраве, МУ-София, 2007, 312-318.

 2. Маркова, Ст., Ю. Маринова и Св. Димитрова, Отношение на студентите - медици към класическия текст на Хипократовата клетва и към неговия осъвременен вариант, Асклепий, 9, 1995, 49-54.

Цитиращи автори и публикации:

59 - 60. Попиванов, Пл., Клетвата на Хипократ в съвременна България, Обща медицина, бр. 4, 2012: 48-52 (цитати и на двете статии).

61 – 62. Попиванов, Пл., Клетвата на Хипократ в съвременна България: актуалност и значимост, Медицински меридиани, година IV, бр. 1, 2013: 42-46 (цитати и на двете статии).

Цитирана статия:

Markova S., J. Marinova, Sv. Dimitrova, K. Peeva, Properties of assistants in higher medical institute according to students’ opinion, ANNUAIRE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE MEDICINE DE STARA ZAGORA, 1989, tome 2, p. 139Цитиращи автори и публикации:

63. Г. Петрова, М. Тодорова, Професионално-личностни качества на преподавателя по практика в медицински колеж, Медицинска педагогика (Учебно-практическо ръководство), под научното ръководство и ред на доц. д-р Т. Попов, Изд. ИМН-Пловдив, 2006.Цитирана статия:

Markova S., Marinova JK, Dimitrova SM, Dimitrov BD. Opinions and attitude of medical students towards basic principles of Hippocratic Oath. Ethics & Medicine 1999; 15: 66-69.Цитиращи автори и публикации:

64. Dimitrov B., Zl. Glutnikova, B. Dimitrova. Education and Practice of Medical Ethics in Bulgaria After Political and Socio-Economic Changes in the 90's. Ethics & Medicine; 2007; 23 (1): 11-14.Списък цитати: от дисертация на тема: „Социално-медицински, етично-деонтологични и клинични проблеми при избора на цезарово сечение (Sectio Caesarea)” на д-р Петър Петров, дм за придобиване на научна степен „доктор на науките”: според последователността в книгописа на дисертационния труд: 2012:

 1. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, К. Пеева, Б. Димитрова, Някои аспекти на лекарския морал през погледа на студентите-медици от V курс на ВМИ, Стара Загора; Годишник на ВМИ, Стара Загора, том 3, 1992: 231-236. №8 в книгописа;

 2. Маркова Ст., Св. Димитрова, Ю. Маринова, К. Пеева, Мнение и отношение на студенти медици по някои основни морално-етични и деонтологични проблеми в медицината. Годишник на ВМИ, Стара Загора, том 6, 1996: 55-56. №9 в книгописа

 3. Димитрова Св., Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева, Информираното съгласие според общопрактикуващи лекари, Етиката в българското здравеопазване, “Симел”, София, 2007, 359-70. №10 в книгописа

 4. Маринова Ю., К. Пеева, Св. Димитрова, Сл. Йорданова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Семейното планиране в дейността на общопрактикуващия лекар. Trakia Journal of Sciences, Volume 3, Supplement 1, 2005, http://www.uni-sz.bg, 129-132. №15 в книгописа

 5. Маринова Ю., Св. Димитрова, К. Пеева, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Медико-етични аспекти на сексуалното и репродуктивното здраве и права: акценти в обучението на студенти-медици, Trakia Journal of Sciences, Vol 6 (2), Supplement 3, 2008, 192-196. №16 в книгописа

Цитати от дисертация на тема: „Мотивацията за обучение на студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве” на Албена Николаева Андонова за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 2012г. :

 1. Маринова Ю., Св. Димитрова, К. Пеева, Г. Петрова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, Състояние и перспективи за професионалното развитие на бакалаврите по управление на здравните грижи – резултати от емпирично проучване, Известия на съюза на учените - Сливен, том. 16, 2010: 94-98. №52 в книгописа.     

 2. Димитрова Св., Г. Петрова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева, Студентите по управление на здравните грижи за актуалните проблеми на сестринството в Република България, Известия на съюза на учените - Сливен, том. 16, 2010: 99-101. №37 в книгописа

Цитирана статия:

Димитрова, С. М., К. Пеева, Д. Кирова. Заболяемост от най-често регистрираните онкологични заболявания за Старозагорски и Сливенски регион за пе­рио­да 1982-1990 г., Обединена научна сесия при ВМИ, Пловдив, 18.04.1992 г.Цитиращи автори и публикации:

 1. Трифонов, И., М. Тодорова. Смъртност от злокачествените новообразувания на женските полови органи в Сливенска област, Известия на Съюза на учените - Сливен, том 5, 2003, 25-28.

Цитирана статия:

Пеева К., Ст. Маркова, Св. Димитрова, Ю. Маринова. Тютю­но­пушенето сред студентки медички. Социална медицина, бр. 1, 1996, 13-16.Цитиращ автори и публикации:

 1. Михов, Хр. Медико-социални проблеми на детството в периода на прехода. Социална медицина, 5, 1997, № 1, с. 19-20.

 2. Ушева, Н., А. Керековска, В. Атанасова и Ц. Кондова. Здравно поведение на студенти от Медицинския колеж – Варна. Здравни грижи, 4, 2006, № 2, с. 12-17

 3. Манчева, Л. и Н. Ушева. Здравно поведение на медицинските сестри в големи болници за активно лечение. Trakia Journal of Sciences Series biomed. sci., 6, 2008, Suppl. 3, с. 64-67.

 4. Mancheva, L., V. Gonchev, N. Usheva. Characteristics of smoking among nurses in large hospitals, Trakia Journal of Sciences, Vol. 10, Supplement 3, 2012, p. 28-31.

Цитирана статия:

Маркова, Ст., К. Пеева, Св. Димитрова, Ю. Маринова. Тютюнопушене и лична активност за здравето като компоненти на здравното поведение на студенти по медицина. Българска медицина, том IV, бр. 1-2, 1996, 50-53. Импакт фактор 0.060.Цитиращи автори и публикации:

 1. Ушева, Н., А. Керековска, В. Атанасова и Ц. Кондова. Здравно поведение на студенти от Медицинския колеж – Варна. Здравни грижи, 4, 2006, № 2, с. 12-17

 2. Милчева, Хр., М. Платиканова, В. Иванова и В. Георгиева. Изследване на мотивацията за повишаване на физическата активност на преподавателите в сферата на общественото здраве и здравните грижи. Сестринско дело МП, 40, 2008, № 4, с. 12-15.

Цитирана статия:

Маринова Ю., К. Пеева, В. Попзахариева, Св. Димитрова, Г. Велева, Д. Михайлова, М. Тодорова. Семейно планиране и здравно осигуряване, Социална медицина, 4, 2001, 24-26.Цитиращи автори и публикации:

 1. Brend Rechel and Martin McKee. Healing the crisis. A prescription for public health action in South-Eastern Europe. London School of Hygiene and Tropical Medicine, London. 2003, 110 pp, ISBN 0902657739, available at http://palin.lshtm.ac.uk/ecohost/see/Inf%20review.pdf

Цитирана статия:

Попзахариева В., К. Пеева, Ю. Маринова, Г. Велева, Св. Димитрова, Д. Михайлова, М. Тодорова. Взаимодействие между общопрактикуващите лекари и специализираната извънболнична помощ, Сборник научни доклади “Една година здравноосигурителна система в Република България – перспективи и предизвикателства”, Стара Загора, 2001, 64-66.Цитиращи автори и публикации:

 1. Парашкевова Б., Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика, Дисертационен труд, 2013, 194 с. (№ 65 в книгописа)

Цитирана статия:

Велева, Г., М. Тодорова, Д. Михайлова, К. Пеева, Ю. Маринова, Св. Димитрова. Организационни аспекти в дейността на общопрактикува­щия лекар в условията на задължително здравно осигуряване. Социална медицина, 3, 2001: 31-33.Цитиращи автори и публикации:

 1. Парашкевова-Симеонова, Б. Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика. Дисертационен труд. Ст. Загора, Тракийски университет, 2013, 194 с.

Цитирана статия:

Димитрова, Св., Ст. Маркова, Ю. Маринова и К. Пеева. Мнение и отношение на пациенти към писменото документиране на информирането съгласие. - Социална медицина, 21, 2003, № 4, с. 36-37.Цитиращи автори и публикации:

 1. Цонов, П. Документални проблеми на медицинската практика. Съвременна медицина, 58, 2007, № 5-6, с. 154-159.

Цитирана статия:

Грънчарова, Г., Ю. Маринова, К. Пеева, С. Димитрова, Г. Велева. Въведение в медицинската статистика, Изд. Алфамаркет, Стара Загора, 2004.Цитиращи автори и публикации:

 1. Мумджиев, Хр и Н. Петрова. Оценка на храненето при обдишвани новородени деца с ниска телесна маса при раждането. Пробл. хиг., 25, 2004, № 2, с. 26-29

Цитирана статия:

Димитрова Св., Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Г. Чамова, К. Пеева. Информираното съгласие според общопрактикуващи лекари, Етиката в българското здравеопазване, “Симел”, София, 2007, 359-370.Цитиращи автори и публикации:

 1. Петров, П. Противопоказания за извършване на цезарово сечение. - MEDINFO, 13, 2013, № 2, с. 59-60.

 2. Попиванов, П. Клетвата на Хипократ: рецепция в България. Дисертационен труд. С., МУ-София, 2013, 182 с.

Цитирана статия:

Димитрова Св., Ст. Маркова, Медицина центрирана към личността на пациента, Съвременна медицина, 1998, ХLIX;4 21-24Цитиращ автори и публикации:

 1. Парашкевова Б., Професионална кариера на лекарите в общата медицинска практика, Дисертационен труд, 2013, 194 с. (№ 21 в книгописа)

Цитирана статия:

Marinova J., Sv. Dimitrova, K. Benkova, B. Parashkevova, G. Chamova, G. Petrova, D. Hristova, Patient’s Rights Expanding Through the Advanced Directives for Health Care and the Bulgarian Reality, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 466-470.Цитиращ автори и публикации:

 1. Манчева П. „Предварително решение“ – опит за въвеждане на завещанието в Living will” в България, Социална медицина, 1, 2015, 39-41.

Цитирана статия:

Parashkevova B., J. Marinova, G. Petrova, Sv. Dimitrova, Kr. Benkova, G. Chamova, N. Nedzhetova, Advanced Health Care Directives – a Document of Clinical Pathway in Bulgaria: Is This Compatible to the Bulgarian Legislation?, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 476-479.Цитиращ автори и публикации:

 1. Манчева П. „Предварително решение“ – опит за въвеждане на завещанието в Living will” в България, Социална медицина, 1, 2015, 39-41.

Цитирана статия:

Маринова Ю., Св. Димитрова, Б. Парашкевова, Кр. Бенкова, Г. Петрова, Г. Чамова, Палиативните грижи в дома на пациента с онкологично заболяване – потребност в общата медицинска практика, Социална медицина, 4, 2011: 12-14.Цитиращ автори и публикации:

 1. Манчева П., А. Керековска, В. Маджова. Правото на живот и пасивната евтаназия, Обща медицина, 1, 2014, 6-8.

Цитирана статия:

Парашкевова Б., Ю. Маринова, Г. Чамова, Св. Димитрова, Г. Петрова, Продължителността на грижата в съвременната обща медицинска практика: рамка за измерване и възможности за приложение, Юбилейна конференция 50 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и 10 години факултет „Обществено здравеопазване”: Към здравеопазване, базирано на знания и научни резултати, 7-8 Октомври 2011, Scripta Scientifica Medica, Medical University, Varna, volume 43 (7), 2011: 165-168.Цитиращи автори и публикации:

 1. Златанова Т., Ц. Петрова-Готова, Р. Янева, К. Маркова, В. Гончев, Р. Златанова-Великова. Анализ на достъпа до първичната извънболнична медицинска помощ, Европейските етични стандарти в българската медицина (сборник статии), софия, 2014, 73-77.

Цитирана статия (чуждестранна):

Pellicano R, Mladenova I, Dimitrova S M, Bruno CM, Sciacca C, Rizzetto M. The epidemiology of hepatitis c virus infection: An update for clinicians. Minerva Gastroenterol Dietol. 2004; 50(1): 1-7.Цитиращи автори и публикации:

 1. Maria Elena Novillo Lopez, Monica Vieira Da Silva, Mario Comegna, Rafael Borges, Anselmo Rosales, Infection por el virus de hepatitis C: seroprevalencia en pacientes infectados por el virus de immunodeficiencia humana, Med Interna (Caracas) 2005: 21(4): 201-214

 2. Marco Antonio Olivera Martinez, Treatment of Acute Hepatitis, Annals of Hepatology 2006; 5(Suppl. 1): S29-S31.

 3. Mele A., M.E. Tosti, E. Spada, A. Mariano, E. Bianko and SEIEVA Collaborative Group, Epidemiology of acute viral hepatitis: twenty years of surveillance through SEIEVA in Italy and a review of the literature, Rapporti ISTISAN 06/12, 2006.

 4. Zhao H.Association of candidate gene polymorphisms and response to interferon treatment in patients with chronic Hepatitis C virus infection. Thesis for the degree Master of Sience in Statistics, University of California, Los Angeles, 2006.

 5. Sanches-Avila JF,Gonzalez E, Vazquez V, Suares S, Uribe M. Geographical distribution of HCV genotypes in Mexico. Annals of Hepatology 2007;6:156-160.

 6. Arinze S. Okoli, Edward M. Fox, Mark J. Raftery and George L. Mendz Effects of Helicobacter hepaticus on the proteome of HEp-2 cells. Antonie van Leewenhoek  Int J Gen Mol Micr 2007;92:289-300. (IF-1,483)

 7. Begg L, Oats J, Rigg L- project team. Literature review for three centres antenatal care consensus guidelines. Hepatitis C. The Royal Women’s Hospital, Melbourne,Clinical, Practice Improvements Unit. July 2005.

 8. Reimer J, Backmund M, Haasen C. New psychiatric and psychological aspects of diagnosis and treatment of hepatitis C and relevance for opiate dependence. Current opinion in psychiatry 2005;18:678-683.  (IF- 1,214)

 9. Philip Hartjen. Inhibition von Proteinkinase C Familie durch das Nichtstrukturprotein 3 des Hepatitis C Virus. Dissertation 2007. Zur Erlangung des Grades eines Doctors der Naturwissenschaften des Fachbereichs Chemie an der Universitat Hamburg.

 10. SHE Wei-min, ZHOU Chao-hui, HU De-chang, ZHANG Shun-cai. A survey of hepatitis C virus infection not by blood transfussion among different population groups in Shanghai region. Chinese hepatology 2008,13:112-114.

 11. Rezende C, Malta RCG, Custodio FL, Ferreira DJ. Hepatitis C: Inimigo silencioso. Ciencia e Cultura- Revista Cientifica Multidisciplinar do Centro Universitario da FEB 2008;3:57-70.

 12. Rezende C, Malta RCG, Custodio FL, Ferreira DJ. Hepatitis C: Inimigo silencioso. Ciencia e Cultura- Revista Cientifica Multidisciplinar do Centro Universitario da FEB 2008;3:57-70.

 13. Jee Yeon Rim, Kyung Rye Moon. A Case of Chronic Hepatitis C Acquired through Ear Piercing and Acupuncture. Korean J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 12: 88-92.

 14. Pizzilio P,Almasio PL, Ferraro D, Craxi A, Di Stefano R. HCV genotypes in Sicily: Is there any evidence for shift? Journal of Medical Virology 2009;81:1040-1046. (IF- 2,831)

 15. Chakroun N, Ben Arab N et al. Assistance medicale a la procreation et infections virales. Rev Tun Infectiol 2009;3:1-5.

 16. Cheung KJ, Libbrecht L, Tilleman Kelly, Deforce D, Colle I, Van Vlierberghe H. Galectin-3-binding protein:a serological and histological assesment in accordance with hepatitis C-related fibrosis. Eur J Gastroenterol & Hepatol 2010;22:1066-1073. (IF- 2,08) doi: 10.1097/MEG.0b013e328337d602.

 17. Chiara Centonze, Anna Rita Buonomini , Lucia Ercoli, Carlo Ticconi, Emilio Piccione, Massimo Andreoni. CARATTERISTICHE EPIDEMIOLOGICO-CLINICHE DI UNA POPOLAZIONE FEMMINILE AFFERENTE AGLI AMBULATORI DI GINECOLOGIA-OSTETRICIA E MST DEL SERVIZIO DI MEDICINA SOLIDALE E DELLE MIGRAZIONI DEL POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA. ATTI della Societa Italiana di Ginekologia e Ostetricia- Vol. LXXXII

 18. Bruno C.M., Valenti, M., Bertino, G., Ardiri, A., Consolo, M., Mazzarino, C.M., Amoroso, A., Neri, S. Altered pattern of circulating matrix metalloproteinases -2,- 9 and tissue inhibitor of metalloproteinase -2 in patients with HCV-related chronic hepatitis. Relationship to histological features. Panminerva medica 2009, 51:191-196 . (IF- 1,240) 

 19. 2010 European Guideline for the management of Hepatitis B and C virus infections. Authors: Dr. M Gary Brook, Central Middlesex Hospital, London, UК,Dr. Vicente Soriano, Hospital Carlos III, Madrid, Spain, Dr. Colm Bergin, St James’s Hospital, Dublin, Ireland. Proposed date of revision: 2012;Guideline editor: Dr Raj Patel IUSTI / WHO European STD guidelines Editorial Board Keith Radcliffe (Editor-in-Chief), Karen Babayan, Simon Barton, Michel Janier, Jorgen Skov Jensen, Lali Khotenashvili, Marita van de Laar, Willem van der Meijden, Harald Moi, Martino Neumann, Angela Robinson, Jonathan Ross, Jackie Sherrard, Magnus Unemo. International Journal of STD and AIDS Volume 21, Issue 10, October 2010, Pages 669-678 (IF- 1,075) 

 20. Angeles Jiménez Sousa.Epidemiología del virus de la hepatitis C (VHC) Epidemiología Molecular de Enfermedades Infecciosas, 5.04.2011

 21. Bruno, C.M., Valenti, M. , Bertino, G., Ardiri, A. , Amoroso, A. , Consolo, M. , Mazzarino, C.M. , Neri, S. Relationship between circulating interleukin-10 and histological features in patients with chronic C hepatitis. Annals of Saudi Medicine 2011; 31:360-364.

 22. C Centonze, AR Buonomini, L Ercoli, C Ticconi… Caratteristiche epidemiologico-cliniche di una popolazione femminile afferente agli ambulatori di ginecologiaostetricia e MST del servizio di medicina solidale e delle migrazioni del policlinico Tor Vergata di Roma. Atti 82 Congresso SIGO 2006.

 23. Pellicano, R., De Angelis, C., De Luca, L., Smedile, A., Berrutti, M. , Astegiano, M. , Rizzetto, M. Risk factors for HCV infection. Focus on ethnic and cultural characteristics. Мinerva Gastroenterologica e Dietologica 2009; 55: 59-162 .

 24. Pellicano R , Fagoonee S. The Evolving Incidence of Hepatitis C Virus Infection in Italy. Hepat Mon.2012;12:124-125. DOI: 10.5812/hepatmon.820 (IF- 0,793) 

 25. Girma, Abel. Sero-prevalence of HBV and HCV among chronic liver disease patients visiting OPD in public hospitals in Addis Ababa, Ethiopia. Addis Ababa University, Ethiopia. School of Graduate Studies, M. Sc RESEARCH THESIS, May 2011

 26. Еster Aparacio Piats. Factors Predictius de la Resposta al Tractament contra el VHC , amb Interfero- α i Ribavirina, en Pacients Coinfectats amb el VHC i el VIH- 1. Tesi Doctoral 2011. Universitat Autonoma de Barcelona.

 27. Yun-Ping Lim, Yu-An Hsu, Kun-Hsi Tsai4, Fuu-Jen Tsai, Cheng-Yuan Peng, Wen-Ling Liao,Dong-Zong Hung, Ni Tien, Chien-Yih Lin and Lei Wan. Lim et al. The impact of polymorphisms in STAT6 on treatment outcome in HCV infected Taiwanese Chinese. BMC Immunology 2013, 14: Article number21. http://www.biomedcentral.com/1471-2172/14/21. (IF- 2,23)

Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
file -> Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница