Справка за оповестяване на счетоводната политика на “пи енд джи” ад – Варна, за 2006годДата09.01.2018
Размер37.15 Kb.
#42437
СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика

на “ПИ ЕНД ДЖИ” АД – Варна, за 2006год.

(елемент N 7.1. на приложението към годишния финансов отчет)

Съгласно счетоводното законодателство на Република България счетоводната политика е съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изработването и представянето на финансовите отчети.

Счетоводната политика се разработва до началото на отчетния период и по принцип не се променя. Допуска се да се извърши промяна през отчетния период, когато това се изисква от закон или счетоводен стандарт, или ако промяната ще доведе до по-точно представяне на събитията или сделките в счетоводните отчети.

Счетоводната политика на “ПИ ЕНД ДЖИ” АД е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, други национални нормативни актове, международните счетоводни стандарти, както и собствените нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността.


Дружеството е учредено през 2004г. и е с първоначално записан основен капитал 100000.00лв.(сто хиляди). На Заседание на Съвета на директорите от 27.10.2005г. е взето решение за увеличаване на капитала на „ПИ ЕНД ДЖИ” АД на 500000,00лв. (петстотин хиляди) чрез издаване на нова емисия акции – 400000 (четиристотин хиляди) броя с номинал 1 (един) лев всяка. Към 31.12.2006г. са внесени 25% от стойността на новата емисия акции записан капитал, като съгласно решението акционерите са длъжни да внесат останалите 75% в срок до две години от вписването на дружеството в търговския регистър. С решение N 830 от 01.02.2006г. на Варненски Окръжен Съд тази промяна е вписана промяната по увеличението на капитала.

„ПИ ЕНД ДЖИ” АД е собственик на 100% от дяловете на „Еко пиле” ЕООД, „Фининвестмънт” ЕООД, на 54% от дяловете „Инжстройпроект” ООД, както и на 33,33% от акциите на „Пътни строежи-Варна” АД.

С решения на Варненски Окръжен Съд N 33 и N 34 от 05.05.2006г. е вписано придобиването на 100% от дяловете на дружествата „Птицеком Агро” ЕООД и „Стили Агро” ЕООД. През 2006г. „Пи енд Джи” АД става едноличен собственик на 100% от дяловете на новообразуваните дружества с ограничена отговорност „Стили Чикън” ЕООД, „Агриа Стили” ЕООД, „Алпина Агро” ЕООД, „Агриком С” ООД, както и на „Инжстрой” ЕООД, като учредяването на последното е вписано с решение на Варненски Окръжен Съд N 550/23.01.2007г.

„Пи енд Джи” АД е закупило 4% от акциите на „Премиер Фонд” АДСИЦ и 1% от новообразуваното „Фонд Мениджър” АД.

С решение на Варненски Окръжен Съд N 3709/26.05.2006г. е вписано учредяването на „Алфонс-63” ООД, в което „Пи енд Джи” АД притежава 40% от дружествените дялове.
При счетоводното отчитане на стопанските операции предприятието е прилагало основните принципи, залегнали в чл.4 ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:


  1. текущо начисляване-приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

  2. действащо предприятие – Дружеството не предвижда да се ликвидира или да ограничи мащабите на своята дейност в предвидимо бъдеще. Счетоводството ще се осъществява при спазване на принципите заложени в чл.4ал.2 от Закона за счетоводството:

  • предпазливост – оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат

  • съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който дружеството черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

  • предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразавят счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

  • Възможно запазване на счетоводната политика – постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.

Счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции и факти, като се спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан.

Всички данни за 2006 са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Оповестяване на свързани лица – НСС 24

Сделки със свързаните лица през 2006 г. са предоставени и получени в заем средства както следва:  • заеми

„Пи енд Джи” АД предоставен заем и върнат заем на „Инжстройинженеринг” ЕООД 7 хил.лв.

„Пи енд Джи” АД предоставен и върнат заем на „Пътни строежи-Варна” АД 5 хил.лв.

„Пи енд Джи” АД предоставен на „Еко пиле” ЕООД 16 хил.лв.

„Пи енд Джи” АД предоставен заем на „Стили Агро” ЕООД 36 хил.лв., от които върнати през 2006г. 1 хил.лв.

„Пи енд Джи” АД предоставен заем на „Птицеком” ЕООД 20 хил.лв., от които върнати през 2006г. 7 хил.лв.
„Пи енд Джи” АД получени средства от „Инжстройинженеринг” ЕООД 142 хил.лв., от които върнати през 2006г. 1 хил.лв.

„Пи енд Джи” АД получени средства от „Стили Роуд” ЕООД 90 хил.лв.


Друга сделка между свързани лица е предоставен на „Пи енд Джи” АД от „Инжстройинженеринг” ЕООД аванс от 26 хил.лв. за доставка по договор за внедряване на програмен продукт.
Условията, при които са сключени гореописаните сделки не се различават от пазарните.

Главен счетоводител: Изпълнителен директор:Милена Левичарова Силвия Стилиянова
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница