Справка за оповестяване на счетоводната политикастраница1/13
Дата18.08.2017
Размер1.56 Mb.
#28212
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

- -

Източник: www.bse-sofia.bg/download/finance/2002/31.12.2002%20-%20Audit/ HHI%20-%2031.12.2002%20-%20info%20-%20Audit.docкъм НСС 1

Елемент № 7.1

СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика

на "Костенец - ХХИ" АД, гр. Костенец


1. Общ преглед на стопанската и финансова дейност на дружеството

Наименование:“Костенец –ХХИ “ АД

Седалище: гр. Костенец , обл. Софийска ул. Съединение.2

Адрес на управление:гр. Костенец ул. Съединение.2

тел. 07142/21-25, факс 07142/23-11,

е-mail: KOSHHI@MBOX.INFOTEL.BG

web.site:KOSTWNEC_hhi@BGCATALOG.COM
“Костенец – ХХИ” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: “Производство на дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях, резервни части, вътрешна и външно-търговска дейност, както и всяка друга дейност не забранена от закона./чл.8ал.1 от Устава на дружеството/.”

ДРУЖЕСТВОТО Е СЪЗДАДЕНО 1902 ГОДИНА.

Разполага с две основни технологични линии, разположени в два производствени цеха, които са основен източник на приходите от дейността на дружеството.

За текущата година дружеството произвежда готова продукция в натурално изражение, по цехове както следва:

Цех №1 : 6974,871 х. тона

Цех №2 : 10570,881 х. тона

Всичко: 17545,752 х. тона
Това е фактическия капацитет на производствените мощности на дружеството за 2002 година.

Утвърден е нормалният капацитет за 2002 година на технологичните линии. За нормален е приет капацитетът, при който се определя средното производство за предходните три години /1999 г, 2000 г., 2001 г./. Средното производство възлиза на :

За цех №1 5602 х.тона

За Цех №2 10359 х. тона

Всичко: 15961 х. тона
2. Преглед на счетоводната дейност

Организацията на счетоводният процес в дружеството е съобразена с изискванията на нормативните актове, от технологичната и организационна структура на предприятието, както и от пазарните условия.

Нормативните актове, засягащи дейността на предприятието и имащи значение за организацията на счетоводството са два вида:


 • Специфични /Закон за счетоводството и Национални Счетоводни Стандарти/

 • Общи

На базата на Закона за счетоводството дружеството има утвърдена от Съвета на директорите на дружеството “Счетоводна политика”, която включва в себе си индивидуален сметкоплан с Протокол №87/28,05,2002 година.

Общите нормативни актове се отнасят предимно до функционирането на дружеството, а такива именно са: Търговският закон, Закона за банките, Закона за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Данъчните закони и други.


Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазването на принципа на историческата цена, преобразуван в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива стойност или друга стойност, както това е посочено на конкретните позиции. Всички данни за 2002 година, а така също за предходния период са представени в хиляди лева.
Изискванията към организацията на счетоводния процес са съобразени с принципите на счетоводството, а именно:

Организацията на счетоводството в дружеството се осъществява и при наличието на регламентираните още четири принципа:

  • Предпазливост

  • Съпоставимост между приходи и разходи

  • Предимство на съдържанието пред формата

  • Запазване на счетоводната политика от предходната година, дотолкова, доколкото това е възможно с промяна на Нормативните актове.

Системата на индивидуално прилаганите счетоводни сметки осигурява възможност за синтетично и аналитично отчитане на дейността на предприятието.

Активите и пасивите подлежат периодично на инвентаризиране с основна цел вярното и точното им представяне в годишния финансов отчет. С преминаването на дружеството по Международните счетоводни стандарти от 2003 година като инвестиционно дружество по ЗППЦК Ръководството на Дружеството със Заповед № 5966/31,10,2002 година определя пълна инвентаризация на активите и пасивите на “Костенец - ХХИ” АД.

С влезлия в сила от началото на 2002 година Закон за счетоводството дружеството само определя формата и съдържанието на финансовия отчет, съобразно спецификата си на дейност и решенията на ръководството. В тази връзка някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2001 година, които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се съпоставят данните.За изготвянето на годишният финансов отчет дружеството оповестява следните фактори, необходими за правилното му разбиране:


  • Относно възприетата от предприятието счетоводна политика за отчитане на дълготрайните материални активи дружеството е определило стойностен праг 500 лева и срок на използуване над 12 месеца. Дълготрайните активи са така наречените нефинансови ресурси, придобити и притежавани в предприятието, които имат натурално-веществена форма, използуват се за производство и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели. Един актив се признава или се отчита като дълготраен материален актив, когато отговаря на посочените по-горе критерии, стойността му може надлежно да се изчисли и предприятието очаква да получи икономическа изгода, свързана с актива. Първоначално дълготрайният актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждането му в работно състояние. След първоначалното му признаване като актив дружеството използува допустимият алтернативен подход или всеки отделен дълготраен актив се отчита по преоценена стойност към датата на преоценката, намалена с начислените амортизации. Според счетоводната политика преоценките се правят най-малко на три години или по-често ако това е необходимо за точното и правилно представяне на данните във финансовия отчет. Някой от дълготрайните материални активи са били преоценявани с проценти обявени от НСИ на Република България въз основа на действащото законодателство до края на 2001 година, при което е формиран преоценъчен резерв. В съответствие с въведените промени в Счетоводното законодателство Ръководството на дружеството осъществява преглед на всички дълготрайни материални активи към 01,01,2002 година с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. Към 31,12,2002 година дружеството преразглежда всички свои дълготрайни материални активи , като земята и сградите се оценяват от лицензиран оценител – Олга Божичкова /Лиценз №10026/03,12,2001година на Агенцията за приватизация /, а машините и съораженията на основание на оценка на технически лица от дружеството.

  • Методи на амортизация на амортизируемите дълготрайни активи – дружеството е възприело линеен метод на амортизация на дълготрайните активи, като с придобиването на активи, в зависимост от начина на ползуването му за всеки инвентарен номер се създава амортизационен план.

  • Методите за оценка на материалните запаси при тяхното потребление – средно претеглена стойност за всеки отделен актив.

  • Базите за разпределение на постоянните общо производствени разходи. Общо производствените постоянни разходи се разпределят на базата на заложения нармален капацитет, по цехове. Когато фактическият надхвърля нармалния, то те се признават за текущи и намират приложение в себестойността на готовата продукция. Разпределението в асортиментната структура е на база заложени коефициенти на тежест, взависимост от производителността на машината за всеки отделен продукт.

  • Периодите за извършване на текуща оценка на валутните активи и пасиви – със съставянето на междинни счетоводни отчети.

  • Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършените преоценки през минали години на притежаваните през тези периоди от дружеството дълготрайни материални активи, както и извършените към 01,01,2002 година преоценки на активи /финансови / до справедливата им стойност с цел съобразяване с изискванията на промените в действащото към момента законодателство.
  • Във връзка с НСС 8 “Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика” дружеството е избрало : всички корекции , които предприятието извършва във връзка със счетоводни грешки и/или промяна на счетоводната политика да се отразяват в неразпределената печалба за минали години / препоръчителен подход на стандарта/.

  • Дружеството е получило по лизингов договор актив – лека кола “шкода – октавия” Общата сума на лизинговият договор от 27,06,2002 година е в размер на 18994 EVR, като към момента остатъка възлиза на 7133 EVR, като в т.ч. 11187,37 лева главница и лихва в размер на 438,78 лева.

  • Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Приходът се признава, кагато е вероятно , че предприятието ще има изгода, свързана със сделката; сумата на прихода може да бъде надлежно изчислена; направените разходи, във връзка със сделката могат да бъдат надлежно измерени; приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършване на разходите за нея.

  • Във връзка с отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, т.е. дружеството притежава значително участие в други дружества - то е възприета политика по отчитането на тези участия по цена на придобиване.

  • Отчитането на инвестиции, отчитани като финансови инструменти по НСС 32 то те се отчитат след придобиването им по публикуваната котировка на активен пазар, /Българска фондова борса/ т,.е преоценена стойност.3. Финансов преглед

3,1, Счетоводен баланс

Счетоводният баланс отразява финансовото състояние на “Костенец- ХХИ” АД към 31,12,2002 година.

Балансът е разделен на две части:

І. Активи

ІІ. Пасиви и собствен капитал

Активите, пасивите и собствения капитал са разделени на статии и групи от подобни отчетни обекти в стойностно изражение.

В частта на активите е включено цялото движимо и недвижимо имущество на дружеството и несъбраните суми, които други лица му дължат.

В пасивите са посочени всички суми, които дружеството дължи на външни лица и кредитори.

В раздела на собствения капитал е отразено капиталовото участие на акционерите в дружеството – каква ще бъде стойността на неговите активи, след като се изплатят всички задължения по тях.
АКТИВИ

КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

Краткотрайните активи включват паричните наличности и онези активи, които в хода на нормалната дейност ще бъдат превърнати в пари в срок до една година от датата на счетоводния баланс.

Такива са: • Материали, в т.ч.:

 • Основни материали /целулоза, отпадъчна хартия и т.н. суровина за основното производство в дружеството/ на стойност 989005,94 лева

 • Спомагателни мателиали на стойност 169588,76 лева

 • Резервни части на стойност 372692,74 лева

 • Горива на стойност 117588,74 лева

 • Смазочни материали на стойност 2995,28 лева

 • Амбалаж на стойност 13829,43 лева

 • Материали на път на стойност 10194,66 лева

 • Други магериали на стойност 87228,19 лева

 • Продукти в бара на дружеството на стойност 22,78 лева.

 • Готова продукция, налична в складовете за съхранение на готова продукция на стойност 1092377,61 лева, както и полуфабрикат /продукция от собствено производство, необходима за опаковка на готови продукт – роли от хартия/ на стойност 14790,36 лева.

 • Стоки – готови изделия, предназначени за продажба в бара на дружеството на стойност 951,23 лева.

Оценката на стоково материалните запаси при тяхното придобиване е на база на историческа цена /НСС2 т.4/ под формата на цена на придобиване, себестойност или справедлива цена. Синоним на цената на придобиване е доставната стойност. Тя представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и всички останали разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материални запаси до съответното им местоположение и съхранение.

Отписването на стоково материалните запаси при тяхното потребление се осъществява,чрез метода “средно претеглена стойност”. Прилага се поотделно за всяка конкретна единица /вид/ стоково-материален запас.

Готовата продукция на дружеството се състои от множество изделия, произведени от различни суровини и материали. При оценката на стоково-материалните запаси се взимат преките разходи за покупката на различните материали, използвани за производството на продукцията на дружеството и разпределяемите /т.е. разделените/ производствени разходи за създаване на изделията. За разпределение на тези разходи дружеството използува схема, калкулиране на себестойността, разгледани по-надолу в пояснителните сведения, описващи разходите по детайлизирано.

Парични наличности. Това са пари, депозирани в банкови сметки, а така също и в касата на дружеството.

Касата към 31,12,2002 година има наличност от 3153,01 изражение в лева, валутната каса 348,65 EVR или 681,92 лева, а по банкови сметки в лева 9087,92 лева и във валута – 46239,95 лева.

Дружеството поддържа банкови сметки в три търговски банки:


 • “Булбанк” АД, клон Централа

 • ТБ”Биохим”, клон Самоков, офис Костенец

 • ЦКБ – клон Костенец

Съществува и особенна сметка в “Булбанк” АД, гарантираща ползуването на склад под митнически контрол на територията на дружеството със следната наличност: 39826,76 лева.

Разходи за бъдещи периоди – суми които формират посоченото в баланса

 • Застраховки в размер на 4956,75 лева

 • Информационно обслужване от “ИЦХ” София за 2003 година в размер на 4375,00лева

 • Бензин в резервоарите на колите в размер на 572,40 лева

През разглежданата година дружеството е платило застраховки в размер на 4956,7лева. Тъй като дружеството има договорното право да получи тези застрахователни услуги след датата на счетоводния баланс, то притежава актив, който ще бъде използуван след края на посочената в баланса текуща година.Други подобни такива плащания, срещу които дружеството все още не е получило икономическа изгода, но престои да я получи в рамките на годината е Договор за информационно обслужване с “Институт по целулоза и хартия” АД, София на стойност 4375.00 лева и бензин в резервоарите на автомобилите от автомобилния парк на дружеството на стойност 572,40 лева.


При продажбата стоково-материалните запаси се трансформират в търговски вземания.

Краткосрочни вземания:

1. Вземания от свързани предприятия.

В тази статия на счетоводния баланс са посочени вземанията на дружеството от свързани предприятия.Свързани лица на дружеството са:

 1. Акционери в “Костенец – ХХИ” АД

 • “АКБ Кис”ООД, гр. София

 • ХАД “АКБ Корпорация”

 • “Марица 97” АД

 • “Тежка механизация” ООД, гр. Хасково

 • “Къмпани билд комерс” ООД, гр. София

 • “АКБ Актив” ООД, гр. София

 1. Дружества в които “Костенец-ХХИ” АД притежават участие

 • “Елма” АД, гр. Троян

 • “ЗКД” гр. Ивайловград

 • “Динамо” АД, гр. Сливен

 • “Бимас” АД, гр. Русе

 • “Панайот Волов” АД, гр. Шумен

 • “Джинджерица” Ад, гр. Разлог

 • “АКБ Индустрия” гр. София

 • “Пенсионен фонд АКБ Форес – социален” , гр. София

 • “Костенец-ДМ” ООД, гр. Костенец
 • Посочените вземания са както следва:

 • Вземания от “Елма” АД за съучастия /дивидент/ на стойност 5529 лева за притежанието на 114000 броя акции от капитала на дружеството

 • Вземания от “Елма” АД, гр. Троян от продажби на готова продукция в размер на 2711,42 лева.

 • Вземане от “Тежка механизация” ООД, гр. Хасково по Договор от 18,06,2001 година в размер на 1004,64 лева

 • Вземане от “АКБ Актив” ООД по Договор от 27,11,2002 година в размер на 25000 лева

 • Вземане от “ХАД “АКБ Копорация”по Договор от21,01,2002 година в размер на 18247,15 лева, Договор от 19,08,2002 година в размер на 50913 лева, Договор от 23,09,2002 година в размер на 52000 лева, Договор от 24,10,2002 година в размер на 50000 лева, Договор от 29,11,2002 г. в размер на 29255,16 лева , договор от 29,12,2002 година в размер на 39000 лева, както и не издължената част на начислените лихви по предходните договори, начислени за 2002 година в размер на 313,44 лева. Обща стойност на вземането от ХАД “АКБ Корпорация към 31,12,2002 година в размер на 239728,75 лева.

 • Вземане от “Полимери” АД, гр. Девня по договор от 03,04,2000 година в размер на 2991,90 лева

 • Вземане от “Изида” АД, гр. Елин Пелин по Договор от 30,10,2000 година в размер на 12451,37 лева.

 • Вземане от ВК”Русалка” ООД , гр. Каварна по Договор от 12,06,2002 година в размер на 5000 лева и по Договор от 16,10,2002 година в размер на 10000 лева.

Вземанията по предоставени търговски кредити са коригирани с провизираните вземания по предоставени търговски кредити в размер на 7265,90 лева
Вземания от клиенти и доставчици:

Тук са фиксирани вземания от клиенти в размер на 631354,46 лева, както и предоставените аванси в размер на 154091,92 лева от дружеството по бъдещи доставки . Вземанията от клиенти са коригирани с провизираните вземания от продажби.


Съдебни и присъдени вземания:

 • Вземания по съдебни спорове: Заведено дело №4658 от 2001 година на Софийски окръжен съд срещу ИК “Зелин”, гр. Ботевград за стойността от 77923,43лева, в това число 3695,50 лева разноски по делото.

 • Присъдени и несъбрани вземания: Изпълнителни дела със “Захарен завод” Гр. Лом на стойност 514,31 лева и такси за 65,99 лева, с “Бургос” Бургас в размер на 6231,92 лева и платени такси в размер на 272,64 лева, с Футболен клуб “Пирин” Благоевград за сумата от 30000 лева и 50,00 лева платени такси, както и с “Румекс-Румен Пелев” гр. София за сумата от 15505,88 лева.

Към 31,12,2002 година дружеството е обезценило вземания: ФК “Пирин” , на “Захарен завод” Лом и на “Бургос” Бургас – 50%

В счетоводния баланс тези сумите са представени по обезценената им стойност.


Данъци за възстановяване:

 • Данък добавена стойност в размер на 217178,82 лева

 • Надвнесен данък за общините в размер на 16034.54 лева

 • Надвнесен данък върху печалбата в размер на 21396.49 лева


Други краткосрочни вземания:

В тази статия са посочени: • Вземанията от социалното осигуряване в размер на 9611,77 лева

 • Предоставени гаранции в размер на 3668,19 лева, както следва

 • “М-тел” София, депозит за ползване услугите на оператора в размер на 2221,67 лева

 • “Петрол карт сервиз” в размер на 125 лева

 • “Митница Самоков – в размер на 1321,52 лева

 • Други дебитори в размер на 3167,30 лева


Дългосрочни активи:

Отсрочени данъци – данъчни временни разлики по реда на ЗКПО в размер на 26022,32 лева

Каталог: uploaded files -> files -> articles
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
articles -> Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
articles -> Магистърска теза на Борислав Виларов
articles -> Вопросы социологии
articles -> Иван пунчев стоката в нейното явление
articles -> Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
articles -> Междублоковите пространства десислава костова
articles -> II. природа на реституционния процес правни и икономически аспекти
articles -> Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 г
articles -> 3. Градските реституенти като разслояваща се категория


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница