Справка за публикациите наДата01.03.2017
Размер81.13 Kb.
#15990
ТипСборник
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Проф. д-р П. Стоянов” - Варна

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКИВО ОБУЧЕНИЕ,

КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

СПРАВКА
ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА

ДОЦ. Д-Р ФИЛ. ВИОЛЕТА ГОРАНОВА ТАЧЕВА

І. НАУЧНИ СБОРНИЦИ под редакцията на доц. В. Тачева


 • Сборник Езикът – феномен без граници - Варна 2008 г , ISBN 954- 449-205-9, 660 стр.

 • Сборник Language As The Means For Education, Research And Professional Development ISBN 954-449-203-8, 2004 г , формат 16/70Х100, 566 стр.

 • Сборник Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-449-104-X, Varna 2001

297 стр., формат 8 / 60 х 84

 • Сборник Foreign Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-9685-04-7

Varna, 1998, т. ІІ, , формат 16/70Х100


ІІ. МОНОГРАФИИ


 1. Увод в медицинската терминология, ISBN 978-954-449-475-9

Издателска къща “Стено”, Варна 2010 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84


 1. Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4

Медицински университет - Варна, 2007 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр.

Приложен CD с електронен вариант на учебника и курс лекции
 1. Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 954-449-194-5

Из-во “Стено”, 2004 г , формат 16/70х100, 127 стр.


 1. Български език за медицински цели. ISBN 954-449-080-9

Издателска къща “Стено”, Варна 2000 г, 170 страници, формат 8 / 60 х 84


 1. Делова комуникация за здравен мениджмънт.

Издание на Медицински университет - Варна, 2000 г , 68 страници, формат 8 / 60 х 84


 1. Тестовете по български език. Теоретични основи. ISBN 954-449-095-9

Издателска къща “Стено” Варна, 2000, 140 стр.


 1. Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели. Автореферат на дисертационен труд в обем 253 стр., София, 1997 г.
 1. Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от I курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1985 г., 83 страници , формат А5 (в съавторство с Й. Котев)
 1. Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от II курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1988г., 82 страници, формат А5
 1. Учебен речник по български език като чужд за подготвителен курс (по видеокурса “Говорите ли български?”) в три варианта:


9.1. Българо- английски речник. В колектив. 2 000 г., формат А4 , 60 стр.

9.2. Българо- гръцки речник . В колектив. 1999 г, формат А4 , 68 стр.

9.3. Българо-турски речник. В колектив. 1995, формат А4, 68 стр.

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ

ІІІ.1. Публикации в чужбина


 1. Academic Studies in English in a Non-English Speaking Country, In The Knowledge-based Organization, Foreign Languages. English, “Nicolae Balcesku” Land Forces Academy Publishing House, 2008, pp.140-147

 2. Main Features of Academic Medical Style. В: Foreign Language Teaching Today: Contents - methods - materials. Editor Michael Goethals . Bielefeld, Germany, 1998, pp. 101-105

 3. From Visual Arts to Foreign Language Verbal Communication. B: Languages trough Culture, Culture trough Languages. Еditors Sue and Tim Sebbadge, Hamburg, 1997, рр. 140 - 145
 1. Test Specifications for Academic Purposes.

В: European Friends in Foreign Language Teaching: Methods and Practice. Еditors Sue and Tim Sebbadge, Hamburg, 1995, рр. 50 - 58


 1. Factors for positive emotional motivation in learning and testing foreign languages for specific purposes.

В: Languages for Specific Purposes, CILT, Kingston University, UK, 1994, pр. 176- 179

ІІІ.2. Публикации в България


 1. Лингвистични парадокси в българоезичната комуникация на турски студенти и стратегии за преодоляването им.

В сборник Езикът – феномен без граници - Варна 2008 г , ISBN 954- 449-205-9 стр. 150-156

 1. Номинативни модели в съвременната спортна терминология.

В сборник Езикът – феномен без граници - Варна 2008 г , ISBN 954- 449-205-9 стр. 156-162

 1. Съвременни комуникативни послания в информационните материали за лекарства

В Сборник Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424

ISSN 0582 - 3250, Варна, стр. 403 - 409
 1. Съвременната академична презентация (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева)

В Сборник Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424

ISSN 0582 - 3250, Варна, стр. 399 - 403
 1. Ефективната бизнес презентация, (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева)

В Сборник Европейски перспективи на националното стопанство, 2005г ,

ISBN 954-21-0227-5, Варна, стр. 864-872
 1. 6. Съвременният български език – средство за комуникация, инструмент за манипулация и свидетелство за профанация, стр. 106-112 стр.

В сборник Language As The Means For Education, Research And Professional Development - Варна 2004 г , ISBN 954-449-203-8 стр. 106 -112


 1. Обречен ли е на изчезване българският език в епохата на високите технологии?

В сборник “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Възпитание и институции” , ISBN 954-579-415-1 Издателство “Славена” Варна, 2004 г, стр. 59-67


 1. Лингвистични аспекти на електронната комуникация. Сборник “Икономиката и развитието на обществото” ISBN 954-21-0125-2 (т.5) Варна, 2002 г, стр. 81-90
 1. Кои са добрите тестове за гимназиите? В: 24 часа, бр. 96, 2000 г, стр.12
 1. Ценно помагало за кандидатстващите след VІІ клас. В “АЗБуки”, бр. 11, стр. 7, 2000
 1. На верен, но труден път ( Тестовете по български език за прием в специализирани училища). В “АЗБуки” , бр. 16, 8-10 стр. 1999,
 1. За новите приемни изпити след VІІ клас. В “АЗБуки”, бр. 39 - стр 6-7 и бр. 40, стр 6-7, 1999 г.
 1. Интердисциплинарната когниция език- медицина. В съавторство с И. Икономова. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 163 -170
 1. Регистрите в медицинската комуникация. В съавтороство с Е. Георгиева. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 156-163
 1. Развиване на медицинската когниция чрез сценарии. В съавторство с И. Икономова. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 170 - 175
 1. Чуждоезиково обучение в медицински ВУЗ. В: Сборник “Тематичен ТЕМПУС семинар по проблемите на чуждоезиковото обучение в България”. 1997 г, стр. 41-45
 1. Теоретико-приложен анализ на тестове по български език. В: Списания “Български език и литература”, 1996, бр. 2, стр. 50-61
 1. Комуникативната компетентност по български език като чужд - параметри и оценяване. В: Сборник Хуманитарно обучение и възпитание, т.IV, 1996 г, Варна, стр. 687-694
 1. Конкретизация на целите на тестуване по български език като чужд. В: Езиковото обучение в българските висши училища, Варна, 1995, стр. 80-93
 1. Тестологичен и теоретико-приложен анализ на някои публикувани тестове по български език. В съавторство:Г. Бижков, В. Тачева. В:Списание “Език и литература”, 1995 г., кн.1, стр. 36-49
 1. Характеристика на системата от тестови задачи по български език като чужд за общи и медицински цели.В: Сборник от Юбилейната научна сесия на Пловдиския медицински институт, 1995г, 14 стр.
 1. Основни принципи в чуждоезиковото тестуване за специални цели. В съавторство с А. Докова и П. Ландесман. В: Сборник Хуманитарно обучение и възпитание, т.IV, 1994 г, Варна, стр. 524-535
 1. Междинните тестове по български език като чужд. В : Сборник “Хуманитарно обучение и възпитание, т.IV, 1994 г, Варна, стр. 648-658
 1. Диагностичните тестове по български език - състояние и проблеми. В сп. “Език и литература”, 1994 г, кн. 4, стр. 117-124
 1. Езиковедската тема в списание “Златорог”. В: Алманах КИЛ, Варна, бр.37, 1994 г., стр. 4-5

 2. Тестовете по български език като чужд. В: Първи колоквиум по езикознание, В.Търново, 1993 г, стр. 201- 208.
 1. Специфични трудности при изучаването на български език от англоговорещи. В съавторство с Пол Ландесман. В: Сборник “Наука, човек, бизнес, Варна, 1992 г, стр. 96- 103
 1. Номенклатурните названия в търговията - За и “Против. В: Сборник “Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване, Варна, 1991 г, стр. 35-39
 1. За българския облик на медицинските заемки и калки. В съавторство с Е. Георгиева. В: Сборник: ХVI Юбилейна научна сесия”, Варна, 1990 г, стр. 289 - 291
 1. Езикови въпроси, свързани със заболяването СПИН. В: Сборник Научният продукт- проблеми и перспективи, Варна, 1989 г, стр. 56 -59
 1. Влиянието на руския език върху българската медицинска лексика (по материали от медицинската периодика, издавана във Варна от Освобождението до 1944 г). В съавторство: С. Христова, В. Тачева, Л. Димитрова. В: Сборник “Из документалното богатство на варненския край - Българо-руски и българо-съветски връзки, осъществявани чрез Варна, Държавен архив -Варна, т. IХ, Варна, 1988 г, стр. 60-66
 1. Езикови проблеми на информационните, рекламните и справочните материали за лекарства. В съавторство с Е.Георгиева В: Сборник “Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване, Варна, 1988 г, стр. 18-22
 1. Формиране на българската анатомична терминология - терминологична подсистема с обединяващ семантичен признак “двигателен апарат”. В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език, БАН - ИБЕ, София, 1987г, стр. 215-220 1. Развитие на анатомичната терминология в България за периода 1941- 86 г. В: Сборник “Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 87” аукометрия и лингвистика на научния текст), Варна, 1987 г
 1. Медицинска лексика в български, руски и немски език, производна от терминоелементи, означаващи “кръв”. В колектив: Л. Димитрова, В. Тачева, Т. Александрова, М. Димова. В: Сборник ХIV юбилейна научна сесия на ВМИ, Варна, 1986 г, стр. 151-154
 1. Умалителността в българската анатомична терминология. В: Сборник “Проблеми на учебно-възпитателната работа по чужди езици с чуждестр. студенти”, Варна, 1986 г, стр. 91-95
 1. Форми за обогатяване на терминологичния запас на чуждестранни студенти-медици чрез работата по български език. В: Български език за чужденци - актуални проблеми на обучението, София, 1983, стр. 179-182
 1. За анатомичната терминология (Понятийно-терминологична система на анатомичното терминополе с обединяващ семантичен признак “вътрешен орган”)В: Сборник “ХI научна сесия на ВМИ - Варна”, 1983 г, стр. 181-176
 1. За транспозицията като терминообразуващ модел . В съавторство с П. Петров. В: Годишник на Технически университет, т. 4, Варна, 1983 г, стр.105-108
 1. Проблеми на чуждоезиковото обучение в нефилологически ВУЗ. В съавторство. В: Сборник “Научни трудове от Х юбилейна научна сесия на ВМИ”, Варна, 1982 г, стр. 215 - 218
 1. Деривация и честотност на медицинските термини с корен дерм-, дермат- в български и руски език. В колектив: В. Тачева, М. Костова, Е. Георгиева В: Сборник ““Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 83”- Доклади от Първа Национална конференция по наукометрия и лингвистика на научния текст, 1982 г, стр. 100 - 101
 1. Фразеологичните словосъчетания в медицинската терминология и тълкуването им пред чуждестранни студенти. В: Сборник “Научни трудове от IХ юбилейна сесия на ВМИ, Свитък II, Варна, 1981 г., стр. 179 - 185Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница